Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 15. marts 2018
Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Orientering om Landdistriktsrådets opgaver


Resume

Sagsforløb: LDR

Orientering om Landdistriktsrådet arbejde.

Beslutning

Karsten Frederiksen understregede, at baggrunden for Landdistriktsrådets etablering er, at rådet skal gøre en forskel i forhold til landdistriktsudviklingen i Brønderslev Kommune.

Orientering om rådets opgaver blev givet med baggrund i det vedtagne kommissorium for Landdistriktsrådet. Kommissoriet udsendes med referatet.

Rådsmedlemmer opfordres til at komme med punkter til fremtidige dagsordner.

Der er afsat 1 mio. kr. på Brønderslev Kommunes budget for 2018, der er målrettet landdistrikterne - kan eks. bruges til nedrivning af faldefærdige huse. Landdistriktsrådet kan komme med forslag til brug af disse midler. Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til ansøgningerne.

Den udsendte mødekalender for Landdistriktsrådet skal revideres, da der er konflikt med bl.a. udvalgsmøder. Vi undersøger om torsdag er en mulighed.

Bilag

Til toppen


3. Nedtagning af gadebelysning uden for byzone


Resume

Sagsforløb: TM/LDR

I forbindelse med energirenovering af gadebelysning i Brønderslev Kommune er der konstateret en hel del gamle træmaster med gadelys, som er placeret uden for den bymæssige bebyggelse.

Træmasterne er p.t. i en meget dårlig forfatning og er dermed udtjente. Det vil være et oplagt at fjerne disse master i forbindelse med den igangværende energirenovering af gadebelysningen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om træmasterne skal fjernes og gadebelysningen nedlægges, og at dette sker i takt med energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med energirenovering af gadebelysning i Brønderslev Kommune er der konstateret en hel del gamle træmaster med gadelys, som er placeret uden for den bymæssige bebyggelse.

I den gamle Brønderslev Kommune er der tidligere truffet beslutning om, at træmaster først måtte nedtages og gadebelysningen sløjfes, når træmasterne er udtjente.

Træmasterne er p.t. i en meget dårlig forfatning og er dermed udtjente. Det vil være oplagt at fjerne disse master i forbindelse med den igangværende energirenovering af gadebelysningen.

Der er tale om ca. 100 træmaster, som står spredt rundt omkring i de små bysamfund. Placeringerne er vist på kortbilag.

Fagforvaltningen vurderer, at omhandlende gadebelysning ikke har en trafiksikkerhedsmæssig funktion.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ønsker at fastholde gadebelysningen uden for den bymæssige bebyggelse, som den forefindes i dag, så vil dette kræve en anlægsbevilling på 1 mio. kr., til udskiftning af de udtjente træmaster med stålmaster og kabelnedgravning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at omhandlende træmaster fjernes og gadebelysningen nedlægges, og at dette sker i takt med energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2018, pkt. 14:

Sagen sendes til høring i Landdistriktsrådet.

Beslutning

Karsten Frederiksen orienterede om baggrunden for sagens opståen, hvor det er forvaltningens pligt at fremlægge sagens faglige indhold. Efterfølgende skal Teknik- og Miljøudvalget tage beslutning i sagen.

Landdistriktsrådet ønsker dialog med landsbyerne, så de lokale interesser og den lokale viden kan blive en del af beslutningsgrundlaget. Sagen sendes til Landsbyrådet, der så melder ind til forvaltningen. Høringssvar indgår i den politiske beslutning.

Bilag

Til toppen


4. Friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlig vej


Resume

Sagsforløb: LDR

Teknik- og Miljøudvalget har på møde 30. oktober 2017 behandlet sag vedr. friluftsreklamer og propagandaskilte i relation til den godkendte skiltepolitik.

Udvalgets beslutning fremsendes til orientering i Landdistriktsrådet

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte for 3 år siden en skiltepolitik. Efterfølgende har der været eksempler på, at der kan være manglende forståelse af regelsættet for opsætning af friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje. Som udgangspunkt er det forbudt at anbringe reklame- og propagandaskilte i det åbne land. Der er, jf. naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 1, tale om et absolut forbud, der ikke kan dispenseres fra. Der er kun enkelte undtagelser, som fx virksomhedsreklamer. Disse må dog kun anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomhedens bygningsmasse. Der må ligeledes anbringes mindre oplysningsskilte på privat vej / privat fællesvej, ved dennes tilslutning til offentlig vej. Skiltestørrelsen må max. udgøre 0,25 m². Herudover er det tilladt at anbringe officiel trafikpropaganda og valgplakater på og langs offentlige veje.

Præciseringer

Virksomheder i det åbne land kan, som et alternativ, søge om tilladelse til etablering af Særlig Servicevejvisning (sort/hvide vejvisningstavler). Der må vejvises fra nærmeste større vej, jf. Kort- og Matrikelstyrelsens kort i målestok 1:200.000. Prisen er p.t. 5.000 kr. for det første skilt og 3.500 kr. + moms, for de efterfølgende.

Markeder og andre større arrangementer kan søge om tilladelse til at vejvise i det åbne land med F14 vejvisningstavler (gul/sorte vejvisningstavler) med teksten "Marked". Der må vejvises fra de større veje og ind til markedernes p-pladser.

Nabohjælp-skilte må ikke, jf. vejlovens § 102, opsættes på vejarealer eller på eksisterende vejudstyr. Teknik- og Miljøudvalget har dog tidligere besluttet, at nabohjælp-skilte i stedet anbefales opsat på egne standere og med en placering i skel til privat grund, evt. ud for de boligveje, hvor der er tegnet medlemmer til Nabohjælp.

Valgplakater må anbringes i det åbne land, i henhold til regelsættet i Vejlovens § 84. Vejloven definerer en valgplakat som en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade der ikke er større en 0,8 m². Dette betyder, at det ikke er tilladt at anbringe bannere m.v. på vejarealer i det åbne land, der er større end 0,8 m². Miljøstyrelsen har dog vejledende udtalt, at bestemmelsen uden for vejarealer i det åbne land bør tolkes bredt, således at bannere og lignende af stof eller materiale og i varierende størrelser er omfattet af undtagelsen i § 21, stk. 2, nr., 4.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den tidligere godkendte skiltepolitik fastholdes, sammen med ovennævnte præciseringer.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 29. september 2017, pkt. 8:

Punktet blev drøftet og udsat til næste møde. Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt undtagelsesbestemmelsen for skiltning i det åbne land, i forbindelse med salg af erhvervsgrunde. Naturbeskyttelsesloven § 21 stk. 2 pkt. 2 tillader, at der må skiltes for salg af erhvervsgrunde i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. Skiltestørrelsen er fastsat til max. 4 m². Derimod er det ikke tilladt at skilte for salg af boligbyggegrunde.

Kommunen har for et par år siden udskiftet salgsskiltene i 6 erhvervsområder, til en skiltestørrelse på 1,5 x 3 m. Kommunen har tilsvarende salgsskilte for boligområderne. Sidstnævnte er dog jf. naturbeskyttelsesloven ikke tilladt.

Forbuddet mod friluftsreklamer gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, det vil sige, om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder m.v.) Det åbne land skal i den forbindelse forstås, som alt andet end by og bymæssig bebyggelse, det vil sige såvel åbne marker som skove og naturområder. Et område kan efter omstændighederne karakteriseres som åbent land, selv om det på flere sider er omgivet af bymæssig bebyggelse. Det gælder bl.a. grønne landskabskiler i større byområder.

Indkørslen til byer kan ligeledes være omfattet af forbud mod friluftsreklamer afhængig af udformning. Hvis man er i tvivl om et område er i bymæssig bebyggelse eller i det åbne land bør man kontakte kommunen for vurdering heraf inden evt. påtænkt skiltning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den tidligere godkendte skiltepolitik fastholdes og håndhæves, sammen med ovennævnte præciseringer.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 14:

Udvalget har drøftet mulighederne med vejvisning til markeder og andre større arrangementer ved benyttelse af vejvisningstavler.

Udvalget ønsker at invitere borgere og foreninger til møde om lovgivningen på området herunder, hvordan der kan skiltes til aktiviteter / arrangementer.

Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning i Landdistriktsrådet

Landdistriktsrådet, 16. november 2017, pkt. 3:

Landdistriktsrådet støtter Teknik- og Miljøudvalgets forslag om, at der vejvises til markeder og andre større arrangementer samt at borgere og foreninger inviteres til offentligt møde herom.

Det undersøges hvad digitale informationsstandere som kendes fra bl.a. Hjørring koster.

Tove Fønns LagNord oplyser følgende den 17. november 2017:

I Hjørring By er der etableret 2 elektroniske skilte og anlægsomkostninger for disse har været ca. 500.000 kr. Der er flere prisniveauer (fra ca. 100.000 kr.) afhængig af størrelse og opløsning, samt mulighed for leasing. Skiltene kræver diverse tilladelser.

Drift sker via betalte annoncer- se her : https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/vej-og-trafik/annoncering-paa-digitale-skiltepyloner/

Informationsskilte i byerne tages op på næste møde i landdistriktsrådet og erhvervschef Marianne Gade inviteres med til mødet.

Beslutning

Eksisterende lovgivning betyder forbud mod reklameskilte i det åbne land, jf. Naturbeskyttelsesloven.

Kaj E. Jensen orienterede om ny lovgivning, hvor en del trådte i kraft pr. 1. januar 2018, mens resten forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2018. Der udsendes notat med referatet.

Tove Fønss orienterede om digitale skilte i Hjørring. Det har været en bekostelig affære, hvor Hjørring Kommune har haft udgifter på 500.000 kr. til etablering af skiltene. Der udlejes muligvis reklameplads, for på den måde at få en del af finansieringen hjem igen. Det skal undersøges, om der er løsninger, hvor skiltene kan finansieres fuldt og helt via reklamer. Kurt Bering undersøger.

Bilag

Til toppen


5. Evt.


Resume

Sagsforløb: LDR

Beslutning

NT inviteres til fællesmøde mellem Landdistriktsrådet og Landsbyrådet. Dato udmeldes. NT orienterer om plustur, status for Mobilitetsplan m.v. Mødet skal være et aftenmøde.

Næste ordinære møde flyttes fra den 3. maj 2018 til mandag den 7. maj 2018, kl. 16.00.

Til toppen

Opdateret 19. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer