Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 16. november 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FSR

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 21. september 2020.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referat fra mødet den 21. september 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Til toppen


4. Ønske om nyt fodgængerfelt på Tolstrupvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger ønsker et nyt fodgængerfelt på Tolstrupvej i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilges 300.000 kr. til et nyt fodgængerfelt med signalanlæg eller bevilge 4.500 kr. til at rette stibomme efter vejreglerne med Andelsboligforeningens godkendelse.

Sagsfremstilling

En borger ønsker et nyt fodgængerfelt på Tolstrupvej i Brønderslev mellem nr. 45 og 47, hvor der er sti til Hedegårdsskolen.

Ifølge borgeren ledes cyklende skolebørn i dag over det eksisterende fodgængerfelt ved Tolstrupvej-Nygårdsvej og ned til Islands Allé. Ved Islands Allé skal skolebørnene krydse vejen og cykle langs vejen for at komme hen til Hedegårdsskolen. Borgeren er bekymret for børnenes sikkerhed ved krydsningen af vejen, da skolebørnene er nye trafikanter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har forhørt sig ved Nordjyllands Politi. Politiet stiller krav til at fodgængerfeltet etableres med signalanlæg, da der ikke kan opretholdes en kontinuerlig fodgængertrafik. Yderligere kræves det eksisterende fodgængerfelt ved Tolstrupvej-Nygårdsvejs nedlagt, hvis ønsket realiseres. Et fodgængerfelt med signalanlæg koster 300.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø påpeger, at skolevejen er planlagt til at gå igennem Nygårdsvænget. Borgeren berettiger om, at Andelsboligforeningen Nygårdsvænget har opsat stibomme, der står for tætte. For tætte stibomme forhindrer færdsel for cyklister, handicappede, barnevogne og så videre. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø konstaterer, at stibommene ikke er opsat efter vejreglerne.

Færdselssikkerhedsrådets indstilling vil foreligge til mødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget,

  • at anmodningen om et nyt fodgængerfelt ikke imødekommes begrundet i den planlagte rute,
  • at sende en partshøring til Andelsboligforeningen Nygårdsvænget om at de opstillede stibomme forhindrer færdselsret for almenheden, hvilket er i strid mod lokalplanen nr. B-5 afsnit 5.2, og
  • at imødekomme Andelsforeningen ved at dække omkostningen til at rette stibommene. Omkostningen på 4.500 kr. prioriteres af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 9.000 kr. til at ændre de eksisterende stibomme på Nygårdsvænget.

Bilag

Til toppen


5. Ønske om stibomme ved Engparken - Ravnsøparken


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Grundejerforeningen Engparken ønsker, at der bliver opsat stibomme og afmærket med vigepligt i et stikryds ved Engparken - Ravnsøparken i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 15.000 kr. til stibomme og afmærkning.

Sagsfremstilling

En borger ønsker, at der bliver opsat stibomme og afmærket med vigepligt i et stikryds ved Engparken – Ravnsøparken i Brønderslev.

Stien har været belagt med grus, men er i 2018 asfalteret.

Ifølge borgeren er det blevet til et farligt stikryds grundet hurtig stitrafik og dårlige oversigtsforhold.

Stien er i dag en privat fællessti, men ved udarbejdelsen af den kommende stiplan forventes stien at blive optaget som en offentlig sti og blive en hovedsti.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 15.000 kr. fra anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til stibomme og afmærkning af vigepligt i stikrydset.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 15.000 kr. fra anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til stibomme og afmærkning af vigepligt i stikrydset.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vestergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

To borgere har henvendt sig vedrørende høj hastighed på Vestergade fra Jørgensgade til Tylstrupvej i Hjallerup. De ønsker, at der etableres gadelys, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 398.000 kr. til etablering af gadelys og 2 minus 1 vej på Vestergade i Hjallerup.

Sagsfremstilling

To borgere har henvendt sig vedrørende høj hastighed på Vestergade fra Jørgensgade til Tylstrupvej i Hjallerup. De nævner, at der er meget mørkt og en høj hastighed på strækningen. De ønsker, at der etableres gadelys, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Vestergade i Hjallerup er beliggende i byzone, og den tilladte hastighed er 50 km/t. Vestergade har forskellig tværprofil på strækningen fra Tylstrupvej til Søndergade.

I 2015 blev der anlagt cykelsti på strækningen fra Jørgensgade og til Søndergade. Derudover er der en dobbeltrettet cykelsti fra Ravnstrup til krydset Vestergade og Tylstrupvej.

På strækningen fra Jørgensgade til Tylstrupvej er vejbredden 5-5,5 m.

Vestergade er i kommunen klassificering defineret som en trafikvej i by:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Der er lavet en trafikmåling på Vestergade ud for nummer 84, som viser en årsdøgntrafik på 507 køretøjer, hvoraf 11,4 % er tung trafik. 38,19 % kørte under 50 km/t, 38,19 % kørte mellem 50-60 km/t, 17,36 % kørte mellem 60-70 km/t og 6,27 % kørte over 70 km/t.

I perioden 2010-2019 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt, hvor mange børn der færdes på strækningen i tirsdag den 27. oktober 2020 fra klokken 7.20 til 8.10. Der blev registreret 7 cyklende skolebørn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilliges 398.000 kr. af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til etablering af gadelys samt en 2 minus 1 vej på Vestergade i Hjallerup på strækningen fra Jørgensgade til Tylstrupvej.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 21. september 2020, pkt. 6:

Færdselssikkerhedsrådet ønsker, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø undersøger, hvor mange børn der færdes på strækningen. Derudover ønsker Færdselssikkerhedsrådet, at fagforvaltningen udarbejder et skitseprojekt og overslag for en 2 minus 1 vej på strækningen.

Sagen genoptages på næste møde.

Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 48.000 kr. til etablering af 2 minus 1 vej, samt at Teknik- og Miljøudvalget skal vurdere, om der skal bevilges 350.000 kr. til gadebelysning.

Bilag

Til toppen


7. Ændring af skiltning mellem Asaa by og havn


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Nordjyllands Politi har påpeget, at skiltningen mellem Asaa by og havn ikke er efter bekendtgørelsernes anvisninger.

Nordjyllands Politi ønsker, at Brønderslev Kommune retter skiltningen til efter gældende vejafmærkningsbekendtgørelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 20.000 kr. til ændring af skiltning.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Politi har observeret, at skiltningen mellem Asaa by og havn ikke er efter bekendtgørelsernes anvisninger. Nordjyllands Politi ønsker at Brønderslev Kommune retter skiltningen til efter gældende vejafmærkningsbekendtgørelse.

Der mangler byzonetavler ved udkanten af Asaa by mod havnen, og 30 km/t ved havnen ikke har politiets samtykke.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en skilteplan, hvor der er opsat byzonetavler ved udkanten af byen, 50 km/t mellem byzonen og havnen, samt zonetavle med 30 km/t ved Asaa Havn.

Vejstrækningen mellem byen og havnen skal skiltes med en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t, for at overholde sikkerhedsafstanden til faste genstande på minimum 1 m. Langs vejen er der faste genstande i form af træer og 3 støbte skibe med en afstand på 1 m fra vejkanten. Yderligere er der andre forhold som cykelbane og belysning langs vejen, hvilket giver vejen en bymæssig karakter. Vejen er udstyret med en smal gangsti i den ene side af vejen adskilt med græsrabat.

Ved skiltning af zonetavle med 30 km/t, kræves der jf. bekendtgørelsen, at der etableres fartdæmpere, hvis vejstrækningens retlinjede del er længere end 100 m. Dette gælder dog ikke, hvis 85 % fraktilen ved en hastighedsmåling er under 36 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har en forventning om, at 85 % fraktilen er under 36 km/t på Asaa Havn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 20.000 kr. af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til skiltningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 20.000 kr. af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til skiltningen.

Bilag

Til toppen


8. Klage over chikaner på Snørholtvej i Melholt


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har klaget over chikanerne på Snørholtvej i Melholt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 20.000 kr. til ændret skiltning, afmærkning og fjernelse af én chikane.

Sagsfremstilling

En borger har klaget over chikanerne på Snørholtvej i Melholt. Borgeren er utilfreds med chikanerne, da der ifølge borgeren har været flere sammenstød mellem motorkøretøjer og chikanerne.

Chikanerne er skiltet med en prioriteret kørselsretning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at den vestlige chikane bidrager til bedre oversigtsforhold i krydset for udkørende fra den sydlige Gl. Landevej.

I perioden 2010 - 2020 er der politiregistreret 1 ulykke på Snørholtvej. Ulykken er sket i 2020, hvor bilisten drejede udenom chikanen og derefter fortsatte ind i en bygning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 20.000 kr. af anlægsmidlerne til Vej- og Parkområdet til skiltning, afmærkning og fjernelse af den østlige chikane.

Personale

Ingen.

Beslutning

Formandskabet tager kontakt til borgerforeningen.

Efterfølgende genoptages sagen.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om skiltning mod tung trafik på Tolstrupvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR

Der er udarbejdet en skilteplan mod tung trafik på Tolstrupvej i Brønderslev og skiltene er opsat.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en skilteplan mod lastbiler og traktorer, hvor der skiltes fra rundkørslen ved Tolstrupvej-Ndr. Omfartsvej og fra krydset Hjørringvej-Markedsvej, Brønderslev.

Skilteplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordjyllands Politi.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om krydset Søndergade og Vestergade i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR

Hjallerup Byudvikling havde henvendt sig angående manglende belysning i fodgængerfelterne i krydset Søndergade-Vestergade i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget har den 25. november 2019 bevilget 52.000 kr. til at hæve belysningsniveauet efter de gældende krav.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Hjallerup Byudvikling havde henvendt sig angående manglende belysning i fodgængerfelterne i krydset Søndergade-Vestergade i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget har den 25. november 2019 bevilget 52.000 kr. til at hæve belysningsniveauet efter de gældende krav.

Der er blevet udskiftet 4 skiltestandere til 5 m belysningsmaster med LED-armaturer og med fodgængeroptik samt E17 LED-færdselstavler monteret på siden af lysmasterne.

På Søndergade er der skiltet med en lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til mødekalender 2021


Resume

Sagsforløb: FSR

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt mødekalender for 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende udarbejdet forslag til mødedatoer for Færdselssikkerhedsrådet.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår følgende mødedatoer i 2021:

  • 15. marts 2021, kl. 14
  • 17. maj 2021, kl.14
  • 13. september 2021, kl. 14
  • 8. november 2021, kl. 14

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender mødedatoerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Til toppen


12. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterede om, den nordjyske kampagne "Det nye sort" der omhandlede selvtransporterende børn.

I 2021 arbejder kampagnen videre på konceptet. Brønderslev Kommune skal bidrage med 29.135 kr. for at deltage i kampagnesamarbejdet 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at meromkostningen til det nordjyske kampagnesamarbejde skal indgå i den årlige kampagnepulje.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Til toppen

Opdateret 17. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer