Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 6. maj 2019
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 4. marts 2019.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referat fra møde den 4. marts 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Referatet godkendes.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Til toppen


3. Forslag til nedlæggelse af busstoppested ved Skolegade i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger fremsendte i 2016 forslag om nedlæggelse af busstoppestederne "Skolegade" i Søndergade i Hjallerup, idet stoppestederne sjældent benyttes og ligger i meget tæt afstand til nærmeste stoppested ved busterminalen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om busstoppestederne Skolegade i Søndergade skal nedlægges.

Sagsfremstilling

En borger fremsendte i 2016 forslag om at stoppestederne "Skolegade" i Hjallerup, som består af to almindelige rørstandere der betjenes af linje 73 og 74, nedlægges.

Borgeren beskriver, at stoppestederne ikke har sin berettigelse, idet der kun er 225 meter til Hjallerup Busterminal og 300 meter til stoppestedet ud for Christiansvej. Borgeren bemærker i øvrigt, at stoppestedet meget sjældent benyttes, og at det mest af alt er et irritationsmoment for de øvrige passagerer, når bussen holder ind ved et ekstra stop så tæt på busterminalen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 28. november 2016 at afvente med endelig stillingtagen til anmodningen omkring nedlægning af stoppestederne til det efterfølgene køreplansskifte. Således var det også muligt at tage udgangspunkt i passagertællingerne for 2016.

Grundet tekniske komplikationer ved indførelsen af et nyt it-system i NT blev der ikke udgivet passagertællinger for 2016 og 2017. Passagertællingen for 2018 er i mellemtiden modtaget og sagen kan dermed færdigbehandles.

Passagertællingen fra 2015 viste at stoppestederne var ringe benyttet. Tællingen for 2018 viser et lignende billede, idet der kun er sket en mindre stigning i anvendelsen siden 2015.

Passagertællingen fra 2018 (man-fre, dagligt gennemsnit):

Med udgangspunkt i passagertællingen fra 2018 ser stoppestedet stadig ud til at være ringe benyttet. Tællingen skal ses i lyset af, at stoppestedet er beliggende kun 200 meter fra Hjallerup Busterminal, der dagligt benyttes til gennemsnitligt 184 påstigninger og 201 afstigninger, ligesom det fremgår af stoppestedshåndbogen udgivet af NT, at en stoppestedsafstand på 400 meter er optimalt i byområder.

Borgeren beskriver ligeledes, at stoppestederne i sig selv udgør et trafikalt problem, fordi de er placeret mellem to markante midlertidige chikaner. I dag er stoppestederne ganske vist placeret mellem to chikaner på Søndergade. De to midlertidige chikaner, som borgeren beskriver i henvendelsen, kan dog henføres til at kommunen i 2016 arbejdede på et projektforslag, der involverede en chikane på Søndergade ved Skolegade. Chikanen blev undervejs markeret i vejarealet ved optegning og opsætning af kegler, hvormed den har været synlig i bybilledet. Chikanen blev ikke varigt etableret og markeringen er nu væk. I dag er stoppestederne ved Skolegade beliggende ca. 40 meter fra nærmeste chikane ved Rønne Allé og ca. 130 meter fra chikanen ved krydset Søndergade/Gl. Markedsvej.

Nedlægges stoppestedet reduceres køretiden for de øvrige passagerer, og der er fortsat gode muligheder for at anvende et af de nært beliggende stoppesteder ved Busterminalen eller Christiansvej.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at stoppestederne ved Skolegade nedlægges i forbindelse med køreplansskiftet til august 2019, begrundet i den korte afstand mellem stoppestederne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det godkendes, at stoppestederne nedlægges.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om fodgængerfelter langs Slotsgade


Resume

Sagsforløb: FSR

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil give en orientering vedrørende fodgængerfelter i Slotsgade i forbindelse med renovering af vejen.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedsrådet besluttede på møde den 4. marts 2019, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skulle afklare detaljer omkring fodgængerfelter i Slotsgade med Nordjyllands Politi.

Fagforvaltningen vil orientere om den fremtidige opgradering af fodgængerfelter, så de lever op til de gældende regler. Arbejdet planlægges udført i forbindelse med udskiftning af slidlag, som udføres i sommeren 2019, så det er færdigt inden den 30. august 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø orienterer om ændringer på fodgængerfelter i Slotsgade, som opgraderes i forbindelse med projekt ”Genform Dronninglund” således de lever op til gældende regler. Ændringerne er aftalt med Nordjyllands Politi. Der udføres følgende:

  1. Stikrydsning ABC-stien

Den nuværende udformning af stikrydsning med fodgængerfelt overholder i dag ikke de gældende vejregler og bekendtgørelser. Erfaringer har vist, at det opstår farlige situationer især med cyklister/knallertkørere, som ikke står af og trækker over fodgængerovergangen, hvilket er baggrunden for de nye regler. Der opstår vigepligtsforvirring idet bilisterne har vigepligt for fodgængere, men derimod ikke for cykler og knallerter, som vælger at køre over vejen.

Derfor nedlægges fodgængerfeltet, dvs. at de hvide striber og tavler fjernes. Midterhelle bevares i sin nuværende udformning, så det stadig er muligt at krydse 1 kørebane ad gangen.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har undersøgt alternativer, men vurderer, at en fjernelse af fodgængerfeltet er den bedst mulige løsning indenfor rimelige økonomiske rammer, der giver trafiksikkerhed og er i henhold til gældende bekendtgørelser.

  1. Fodgængerovergang ved Fredensgade

Bevares, opgraderes med hensyn til striber, der er allerede lys i tavler.

  1. Fodgængerovergang ved Skovbrynet

Fodgængerfeltet nedlægges. Midterhellen bevares i sin nuværende udformning, så det stadig er muligt at krydse 1 kørebane ad gangen.

  1. Fodgængerovergang ved Skovvej

Bevares, opgraderes med hensyn til striber og lys i tavler.

Færdselssikkerhedsrådet tager ovenstående til efterretning.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om ulykkestal 2009-2018


Resume

Sagsforløb: FSR

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil orientere om ulykkestal for perioden 2009-2018.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har offentliggjort en statistik over ulykkestallene for 2017 fordelt på landets politikredse.

Statistikken viser, at der på landsplan er sket en stigning på 6 % af det samlede antal ulykker.

I forhold til landsgennemsnittet adskiller Nordjyllands Politikreds sig ved, at den procentmæssigt har flere personskadeulykker end de andre kredse, svarende til lidt over 40 % efterfulgt af Østjyllands politikreds med ca. 30 %.

Skemaet viser antallet af dræbte og tilskadekomne fordelt på kommuner i Nordjyllands politikreds fra 2017.

Brønderslev Kommune ligger nr. 4 på listen, som den kommune, hvor der er sket færrest ulykker i forhold til kommunens samlede længde på veje.

Sandsynligheden for ulykker i Brønderslev Kommune i 2017 lå på 3,8 %

Ulykkestallene i Brønderslev Kommune for perioden 2009-2018 er fordelt på person- og materielskader samt personskader fordelt på alvorlighed, som det fremgår af nedenstående grafer.

Antallet af spiritusrelaterede personskade ulykker i Nordjyllands politikreds i 2017 udgjorde 10 procent af alle personskadeulykker, hvilket svarer til niveauet på landsplan (11 procent).

Diagrammet herunder viser udviklingen i antallet af person- og materielskadeulykker, hvor føreren eller fodgængeren har haft en promille på over 0,50 eller skønnet påvirket i Nordjyllands politikreds.

I følge en trafiksikkerhedsplan fra 2009, viste ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune, at de fleste ulykker fra perioden 2003-2007, skete i landzonen. I 2009 blev der lavet en strækningsanalyse over de strækninger, hvor der var sket flest uheld. Analysen viser, at der sker flest eneulykker og mødeulykker.

Diagrammet viser udviklingen af eneuheld fra perioden 2012-2017.

I 2013 valgte Færdselssikkerhedsrådet at arbejde med det mål for trafiksikkerheden, at i 2020 må der maksimalt være 0 dræbte, 7 alvorligt tilskadekomne og 13 let tilskadekomne.

I 2018 var der 1 dræbt i trafikken, 13 alvorligt tilskadekomne og 13 let tilskadekomne

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning, og det aftales, at der iværksættes en sortpletudpegning i form af et kort med beskrivelse af ulykkernes placering i Brønderslev Kommune, og hvordan der kan arbejdes for at opnå færre ulykker ved udpegning af fokusområder.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Klage over gennemgående trafik i Hedelundsgade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Nogle borgere har henvendt sig angående høje hastigheder samt mængden af tunge køretøjer på Hedelundsgade i Brønderslev.

Borgerne foreslår, at der etableres et bump eller en chikane for at reducere hastigheden og mængden af tunge trafikanter

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Nogle borgere har henvendt sig angående høje hastigheder samt mængden af tunge køretøjer på Hedelundsgade i Brønderslev.

Borgerne oplyser, at der i forbindelse med, at der er lavet helleanlæg og sidenhen rundkørsel ved Parkvej, Nørregade og Knudsgade, er mængden af den tunge trafik steget markant gennem Hedelundsgade. Det oplyses, at de gennemgående fortove ikke har haft den ønskede effekt på hastigheden eller mængden af tunge køretøjer.

Borgerne påpeger, at dette giver en øget støj og rystelser i husene.

Borgerne foreslår, at der etableres et bump eller en chikane for at reducere hastigheden og mængden af tunge trafikanter

Hedelundsgade er placeret i byzonen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t, og er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen.

Lokalvej i byen er defineret som:

"Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.

En trafikmåling som er foretaget for februar 2019, viser en årsdøgnstrafik på 84 køretøjer, hvoraf 7 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 31km/t og en 85 % percentil på 41 km/t. 96,79 % kørte under 50 km/t, 2,68 % kørte mellem 50-60 km/t, 0,54 kørte mellem 60 - 70 km/t og ingen kørte over 70 km/t.

I perioden fra 2009 - 2018 er der politiregistreret en ulykke på strækningen, som er en personskadeulykke. Ulykken er sket i forbindelse med parkering.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes, begrundet i vejens klassificering, hastighedsmålingen og ulykkestallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det godkendes at anmodningen ikke imødekommes.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger i krydset Hjulskovvej, Sterupvej og Palægade, Jerslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Toftegårdsskolen, dens bestyrelse samt en borger anmoder om at få etableret lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Hjulskovvej ud for Jerslev by, således at stitrafikanterne og især skolebørnene fra det nordlige opland kan føle sig trygge ved at krydse Hjulskovvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres en lokal hastighedsbegrænsning.

Sagsfremstilling

Toftegårdsskolen, dens bestyrelse samt en borger anmoder om, at få etableret lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Hjulskovvej ud for Jerslev by, således stitrafikanterne og især skolebørnene fra det nordlige opland kan føle sig trygge ved at krydse Hjulskovvej.

Den tilladte hastighed på Jerslevvej er 80 km/t, og vejen er i Brønderslevs Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

"Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbreden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter".

En trafiktælling, som er foretaget på Hjulskovvej i august 2012, øst for et stikryds ved Palægade i august 2012, viser en årsdøgnstrafik på 2.993 køretøjer, hvoraf ca. 23 % er tung trafik. Gennemsnitshastigheden er på 75 km/t og 85 % percentilen er 93 km/t. 62,53 % kører under 80 km/t. 15,28 % kører mellem 80-90 km/t, 8,81 % kører mellem 90-100 km/t, 13,39 % kører over 100 km/t.

På Hjulskovvej er der i dag et helleanlæg med indbygget sti-passage, således stitrafikanterne krydser Hjulskovvej i to tempi, og derfor kun skal koncentrere sig om én færdselsretning ad gangen. Stien frem til stikrydsningen ligger i eget tracé, som afsluttes med stibomme

I perioden fra 2009-2018 er der politiregistreret en vigepligtsulykke i krydser Palægade-Hjulskovvej. Ulykken var et materielskadeuheld.

I september 2012 blev det på et møde i Færdselssikkerhedsrådet i Brønderslev Kommune besluttet, at en anmodning om lokal hastighedsbegrænsning ikke kunne imødekommes, med baggrund i den allerede etablerede sikre stikrydsning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke fortages lokal hastighedsbegrænsning på Hjulskovvej, med baggrund i den i forvejen etableret sikre stikrydsning, dens placering uden for byzonen og Hjulskovvejs klassificering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det godkendes, at der ikke foretages lokal hastighedsbegrænsning.

Karsten Frederiksen mener, hastigheden skal sænkes, ved etablering af lokal hastighedsbegrænsning.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om cykelsti på Storskovvej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig med forslag om etablering af en cykelsti langs Storskovvej, fra Dronninglund til Dorf Kirkeby, da de tunge trafikanter ikke holder afstand til de bløde trafikanter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig med forslag om etablering af en cykelsti langs Storskovvej, fra Dronninglund til Dorf Kirkeby, da de tunge trafikanter ikke holder afstand til de bløde trafikanter.

På strækningen oplever borgeren, at cykelture er med fare for eget liv, når der sker et møde med de tunge trafikanter, da strækningen har flere uoverskuelige bakketoppe og vejsving, samt at terrænet er meget kuperet.

Foruden tunge trafikanter bruges strækningen af cyklister, ryttere til hest, løbere og gående.

Strækningen er udlagt som Margeritrute og området ved Storskoven er i Visit Brønderslev omtalt som rekreativt område.

Borgeren foreslår, følgende i prioriteret rækkefølge:

  • at der her og nu bliver skiltet ned til 60 km/t, eller
  • at der anlægges cykelsti i begge retninger fra Dronninglund til Dorf Kirkeby, eller
  • at der anlægges dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af kørebanen, eller
  • at der anlægges cykelfelt i begge retninger på kørebanen, 2-1 vej, og nedsættelse af hastigheden til 60 km/t

Teknik- og Miljøudvalget godkender i 2009 en stiplan for det åbne land, hvor samtlige stier i det åbne land blev vurderet. Storskovvej blev ikke udpeget til etablering af cykelstier.

Storskovvej er i kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åben land.

"Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbreden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter".

Der er i perioden fra 2009-2018 ingen politiregistrerede ulykker.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes, med baggrund i trafikuheld, utryghed, brug, sammenhæng og alternative ruter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Borgeren har efterfølgende fremsendt en mail med supplerende bemærkninger.

Færdselssikkerhedsrådet godkender, at anmodningen ikke imødekommes, dog ønskes der iværksat en periodevis kampagne på skovvej med - giv agt, cykler på kørebanen.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om cykelsti mellem Rørholt og Ulsted


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig med forslag om etablering af en cykelsti på Ulstedvej mellem Rørholt by og ud mod Ulsted, da vejen er meget trafikeret.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig med forslag om etablering af en cykelsti på Ulstedvej mellem Rørholt by og ud mod Ulsted, da vejen er meget trafikeret med tunge landbrugsmaskiner ogdaglige udrykningskøretøjer.

Borgeren vurderer, at vejen ikke er sikker at bruge for sine børn på 13 år og 4 år, når de er på cykel eller gåben, når disse skal i skole eller til fritidsaktiviteter i Dronninglund.

Borgeren forslår, at der på strækningen mellem Rørholt by og Ulsted etableres en cykelbane eller cykelsti.

Teknik- og Miljøudvalget godkender i 2009 en stiplan for det åbne land, hvor samtlige stier i det åbne land blev vurderet. Ulstedvej blev ikke udpeget til etablering af cykelstier.

Ulstedvej er i kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åben land.

"Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbreden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter".

Mellem Rørholt by og mod Ulsted er der på strækningen i Brønderslev Kommune sket 2 politiregistrerede ulykker i perioden fra 2009-2018. Begge var soloulykker, hvor årsagen hos den ene var aquaplaning, hvor der skete materiel skade, og den anden ulykke skete af ukendte årsager, og var et personskadeuheld.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes, med baggrund i trafikuheld, utryghed, brug, sammenhæng og alternative ruter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det godkendes, at anmodningen ikke imødekommes.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger for cyklister i rundkørsler


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig med ønske om, at der bliver set på trafiksikkerheden ved rundkørslen Bredgade/Hjørringvej/Jerslevvej/Ålborgvej i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig med ønske om, at der på baggrund af en dødsulykke bliver set på trafiksikkerheden for bløde trafikanter ved rundkørslen Bredgade/Hjørringvej/Jerslevvej/Ålborgvej i Brønderslev.

Borgeren påpeger, at det er en af de mest trafikerede rundkørsler i Brønderslev, og undrer sig over dens udformning, da cyklister skal færdes sammen med bilisterne på vejarealet.

Borgeren foreslår, at rundkørslen indrettes således, at cyklisterne kører i eget tracé rundt i rundkørslen, og får en ubetinget vigepligt for bilisterne ved tilkørslerne.

Rundkørslen er på baggrund af Vejdirektoratets årlige rapport over dødsulykker, blevet besigtiget på en vejtur, af Politiet, Vejdirektoratet og Brønderslev Kommune. Rundkørslen blev på turen gennemgået for eventuelle mangler og muligheder for forbedring af trafiksikkerheden.

Vurderingen fra besøget lyder, at rundkørslen i sin nuværende stand overholder lovkravene for trafiksikkerheden. Rundkørslen har ikke forhold, som er skyld i ulykken, og ses derfor ikke nødvendig at ændre. Rundkørslen er overskuelig med gode oversigtsforhold. Den har en fin beplantning i midten, som mindsker udsynet til bilisterne overfor.

På gennemgangen vurderes det, at der på længere sigt kan laves forbedringer, som vil tilgodese de bløde trafikanter endnu bedre. Der blev snakket om muligheden for at gøre kørebanen smallere for bilisterne, og trække cykelstien længere tilbage ved tilkørslerne. Det vurderes, at der kan være risiko for manglende plads til at lade cykelstien køre i eget tracé ved siden af rundkørslen.

Der har i perioden fra 2009 - 2018 været 3 politiregistrerede ulykker, hvor den ene var en vigepligtsulykke. De andre var henholdsvis en påkørsel bagfra og en soloulykke. Vigepligtsulykken var en personskadeulykke og ved de 2 andre skete der materiale skader.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at rundkørslen fastholdes i sit nuværende udseende, begrundet i rundkørslens stand og udformning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning i Færdselssikkerhedsrådet den 4. marts 2019, pkt. 4:

Færdselssikkerhedsrådet konstaterede, at rundkørslen er lovligt etableret, og lever op til kravene i Vejreglerne og Vejafmærkningsbekendtgørelsen.

Carl Aage Christensen oplyste, at rundkørsler med en vejafmærket cykelsti ofte giver høje hastigheder for bilerne. Carl Aage Christensen foreslår, at cykelstier trækkes ud i sit eget tracé for derved at give cyklisterne ubetinget vigepligt ved tilkørselsvejene.

En løsningsmodel kunne være, at fjerne cykelstiafmærkningen, gøre manøvrearealet for lastbiler i midterøen større og afgrænse denne med en kantstenslysning på 3 cm. Herved blandes cyklister og biler i rundkørslen, hvilket vil sænke hastigheden og øge trafiksikkerheden.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at fagforvaltningen til næste møde undersøger mulighederne for en evt. renovering af rundkørslen, og beregner en overslagspris på dette.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 6. maj 2019:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt mulighederne for en renovering af rundkørslen, med udgangspunkt i at lade cyklisterne køre i eget tracé. Ved projektet trækkes cykelstien ud af rundkørslen, bilernes vigelinie flyttes tættere mod rundkørslen, fodgængerfelterne fjernes, og giver derved vigepligt for cyklisterne og fodgængerne. Kørebanen i rundkørslen er ligeledes gjort smallere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har fået Vej og Park til at udarbejde et overslag på renovering af rundkørslen. Overslaget er på i alt 550.000 kr. eksl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at rundkørslen fastholdes i sit nuværende udseende, begrundet i rundkørslens stand og udformning.

Beslutning

Det godkendes, at rundkørslen fastholdes i sit nuværende udseende.

I forbindelse med en eventuel fremtidig renovering af rundkørslen, kan det overvejes, om der skal etableres stier i eget tracé til fodgængere og cyklister.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Ændring af vejafmærkning på Havnegade, Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Byforskønnelsesudvalget i Asaa anmoder om, at få ændret vejafmærkningen på Havnegade ved Asaa Havn således, at fodgængerne kan sikres.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Byforskønnelsesudvalget i Asaa anmoder om, at få ændret vejafmærkningen på Havnegade ved Asaa Havn således, at fodgængerne kan sikres.

Asaa Havnemuseum og det nye samlingshus har i dag direkte adgang ud på kørebanen på Havnegade, hvilket ikke vurderes trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en ny vejafmærkningsplan for Havnegade, hvor fodgængerne bliver adskilt fra den kørende trafik ved etablering af en 30 cm bred ubrudt kantlinie samt et helleanlæg. Overslagspris: Vejafmærkning 15.000 kr. og helleanlæg 15.000 kr., i alt 30.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler overfor Teknik og Miljøudvalget, at anmodningen imødekommes og at der prioriteres 30.000 kr. af anlægsmidlerne for Vej- og Parkområdet 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det godkendes at anmodningen imødekommes.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

Karsten Frederiksen orienterede om situationen i Nordbyen.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav.

Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 10. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer