Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 1. februar 2021
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FSR

Beslutning

Laust Foged havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Laust Foged var fraværende.

Til toppen


3. Handleplan for Brønderslev Kommunes Cykelstier i det åbne land


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har revideret den tidligere cykelstiplan for det åbne land for Brønderslev Kommune. Cykelstiplanen er en handlingsplan for cykelstier i det åbne land og tager afsæt i stiplanen for Brønderslev Kommune, som blev godkendt af Byrådet den 16. december 2020. Handlingsplanen indeholder en prioriteringsmodel, hvori de fremtidige cykelstier prioriteres ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt hensyn, afstand til institutioner og sammenhæng i cykelstinettet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den reviderede handlingsplan for cykelstier i det åbne land for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har revideret den tidligere cykelstiplan for det åbne land for Brønderslev Kommune. Cykelstiplanen er en handlingsplan for cykelstier i det åbne land og tager afsæt i stiplanen for Brønderslev Kommune, som blev godkendt af Byrådet den 16. november 2020. Handlingsplanen indeholder en prioriteringsmodel, hvori de fremtidige cykelstier prioriteres ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt hensyn, afstand til institutioner og sammenhæng i cykelstinettet.

Formålet med handlingsplanen er at få fastlagt rammerne for udbygning af cykelstinettet i det åbne land. Handlingsplanen for det åbne land tager udgangspunkt i at skabe et trygt og sikkert stinet for cyklister og knallertførere. Handlingsplanen giver et overblik over eksisterende cykelstier samtidig med, at fremtidige cykelstier beskrives og prioriteres i forhold til hinanden. Planen omhandler ikke cykelstier i byer og rekreative cykelstier.

Prioriteringsmodellen inddrager parametrene uheld og beregnet risiko, utryghed, forventet brug, sammenhæng i stinettet og alternative ruter. De forskellige parametre vægtes således:

  • Trafikuheld og beregnet risiko: 25 %
  • Utryghed: 35 %
  • Forventet brug: 25 %
  • Sammenhæng og alternative ruter: 15 %

Til parametrene anvendes data som skiltet hastighed, vejbredde, årsdøgntrafik, mængden af tung trafik, politiregistreret uheld, forventet antal brugere, afstand fra stien til skole og daginstitution.

Handlingsplanens prioriteringsliste omfatter 20 cykelstiprojekter med en samlet længde på 60,5 km og en skønnet anlægssum på 53,25 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender den reviderede handlingsplan for cykelstier i det åbne land for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at handleplanen for cykelstier i det åbne land godkendes.

Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Prioritering af cykelstier ifm. ansøgning til cykelstipuljen 2021


Resume

Sagsforløb: FSR/ TM

Transport- og Boligministeriet har meddelt, at der afsættes en cykelstipulje på 150 mio. kr. i Finansloven 2021, som er målrettet medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har oplistet 6 cykelstiprojekter, henholdsvis 3 projekter for det åbne land og 3 projekter i byområderne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om prioriteringen af cykelstiprojekterne kan godkendes, og om udvalget vil tilkendegive en bevilling på 50 % af anlægsudgifterne til det/de cykelstiprojekter, som Vejdirektoratet udpeger.

Sagsfremstilling

Transport- og Boligministeriet har meddelt at der afsættes en cykelstipulje på 150 mio. kr. i Finansloven 2021, som er målrettet medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har oplistet 6 cykelstiprojekter, henholdsvis 3 projekter for det åbne land og 3 projekter i byområderne.

De 3 cykelstiprojekter i det åbne land tager udgangspunkt i den revideret handlingsplan for cykelstier i det åbne land, hvor Hallundvej, Tolstrupvej og Hellumvej står højest på prioriteringslisten i forhold til pointskalaen.

De 3 cykelstiprojekter i byområderne er udpeget af fagforvaltningen med udgangspunkt i stiplanen for Brønderslev Kommune, godkendt af Byrådet den 16. december 2020. Udpegningen af stierne er for at skabe bedre sammenhæng i det eksisterende cykelstinet i byerne.

Oversigt over cykelstiprojekter:

Vejnavn

Længde

Beskrivelse

Pris* (mio. kr.)

Hallundvej, Brønderslev

5,1 km

Dobbeltrettet cykelsti fra Hallund til Øster Brønderslev.

5,17

Tolstrupvej, Brønderslev

3,3 km

Enkeltrettet cykelsti fra Brønderslev til Tolstrup.

4,54**

Hellumvej, Hjallerup

4,1 km

Dobbeltrettet cykelsti fra Klokkerholm til Hjallerup.

3,74

Nørre Allé, Hjallerup

235 m

Enkeltrettet cykelsti fra krydset Søndergade/Nørre Allé til Hjallerupvej.

0,47**

Østermarken, Hjallerup

90 m

Enkeltrettet cykelsti fra krydset Østergade/Østermarken til den dobbeltrettede cykelsti langs Hjallerupvej.

0,18

Søndervangsvej, Dronninglund

300 m

Dobbeltrettet cykelsti fra krydset Ulstedvej/Rørholtvej til eksisterende sti på Søndervangsvej.

0,60

*Prisoverslag er skønsmæssigt beregnet og skal tages med forbehold for, at efterfølgende detailprojekteringer kan resultere i et andet prisniveau.

**Der er en bro på strækningen, som den skønsmæssige pris ikke har taget hensyn til.

Det er endnu uvist hvilke parametre Vejdirektoratet vil vægte i forbindelse med uddeling af cykelstipuljen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

  • godkender prioriteringen af cykelstiprojekter til ansøgning om medfinansiering i cykelstipuljen, og
  • tilkendegiver at vil bevilge 50 % af anlægsudgifterne til det/de cykelstiprojekter, som Vejdirektoratet vil give medfinansiering til.
Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet drøftede listen med de 6 cykelstiprojekter og fremsender sagen til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering / Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FSR

Sagsfremstilling

Hildo Rasmussen efterspurgte evaluering af rundkørslens udformning, som er ved at blive etableret ved Hjallerup.

Personale

Ingen.

Beslutning

Benn Erik Grav orienterede om, at der etableres separate cykelstier i rundkørslen, hvilket forbedrer færdselssikkerheden, så bløde og hårde trafikkanter adskilles fra hinanden.

Rundkørslen forventes færdig den 1. marts 2021.

Laust Foged var fraværende.

Til toppen

Opdateret 2. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer