Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 21. oktober 2019
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Torben Stenkrog Madsen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referat fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 6. maj 2019.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referat fra mødet den 6. maj 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Færdselssikkerhedsrådet ønsker, at der på næste møde laves en sortpletudpegning i form af et kort med beskrivelse af ulykkernes placering i Brønderslev Kommune, og hvordan der kan arbejdes for at opnå færre ulykker ved udpegning af fokusområder.

Torben Stenkrog Madsen var fraværende.

Til toppen


3. Kryds Jernaldervej/Ålborgvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har anbefalet, at der anlægges kanaliseringsanlæg på Ålborgvej i forbindelse med planlagt forlængelse af Jernaldervej i Brønderslev.

Færdselssikkerhedsrådet skal drøfte alternative løsningsforslag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlagt forlængelse af Jernaldervej i Brønderslev har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefalet, at der samtidig anlægges kanaliseringsanlæg på Ålborgvej.

Følgende alternative løsningsforslag for krydsningen imellem Jernaldervej og Ålborgvej ønskes drøftet i Færdselssikkerhedsrådet:

  1. Reduktion af hastigheden på Ålborgvej, således der ikke udløses krav fra politiet om etablering af kanaliseringsanlæg.
  2. Etablering af signalanlæg i krydset.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har følgende bemærkninger til de foreslåede alternativer:

  1. Det vil kræve en markant reduktion af hastigheden, hvis der ikke skal være krav om etablering af kanaliseringsanlæg. En hastighedsnedsættelse vil skulle suppleres med fysiske foranstaltninger/ændringer svarende til hastighedsnedsættelsen for at sikre, at den overholdes. Dette vil reducere fremkommeligheden på Ålborgvej betydeligt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da Ålborgvej er en hovedfærdselsåre i Brønderslev med en årsdøgntrafik på minimum 7000 køretøjer i døgnet.
  1. Udformningen af et signalanlæg vil kræve en nærmere detaljering/projektering. Et signalanlæg vil reducere fremkommeligheden på Ålborgvej, særligt hvis der ikke samtidig etableres svingbaner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter alternative løsningsforslag. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fastholder anbefalingen om etablering af kanaliseringsanlæg på Ålborgvej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Torben Stenkrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger i krydset Hjulskovvej, Sterupvej og Palægade, Jerslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Toftegårdsskolen, dens bestyrelse samt en borger anmoder om at få etableret lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Hjulskovvej ud for Jerslev by, således at stitrafikanterne og især skolebørnene fra det nordlige opland kan føle sig trygge ved at krydse Hjulskovvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres en lokal hastighedsbegrænsning.

Sagsfremstilling

Toftegårdsskolen, dens bestyrelse samt en borger anmoder om, at få etableret lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Hjulskovvej ud for Jerslev by, således stitrafikanterne og især skolebørnene fra det nordlige opland kan føle sig trygge ved at krydse Hjulskovvej.

Den tilladte hastighed på Jerslevvej er 80 km/t, og vejen er i Brønderslevs Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

"Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbreden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter".

En trafiktælling, som er foretaget på Hjulskovvej i august 2012, øst for et stikryds ved Palægade i august 2012, viser en årsdøgnstrafik på 2.993 køretøjer, hvoraf ca. 23 % er tung trafik. Gennemsnitshastigheden er på 75 km/t og 85 % percentilen er 93 km/t. 62,53 % kører under 80 km/t. 15,28 % kører mellem 80-90 km/t, 8,81 % kører mellem 90-100 km/t, 13,39 % kører over 100 km/t.

På Hjulskovvej er der i dag et helleanlæg med indbygget sti-passage, således stitrafikanterne krydser Hjulskovvej i to tempi, og derfor kun skal koncentrere sig om én færdselsretning ad gangen. Stien frem til stikrydsningen ligger i eget tracé, som afsluttes med stibomme

I perioden fra 2009-2018 er der politiregistreret en vigepligtsulykke i krydset Palægade-Hjulskovvej. Ulykken var et materielskadeuheld.

I september 2012 blev det på et møde i Færdselssikkerhedsrådet i Brønderslev Kommune besluttet, at en anmodning om lokal hastighedsbegrænsning ikke kunne imødekommes, med baggrund i den allerede etablerede sikre stikrydsning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke fortages lokal hastighedsbegrænsning på Hjulskovvej, med baggrund i den i forvejen etableret sikre stikrydsning, dens placering uden for byzonen og Hjulskovvejs klassificering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 6. maj 2019, pkt. 7:

Det godkendes, at der ikke foretages lokal hastighedsbegrænsning.

Karsten Frederiksen mener, hastigheden skal sænkes, ved etablering af lokal hastighedsbegrænsning.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav. Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. maj 2019, pkt. 9:

Tilbagesendes til Færdselssikkerhedsrådet med henblik på forslag til hastighedsnedsættelse.

Jens Andersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 21. oktober 2019:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt mulighederne for hastighedsnedsættelse gennem krydset ved Hjulskovvej på et møde med Nordjyllands Politi.

Hvis politiet skal godkende en lokal hastighedsbegrænsning, skal krydsets udformning renoveres så hastigheden kommer ned. Krydset har i dag gode oversigtsforhold, som giver mulighed for fart.

Ved renovering af krydset skal der være fokus på fodgængerne, hvorfor hellen skal udvides, og der skal laves to forsætninger henholdsvis vest og øst for krydset.

Projektet skønnes at koste 385.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2019).

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter sagen, inden den sendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Karsten Frederiksen, Hildo Rasmussen og John Erik Jensen ønsker, at der på strækningen opsættes en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

Carl Åge Christensen påpeger, at en lokal hastighedsbegrænsning på strækningen ikke kan godkendes af politiet uden etablering af fysiske foranstaltninger, som skal sikre, at hastigheden faktisk kommer ned.

Færdselssikkerhedsudvalget ønsker sagen afklaret i Teknik- og Miljøudvalget.

Torben Stenkrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Tryvej i Try


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

På dialogmøde med Try og Omegns Beboerforening den 27. juni 2019 fremkom et ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Tryvej i Try.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På dialogmøde med Try og Omegns Beboerforening den 27. juni 2019 fremkom et ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Tryvej i Try.

I kommunens klassificering er Tryvej i Try defineret som en trafikvej i by. En trafikvej i byen er defineret som:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

En trafikmåling, som er foretaget i september 2016, viser en årsdøgntrafik på 766 køretøjer, hvoraf 15 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 56 km/t og en 85 % percentil på 68 km/t. 26,76 % kørte under 50 km/t, 41,67 % kørte mellem 50-60 km/t, 22,88 % kørte 60-70 km/t og 8,68 % kørte over 70 km/t.

Ved indkørsel fra henholdsvis vest og øst til Try er der kort efter byzonen placeret bump. Strækningen igennem byen er omkring 640 meter, og den tilladte hastighed er 50 km/t.

I perioden 2009-2018 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen.

Vejreglerne anbefaler, at fartdæmpere ved 50 km/t placeres med en afstand på 150 meter og maksimalt 250 meter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det på baggrund af hastigheden og antallet af tunge køretøjer er mest hensigtsmæssigt at etablere bump fremfor chikaner, da den indbyrdes afstand imellem chikanerne vil være så stor, at den ikke vil have indflydelse på bilernes hastighed. Det skal dog bemærkes, at bump kan give rystelser i de omkringliggende huse.

Etablering af to bump, en gadelampe og skiltning skønnes at koste 95.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2019).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres to yderligere bump på Tryvej i Try med baggrund i trafikmålingen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet er positive over for projektet, men ønsker, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kontakter Try og Omegns Beboerforening for at afklare den specifikke placering af fartbumpene.

Sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet.

Torben Stenkrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Klage over trafikmæssige foranstaltninger i Ravnstrup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 28. maj 2018 en anmodning om etablering af fartdæmpende foranstaltninger i Ravnstrup og valgte at prioritere 75.000 kr. af anlægsbudgettet til projektet.

En borger har henvendt sig vedrørende valg af de fartdæmpende foranstaltninger i projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Ravnstrup Beboerforening henvendte sig i foråret 2018 om for høj hastighed i Ravnstrup, især i den vestlige ende af byen, og ønskede, at der blev etableret fartdæmpende foranstaltninger. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 28. maj 2018 75.000 kr. af anlægsbudgettet til projektet. Projektet omfatter en flytning af byskiltet mod vest samt etablering af et bump ved den nye byzone.

Brønderslev Kommune modtog i august 2018 en henvendelse fra en borger vedrørende valg af fartdæmper. Borgeren er bange for, at etablering af et bump ved den nye byzone vil give rystelser og skader i hans hus, som det nuværende bump ud for Tylstrupvej 54 gør.

Borgeren påpeger, at den store afstand mellem de to nuværende vestlige bump ikke får bilisterne til at sænke hastigheden, og den høje hastighed på køretøjerne giver rystelser i husene samtidig med, at bumpet er slidt, og der er slaghuller.

Borgeren ønsker, at byskiltet flyttes ud til pumpestationen, og at der etableres en chikane, som den i den østlige del af byen, samt at der etableres et bump mellem de to vestlige eksisterende bump.

Vejreglerne anbefaler, at der ved 50 km/t er 150 m mellem fartdæmpere og maksimalt 250 m. Placeringen af de eksisterende bump igennem Ravnstrup ligger inden for de anbefalede afstande.

Vej og Park har besigtiget bumpet ved Tylstrupvej 54 og oplyser, at det er lidt sporkørt, det er lappet i enderne. Vej og Park skønner, at bumpet har en restlevetid på 3-5 år. Fagforvaltningen foreslår, at bumpet placeres ved Tylstrupvej 52, når bumpet skal skiftes.

Projektet med etablering af en chikane med midterhelle og forsætning af den ene kørebane skønnes at koste 180.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter henvendelse og indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 8:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at bumpet flyttes vest for indkørslen til pumpestationen.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 8:

Udvalget godkendte, at bumpet etableres v/ indkørslen til pumpestationen.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 21. oktober 2019:

Formand Karsten Frederiksen har ønsket sagen genoptaget i Færdsselssikkerhedsrådet.

På dialogmøde med beboerforeningen i Ravnstrup den 18. september 2019 fremkom ønsket om chikane i den vestlige del af byen svarende til den løsning, som er i den østlige del af byen.

Teknik- og Miljøudvalget har samlet prioriteret 185.000 kr. til projektet i Ravnstrup.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der etableres en chikane som midterhelle og en forsætning af kørebanerne vest for indkørslen til pumpestationen, samt at bumpet ud for Tylstrupvej 54 samtidigt fjernes og et nyt bump etableres 40 meter øst for det nuværende.

Projektet med fjernelse af et bump og etablering af et nyt skønnes at koste 50.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2019).

Torben Stenkrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer Færdselssikkerhedrådet om, at Brønderslev Kommune har modtaget en klage fra Niels Koch vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om afslag på ønske om en cykelsti på Storskovvej. Niels Koch mener ikke, at beslutningen i denne sag er taget på et korrekt grundlag.

Niels Erik Mortensen fra Dronninglund Skole er ikke længere færdselslærer, og han deltager derfor ikke i møderne i Færdselssikkerhedsrådet.

Beslutning

Ad. 1

Taget til efterretning.

Ad. 2

Færdselssikkerhedsrådet ønsker, at der findes en ny repræsentant for skolerne.

Ad. 3

Færdselssikkerhedsrådet ønsker på næste møde en orientering om projektet omkring krydset Østermarken og Hjallerupvej. Er der sket trafikulykker i og omkring det nye kryds? Har etablering af rundkørsel været vurderet som alternativ til kanaliseringsanlæg?

Torben Stenkrog Madsen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 29. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer