Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 4. juni 2018
Lokale: Kantinen på Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Knud Erik Sørensen, Hildo Rasmussen, Hans Jørgen Melvej, Ann-Pia Taagaard og Steen Søgaard Petersen.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen ændringer til dagsordnen. Der blev fremsat ønske om orientering omrking lysmaster uden for den bymæssige bebyggelse.

Knud Erik Sørensen, Hildo Rasmussen, Hans Jørgen Melvej, Ann-Pia Taagaard og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 26. april 2018.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referatet fra mødet den 26. april 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Knud Erik Sørensen, Hildo Rasmussen, Hans Jørgen Melvej, Ann-Pia Taagaard og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


4. Dialogrunde med lokalbyer


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet orienteres om igangværende runde med dialog med kommunens lokalbyer.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har i 2017-2018 været i dialog med Ø. Brønderslev by om en forskønnelse af Elmevej, etablering af en bypark og et antal nye boliger centralt i byen.

Dialogrunden videreføres med Serritslev i år, og herefter prioriteres Asaa som næste by. Dialogen kan for eksempel handle om udviklingen i byen, markedsføring af byggegrunde eller grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Powerpoint fra punktet vedlægges i bilag.

Karsten Frederiksen indledte drøftelsen med at nævne flere eksempler på ønsker fra lokalbyer. Initiativ i Asaa med fælles maling af huse blev nævnt som et positivt initiativ.

Kurt Bering foreslog et fællesmøde med Landsbyrådet. Mødet skulle afholdes om aftenen.

Carsten Hannesbo omtalte Klokkerholmds 5 års plan. Arbejdsområdet for landsbypedellerne blev drøftet.

Jens Christian Larsen: Hans bagland er meget tilfreds med, at der er dialog. Vil gerne bruge den til fokus på at få befolkningstilgang til landdistrikterne. Naturen skal være drivkraft i bosætningsinitiativer.

Tove Føns nævnte, at Hjørring Kommune har en ordning, hvor hver landsby kan søge om 20.000 kr. om året til forberinger.

Drøftelse af mulighed for nedrivning af forfaldne bygninger. Kommune kan ikke nedrive private boliger uden tilsagn fra ejerne.

Lene D. Faber nævnte behovet for at samarbejde med Brønderslev Kloakforsyning om asfaltering efter kloakrenoveringer. Klokkerholm renoveres i 2019-2021.

Der var enighed om, at dialogrunden fortsætter med Serritslev og derefter udvælges næste by. Mødedeltagerne opfordres til at komme med ideer til næste ud fra emnerne i bilaget til dette punkt.

Knud Erik Sørensen, Hildo Rasmussen, Hans Jørgen Melvej, Ann-Pia Taagaard og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Principper vedr. pulje til understøttelse af udviklingen i landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: LDR

Indkaldelse og diskussion af forslag til anvendelse af landdistriktspuljen for 2018.

Sagsfremstilling

På budget 2018 for Brønderslev Kommune er afsat 1 mio. kr. til landdistriktsudvikling.

Forslag til puljens anvendelse:

  • Tilskud til markedsføring af boliggrunde i lokalbyerne
  • Tilskud til skiltning ved gårdbutikker
  • Etablering af faunastriber i form af arealer med f.eks. engblomster.
  • Nedrivning af forfaldne bygninger.

Nye ideer til anvendelse efterspørges.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter forslag til anvendelse af landdistriktspuljen for 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Karsten Frederiksen indledte drøftelsen med at nævne overvejelser om at støtte overordnet skiltning til en samling af gårdbutikker fra lokalt skiltefirma.

Dennis Kvesel nævnte, at Hjallerup Marked har fået lavet en skiltepolitik med hjælp fra forvaltningen. Han foreslog, at den blev brugt som oplæg til en skabelon for skiltelplaner i andre byer.

Kurt Bering mente, at tilskud til skiltning kunne blive omkostningstung.

Asger Nielsen foreslår, at der vælges projekter, der kan gennemføres på 3 år.

Der var opbakning til at arbejde med faunastriber næste år af hensyn til så-sæsonen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kommer med et oplæg til principper for anvendelse af puljen til understøttelse af udviklingen i landdistrikterne.

Drøftelse af forslag til anvendelse af landdistriktspuljen for 2018 genoptages på næste møde.

Knud Erik Sørensen, Hildo Rasmussen, Hans Jørgen Melvej, Ann-Pia Taagaard og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


6. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering fra formand Karsten Frederiksen:

  • Renovering af lysmaster uden for den bymæssige bebyggelse. Teknik- og Miljøudvalget ønsker principielt at fastholde den nuværende gadebelysning uden for den bymæssige bebyggelse og udskiftningerne forventes foretaget over de kommende år. I samarbejde med landsbyerne udskiftes udslidte lysmaster. Der er ikke midler til at opsætte lysmaster nye steder.
  • Kurt Bering spurgte til brug af pesticider. Karsten Frederiksen oplyste, at der var brugt minimale mængder af pesticider. En ny sprøjtemaskine, der kan rense fortove er sat i drift og har kørt i Asaa, Klokkerholm og Brønderslev. Maskinen fortsætter til nye byer.
  • Tove Fønss orienterede om en kommende indbydelse til et møde i Hundelev den 17. september 2018 for byrådsmedlemmer og medlemmer af Landdistriktsrådet.
  • Karsten Frederiksen oplyste, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fastlægger næste møde.

Knud Erik Sørensen, Hildo Rasmussen, Hans Jørgen Melvej, Ann-Pia Taagaard og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer