Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 27. november 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 8. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referat fra mødet den 8. oktober 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Karsten Frederiksen orienterede om, at sagen om udvidelse af lyssignal med grøn pil i krydset Ålborgvej-Østergade, er blevet taget af dagsordenen, da lyssignalet slås over på tidsstyring.

Til toppen


3. Ansøgning om fartdæmpende foranstaltninger på Allerupvej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høje hastigheder fra bilisterne, når de kører på Allerupvej til og fra Klokkerholm. Borgeren ønsker, at der etableres hastighedsdæmpende tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høje hastigheder fra bilisterne, når de kører på Allerupvej til og fra Klokkerholm. Borgeren påpeger, at Allerupvej er den eneste indkørsel til Klokkerholm, hvor der ikke er lavet hastighedsdæmpende tiltag og ytrer sin bekymring for, at der i Søparken er kommet mange børnefamilier, som skal krydse vejen.

Allerupvej ligger både i byzone og landzone. Byskiltet er placeret på Allerupvej mellem Søparken og Holskovbækvej.

Allerupvej er i kommunens klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land. Fordelingsvej i åbent land er defineret som:

"Vejene omfatter et vejnet af smallere veje, med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagtfor at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene"

"Fordelingsveje er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, så vejene er ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkretd lokale forhold, vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60 - 80 km/t"

Der er i juli 2018 lavet en trafikmåling på Allerupvej ud for Søparken 1. Trafiktællingen viser en årsdøgnstrafik på 209 køretøjer, hvoraf ca. 9 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 51 km/t og en 85 % percentil på 67 km/t. 41,5 % kører under 50 km/t, 30,2 % kører mellem 50 - 60 km/t, 20,3 kører mellem 60 - 70 km/t og 8,1 % kører over 70 km/t.

I perioden fra 2008 til 2017 er der ikke politiregistrerede ulykker på Allerupvej inden for byzonen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at problemet kunne afhjælpes ved at etablere et bump ved byzonetavlen samt etablering af en gadelampe.

Projektet skønnes at koste: 70.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen imødekommes, og projektet med etablering af et belyst bump medtages på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 5:

Sagen udsættes til næste møde i Færdselssikkerhedsrådet med henblik på drøftelse på borgermøde i Klokkerholm den 15. oktober 2018.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådets møde den 27. november 2018:

På borgermødet i Klokkerholm den 15. oktober 2018 kom der ikke yderligere bemærkninger vedrørende problematikken om høje hastigheder på Allerupvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen imødekommes, og projektet med etablering af et belyst bump medtages på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der laves et forsøg med etablering af et midlertidigt bump. Inden bumpet etableres skal der vest for udkørslen til Søparken laves en trafiktælling. Efter opførelse af bumpet, skal der laves endnu en trafiktælling for at se virkningen.

Prisen for et asfaltbump med gadelamper: 70.000 kr.

Det har efterfølgende vist sig, at de midlertidige bump, dimensioneret til en hastighed på 50 km/t, ikke er kommet i produktion endnu, så derfor foreslås det, at der etableres asfaltbump med gadelampe til en pris af 70.000 kr.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til ændring af Trafiksikkerhedsforanstaltning ved krydset Manna Mosevej og V. Starengvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på vejsynstur den 26. juni 2018 at afsætte 125.000 kr. til sikring af krydset Manna Mosevej og V. Starengvej, Brønderslev, da bilister, som kører på Manna Mosevej, overser den ubetingede vigepligt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedstiltag der skal anvendes for at sikre krydset.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på vejsynstur den 26. juni 2018 at afsætte 125.000 kr. til sikring af krydset Manna Mosevej og V. Starengvej, Brønderslev. Bilister overser den ubetingede vigepligt og kører derfor over krydset uden at holde tilbage. Sigtbarheden i krydset er desuden ringe grundet et læbælte øst for krydset. Der er en dialog med ejer om den nødvendige beskæring.

Forskellige løsningsforslag blev drøftet på turen, herunder blandt andet en forskydning af krydset.

Manna Mosevej og V. Starengvej er i kommunens klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land. Fordelingsvej i åbent land er defineret som:

"Vejene omfatter et vejnet af smallere veje, med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagtfor at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene"

"Fordelingsveje er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, så vejene er ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkret lokale forhold, vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60 - 80 km/t"

I perioden fra 2008 - 2017 er der politiregistreret 2 ulykker i krydset, hvor af den ene er en personskadeulykke og den anden er materielskadeulykke i henholdsvis 2014 og 2015. Begge ulykker er kategoriseret som vigepligtsulykker.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt muligheden for at forskyde krydset. Vejreglerne anbefaler, at sekundære veje som minimum forskydes 30-40 meter, hvilket i dette tilfælde vil kræve en ekspropriation af jord, også selvom vejene forskydes med mindre end den anbefalede afstand. Dette vil medføre en større anlægsomkostning end de afsatte midler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at den ubetingede vigepligt på Manna Mosevej på begge sider af krydset markeres tydeligere med en V11-afmærkning (trekant) på 50, 100 og 150 meter begrundet i trafikmålingen og ulykkesantallet. Projektet skønnes at koste 10.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 9:

Sagen udsættes til næste møde med henblik på at undersøge anlægsomkostningerne ved en forsætning af krydset.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådets møde den 27. november 2018:

Vej og Park har udarbejdet et overslag på anlægsarbejdet for forskydning af krydset på i alt 310.000 kr. Hertil skal indregnes omkostninger til ekspropriation af areal på i alt 120.000 kr. Samlede omkostninger udgør i alt 430.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at den ubetingede vigepligt på Manna Mosevej på begge sider af krydset markeres tydeligere med en V11-afmærkning på vejen (trekant) med en afstand på 50, 100 og 150 meter, samt en B11 forvarslingstavle begrundet i trafikmålingen og ulykkesantallet. Projektet skønnes at koste 15.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet godkender som indstillet, men foreslår, at det bliver suppleret med rumlestriber efter næremere aftale med naboerne.

Bilag

Til toppen


5. Anmodning om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Løkkenvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig med forslag om etablering af en chikane på Løkkenvej, Brønderslev, da det opleves, at der køres for stærkt på strækningen mellem Tolstrup og Tolstrup Mejeriby/Stenum.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal laves trafiksikkerhedstiltag for at sænke hastigheden.

Sagsfremstilling

En borger har i september 2018 henvendt sig med forslag om etablering af en chikane på Løkkenvej ved Brønderslev, da det opleves, at der køres for stærkt på strækningen mellem Tolstrup og Tolstrup Mejeriby/Stenum.

Den tilladte hastighed på Løkkenvej er 60 km/t, og vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

En trafikmåling, som er fortaget ud for Løkkenvej 164 i september 2018, viser en årsdøgntrafik på 1.392 køretøjer, hvoraf ca. 18 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 63 km/t og en 85 % percentil på 73 km/t. 41,12 % kører under 60 km/t, 38,18 % kører mellem 60-70 km/t, 16,09 % kører mellem 70-80 km/t og 4,62 % kørerover 80 km/t.

I juni 2008 er der på et møde i Færdelsikkerhedsrådet i Brønderslev Kommune blevet behandlet et ønske om etablering af hastighedsdæmpende bump eller lignende trafiksikkerhedsforanstaltning ved Tolstrup Mejeriby, da bilerne kørte mellem 80-90 km/t gennem et 120 graders sving. Efterfølgende er der, med politiets samtykke, blevet etableret lokal hastighedsgrænse på 60 km/t, forvarslet med rumlestriber samt hastighedsdæmpende sideheller på strækningen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselsikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet vejens klassificering, trafikmålingen og de i forvejen opsatte foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


6. Anmodning om fartdæmpende foranstaltninger i Bredgade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR

I august 2018 blev der etableret et bump dimensioneret til 30 km/t ved Skolegade Skole som følge af en henvendelse fra skolebestyrelsen om for høj hastighed på Bredgade. Efterfølgende har der været en del henvendelser omkring bumpets udformning.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres endnu et bump på Bredgade for at sænke hastigheden.

Sagsfremstilling

I august 2018 blev der etableret et bump dimensioneret til 30 km/t ved Skolegade Skole som følge af en henvendelse fra skolebestyrelsen om for høj hastighed på Bredgade. Efterfølgende har der været en del henvendelser omkring bumpets udformning.

Vejreglerne anbefaler, at der på strækninger med en ønsket hastighed på 30 km/t er 75 meter mellem fartdæmpende foranstaltninger. På nuværende tidspunkt er der 215 meter mellem de to bump, der er placeret inden for 30 km/t-zonen.

En trafiktælling fra 2017 viser en årsdøgntrafik på 4.500 køretøjer og en spidsbelastning på omkring 500 køretøjer.

Bredgade er en busgade, hvor husene ligger tæt på vejen, hvorfor der skal tages hensyn til dette. Ved valg af eventuel fartdæmper skal der tages højde for trafikmængden og vejens karakter.

Punktet var på Færdselsikkerhedsrådets møde den 8. oktober 2018, hvor det blev besluttet, at sagen genoptages på møde den 27. november, hvor der laves en trafikmåling for at undersøge effekten af det etablerede bump, og om der er behov for yderligere hastighedsdæmpende tiltag på Bredgade.

Trafikmålingen for oktober 2018 viser en årsdøgnstrafik på 4.500 køretøjer, hvoraf ca. 7 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 30 km/t og en 85 % percentil på 38 km/t. 99,58 % kører under 50 km/t, 0,37 % kører mellem 50 - 60 km/t, 0,05 kører mellem 60 - 70 km/t og 0,1 % kører over 70 km/t.

Fra oktober 2017 til oktober 2018 er 85 % percentilen faldet 3-5 km/t.

Trafikmållingerne viser, at hastigheden fra øst mod vest (spor 1) er faldet med 2-5 km/t, og fra vest mod øst (spor 2) er hastigheden faldet med 5 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselsikkerhedsrådet drøfter og over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, om der skal etableres et bump mere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der ikke skal etableres et bump mere og anser, at de nuværenderende foranstaltninger er tilstrækkelige.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om Genform Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil præsentere det endelige projektforslag for Genform Dronninglund.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

På møde i Færdselssikkerhedsrådet den 7. maj 2018 blev projektet "Genform Dronninglund" præsenteret. På dette tidspunkt var projektet i planlægningsfasen.

Efterfølgende er der gennemført skitseprojektering, hvor der er sket en viderebearbejdning af projektet, og resultatet af dette er nærværende projektforslag (vedhæftet). Detailprojekteringen er nu igang, og projektet forventes udbudt til entreprenører februar-marts 2019 med efterfølgende opstart af anlægsarbejdet i april 2019.

I forhold til det tidligere præsenterede projekt er der i projektforslaget ændret på udformingen af torvet og skillelinjen mellem fortov og kørebane, således denne er blevet tydeligere. Desuden er der tilføjet bump på den centrale del af Slotsgade som hastighedsdæmpende foranstaltning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kristian orienterede om status på projektet Genfom Dronninglund. Der vil komme en ny orientering på det næste møde.

Bilag

Til toppen


8. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

Karsten Frederiksen orienterede om, at projektet var startet i Serritslev, og de bløde trafikanter vil blive sikret gennem Serritslev

Det blev orienteret om generende rumlestriber på Sæbyvej i Asaa i forbindelse med reetablering efter kloakarbejde. Der følges op på sagen.

Mødedatoerne for 2019 er aftalt. 4. marts 2019 kl. 14-16, 6. maj 2019 kl. 14-16, 30. september 2019 kl. 14-16 og 18 november 2019 kl 14-16.

Til toppen

Opdateret 19. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer