Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 10. december 2018
Lokale: Kantinen på Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Fraværende.

Beslutning

Ann-Pia Taagaard og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde 6. september 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ann-Pia Taagaard og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


3. Oplæg af Hans Thor Andersen, Aalborg Universitet


Resume

Sagsforløb: LDR

I forbindelse med afslutning af møderækken for året 2018 i Landdistriktsrådet, er der inviteret en oplægsholder.

Oplægsholder er Hans Thor Andersen, Forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), der hører under Aalborg Universitet.

Sagsfremstilling

Temaet for oplægget er "myter om urbanisering" og lægger op til en mere nuanceret debat i forhold til tendenserne i samfundsudviklingen, hvor trækket mod byerne nærmest er ophøjet til naturlov: Dels at befolkningen ensidigt søger mod byerne og dels at denne proces reelt ikke kan stoppes. Ifølge Hans Thor Andersen er disse myter en forsimpling af en mere kompeks virkelighed.

Beslutning

Hans Thor Andersen er geograf og forsker i urbanisering.

Det interessante i forskningen er de mennesker, som bryder tendenserne og flytter imod strømmen og væk storbyen og til de mindre samfund.

Det er ligeledes værd at bemærke, at de større byer ikke altid har været i så stærk vækst ,som de er i dag. F.eks. var der store problemer med storbyerne i 70'erne og 80’erne, hvor mange store industrier flyttede væk og mange bykvarterer havde dengang karakter af slum. Efter store områdefornyelser vendte det i 90'erne.

Boligmarkedet uden for de store byer gik overordnet set ganske godt indtil årene 2006-2007. Der efter sker der en skævvridning mellem udbud og efterspørgsel.

En vigtig befolkningsgruppe som er med til at tegne sig i statistikkerne er alle de udenlandske arbejdere.

Om Brønderslev Kommune

En udfordring er, at under halvdelen af den samlede arbejdsstyrke i kommunen arbejder i inden for kommunegrænsen. Hele 28 procent arbejder i Aalborg.

Brønderslev kommune er dog gunstigt stillet ifølge Hans Thor Andersen:

 • Udviklingen i Brønderslev Kommune skal ses i et større byregionalt perspektiv, når det går godt i Aalborg, så går det også godt i nabokommunerne.
 • Brønderslev kunne blive en forstadskommune eller et attraktivt landdistrikt i storbyregionen.
 • Der kan være et stort potentiale i bosætning, med nærheden til Aalborg.

Fremgang i bosætningen er heller ikke det værste at have, påpeger Hans Thor Andersen.

Ann-Pia Taagaard og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Fremtidige indsatsområder i landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: LDR/TM

Fagforvaltningen har i samarbejde med Landdistriktsrådet udarbejdet et forslag til den fremtidige strategiske indsats på landdistriksområdet. Stategien omhandler udpegning af fokusbyer, hvor der fra kommunens side vil være et særligt fokus i forhold til udvikling. Strategien omhandler ligeldes principper for puljen til udvikling af landdistrikterne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling om forslag til fremtidige indsatsområder, herunder principper for landdistriktspuljen, kan besluttes.

Sagsfremstilling

På møde i landdistriktsrådet den 6. september 2018 blev der diskuteret forskellige fremtidige indsatser på landdistriktsområdet, herunder planlovens bestemmelser vedrørende strategisk planlægning for landsbyer, udarbejdelse af udviklingsplaner for kommunens mindre byer samt retningslinjer for pulje til udvikling af landdistrikterne.

Fagforvaltningen har på baggrund af de forskellige initiativer, udarbejdet et forslag til en helhedsorienteret strategi for udviklingen af landdistrikterne i fremtiden. Strategien "fokusbyer" er illustreret og vedlagt som bilag.

Fokusbyer

Med baggrund i de gode erfaringer med målrettede indsatser i Øster Brønderslev og Serritslev foreslås i fremtiden en udpegning af byer, hvor der særligt fokuseres på udviklingen af den enkelte by. Udpegningen kaldes "fokusbyer". Den særlige fokus og indsats i den enkelte by forelåes at vare ca. ét år. En udpegning som fokusby inkluderer en "hurtigrunde", udarbejdelse af en udviklingsplan samt op til 500.000 kr. til realisering af enkelte projekter samt aktiviteter i forbindelse med hele processen.

Hurtigrunde

Indsatsen omhandler en dialog mellem Kommunen og repræsentanter fra den enkelte by, hvor byens tilstand i forhold til veje, fortove, offentlige arealer, grønne arealer osv. gennemgås. Hurtigrunden fokuserer på drifts- og vedligeholdelsesopgaver som forholdsvis let og hurtigt vil kunne igangsættes.

Pulje til landdistriktsudvikling

På budget 2018 for Brønderslev Kommune er der afsat 1 mio. kr. til landdistriktsudvikling. Det foreslås, at der afsættes op til 500.000 kr. af disse midler til realisering af projekter og aktiviteter i forbindelse med hele processen. Midlerne kan anvendes til enkelte udviklingsprojekter i samarbejde med borgerne samt til afholdelse af aktiviteter i processen såsom borgermøder, workshops, events, materialer osv.

De resterende 500.000 kr. af puljen foreslås anvendt til landdistriktsudvikling generelt. Midlerne kan dog kun tildeles til projekter, som er i overensstemmelse med landdistriktspolitikken i Brønderslev Kommune. Projekterne vil blive vurderet efter, hvordan det enkelte projekt forholder sig til nedenstående kriterier, jf. landdistriktspolitikkens indsatsområder:

Det bedste sted at leve

 • Projekter der understøtter det levede liv i landdistriktet
 • Projekter der kan bidrage positivt til bosætningen, herunder nedrivning af forfaldne bygninger og initiativer til salg af byggegrunde
 • Projekter der tager udgangspunkt i de lokale potentialer. Fx naturen, kulturhistorien, fællesskabet eller landskabet

Sund vækst i erhvervslivet

 • Projekter der fremmer erhvervsudviklingen i landdistrikterne, herunder initiativer til bedre skiltning af erhvervsvirksomheder
 • Projekter der fremmer turismeerhvervet f.eks. gennem øget synlighed og formidling af oplevelser

Aktive oplevelser i natur og fritid

 • Projekter der styrker de naturmæssige oplevelser, herunder faunastriber
 • Kulturarrangementer der støtter den samlede udvikling af byen

Vilkår

 1. Der gives ikke støtte til drift og vedligehold
 2. Det ansøgte projekt skal kunne realiseres inden 12 måneder
 3. Ved tildeling af midler forudsættes det, at der er indhentet de nødvendige tilladelser, fx miljø- eller byggetilladelser, samt lavet aftale omkring de afledte driftsudgifter, som den eventuelle etablering måtte medføre

Egenfinansiering

Der kan opnås fuld finansiering af de enkelte projekter. Der opfordres dog til at der bidrages med egenfinansiering i større eller mindre grad.

Prioritering af fokusbyer

Det foreslås, at kommunens lokalbyer prioriteres først. Der rettes hurtigst mulig henvendelse til borgerforeningerne i de enkelte lokalbyer med henblik på et møde mellem kommunen og repræsentanter fra den enkelte by. Formålet med mødet er en dialog om udviklingspotentialerne samt inputs til den endelige prioritering af fokusbyer. Der forventes at kunne udpege én fokusby årligt.

Strategisk planlægning for landsbyer

Regeringen har fremlagt forslag til ændring af planloven. Forslaget omhandler bl.a. krav om at kommunen i fremtiden skal strategisk planlægge for landsbyerne. Hvis at lovforslaget vedtages endeligt af Folketinget foreslår Brønderslev Kommune, at der inviteres til fællesworkshop for repræsentanter for alle kommunens landsbyer. Workshoppens formål er en samlet strategisk planlægning for kommunens landsbyer - med udgangspunkt i potentialer og udfordringer i den enkelte by. Workshoppen forventes afholdt i foråret 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til forslag til retningslinjer for puljen til udvikling i landdistrikterne.

Beslutning

Indstillingen kan godkendes.

På mødet fremkom følgende bemærkninger til strategien:

 • Ordet "drift" foreslåes slettes i retninglinjerne for puljen.
 • Der arbejdes på at udsende nærmere information om hurtigrunden til alle relevante byer i januar.

Ann-Pia Taagaard og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på finanslovsforslag vedrørende landsbypulje


Resume

Sagsforløb: LDR

Orintering om status på finanslovsforhandlingerne vedrørende forslag om etablering af pulje til udvikling af Danmarks landsbyer og landdistrikter.

Sagsfremstilling

De statslige tilskud til kommunale byfornyelsesprojekter samt tilskud til bygningsfornyelse har indtil nu været delt op i to ordninger jf. byfornyelsesloven.

Byfornyelse – anvendes primært som støtte til byomdannelse i form af byfornyelsesprojekter samt støtte til bygningsfornyelse af utidsvarende ejendomme. Eksempel på dette er projektet ”Genform Dronninglund” som modtager 3,1 mio. kr. i støtte til områdefornyelse. Et andet eksempel er renovering af ejendommen Slotsgade 70-72 i Dronninglund som modtager 550.000 kr. i statslig støtte til bygningsfornyelse.

Landsbypulje – anvendes primært til nedrivning og kondemnering af faldefærdige bygninger i byer under 3.000 indbyggere samt i det åbne land. Brønderslev Kommune har siden 2016 ikke været en del af landsbypuljeordningen.

Som følge af forslag til finanslov 2019 forelås det statslige tilskud til kommunalbyfornyelse omprioriteret til én samlet landsbypulje der samlet set yder tilskud på i alt 330 mio. kr. i perioden 2019-2022.

Landsbypuljens formål er at yde tilskud til forskønnelse af landsbyerne igennem nedrivning og renovering af faldefærdige ejendomme samt byrums- og friarealprojekter.

KL har til Brønderslev Kommune oplyst at der i øjeblikket udarbejdes retninglinjer og kriterier for for udvælgelsen af kommuner der kan ansøge landsbypuljen. Brønderslev Kommune har i den forbindelse sendt et brev til transport-, bygnings- og boligministeren med opfordring til, at Brønderslev Kommune bliver omfattet af landsbypuljemidlerne.

Brønderslev Kommune afventer den endelig vedtagelse af finansloven. Fagforvaltningen vil orientere Landdistriktsrådet når der er nyt i sagen.

Beslutning

Der er den 30. november 2018 opnået aftale om Finanslov for 2019, hvor landsbyordningen videreføres som beskrevet for finanslovsforslaget.

Kommunen afventer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens retninglinjer for hvilke kommuner, der er omfattet af den nye landsbypuljeordning.

Brønderslev Kommune orienterer Landdistriktsrådet, så snart der nyt i sagen.

Orientering taget til efterretning.

Ann-Pia Taagaard og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Høring af Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb: LDR/IR/FR/ÆR/HAR

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til høring.

Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet skal tage stilling til høringssvar indenfor deres respektive områder.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til høring. I høringsrunden er politikken i såvel Idrætssamvirket, Spejdersamvirket og Aftenskolesamrådet Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Fritids- og Idrætspolitikken skal favne hele fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune. Dermed favner politikken bredt over de mange fritidstilbud, der findes i såvel organiserede foreninger, som i de uorganiserede miljøer. Det gør, at politikken dækker over en meget bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere. Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet og for alle borgere. Fritids- og Idrætspolitikken skal således favne et stort fællesskab, hvor der er brug for tydelige prioriteringer af de muligheder, der skal udvikles. Politikken skal sætte den overordnede retning for fritids- og idrætsområdet, og fortsætte udvikling og bevægelse på området.

Den skriftlige fremstilling af politikken er foregået på baggrund af de mange input fra stormøder og arbejdsmøder med de engagerede frivillige kræfter fra kommunens fritidsliv. Politikken er derfor blevet til i samspil med borgerne. Der ud over har der været sparring og dialog med Samarbejdsudvalget undervejs, og via denne proces er politikken fremkommet. Når alle disse input er medtaget, har de to overordnede fokuspunkter været udvikling og bevægelse. Udvikling, fordi der er et fælles ønske om at udvikle rammerne på området, således der er nogle tidssvarende rammer, der er med til at skabe plads til udvikling. Der ud over er der også et ønske om, at foreningerne og aktiviteter udvikler sig.

Under disse to fokusområder indeholder politikken også de 3 indsatsområder - Børn i bevægelse, Unge i bevægelse og Voksne i bevægelse.

Indsatsområderne fokuserer på bevægelse – bevægelse er ikke kun den fysiske bevægelse, det er i lige så høj grad den mentale bevægelse, ligesom det er bevægelse i form af fokus på udvikling af rammerne og forholdene for de respektive målgrupper.

Disse 5 områder skal samlet set fokusere på politikkens overordnede vision Brønderslev i Bevægelse. De 3 indsatsområder udfoldes med fokus på at skabe tydelighed omkring hvilke muligheder indsatsområdet skaber. Gennem de 3 indsatsområder skabes dermed en synlighed omkring, hvordan og hvorfor Brønderslev skal i bevægelse. Dette fokus er fremkommet gennem politikskabelsen, hvor det er blevet tydeliggjort, at Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune skal være bedre til at skabe muligheder i fællesskab, være tydelige omkring rammer og vilkår og skabe større synlighed om aktiviteter og succeser.

Politikkens overordnede sigte er dermed udvikling og skabelsen af en fysisk, social og mental bevægelse, der får endnu flere til at få øjnene op for alle de gode oplevelser, aktiviteter og det fantastiske fællesskab som findes i Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune.

Politikken vil årligt blive suppleret med en konkret handleplan, der skal tydeliggøre hvilke konkrete indsatser, der arbejdes med for at indfri politikkens visioner.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at de respektive råd udarbejder et høringssvar om politikken. Deadline for høringssvar er den 14. december 2018 .

Personale

Ingen.

Beslutning

Landdistriktsrådet anbefaler Forslag til Fritids- og Idrætspolitikken.

Ann-Pia Taagaard og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på proces for Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS/BE/SS/TM/ÆO

Udvalg og råd orienteres om tids- og procesplan for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive, gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI, udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalg og råd tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget tilefterretning.

Ann-Pia Taagaard og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Forslag til mødedatoer i 2019


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet skal tage stilling til mødedatoer for året 2019.

Sagsfremstilling

Der skal fastsættes mødedatoer for Landdistriktsrådet i 2019. Fagforvaltningen foreslår følgende datoer:

Torsdag den 24. januar 2019, kl. 16.00

Torsdag den 23. maj 2019, kl. 16.00

Torsdag den 29. august 2019, kl. 16.00

Torsdag den 21. november 2019, kl 16.00

Mødestedet foreslås aftalt fra gang til gang.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender ovennævte forslag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødedatoer kan ikke godkendes.

Der er enighed om, at der afholdes møder mandage i stedet for torsdage. Dog ikke 21. januar, pga. årsmøde Landsbyrådet. Heller ikke mandage før Byrådsmøder, da S holder gruppemøde.

På baggrund af de indkomne bemærkninger, er følgende mødedatoer for 2019 besluttet:

 1. Mandag den 11. marts 2019, kl. 16.00
 2. Mandag den 17. juni 2019, kl. 16.00
 3. Tirsdag den 10. september 2018, kl. 16.00 (Hele Landsbyrådet inviteres til at deltage i mødet)
 4. Mandag den 9. december 2019, kl. 16.00

Mødested aftales fra gang til gang.

Ann-Pia Taagaard og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


9. Evt.


Resume

Sagsforløb: LDR

Beslutning

LandboNord sætter i 2019 særligt fokus på udvikling i landdistrikterne under navnet "Hele Nordjylland skal leve- også landdistrikter og landsbyer". På et temamøde vil der blive sat fokus naturværdier og natursyn samt et stort tema omkring "grøn omsorg". Nærmere information sendes til sekretær Steven Hansen, som sørger for at sende det videre til foreninger og interessenter.

Ann-Pia Taagaard og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen

Opdateret 21. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer