Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 7. maj 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:45


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 26. februar 2018

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 26. februar 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Orientering om Genform Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Planlægger Tine Astrup præsenterer projektet Genform Dronninglund.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tine Astrup præsenterede projektet med fokus på trafikken i Slotsgade.

Karsten Frederiksen orienterede om, at projektet omfatter strækningen fra Skovkiosken i vest til Boligselskabet i øst. Der afholdes et borgermøde, hvor de forskellige løsningsforslag vil blive drøftet. Der skal fokus på etablering af ekstra parkeringspladser. Af hensyn til de forretningsdrivende skal der laves en tidsplan for at have fokus på, at anlægsperioden ikke trækker i langdrag.

Carl Aage Christensen påpegede, at krydsninger fra fortov til kørebane skal være tydelig for fodgængerne for at det ikke skaber en konflikt.

Færdselssikkerhedsrådet ønsker det endelige projektforslag præsenteret.

Til toppen


4. Anmodning om fartbegrænsning på Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående for høj hastighed på Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående for høj hastighed på Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev både ud og ind af byen. Borgeren påpeger, at bilisterne slipper speederen ved byskiltet og triller herefter med 70-80 km/t hen til bumpet, hvor de først bremser. Det samme gør gældende ud af byen, hvor de sætter hastigheden op efter bumpet.

Hvilshøjvej ligger både i byzone og landzone. Byskiltet er placeret umiddelbart syd for Dannevirkevej, og bumpet ligger omkring 130 m fra byskiltet.

Hvilshøjvej er i kommunens klassificering defineret som en gennemfartsvej i åbent land. Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

"Gennemfartsvej i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt skal køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Den vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter)."

En trafikmåling, som er foretaget ud for Hvilshøjvej 21 i april 2018, viser en årsdøgntrafik på 932 køretøjer, hvoraf ca. 12 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og en 85% percentil på 56 km/t. 75 % kører under 50 km/t, 22,6 % kører mellem 50-60 km/t, 2,2 % kører mellem 60-70 km/t og 0,2 % kører over 70 km/t.

En tidligere trafikmåling, som er foretaget ud for Hvilshøjvej 19 i februar 2014, viste en årsdøgntrafik på 964 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 44 km/t og en 85% percentil på 54 km/t. 77,1 % kører under 50 km/t, 19,9 % kører mellem 50-60 km/t, 2,8 % kører mellem 60-70 km/t og 0,2 % kører over 70 km/t.

I perioden fra 2008-2017 er der ingen politi registrerede ulykker på Hvilshøjvej inden for byzonen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø henleder opmærksomheden på, at lokalplan 12-B-07.01, Boligområder Øster Brønderslev syd, udlægger et boligområde vest for Hvilshøjvej. Lokalplanen ligger op til, at byskiltet af hensyn til vejstøjen ved boligerne skal flyttes længere mod syd, og at eventuelle fartdæmpende foranstaltninger skal overvejes. Derudover skal der ved lokalplanens vejudmundning ved Hvilshøjvej etableres en sikker krydsning, og fortovet på Hvilshøjvej skal forlænges frem dertil.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes på nuværende tidspunkt begrundet i trafikmålingen og ulykkesantallet, men ved udbygning af det udlagte boligområde skal der ses på fartdæmpende tiltag på Hvilshøjvej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


5. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Ravnstrup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Ravnstrup Beboerforening har henvendt sig om for høj hastighed i Ravnstrup og ønsker, at der etableres fart dæmpende foranstaltninger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Ravnstrup Beboerforening har henvendt sig angående for høj hastighed i Ravnstrup især i den vestlige ende, og de føler sig utrygge. De har forsøgt at sætte gule børnecykler for at markere, at det er en by, hvor der også færdes børn. Derudover påpeger de, at det giver rystelser i husene. når bilerne rammer det første bump.

Ravnstrup Beboerforening forslår:

  • at byskiltet flyttes længere uden for byen,
  • at der etableres en ny chikane umiddelbart inden for byen,
  • at det første bump ændres samt
  • at der eventuelt opsættes en 'din fart'.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Tylstrupvej 35 i november 2017, viser en årsdøgntrafik på 2523 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 49 km/t og en 85% percentil på 57 km/t. 55,9 % kører under 50 km/t, 39,2 % kører mellem 50-60 km/t, 4,5 % kører mellem 60-70 km/t og 0,4 % kører over 70 km/t.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Tylstrupvej 31 i juni 2016, viser en årsdøgntrafik på 2743 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 45 km/t og en 85% percentil på 53 km/t. 79,3 % kører under 50 km/t, 19,1 % kører mellem 50-60 km/t, 1,6 % kører mellem 60-70 km/t og 0,1 % kører over 70 km/t.

I perioden 2008 til 2017 er der ikke politi registrerede ulykker på Tylstrupvej i Ravnstrup.

Vej & Park har besigtiget det første bump og oplyser, at det er lidt sporkørt, det er lappet i enderne og skønner, at bumpet har en restlevetid på 3-5 år.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet henvendelsen og trafikmålingerne på et myndighedsmøde med Nordjyllands Politi. Trafikmålingerne viser, at der er 44 %, som kører mere end den tilladte hastighed mellem byskiltet og det første bump, hvorimod tallet er reduceret til 21 % midt i Ravnstrup. Nordjyllands Politi og fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at problemet kunne afhjælpes ved at etablere et belyst bump ved byzonetavlen, fjerne det nuværende bump og etablere et yderligere bump ved nr. 52.

Vej og Park skønner, at projektet vil koste (prisniveau 2018): 100.000 kr. ekskl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen godkendes og medtages på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at byzonen flyttes mod vest, og at der etableres et belyst bump ved byzonen. På nuværende tidspunkt anbefaler Færdselssikkerhedsrådet ikke, at det eksisterende bump fjernes og etableres et nyt ved nr. 52.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Try Hede


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Try og Omegns Beboerforening anmoder om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Tryvej på strækningen fra Tryvej 35 - 68.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Try og Omegns Beboerforening anmoder om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Tryvej på strækningen fra Tryvej 35 - 68. Borgerne oplever, at der køres for stærkt på strækningen, og at der er dårlig oversigt på grund af bakketop og sving.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet en lignende sag, angående samme vejstrækning, d. 15. januar 2013. Her blev det afvist at udføre lokal hastighedsbegrænsning og chikaner begrundet i vejens klassificering, hastighedsmåling og ulykkesantal.

Tryvej er placeret i det åbne land, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Tryvej 51 i september 2012, viser en årsdøgntrafik på 826 køretøjer, hvoraf ca. 14 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 67 km/t og en 85 % percentil på 82 km/t.

I perioden 2001-2011 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen. I perioden 2012-2017 er der politiregistreret 2 ulykker på strækningen. Den ene ulykke var ud for Tryvej 60, hvor et parkeret køretøj (lift e.l.) blev påkørt om morgenen, hvor der endnu ikke var dagslys. Den anden ulykke skete i selve krydset V. Hassingvej / Tryvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at beslutningen fra januar 2013 fastholdes, og anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, hastighedsmåling og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 26. februar 2018, pkt. 9:

Sagen udsættes til næste møde med henblik på nærmere besigtigelse.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at hastigheden på strækningen fra nr. 44 til nr. 59 nedsættes til 60 km/t (minimum 400 meter strækning), og at der opsættes stedtavler.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om lokal hastighedsbegrænsning på Østkystvejen og Sæbyvej


Resume

Sagsforløb: FSR

Færdselssikkerhedsrådet har ønsket at blive orienteret om hastighedsnedsættelsen til 60 km/t på Østkystvejen / Sæbyvej i Frederikshavn og Brønderslev kommuner.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedsrådet har ønsket at blive orienteret om hastighedsnedsættelsen til 60 km/t på Østkystvejen / Sæbyvej i Frederikshavn og Brønderslev kommuner.

Frederikshavn Kommune har i foråret 2017 modtaget en henvendelse fra en borger, som ønsker hastigheden nedsat på Østkystvejen gennem Sønder Sørå / Sørå fra 80 km/t til 60 km/t på grund af utryghed.

Frederikshavn Kommune rettede henvendelse til Brønderslev Kommune, da den berørte strækning er beliggende i begge kommuner.

Frederikshavn Kommune har på et myndighedsmøde den 6. juni 2017 i samråd med Nordjyllands Politi vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at indføre lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t i området gennem Sønder Sørå / Sørå. Fra ejendommen Østkystvejen 437, 9340 Asaa til lige efter vejtilslutningen Skovengen i Brønderslev Kommune.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Østkystvejen 437 i maj 2017, viser en årsdøgntrafik på 1187 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 76,1 km/t og en 85 % percentil på 88,6 km/t. 38,4 % kører over 80 km/t, 12,2 % kører over 90 km/t og 4 % kører over 100 km/t.

I perioden fra 2008 til 2017 er der politi registrerede 4 ulykker på strækningen, hvoraf tre er personskadeulykker og en materielskadeulykke.

Brønderslev Kommune har givet samtykke til Frederikshavn Kommune til opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen med bemærkning om, at det ikke er normal praksis i Brønderslev Kommune at lave en lokal hastighedsbegrænsning på en gennemfartsvej i det åbne land, hvor fremkommeligheden er i fokus.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at lignende sager behandles i Færdselssikkerhedsrådet inden stilling tagen i forvaltningen.

Bilag

Til toppen


8. Trafikale problemstillinger ved Dronninglund Skole


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Dronninglund Skole og Dronninglund Hallen har anmodet om, at få foretaget nogle fysiske ændringer af vejafmærkningen på parkeringspladsen, for at sikre eleverne en sikre skolevej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om et nyt vejafmærkningsprojekt for den offentlige parkeringsplads foran Dronninglund Skole og Dronninglund Hallen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Dronninglund Skole og Dronninglund Hallen har anmodet om, at få foretaget nogle fysiske ændringer af vejafmærkningen på parkeringspladsen, for at sikre eleverne en sikre skolevej.

Der er megen trafik om morgenen, hvor både busser, taxaer, forældre, medarbejdere og brugere af hallens faciliteter skal ud og ind af parkeringspladsen.

Ofte er der forældre, som sætter deres børn af på taxa-holdepladserne samtidigt med, at p-pladserne til børneafsætning bliver benyttet af hallens gæster.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, skolen, hallen og Nordjyllands Politi har i samarbejde fået udarbejdet et nyt forslag til indretning og en vejafmærkningsplan for skolens parkeringsplads.

Indretningen af parkeringspladsen optimeres og den nye vejafmærkning er med til at stramme op omkring kørebaner og afsætningsområdet.

Prisen for en ny opstribning af p-pladsen udgør i alt 30.000 kr.

I mellemtiden har Fagforvaltningen for Ejendomservice fået energirenoveret gadebelysningen på p-pladsen til LED-armaturer, efter en anbefaling fra politiet. Samtidigt blev belysningen på stierne og ved indkørslerne fra Ulstedvej energirenoveret til LED og derved har hele området omkring p-pladsen fået en væsentligt bedre vej- og stibelysning, som ligeledes giver bedre trafiksikkerhed.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender den nye vejafmærkningsplan, og at projektet prioriteres over anlægsmidlerne for Vej- og Parkområdet 2018.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Carl Aage Christensen bemærkede, at hvis parkeringslommen også skal kunne anvendes af turistbusser, skal 'Bus' ændres til et piktogram af en bus.

Bilag

Til toppen


9. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

Orientering fra Karsten Frederiksen:

  • Midtbyrådet for Brønderslev by arbejder på Banegårdspladsen. Det er vigtigt, at Trafik og Veje inddrages tidligt i processen.
  • Niras arbejder på et projekt for Syrenvej i Serritslev. Der afholdes borgermøde i løbet af forår / sommer 2018.
  • Informationsmøde afholdt den 26. april om de nye regler i vejafmærkningsbekendtgørelserne om servicevejvisning, herunder kommerciel servicevejvisning samt de nye regler i naturbeskyttelsesloven om friluftsreklamer. Bekendtgørelse om skiltenes størrelse kommer i løbet sommeren 2018.

Orientering fra Carl Aage Christensen:

  • Vejdirektoratet skilter med 25-timers regel på alle deres rastepladser. Det vil sige, at der kan opstå udfordringer på kommunens rastepladser.
  • Ny bekendtgørelse om vejarbejder, som medfører, at der skal gives samtykke til rådighedstilladelser. Politiet anbefaler, at kommunerne anvender Vejman, da det journaliseres her.
  • Skolerne kan kontakte politiet, hvis de ønsker politiets detagelse i arrangementer.

Til toppen

Opdateret 16. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer