Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 29. marts 2021
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Til toppen


3. Orientering omkring ulykkestal for 2019 i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FSR

Vejdirektoratet har publiceret 2 rapporter omkring ulykkestal for 2019, henholdsvis Trafikulykker for året 2019 og Ulykkestal fordelt på politikredse.

Færdselssikkerhedsrådets orienteres om ulykkestallene fra 2019.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har publiceret 2 rapporter omkring ulykkestal for 2019, henholdsvis Trafikulykker for året 2019 og Ulykkestal fordelt på politikredse.

I 2019 er antallet af dræbte i trafikken 199, hvilket er over gennemsnittet i forhold til dræbte fra 2013 til 2018, som er 185 dræbte pr. år. Næsten halvdelen af dødsulykkerne i 2019 skete ved eneulykker eller frontalkollisioner. Antallet af alvorlige tilskadekomne tangerer gennemsnittet fra 2013 til 2018, hvilket er 1.814 alvorlige tilskadekomne pr. år. Antallet af lettere tilskadekomne er 1.254 og er det laveste antal i mere end ti år. Overordnet er der flere dræbte, men færre tilskadekomne i 2019.

Ulykker fra 2019 fordelt på transportmiddel repræsenterer personbil, cykel og fodgænger 82 % af de dræbte og tilskadekomne i trafikken. Personbil udgør 41 %, cykel 28 % og fodgænger 13 %. Udviklingen blandt trafikantgrupperne har været bedst for personbiler, mens flere kommer til skade på cykel. Antallet af tilskadekomne og dræbte fodgængere er på niveau med de andre år.

Nordjyllands Politikreds omfatter ni kommuner. Politikredsen tegnede sig for 9,0 % af den samlede befolkning i 2019, for 16,3 % af det samlede antal personskadeulykker og for 10,1 % af de trafikdræbte. Blandt uheldene i Nordjyllands Politikreds er der følgende hovedpunkter:

  • Højt antal personskadeulykker pr. indbygger (40 % af ulykkerne var med personskade. På landsplan var det 21 %)
  • Flest nordjyder kommer til skade i en personbil på landevejen (57 % af de dræbte og tilskadekomne er sket i landzone. Samtidig var 59 % af de dræbte og tilskadekomne bilister i personbil)
  • Mange unge er blandt de dræbte og tilskadekomne (de unge 18-24 årige udgjorde 22 % af dræbte og tilskadekomne, mens de kun udgør 10 % af befolkningen)
  • Spritulykker tangerer samme niveau som på landsplan (spritulykker udgjorde 11 % af personskadeulykkerne, og landsgennemsnittet var på 10 %)

Dræbte og tilskadekomne fordelt på kommuner i Nordjyllands Politikreds, 2019:

Kommune

Dræbte

Alvorligt tilskadekomne

Lettere tilskadekomne

I alt

Km vej*

Brønderslev

0

9

26

35

993

Frederikshavn

4

21

42

67

1.102

Hjørring

4

23

43

70

1.498

Jammerbugt

1

16

35

52

1.133

Læsø

0

0

0

0

151

Mariagerfjord

5

24

26

55

1.055

Rebild

1

16

24

41

964

Vesthimmerland

0

27

12

39

1.168

Aalborg

5

86

160

251

2.016

I alt

20

222

368

610

10.080

*Længden af offentlige veje.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet tager orientering til efterretning.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Til toppen


4. Handlingsplan for buslæskærme


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Der er udarbejdet en handlingsplan for buslæskærme i Brønderslev Kommune, hvor der er foretaget en kortlægning af buslæskærmene, deres ejerforhold, tilstand, busrute m.m. Handlingsplanen viser, at 6 buslæskærme trænger til renovering, hvilket vil beløbe sig til 84.500 kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om handlingsplanen kan godkendes og der kan bevilliges 84.500 kr. til renovering.

Sagsfremstilling

For at skabe den bedste service og komfort for de af kommunens borgere, der benytter den kollektive trafik, er der opstillet en række buslæskærme rundt om i kommunen. Disse buslæskærme ønskes placeret, så de er til gavn for flest mulige borgere og samtidig være i en stand, der indbyder til brug.

Der er derfor blevet udarbejdet en kortlægning af buslæskærmene, deres ejerforhold, tilstand, busrute m.m. Denne kortlægninger ligger til grund for udarbejdelsen af en handlingsplan.

Kortlægningen er foretaget ud fra eksisterende viden om placering og brugen af COWIs Danmarks Digitale Gadefoto (DDG) 2020. Der vil derfor være enkelte buslæskærme, som mangler i registreringen, men forvaltningen registrerer alle buslæskærme, de kommer forbi. Derved vil eventuelle manglende buslæskærme blive registreret over tid.

Registreringerne er fortaget i GIS applikationen Kortinfo med følgende informationer: Buslæskærm nummer, Producent, Type, Ejer, Placering, Reklameskærm, Busrute, Stoppested/Byzone, Opsætningsår, Tilstand, Bænk, Skraldespand og Lys.

Informationerne Producent, Type, Reklameskærm, Opsætningsår, Bænk, Skraldespand og Lys registreret er kun i forbindelse med den fremtidige drift. Informationerne Ejer, Busrute, Stoppested/Byzone og Tilstand er de informationer, der er væsentlige for udarbejdelse af handlingsplanen.

Vurdering af ejerforhold er foretaget ud fra eksisterende viden, samt typen af buslæskærme. Det vurderes, at hvis der er flere buslæskærme af samme type, vil ejeren også være den samme, typisk Brønderslev Kommune.

Informationen Stoppested/Byzone vil i analysen give mulighed for at difference mellem byzone og landzone.

Busrute beskriver, hvilke busruter der stopper/kører forbi buslæskærmen. Da flere buslæskærme har stået i mange år og busruter løbende bliver opdateret, kan nogle buslæskærme være placeret steder, hvor de ikke er hensigtsmæssige.

Tilstanden er vigtig for at kunne lave en god handlingsplan. Tilstanden vurderes på en skala 1-5, men kun på de buslæskærme, der er ejet af Brønderslev Kommune.

Kode

Tilstand

Handlinger

1

Nye / Meget gode

Det er ikke nødvendigt med handlinger for buslæskure med denne tilstand

2

Gode

Tilstanden på buslæskuret er fin, men der kan overvejes en opfriskning.

3

Middel

Tilstanden på buslæskuret er okay, men der er behov for mindre reparationer

4

Dårlige

Tilstanden på buslæskuret er dårlig og der er behov for større reparationer

5

Meget dårlige

Bør udskiftes

Tilstandsvurderingen er foretaget ud fra billederne fra COWIs Danmarks Digitale Gadefoto (DDG) 2020, Google Street view og billeder af de enkelte buslæskærme.

Resultatet af kortlægningen viser, at der i Brønderslev Kommune er 104 buslæskærme, hvor de 82 er ejet af kommunen. De 82 buslæskærme er fordelt med 34 i landzone (uden for tættere bebyggelse område) og 48 i byzone (inden for tættere bebygget område).

Kortlægningen viser samtidig, at langt de fleste buslæskærme er placeret, hvor der i dag kører en eller flere busruter forbi. Der er kun 6 buslæskærme, hvor en busrute ikke kører.

Tilstanden af Brønderslev Kommunes 82 buslæskærme er generelt meget fin. Ca. 85 % af buslæskærmene er placeret i kategorierne Meget god, God og Middel, som ikke har behov for meget vedligehold på nuværende tidspunkt.

Handlingsplanen er delt i 2 steps, hvor første step dækker 2021 og andet step dækker tiden herefter. 2021 skal bruges til at få lavet reparationer på de buslæskærme, der er i dårligst forfatning og samtidig få lavet et eftersyn af alle kommuneejede buslæskærme. Forvaltningen vil over sommeren 2021 lave eftersyn af samtlige kommuneejede buslæskærme og få opdateret de manglende informationer i Kortinfo, samt få lavet en mere præcis vurdering af tilstanden på de enkelte skærme.

Kortlægningen viser, at en række buslæskærme er i en stand, hvor der bør handles i år. Her er der kigget på ”Inden for tættere bebygget område” og ”Uden for tættere bebygget område”

Inden for tættere bebygget område er der i dag 3 buslæskærme, som har en tilstand 4. De er lokaliseret ved henholdsvis Thise Skole og 2 ved Dronninglund Skole. Prisen for disse reparationer af de 3 buslæskærme vil være 9.500 kr.

Uden for tættere bebygget område har Brønderslev Kommune 3 buslæskærme i en stand, hvor de bør udskiftes og ikke indbyder til brug. Det anbefales, at de 3 busslæskærme erstattes af 3 af de 6 buslæskærme, som i dag ingen busrute har. Prisen for nedrivning og flytning vil være 25.000 kr. pr. buslæskærm, samlet for nedrivning og flytning er 75.000 kr.

Samlet beløb for forbedringen af buslæskærmene i 2021 vil derfor være 84.500 kr.

Step 2 vil være i perioden fra 2022 og frem. På baggrund af de data der fremkommer efter sommerens eftersyn, vil der blive udarbejdet en langsigtet handlingsplan, der skal sikre en fremtidig god stand af Brønderslev Kommunes buslæskærme.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at handlingsplanen godkendes og de 84.500 kr. bevilliges.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der på driftsbudgettet til venteskure mv. er afsat 72.000 kr. i 2021.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at handleplanen godkendes og de 84.500 kr. bevilliges.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Klage over chikaner på Snørholtvej i Melholt


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har klaget over chikanerne på Snørholtvej i Melholt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 20.000 kr. til ændret skiltning, afmærkning og fjernelse af én chikane.

Sagsfremstilling

En borger har klaget over chikanerne på Snørholtvej i Melholt. Borgeren er utilfreds med chikanerne, da der ifølge borgeren har været flere sammenstød mellem motorkøretøjer og chikanerne.

Chikanerne er skiltet med en prioriteret kørselsretning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at den vestlige chikane bidrager til bedre oversigtsforhold i krydset for udkørende fra den sydlige Gl. Landevej.

I perioden 2010 - 2020 er der politiregistreret 1 ulykke på Snørholtvej. Ulykken er sket i 2020, hvor bilisten drejede udenom chikanen og derefter fortsatte ind i en bygning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 20.000 kr. af anlægsmidlerne til Vej- og Parkområdet til skiltning, afmærkning og fjernelse af den østlige chikane.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 16. november 2020, pkt. 8:

Formandskabet tager kontakt til borgerforeningen.

Efterfølgende genoptages sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 29. marts 2021:

Melholt Borgerforening ønsker, at begge chikaner sløjfes samt opsætning af en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Borgerforeningen supplerer yderligere med, at det generelle indtryk af den kørte hastighed er, at der ikke bliver kørt for stærkt.

Borgerforeningen oplyser, at der er sket flere påkørsler af begge chikaner, men flest ved den østlige.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om skiltning med forbud mod tung trafik på Fasanvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående en kraftig stigning af tung trafik på Fasanvej i Brønderslev. Borgeren foreslår, at der opsættes en forbudstavle C23.1 - Lastbil forbudt med undertavle UC 20.2 Ærindekørsel tilladt i begge ender af Fasanvej

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående en kraftig stigning af den tunge trafik på Fasanvej i Brønderslev og ønsker, at der opsætte forbudstavle C23.1 - Lastbil forbudt med undertavle UC 20.2 Ærindekørsel tilladt i begge ender af Fasanvej. Borgeren oplyser, at Fasanvej bruges som korridor til den øvrige del af byen af lastbiler fra eksempelvis Danske Fragtmænd og at farten samtidig er i overkanten. Samtidig oplyser borgeren, at Fasanvej benyttes af mange skolebørn til Søndergades Skole.

Fasanvej i Brønderslev er beliggende i byzone. Den tilladte hastighed er 50 km/t med en 30 km/t zone midt på i forbindelse med fodgængerfelt. Fasanvej har en vejbredde på 8 meter.

Fasanvej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen.

En lokalvej i byen er defineret som:

Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.

En trafikmåling, som er taget ud for Fasanvej 80 i marts 2021, viste en årsdøgntrafik på 362 køretøjer, hvoraf 15 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 39 km/t og en 85 % percentil på 48,7 km/t. 89 % kører under 50 km/t. 10 % kører mellem 50-60 km/t, 1 % kører over 60 km/t.

Der er i øjeblikket et større byggeri i gang på Fasanvej 56, hvilken i en kortere periode vil genere en større mængde tung trafik.

I perioden 2011-2021 er der ikke politiregistrerede ulykker på Fasanvej.

Erfaring fra Nordbyen i Brønderslev er, at skiltning mod tung trafik ikke har den ønskede effekt og politiet har ikke mulighed for at oprettelse et sådan forbud.

Opsætning af skilte i begge ender af Fasanvej vil beløbe sig til 10.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafikmålingen, ulykkesantallet og erfaring fra Nordbyen i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mylundvej, Kirkholt


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Mylundvej i Kirkholt. Borgeren ønsker, at der etableres chikaner på vejen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen på Mylundvej i Kirkholt skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Mylundvej i Kirkholt. Borgeren mener, at bilerne kører uden hensyntagen til hastighedsbegrænsningen, folk der færdes ved vejen og ind/ud kørsel fra beboelse. Borgeren ønsker, at der etableres chikaner på vejen. Borgeren oplyser, at han ved at parkere sin bil foran huset kan skænke farten. Samtidig oplyser borgeren, at der er sket uheld udenfor hans hus og hans hegn er blevet påkørt.

Mylundvej er i kommunens klassificering kategoriseret som en gennemfartsvej i åbent land.

En gennemfartsvej er defineret som:

"For at sikre en god fremkommelighed i kommunen er en række veje udpeget som gennemfartsveje. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på ca. 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen, og med god forbindelse til motorvejen.

Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum (begrænset facadeadgang), en god bærevne (herunder en god afvanding), med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag) og med brede rabatter.

Gennem mindre bysamfund kan hastighedsdæmpende foranstaltninger dog i særlige tilfælde etableres, såfremt man sikrer fremkommelighed for den tunge trafik."

I perioden fra 2011-2021 er der politiregistret 2 uheld. Det ene var i 2016, hvor en bilist overså sin vigepligt fra indkørsel og blev ramt af anden bilist. Det andet uheld i 2020 skyldes høj hastighed, hvor en bilist påkørte en foran kørende bil og efterfølgende påkørte et hegn. I begge uheld skete der kun materiel skade.

I december 2011 blev den tilladte hastighed igennem Kirkholt ændret fra 70 km/t til 60 km/t. Teknik-og Miljøudvalget besluttede den 12. december 2017, at den skiltede hastighed igennem Kirkholt nedsættes til 50 km/t. Derudover etableres en helle i spærrefladen ved Mustedvej, og kørebanebredden igennem Kirkholt indsnævres.

I nedenstående tabel er trafiktællingerne målt ved Mylundvej 24/26 i perioden 2011-2021 listet:

ÅDT

85 % (km/t)

< 50 km/t (%)

50-60 km/t (%)

60-70 km/t (%)

70-80 km/t (%)

> 80 km/t (%)

Nov. 2011 (70 km/t)

2727

79

Sep. 2013 (60 km/t)

2877

77

31 (< 60 km/t)

41,5

19,5

8

Juni 2015

2847

70

50,5 (< 60 km/t)

35,5

10,5

3,5

Nov. 2015 (din fart)

2954

67

63 (< 60 km/t)

28

7

2,5

Dec. 2015

2887

71

46 (< 60 km/t)

38

12

4,5

Okt. 2017

3022

69

50 (< 60 km/t)

38,5

9

3

Apr. 2019 (50 km/t)

3228

61

35

47

13,5

4,5 (> 70 km/t)

Mar. 2021(50 km/t)

3140

61,4

38

44

14

3

1

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Godthåbsvej, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En Borger har henvendt sig angående høj hastighed på Godthåbsvej i Hjallerup. Borgeren ønsker, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger på vejen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres fartdæmpende foranstaltninger på Godthåbsvej i Hjallerup.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Godthåbsvej i Hjallerup på strækningen fra byskiltet til Vestergade. Borgeren er bekymret for den høje hastighed, da der i området, Godthåbsvej, Jakobsgade og Poulsgade bor mange børnefamilier og er 2 dagplejere. Borgeren foreslår, at der opsættes vejbump.

Godthåbsvej i Hjallerup på strækningen fra byskiltet til Vestergade er beliggende i både byzone og landzone og den tilladte hastighed er 50 km/t. Godthåbsvej har forskellig tværprofil på strækningen. Vejbredden varierer fra ca. 4 meter til ca. 6 meter.

Godthåbsvej er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej, hvor en del er placeret i byen og en del på landet.

Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.

Lokalveje på landet omfatter de mindre smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendommene på landet til fordelingsvejene. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentlige. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasses lokale forhold, som oversigtsforholdene lokalt og her må forvente at en forsvarlig hastighed vil være på mellem 50-60 km/t, nogen steder lavere. Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatterne være smalle, og vejen ikke forsynet med sideanlæg.

Der er foretaget en trafikmåling på Godthåbsvej lidt nordøst for Godthåbsvej 8, som viser en årsdøgntrafik på 155 køretøjer, hvoraf 18 % er tungtrafik. 80 % kørte under 50 km/t, 16 % kørte mellem 50-60 km/t og 4 % kørte over 60 km/t. Trafikmålingen viste en 85% fraktil på 52,1 km/t.

I perioden 2011-2021 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafiktællingen og antal af politiregistreret uheld.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Storskovvej fra Flauenskjold by til motorvejsbro


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Storskovvej i Flauenskjold. Borgeren ønsker, at der opsættes hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Storskovvej fra Flauenskjold by frem til motorvejsbroen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal opsættes hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Storskovvej fra Flauenskjold by frem til motorvejsbroen.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Storskovvej i Flauenskjold. Borgeren oplever, at der bliver kørt meget stærkt på strækningen og foreslår derfor, at der opsættes hastighedsbegrænsning på 60 km/t fra byskiltet og frem til den eksisterende strækning med 60 km/t hen over motorvejen.

Storskovvej i Flauenskjold er placeret i landzone, og den tilladte hastighed er 80 km/t. Storskovvej har en vejbredde på 5,5 meter med en 1,75 meter bred enkeltrettet cykelsti i begge sider.

Storskovvej er i kommunens klassificering defineret som en gennemfartsvej i åben land.

Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen. Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).

Hen over motorvejsbroen er der lavet en strækning med 60 km/t, hvilket var et krav fra politiet i forbindelse med udarbejdelsen af cykelbane hen over broen.

Der er foretaget en trafikmåling på Storskovvej ud for nummer 89, som viser en årsdøgntrafik på 913 køretøjer, hvoraf 13 % er tungtrafik. 86 % kørte under 80 km/t, 11 % kørte mellem 80-90 km/t og 3 % kørte over 90 km/t. Trafikmålingen viste en 85% fraktil på 79,5 km/t.

I perioden 2011-2021 er der ingen politiregistrerede ulykker på Storskovvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafiktællingen, vejens klassificering og udformning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Til toppen

Opdateret 30. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer