Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 17. maj 2021
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2021-2030


Resume

Sagsforløb: FSR

Færdselssikkerhedskommissionen har den 3. december 2020 udgivet en ny handlingsplan for 2021-2030.

Færdselssikkerhedsrådet orienteres om handlingsplanens mål og strategier.

Sagen fremsendes til Færdselssikkerhedsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedskommissionen har den 3. december 2020 udgivet en ny national handlingsplan for 2021-2030.

I den tidligere handlingsplan "Hver ulykke er én for meget" 2012-2020 blev der fastsat klare og ambitiøse mål - maksimalt 120 trafikdræbte, maksimalt 1.000 alvorligt og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken i 2020.

Evalueringsmæssigt er der indtrådt en stagnering af antal dræbte og tilskadekomne i perioden 2012-2019, hvilket har betydet, at det ambitiøse mål for 2020 ikke er nået.

Handlingsplanen for 2021-2030 bygger videre på den tidligere plan, hvor der tages udgangspunkt i, at ulykker kan forhindres, og at personskadersalvorlighed kan formindskes gennem lovgivning og kontrol, undervisning og kampagner samt vejtekniske og sikkerhedsteknologi i køretøjerne.

Færdselssikkerhedskommissionen har sat sig som mål, at der på de danske veje i 2030 højst må blive dræbt 90 mennesker, og at højst 900 må komme alvorligt tilskade i henhold til de politiregisterede trafikulykker. Yderligere er der også sat et mål om højst 10.000 lettere tilskadekomne registreret på sygehusenes akutmodtagelse.

I den nye handlingsplan er der anvendt Key Performance Indicators (KPI'er), der fungerer som en "advarselslampe" ved at vise en uønsket udviklingstendens, inden den viser sig i antallet af dræbte og tilskadekomne. Kommissionen har udvalget følgende KPI'er:

 • Hastighed
 • Hjemlbrug
 • Påvirkning af alkohol, narkotika og medicin
 • Distraktion/uopmærksom
 • Bilparkens stand
 • Brug af sikkerhedssele
 • Færdselsundervisning i grundskolen
 • Kommunale trafiksikkerhedsbehandlinger

Gennem handlingsplanens løbetid vil KPI'erne blive taget op til revision.

Færdselssikkerhedskommissionen har udpeget 5 fokusområder, der tager udgangspunkt i hvilke slags trafikulykker, der medfører flest dræbte og alvorligt tilskadekomne. De 5 fokusområder er:

 • Eneulykker
 • Frontalkollisioner
 • Krydsulykker
 • Lette trafikanter
 • Unge bilføre

Den nye handlingsplan giver anledning til, at Brønderslev Kommunes trafiksikkerhedsplaner fra 2009 skal revideres og politisk vedtages inden udgangen af 2022.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Udskiftning af chikaner på Hellevadvej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ønsker de eksisterende chikaner på Hellevadvej i Klokkerholm udskiftet med nye modificerede sinus-asfaltbump dimensioneret til 50 km/t.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det ansøgte samt en frigivelse af en bevilling på 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Fagforaltningen for Teknik og Miljø ønsker de eksisterende chikaner på Hellevadvej i Klokkerholm udskiftet med nye modificerede sinus-asfaltbump dimensioneret til 50 km/t.

De tunge og bredde køretøjer ødelægger i dag Hellevadvejs vejkasse, når de skal rundt om de nuværende heller på Hellevadvej.

Fagforvaltningen har vurderet, at en udskiftning af de eksisterende heller med 2 stk. asfaltbump til en anlægspris på i alt 50.000 kr. vil kunne løse problemet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det ansøgte og prioriterer 50.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Klage over tung trafik på Sønder Alle i Agersted


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har klaget over en stor mængde tung trafik og høj hastighed på Sønder Alle i Agersted, samt høj hastighed på Dronninglundvej/Præstbrovej i Agersted. Borgeren ønsker, at der på Sønder Alle opsættes en forbudstavle C23.1 - Lastbil forbudt med undertavle UC 20.2 Ærindekørsel tilladt, samt at laves hastighedsdæmpende foranstaltninger på både Sønder Alle og Dronninglundvej/Præstbrovej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har klaget over stor mængde tung trafik og høj hastighed på Sønder Alle i Agersted, samt høj hastighed på Dronninglundvej/Præstbrovej i Agersted. Borgeren mener, at den store mængde tunge trafik er skyld i revner på hans hus. Samtidig skaber den høje hastighed utryghed ved færdsel i byen. Borgeren ønsker, at der på Sønder Alle opsættes forbudstavle C23.1 - Lastbil forbudt med undertavle UC 20.2 Ærindekørsel tilladt, samt at laves hastighedsdæmpende foranstaltninger på både Sønder Alle og Dronninglundvej/Præstbrovej.

Sønder Alle er placeret i byzone med en 30 km/t zone (et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne). Den tilladte hastighed er 50 km/t. Sønder Alle har en vejbredde på 5,75 m med 1,8 m fortov i begge sider. I vestenden af Sønder Alle ved krydset Gl. Kongevej/Sønder Alle er der en hævet flade dimensioneret til 30 km/t.

I 2014 opdaterede Brønderslev Kommune, på opfordring af en borger, afmærkningen i krydset Sønder Alle/Gl. Kongevej, så det blev mere synligt, at trafikken fra syd af Gl. Kongevej skulle benytte den bredere Sønder Alle fremfor at benytte den smalle Gl. Kongevej.

Sønder Alle er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen.

En lokalvej i byen er defineret som:

"Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

Dronninglundvej/Præstbrovej er placeret i byzone og den tillade hastighed er 50 km/t. Dronninglundvej/Præstbrovej har en vejbredde på 6,5 m med 1,8 m fortov i begge sider. Ved indkørslen til Agersted fra syd er der først en chikane og umildbart efter Sønder Alle er der vejbump. Ved indkørslen fra nord er der også vejbump.

Dronninglundvej/Præstbrovej er i kommunens klassificering kategoriseret som en gennemfartsvej i åbent land.

En gennemfartsvej er defineret som:

"For at sikre en god fremkommelighed i kommunen er en række veje udpeget som gennemfartsveje. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på ca. 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen, og med god forbindelse til motorvejen.

Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum (begrænset facadeadgang), en god bærevne (herunder en god afvanding), med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag) og med brede rabatter. Gennem mindre bysamfund kan hastighedsdæmpende foranstaltninger dog i særlige tilfælde etableres, såfremt man sikrer fremkommelighed for den tunge trafik."

Der er i april 2021 foretaget en trafiktælling på Sønder Alle ud for nummer 2. Trafiktællingen viser en årsdøgntrafik på 350 køretøjer, hvoraf 15 % er tungtrafik. 98 % kørte under 50 km/t og 2 % kørte mellem 50-60 km/t. Trafikmålingen viste en 85 % fraktil på 42,6 km/t.

I marts 2021 blev der foretaget trafiktælling på Præstbrovej ved nummer 14. Trafiktællingen viser en årsdøgntrafik på 1410 køretøjer, hvoraf 16 % er tungtrafik. 80 % kørte under 50 km/t, 18 % kørte mellem 50-60 km/t og 2 % kørte over 60 km/t. Trafikmålingen viste en 85 % fraktil på 51,9 km/t.

I perioden 2011 til 2021 er der politiregistreret 4 uheld på Dronninglundvej/Præstbrovej og ingen uheld på Sønder Alle. Ingen af de 4 uheld på Dronninglundvej/Præstbrovej skyldes høj hastighed.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafikmålingerne, ulykkesantallet, vejene klassifikation og vejenes udformning med flere chikaner og vejbump.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Tilgængelighed på kommunale skoler og daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: HAR/FSR/TM

Orientering om henvendelse fra borger omkring tilgængelighed på kommunale skoler og daginstitutioner.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra en borger omkring tilgængelighed på kommunale skoler og daginstitutioner for borgere, der grundet sygdom, har et bevægelseshandicap. Særligt bemærkes det, at der mangler handicapparkeringspladser på skoler og daginstitutioner i Brønderslev by

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et svar på henvendelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. april 2021, pkt. 6:

Handicaprådet drøfter fagforvaltningens svar og stiller sig ikke tilfredse med svaret. Handicaprådet finder, at der bør være adgang til skoler mv. for borgere med fysiske handicap.

Handicaprådet anbefaler, at sagen drøftes i relevante udvalg. Sagen sendes videre til Teknik og Miljøudvalget.

John Erik tager sagen med videre til kommende møde i Færdselssikkerhedsrådet.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet drøftede problemstillingen. Parkingspladser ved offentlige institutioner hører ikke under Teknik og Miljø.

Færdselsskikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at sagen sendes videre til Børne- og Skoleudvalget for afdækning og løsning af problemet.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Etablering af sti langs Ådalen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

På dele af vejstrækningen Ådalen i Brønderslev er cyklister henvist til at cykle på vejen. Borgere i området har stillet spørgsmål til, om dette er en trafiksikker løsning.

Fagforvaltningen har vurderet alternative løsningsmodeller.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres stiforbindelse langs del af Ådalen i Brønderslev samt afklare eventuel finansiering.

Sagsfremstilling

I 2003 blev der udarbejdet en masterplan for Nordbyen (Ådalen) i Brønderslev. I de efterfølgende lokalplaner er der udlagt en offentlig sti langs sydsiden af Ådalen. I den centrale del af Ådalen var det meningen, at området skulle fremstå som en bygade med huse i 2 ½ etage på begge sider af vejen samt fortov og kantparkering. I det centrale område af Ådalen skulle cyklister henvises til at cykle på vejen. På den øvrige strækning er der etableret en sti, som anvendes af både cyklende og gående.

I de senere år er der stillet spørgsmål til, om dette er en hensigtsmæssig løsning som fremmer trafiksikkerhed, hvor cyklende på dele af strækningen bliver henvist til at cykle på vejen.

Ådalen er en af de centrale vejadgange til bydelen, og vejen er skiltet med en hastighed 40 km/t.

Fagforvaltningen har tidligere udarbejdet et forslag til etablering af 2 minus 1 vej, en løsning som er godkendt af politiet og Teknik- og Miljøudvalget. Efterfølgende er der kommet en del signaler fra beboerne i området om, at de ikke er tilfreds med den foreslåede løsning.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 21. december 2020 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med en sti i fast belægning i de sydlige parkeringslommer, således stien langs Ådalen bliver gennemgående. Stien etableres i samme niveau som vejen, og der etableres en heltrukken skillelinje mellem kørebane og sti. Der skiltes ikke med at stien er forbeholdt cyklende. Samtidigt udskiftes asfalt foran Ådalen 287-301 til betonfliser. Denne løsning blev ikke godkendt af politiet, da den vil blive forvekslet med p-bane eller cykelbane.

Fagforvaltningen har derfor foretaget en fornyet vurdering af alternative forslag.

Alternativ 1

Der etableres enkeltrettet cykelsti i nordsiden af Ådalen fra Hjøringvej til Nordre omfartsvej. Eksisterende parkeringslommer langs dele af nordsiden af Ådalen inddrages til cykelsti. Eksisterende lysmaster flyttes til yderside af cykelsti.

I sydsiden af Ådalen ændres eksistende sti til delt sti og på strækningen foran Ådalen 287-301 etableres delt sti. På strækningen mellem Ådalen 301 og eksisterende sti mod vest etableres der enkeltrettet cykelsti i P-lommerne og eksisterende fortov bibeholdes.

Cykelsti og fortove skal føres igennem de 3 torve og kantstenen fra sidenvejene skal føres frem til stamvejen.

Løsningen er ikke godkendt af politiet.

Anlægsoverslag: 1.500.000 kr.

Alternativ 2

Tidligere godkendt løsning, 2 minus 1 vej, gennemføres.

Løsningen er godkendt af politiet.

Anlægsoverslag: På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020 blev der afsat 120.000 kr. til 2 minus 1 vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Færdelssikkerhedsrådet drøfter de alternative løsninger og anbefaler en løsning for Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres 2 minus 1 vej og torvene gentænkes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder forslag til udforming af torvene til kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Personale

Ingen.

Beslutning

John Erik påpegede et problem med 60 km/t skiltningen på Hellumvej ved Klokkerholm.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø undersøger mulighederne.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 18. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer