Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 8. oktober 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 7. maj 2018.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 7. maj 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Formand Karsten Frederiksen orienterede om, at der er stor fokus på tidsplanen for projektet Genform Dronninglund. Projektet forventes udført i sommeren 2019.

Derudover orienterede Karsten Frederiksen om, at Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2018 har afsat 2 mio. kr. af anlægsbudgettet for 2019 til projektet Syrenvej i Serritslev.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Til toppen


3. Ønske om udvidelse af lyssignal med grøn pil i krydset Ålborgvej-Østergade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig med forslag om etablering af grøn pil til venstresvingende fra Ålborgvej til Østergade i lyskrydset i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger foreslår, at der etableres grøn pil for venstresvingende fra Ålborgvej til Østergade i lyskrydset i Brønderslev. Ifølge borgeren er der ofte så mange i svingbanen til venstre, at det spærrer for kørende, der skal fortsætte ligeud (nordpå) på Ålborgvej.

Den tilladte hastighed på Ålborgvej er 70 km/t, og vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Ålborgvej 80 i december 2009, viser en årsdøgntrafik på 7.064 køretøjer, hvoraf ca. 15 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 48 km/t og en 85 % percentil på 60 km/t.

I perioden 2008-2017 er der politiregistreret to ulykker med relation til venstresving fra Ålborgvej til Østergade. Ulykkerne er sket i april 2011 og oktober 2013. I begge ulykker drejer det sig om påkørsel af en knallert, der kommer fra nord mod syd på Ålborgvej, ved venstresving af bil fra Ålborgvej til Østergade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har ikke modtaget andre henvendelser end denne omkring nærværende problemstilling. Det er forvaltningens indtryk, at der kun er tale om trængsel og opstuvning i spidsbelastningstidspunkterne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet. Når krydset engang skal renoveres, eller hvis der kommer nyt i sagen, kan forslaget genovervejes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 26. februar 2018, pkt. 8:

Sagen udsættes til næste møde med baggrund i undersøgelse af optimering af lyssignalet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 8. oktober 2018:

SE har tjekket signalreguleringen i krydset, og spolerne forbundet til krydset virker. Styresystemet har dog kun ét program, og dette er trafikstyret via spolerne. Østergade er sat til grønt lys og Ålborgvej til rødt lys. Ved kørsel med 70 km/t vil lysregulering skifte til grøn på Ålborgvej, såfremt der ikke kommer trafikanter fra Østergade.

Venstresvingsbanen på Ålborgvej har en længde på 60 m, der kan rumme i alt 12 personbiler.

En ombygning af signalanlægget med den ønskede venstresvingspil vil kræve et nyt styresystem til 300.000 kr. samt ekstra lanterner og spoler til 150.000 kr.

Forvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter anmodningen og præmisserne for en optimering af signalanlægget med en venstresvingspil samt indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde i Færdselssikkerhedsrådet med henblik på, at xx (konsulent firma) undersøger, om lyssignalet kan optimeres og om spolerne på Ålborgvej er placeret korrekt i forhold lyssignalet. Færdselssikkerhedsrådet ønsker, at det undersøges, om lyssignalet kan kodes, så der er rødt fra alle tre retninger for at spare tid, når der er behov for grøn.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler ikke, at der etableres en grøn pil fra Østergade af hensyn til kapaciteten i krydset.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Uønsket gennemgående trafik på Bjarkesgade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har anmodet om at få gjort Bjarkesgade i Brønderslev mindre attraktiv som gennemkørselsvej mellem Haraldsgade og Frederiksgade for at sikre børnene på gaden.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal laves trafiksikkerhedstiltag for at gøre Bjarkesgade mindre attraktiv for gennemkørsel.

Sagsfremstilling

En borger har anmodet om at få gjort Bjarkesgade i Brønderslev mindre attraktiv som gennemkørselsvej mellem Haraldsgade og Frederiksgade for at give mere tryghed på gaden, især for de børn som befinder sig i området.

Der er i de seneste år sket en udskiftning af beboere i Bjarkesgade, hvor der er kommet flere børnefamilier til med små børn.

Det opleves, at Bjarkesgade bliver brugt som gennemkørsel fra Haraldsgade til Frederiksgade. Specielt af bilister der skal til og fra Prinsensgade, Trudsvej, Skjoldsgade og Kongensgade.

Borgeren ser ofte, at bilisterne skærer hajtænderne og spærrelinjerne, når de kommer fra de større forbindelsesgader. De kommer derved relativt hurtigt ind på Bjarkesgade.

Borgeren forslår, at der laves helleanlæg ved den ubetinget vigepligt eller gennemgående fortov ved udkørslerne fra Bjarkesgade. Borgeren er indforstået med, at Bjarkesgade er en busgade, og mulighederne for regulering er indsnævret.

Bjarkesgade er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen. En lokalvej i byen er defineret som:

Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.

En trafikmåling, som er taget ud for Bjarkesgade 12 i maj 2018, viste en årsdøgntrafik på 97 køretøjer, hvoraf 10,5 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 39 km/t og en 85 % percentil på 50 km/t. 85,6 % kører under 50 km/t. 12,9 % kører mellem 50-60 km/t, 1,2 % kører mellem 60-70 km/t og 0,3 kører over 70 km/t.

I perioden 2008-2017 er der ikke politiregistreret ulykker på Bjarkesgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om fartdæmpende foranstaltninger på Allerupvej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høje hastigheder fra bilisterne, når de kører på Allerupvej til og fra Klokkerholm. Borgeren ønsker, at der etableres hastighedsdæmpende tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høje hastigheder fra bilisterne, når de kører på Allerupvej til og fra Klokkerholm. Borgeren påpeger, at Allerupvej er den eneste indkørsel til Klokkerholm, hvor der ikke er lavet hastighedsdæmpende tiltag og ytrer sin bekymring for, at der i Søparken er kommet mange børnefamilier, som skal krydse vejen.

Allerupvej ligger både i byzone og landzone. Byskiltet er placeret på Allerupvej mellem Søparken og Holskovbækvej.

Allerupvej er i kommunens klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land. Fordelingsvej i åbent land er defineret som:

"Vejene omfatter et vejnet af smallere veje, med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagtfor at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene"

"Fordelingsveje er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, så vejene er ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkret lokale forhold, vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60 - 80 km/t"

Der er i juli 2018 lavet en trafikmåling på Allerupvej ud for Søparken 6. Trafiktællingen viser en årsdøgnstrafik på 209 køretøjer, hvoraf ca. 9 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 51 km/t og en 85 % percentil på 67 km/t. 41,5 % kører under 50 km/t, 30,2 % kører mellem 50 - 60 km/t, 20,3 kører mellem 60 - 70 km/t og 8,1 % kører over 70 km/t.

I perioden fra 2008 til 2017 er der ikke politiregistreret ulykker på Allerupvej inden for byzonen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at problemet kunne afhjælpes ved at etablere et bump ved byzonetavlen samt etablering af en gadelampe.

Projektet skønnes at koste: 70.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen imødekommes, og projektet med etablering af et belyst bump medtages på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde i Færdselssikkerhedsrådet med henblik på drøftelse på borgermøde i Klokkerholm den 15. oktober 2018.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om gennemgående fortov på Doktorvænget i Asaa


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående et farligt sving mellem Doktorgårdsvej og Doktorvænget i Asaa og ønsker, at der etableres et gennemgående fortov.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående et farligt sving mellem Doktorgårdsvej og Doktorvænget i Asaa. Beboerne i området føler sig utrygge, da svingets bløde udformning anses at have flere risici.

Borgeren oplever, at bilerne kører stærkt ad Doktorgårdsvej, efter de har taget svinget fra Asaavej, hvor fartgrænsen er 80 km/t. Borgeren oplever, at bilisterne tager svinget ved Doktorvænget med 40 km/t, og at disse tit ender i den inderste vognbane. Det har givet farlige episoder for cyklister, der kommer fra Doktorvænget.

Borgeren er ligeledes bekymret for sin egen og familiens sikkerhed, da dennes indkørsel ligger lige ud til svinget. Det er derfor farligt, når borgeren bakker ud ad indkørslen. Borgeren er også utryg, når børnene skal cykle ud på Doktorgårdsvej for at komme ud til Asaavej, da de føler, at der køres stærkt ud af Doktorgårdsvej.

Borgeren foreslår, at fortovet bliver forlænget på Doktorgårdsvej hen forbi indkørslen til Doktorvænget.

Doktorvænget og Doktorgårdsvej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen. En lokalvej i byen er defineret som:

"Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

I perioden fra 2008 til 2017 er der ikke politiregistreret ulykker på Doktorvænget eller Doktorgårdsvej.

Etablering af et gennemgående fortov skønnes at koste: 15.000 kr. ekskl. moms (2018 prisniveau).

I 2016 blev området omkring Doktorvænget og Doktorgårdsvej kloakeret, og i den forbindelse har Brønderslev Forsyning for nyligt etableret en ubetinget vigepligt fra Doktorvænget til Doktorgårdsvej, hvilket ikke har været der tidligere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen om gennemgående fortov ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering og ulykkesantallet, samt at Teknik- og Miljøudvalget godkender en etableret ubetinget vigepligt på Doktorvænget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Knallertkørsel på sti og høj hastighed på Fyrtøjsvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Ejerlauget for Vandtårnsområdet i Brønderslev har modtaget flere klager over knallertkørsel på den rekreative private fællessti i Nordbyen, som er beliggende mellem Haraldsgade og Eventyrvej. Derudover oplever de, at der køres med høj hastighed på Fyrtøjsvej, som er en privat fællesvej. Ejerlauget ønsker, at der opsættes forbudskilte samt opsættes chikaner.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Teknik- og Miljøudvalget vil godkende trafiksikkerhedsmæssige tiltag i ejerlaugets område.

Sagsfremstilling

Ejerlauget for Vandtårnsområdet i Brønderslev har modtaget flere klager over knallertkørsel på den rekreative sti i Nordbyen, som er beliggende mellem Haraldsgade og Eventyrvej. Stien er en privat fællessti beliggende i byzone. Der er på nuværende tidspunkt ikke opsat forbudsskilte ved stien, og derfor er det tilladt for gående, cyklister og fører på knallert 30 at færdes der.

I perioden 2008-2017 er der ikke politiregistreret ulykker på stien mellem Haraldsgade og Eventyrvej.

Et andet problem er kørsel med høj hastighed på Fyrtøjsvej, hovedsageligt på grund af en dagplejer, der bor i enden af gaden. Ejerlauget ønsker at opsætte forbudsskilte med maksimal hastighed på 30 km/t samt chikaner for at begrænse hastigheden.

Fyrtøjsvej er en privat fællesvej beliggende i byzone.

Fyrtøjsvej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen. En lokalvej i byen er defineret som:

"Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

Der er i september 2018 foretaget en trafikmåling ud for Fyrtøjsvej 11. Trafiktællingen viser en årsdøgnstrafik på 90 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 32 km/t og en 85 % percentil på 41 km/t. 98,05 % kører under 50 km/t, 1,95 % kører mellem 50 - 60 km/t, 0 % kører mellem 60 - 70 km/t og 0 % over 70 km/t

I perioden fra 2008 - 2017 er der ingen politiregistreret ulykker på Fyrtøjsvej.

Ifølge privatvejsloven skal Brønderslev Kommune sammen med Nordjyllands Politi godkende forandringer på privat fællesveje og stier beliggende i byzonen. Ejerlauget skal selv afholde udgifter til vedligeholdelse af veje og stier samt opsætning af færdselsregulerende foranstaltninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget,

  • at anmodningen ikke imødekommes i forhold til opsætning af forbud mod knallertkørsel på stien, da der trafiksikkerhedsmæssigt ikke er belæg herfor, og
  • at anmodningen imødekommes i forhold til opsætning af lokal hastighedsbegrænsning og chikaner, såfremt Nordjyllands Politi kan give samtykke hertil, og at chikaner udformes og etableres i henhold til vejreglerne.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Klage over trafikmæssige foranstaltninger i Ravnstrup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 28. maj 2018 en anmodning om etablering af fartdæmpende foranstaltninger i Ravnstrup og valgte at prioritere 75.000 kr. af anlægsbudgettet til projektet.

En borger har sendt en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende valg af de fartdæmpende foranstaltninger i projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om klagen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Ravnstrup Beboerforening henvendte sig i foråret 2018 om for høj hastighed i Ravnstrup, især i den vestlige ende af byen, og ønskede, at der blev etableret fartdæmpende foranstaltninger. Teknik- og Miljøudvalget behandlede anmodningen den 28. maj 2018 og valgte at prioritere 75.000 kr. af anlægsbudgettet til projektet. Projektet omfatter en flytning af byskiltet mod vest samt etablering af et bump ved den nye byzone.

Brønderslev Kommune modtog i august 2018 en henvendelse fra en borger vedrørende valg af fartdæmper. Borgeren er bange for, at etablering af et bump ved den nye byzone vil give rystelser og skader i hans hus, som det nuværende bump ud for Tylstrupvej 54 gør.

Borgeren påpeger, at den store afstand mellem de to nuværende vestlige bump ikke får bilisterne til at sænke hastigheden, og den høje hastighed på køretøjerne giver rystelser i husene samtidig med, at bumpet er slidt, og der er slaghuller.

Borgeren ønsker, at byskiltet flyttes ud til pumpestationen, og at der etableres en chikane, som den i den østlig del af byen, samt at der etableres et bump mellem de to vestlige eksisterende bump.

Vejreglerne anbefaler, at der ved 50 km/t er 150 m mellem fartdæmpere og maksimalt 250 m. Placeringen af de eksisterende bump igennem Ravnstrup ligger inden for de anbefalede afstande.

Vej og Park har besigtiget bumpet ved Tylstrupvej 54 og oplyser, at det er lidt sporkørt, det er lappet i enderne og skønner, at bumpet har en restlevetid på 3-5 år. Fagforvaltningen foreslår, at bumpet placeres ved Tylstrupvej 52, når bumpet skal skiftes.

Projektet med etablering af en chikane med midterhelle og forsætning af den ene kørebane skønnes at koste 180.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter henvendelsen og indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at bumpet flyttes vest for indkørslen til pumpestationen.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Forslag til ændring af Trafiksikkerhedsforanstaltning ved krydset Manna Mosevej og V Starengvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på vejsynstur den 26. juni 2018 at afsætte 125.000 kr. til sikring af krydset Manna Mosevej og V. Starengvej, Brønderslev, da bilister, som kører på Manna Mosevej, overser den ubetingede vigepligt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedstiltag der skal anvendes for at sikre krydset.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på vejsynstur den 26. juni 2018 at afsætte 125.000 kr. til sikring af krydset Manna Mosevej og V. Starengvej, Brønderslev. Bilister overser den ubetinget vigepligt og kører derfor over krydset uden at holde tilbage. Sigtbarheden i krydset er desuden ringe grundet et læbælte øst for krydset. Der er en dialog med ejer om den nødvendige beskæring.

Forskellige løsningsforslag blev drøftet på turen, herunder blandt andet en forskydning af krydset.

Manna Mosevej og V. Starengvej er i kommunens klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land. Fordelingsvej i åbent land er defineret som:

"Vejene omfatter et vejnet af smallere veje, med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagtfor at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene"

"Fordelingsveje er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, så vejene er ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkret lokale forhold, vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60 - 80 km/t"

I perioden fra 2008 - 2017 er der politi registreret 2 ulykker i krydset, hvor af den ene er en personskadeulykke og den anden er materielskadeulykke i henholdsvis 2014 og 2015. Begge ulykker er kategoriseret som vigepligtsulykker.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt muligheden for at forskyde krydset. Vejreglerne anbefaler, at sekundære veje som minimum forskydes 30-40 meter, hvilket i dette tilfælde vil kræve en ekspropriation af jord, også selvom vejene forskydes med mindre end den anbefalede afstand. Dette vil medføre en større anlægsomkostning end de afsatte midler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at den ubetingede vigepligt på Manna Mosevej på begge sider af krydset markeres tydeligere med en V11-afmærkning (trekant) på 50, 100 og 150 meter begrundet i trafikmålingen og ulykkesantallet. Projektet skønnes at koste 10.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde med henblik på at undersøge anlægsomkostningerne ved en forsætning af krydset.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering / Eventuelt


Sagsfremstilling

Fartdæmpende foranstaltninger i Bredgade i Brønderslev

I august 2018 blev der etableret et bump dimensioneret til 30 km/t ved Skolegade Skole som følge af en henvendelse fra skolebestyrelsen om for høj hastighed på Bredgade. Efterfølgende har der været en del henvendelser omkring bumpets udformning.

Vejreglerne anbefaler, at der på strækninger med en ønsket hastighed på 30 km/t er 75 meter mellem fartdæmpende foranstaltninger. På nuværende tidspunkt er der 215 meter mellem de to bump placeres inden for 30 km/t-zonen.

En trafiktælling fra 2017 viser en årsdøgntrafik på 4.500 køretøjer og en spidsbelastning på omkring 500 køretøjer.

Bredgade er en busgade, hvor husene ligger tæt på vejen, hvorfor der skal tages hensyn til dette. Ved valg af eventuel fartdæmper skal der tages højde for trafikmængden og vejens karakter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen genoptages på næste møde. Der laves en trafikmåling for at undersøge effekten af det etablerede bump, og om der er behov for yderligere hastighedsdæmpende tiltag på Bredgade.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 15. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer