Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 11. marts 2019
Lokale: Rådhuset i Brønderslev - lokale 318
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Anders Peter Jensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

På mødet fremkom følgende bemærkninger:

 • Dagsordenen er denne gang kommet for sent ud.
 • Kurt Bering foreslår, at landsbyrådet sender emner ind til drøftelse på Landdistriktsrådet.

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Ander Peter Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af og opfølgning på referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 10. december 2018.

Sagsfremstilling

Godkendelse af og opfølgning på referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 10. december 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referatet fra mødet den 10. december 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

På mødet fremkom følgende bemærkninger:

 • Karsten Frederiksen gør opmærksom på, at medlemmer er velkomne til byde ind med lokationer for andre mødesteder.

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Anders Peter Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Oplæg vedrørende vejbelysning


Resume

Sagsforløb: LDR

Mikael Christensen, Projektleder ved SE Energi holder oplæg om vejbelysning i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Mikael Christensen, Projektleder ved SE Energi holder oplæg om vejbelysning i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Brønderslev Kommune igangsatte i 2016 en energirenovering af kommunens gadebelysning, med udgangspunkt i en renoveringsplan, der skulle forløbe over fire år, i perioden fra 2016 til 2019. Med energirenoveringsplanen udskiftes ca. 4.000 armaturer med kviksølv og lysrør til LED- armaturer. Udskiftningen vil bevirke en stor strømbesparelse.

LED-armaturerne dæmpes automatisk i nattetimerne, hvilket yderligere er med til at mindste strømforbruget. Desuden øges i styrken i LED-armaturerne i de timer, hvor trafikmængden er størst, hvilket er en stor gevinst for trafiksikkerheden.

SE havde på forhånd ingen dokumentation for, hvilke armaturer der skulle udskiftes og startede derfor på de lokationer, hvor det var længst tid siden pærerne var skiftet. På nuværende tidspunkt mangler man kun at udskifte armaturer i Brønderslev by.

Mikael Christensen orienterer om, at SE ikke automatisk bliver orienteret om, hvis en gadelampe går i stykker e. lign. og henstiller til, at borgerne fejlmelder gadelys på deres hjemmeside.

Mikael Christensen henstiller desuden til at julebelysning laves lovligt, da ulovlige installationer kan medvirke til, at hele bydele slukkes.

Landdistriktsrådet har taget orienteringen til efterretning.

På mødet fremkom følgende bemærkninger:

 • Kurt Bering henstiller til at budskabet om, at fejl på gadelyset kan indrapporteres via kommunens hjemmeside, formidles ud i landsbyrådene.
 • Carsten Hannesbo orienter om, at gadelyset langs Hellumvej ved Klokkerholm ikke virker.

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Anders Peter Jensen var fraværende.

Til toppen


5. Status på finanslovsforslag vedrørende landsbypulje


Resume

Sagsforløb: LDR

Folketinget har indgået aftale om kriterier for Landsbypuljen, der skal styrke udviklingen i landsbyerne og det åbne land. Med aftalen udvides gruppen af ansøgningsberettigede kommuner, ligesom det sikres, at midlerne i Landsbypuljen fordeles til kommuner med det største behov. Det er besluttet, at Brønderslev Kommune er berettiget til at ansøge puljen.

Landdistriktsrådet orienteres om nye forhold i sagen.

Sagsfremstilling

Landsbypulje skal styrke udvikling af indsatser i byer med under 4.000 indbyggere eller i det åbne land. Puljen vil fremover blive udvidet fra 45 til 56 kommuner, heriblandt Brønderslev Kommune.

Bevillingen til den nye Landsbypulje bliver samlet 126 mio. kr. i 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022.

Kommunen har på baggrund af nyheden rettet henvendelse til Ministeriet, der kunne oplyse, at Brønderslev Kommunes formentlig vil blive tildelt en ramme på 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Brønderslev Kommune afventer en endelig udmelding fra Ministeriet.

Puljemidlernes anvendelse afgrænses til indsatser i landsbyer med under 4.000 indbyggere eller i det åbne land for at fokusere indsatsen i de byer, hvor der er et særligt behov for at styrke udviklingen. Brønderslev By vil som den eneste by ikke være omfattet af puljen. Derudover forventes Hjallerup snarest at overstige 4.000 indbyggere.

Midlerne vil udover nedrivnings- og istandsættelsesindsatser også kunne anvendes til områdefornyelse og genhusning. Muligheden for at gennemføre områdefornyelse med støtte fra puljens midler gør kommunerne i stand til at forny deres landsbyer med en helhedsorienteret indsats. Samtidig prioriteres det, at kommunerne kan få statslig støtte til de ofte omkostningstunge genhusningssager.

Der er i Brønderslev Kommune afsat 1 mio. kr. årligt til udvikling af landdistrikterne. Disse midler vil kunne anvendes som kommunal bidrag til sager, som er omfattet af landsbypuljen.

Statens refusion af kommunernes udgifter vil fremover være max. 60% for puljen til landsbyfornyelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter muligheder og anvendelse af landsbypuljen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Landdistriktsrådet drøftede mulighederne og anvendelsen af landsbypuljen. På mødet fremkom følgende bemærkninger:

 • Brønderslev Kommune skal gøre brug af den samlede ramme, der forventes at være på 1,3 mio. kr.
 • Midlerne skal anvendes med fokus på nedrivning af nedrivningsklare bygninger, istandsættelse og områdefornyelse.
 • Der udarbejdes en liste med bygninger, der ønskes nedrevet. Brønderslev Kommune tager efterfølgende dialogen med bygningsejerne herom.

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Anders Peter Jensen var fraværende.

Til toppen


6. Bredbåndsdækning i landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: LDR

Ejer af ejendommen Risholmvej 139, Jerslev, har rettet henvendelse vedrørende kommunens holdning til bedre bredbåndsdækning i landdistrikterne.

Landdistriktsrådet skal drøfte henvendelsen.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Risholmvej 139, Jerslev, har rettet henvendelse vedrørende kommunens holdning til bedre bredbåndsdækning i landdistrikterne. Baggrunden for henvendelsen er konkrete udfordringer med mobil- og bredbåndsdækning i området umiddelbart nordvest for Jerslev By, hvor ejeren bor. Ejers kone driver virksomhed fra hjemadressen, og meddeler at hun er stærkt udfordret i hendes daglige arbejde på grund af en meget lav internethastighed. Området er ikke dækket af bredbånd.

Som følge af henvendelsen har fagforvaltningen undersøgt de generelle muligheder for udbygning af bredbåndsdækningen i landdistrikterne samt mulighederne i det specifikke område.

Under Energistyrelsen findes Bredbåndspuljen, som kan ansøges af både kommune og private boligejere. Med bredbåndspuljen kan der gives tilskud til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, med manglende bredbåndsdækning. Energistyrelsen anbefaler, at ansøgere danner sammenslutninger i form af flere ejendomme for at kvalificere muligheden for etablering af bredbånd samt en bredere dækning af det private bidrag til etableringsomkostninger.

På Energistyrelsens hjemmeside kan man slå ejendomme op i et register og tjekke om ens ejendom er omfattet af bredbåndspuljen. Det kan bl.a. konstateres, at ejendommen Risholmvej 139 samt alle omkringliggende ejendomme vil kunne ansøge puljen. Yderligere info om puljen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

For at bakke op om, at borgere og virksomheder i kommunen får en bedre internetforbindelse, har flere kommuner, heriblandt Ringkøbing-Skjern og Sorø Kommune dannet kommunale puljer, som kan ansøges på lige fod med bredbåndspuljen. De kommunale bidrag skal i den sammenhæng ses som ekstra tilskud til de ret store omkostninger (privat egetbidrag), der er forbundet med at etablere bredbånd. Derudover vurderes ansøgninger generelt højere, såfremt der i en ansøgning til bredbåndspuljen kan meddeles, at der er tilsagn om kommunal medfinansiering.

Bedre digital infrastruktur er ligeledes én af i alt 17 anbefalinger fra Udvalget fra levedygtige landsbyer nedsat af Erhvervsministeriet. Udvalgets formål er bl.a. at finde løsninger på det stigende problem med affolkning i landdistrikterne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsudvalget drøfter henvendelsen vedrørende bredbåndsdækning i Landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Landdistriktsrådet har drøftet henvendelsen vedr. bredbåndsdækning i landdistrikterne. På mødet fremkom følgende bemærkninger:

 • Landdistriktsrådet anbefaler, at Brønderslev Kommune afdækker muligheden for at igangsætte initiativer i forhold til at forbedre bredbåndsdækningen i landdistrikterne.
 • Landdistriktsrådet anbefaler, at der tages kontakt til SE for at afdække muligheden for dækning på den givne adresse.

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Anders Peter Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om ny undersøgelse af nedrivning af faldefærdige bygninger


Resume

Sagsforløb: LDR

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har foretaget en undersøgelse af "Vurdering af effekter af nedrivningsindsats med støtte fra pulje til landsbyfornyelse". Analysens formål er at vurdere, om der kan peges på effekter ved at fjerne tomme og udtjente boliger i kommunerne, især mulige effekter for naboejendomme og lokalområde.

Landdistriktsrådet skal drøfte analysens konklusioner.

Sagsfremstilling

SBI har gennemført en undersøgelse af effekterne af nedrivningsindsatsen med støtte fra pulje til landsbyfornyelse. Analysen tager derfor udgangspunkt i kvantitativ data fra landsbypuljekommunerne. Desuden er der foretaget en kvalitativ analyse af effekter i 3 kommuner; Morsø, Lolland og Faaborg-Midtfyn. Undersøgelsen kan ses i sin helhed i bilag.

Det har i undersøgelsen ikke været muligt kvantitativt, at registrere målbare effekter i lokalområdet som følge af nedrivning af udtjente boliger. Resultatet er ikke overraskende, da nedrivningerne overvejende finder sted i områder med spredt bebyggelse og meget lave boligpriser. At boligpriserne blandt ejendomme tættest på de nedrevne ejendomme har været faldende, mens resten af det lokale boligmarked har været stigende understreger kun, at det over en bred kam har været i de mest udsatte områder i kommunerne man har revet boliger ned.

Aktørerne i de undersøgte lokalområder giver dog udtryk for, at nedrivningsindsatserne har stor effekt. Ejendomsmæglere er enige om, at nedrivninger har stor betydning for naboejendommenes salgsbarhed. Det vurderes ikke at have den store påvirkning på salgspriserne, da der ofte er tale om områder med begrænset salgsbarhed. Nedrivningerne vurderes også at have en betydning i at "holde et område på markedet". Nedrivningerne ses også at have en stor effekt på mobilisering af lokalsamfundene i forhold til frivillig arbejdskraft til indretning af grønt område mv.

Generelt konkluderes, at antallet af tomme bygninger på landsplan er stabilt på trods af et stort antal nedrivninger. Dette indikerer, at indsatsen kun lige nøjagtigt kan følge med udviklingen. I analysen kan der ikke ses konkrete effekter på salgspriser, liggetider og tilflytning på kommunalt niveau. I de undersøgte kommuner vurderer kommunerne selv, at indsatsen har været vigtig, særligt i forhold til at undgå spekulativ udlejning af boligerne, der kan påføre kommunerne store sociale udgifter.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter undersøgelsens konklusioner.

Personale

Ingen.

Beslutning

Landdistriktsrådet drøftede undersøgelsens konklusioner. Drøftelsen har givet anledning til følgende bemærkninger:

 • Nedrivning af faldefærdige bygninger giver større effekt i bysamfund end i det åbne land. Nedrivningen giver en positiv effekt på nabobebyggelser og i lokalområdet som helhed.
 • Rapporten er taget til efterretning og indgår i det videre arbejde ifm. nedrivningen af faldefærdige bygninger.

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Anders Peter Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på landsbyrådets landdistriktsanalyse


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet orienteres om status på landsbyrådets landdistriktsanalyse.

Sagsfremstilling

Hans Jørgen Melvej vil orientere om status på landdistriktsanalysen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter landdistriktsanalysens fremtidige anvendelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Anders Peter Jensen var fraværende.

Til toppen


9. Status på udviklingsarbejdet i landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet orienteres om status på udviklingsarbejdet i landdistrikterne.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 17. december 2018 den fremtidige strategi for udviklingsarbejdet i landdistrikterne, efter indstilling fra Landdistriktsrådet.

Strategien omhandler bl.a. fokusbyer, dialogrunde samt retningslinjer for puljen til udvikling af landdistrikterne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning. Orienteringen har givet anledning til følgende bemærkninger:

 • Karsten Frederiksen og Benn Erik Grav har holdt indledende møde med borgerforeningen i Jerslev og med borgerforeningen i Serritslev onsdag den 13. marts 2019.
 • Der opfordres til at der laves en rækkefølge for kommende fokusbyer, og at det besluttes, hvornår arbejdet med de enkelte byer igangsættes.

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Anders Peter Jensen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Beslutning
 1. Jens Christian Larsen vil i forbindelse med Landbo Nords temamøde om "Landsbyernes naturværdier og grøn omsorg” gerne sige tak til Brønderslev Kommune for at videresende information til relevante foreninger og interessenter.
 1. Tove Fønss orienterer om, at der den 8. april 2018 er generalforsamling i LAG NORD og henstiller til at møde op.

Hildo Rasmussen, Knud-Erik Sørensen, Ann-Pia Taagaard og Anders Peter Jensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 18. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer