Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 17. juni 2019
Lokale: Try Borger og Kulturhus, Tryvej 62, 9330 Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af og opfølgning på referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 11. marts 2019.

Sagsfremstilling

Godkendelse af og opfølgning på referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 11. marts 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referatet fra mødet den 11. marts 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Referat godkendt.

Der er fulgt op på manglende belysning ved Hellumvej i Klokkerholm. Der er indledt dialog med SE. Benn Erik følger op på punktet.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om planstrategi 2019 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: LDR

Forslag til Planstrategi 2019 for Brønderslev Kommune er politisk vedtaget og i offentlig høring i perioden fra den 29. april 2019 til den 24. juni 2019.

Planstrategien præsenteres kort på mødet.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Tine Astrup, Planlægger, Brønderslev Kommune, deltager i punktet med et oplæg om Planstrategien.

Brønderslev Byråd vedtog den 24. april 2019 forslag til Planstrategi 2019 for Brønderslev Kommune. Forslaget er i offentlig høring i perioden fra den 29. april 2019 til den 24. juni 2019.

Planstrategi 2019 angiver de politiske målsætninger for den fysiske udvikling i Brønderslev Kommune frem mod næste kommuneplanperiode 2021-2033.

Planstrategien skaber sammenhæng mellem den overordnede vision for kommunens udvikling og den fysiske planlægning. Planstrategiens omfatter tre temaer:

 • Bosætning
 • Bæredygtig Udvikling
 • Landskab & Turisme

Disse temaer bliver også udgangspunktet for den kommende kommuneplanrevision, hvor målsætningerne i planstrategien skal udfoldes og omsættes til retningslinjer og rammer for den fysiske planlægning. Vedhæftet som bilag, er en light-udgave af Planstrategien. Den fulde udgave findes udelukkende digitalt og kan læses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/76#/

Der er i forbindelse med den offentlige høring afholdt borgermøder i Hjallerup, Dronninglund og Brønderslev med udgangspunkt i planstrategiens tre temaer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Brønderslev Kommune arbejder aktivt med at understøtte de byer som er i vækst. Der er en fremgang i befolkningen generelt. Vi skal forsat have fokus på de byer som har potentialer for at udvikle sig, herunder arbejde med forskønnelse af de mindre byer gennem nedrivning af faldefærdige bygninger. Desuden er landdistriktsudvikling en del af i planstrategien. Udvælgelse af fokusbyer et godt eksempel på udviklingsinitiativer som kommunen igangsætter i samarbejde med borgerne. Samskabelse er vigtig når der tales om udvikling i landdistrikterne.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Drøftelse af bredbåndsdækning i landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: LDR

Brønderslev Kommune har fulgt op på dagsordenspunktet fra sidste møde den 11. marts vedrørende udfordringer med bredbåndsdækning i landdistrikterne i Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune har i den forbindelse udsendt informationsmateriale til alle borgerforeninger og relevante foreninger med information om bredbåndspuljen.

Landdistriktsrådet skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen giver i 2019 tilskud til etablering af bedre bredbånd til grupper af borgere, der går sammen om at ansøge. I 2019 er puljen målrettet tyndtbefolkede områder. Der kan ikke søges tilskud, hvis man bor i et byzoneområde. Det er borgerne selv, der skal:

 • Skaffe fuldmagter fra en kreds af interesserede.
 • Annoncere efter en interesseret udbyder af bredbånd.
 • Søge tilskud via ansøgningsordningen på https://bredbaandspulje.ens.dk/

Bredbåndspuljen 2019 er sidste runde af tilskud i indeværende energiforlig. Energistyrelsen afgør på baggrund af de indsendte ansøgninger, hvilke borgerdrevne grupper, der opnår tilskud. Der er eksempler på grupper helt ned til 2 ejendomme, der har fået et anseeligt beløb. Der er flere vilkår, bl.a. skal deltagerne i ansøgningen i gennemsnit betale 4000 kr. pr husstand i egenbetaling. Det er en betingelse, at man tilslutter sig udbyderens service i 6 måneder. Der er 100 mio. i puljen i 2019. Fristen for ansøgning er 15. august 2019. Fristen for at annoncere efter bredbåndsudbyder er 18. september 2019.

Nærmere information om ansøgningsprocessen: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-i-hovedtraek

Brønderslev Kommune har deltaget i et orienteringsmøde og har på linje med andre kommuner valgt at orientere om ordningen i form at et lignende brev. På den baggrund kan Kommunen rådgive, i lettere omfang, om ansøgning til bredbåndspuljen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Landdistriktsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

SE havde ikke mulighed for at være repræsenteret på mødet.

Forvaltningen oplyste, at der er mulighed for at få hjælp til ansøgninger til Bredbåndspuljen af kommunen. Kommunenkan dog ikke selv tage initiativ til ansøgninger på vegne af lokale borgere. Initiativet skal ske lokalt.

SE har en plan om bredbåndsdækning med en dækningsgrad på 95% inden for deres dækningsområde i Nordjylland.

Der blev stillet spørgsmål om hvor godt Brønderslev Kommune er dækket. Forvaltningen følger op på spørgsmålet.

Landdistriktsrådet aftaler med Brønderslev Kommune, at eventuelle ansøgere kan henvende sig til kommunen med henblik på hjælp og rådgivning.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Til toppen


6. Status på udviklingsarbejdet i landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: LDR

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde i december 2018 en strategi for de fremtidige udviklingsindsatser i kommunens mindre byer. Heriblandet strategier for målrettede indsatser med de enkelte byer (fokusbyer) samt anvendelsen af landdistriktspuljen.

Landdistriktsrådet orienteres om status og skal drøfte udviklingsarbejdet i landdistrikterne.

Sagsfremstilling

Dialogrunde med lokalbyer

Der er i perioden fra den 1. maj 2019 til den 15. maj 2019 holdt dialogmøder med kommunens lokalbyer. Det drejer sig om Stenum, Flauenskjold, Hallund, Agersted, Asaa, Manna-Thise og Klokkerholm. Der er ligeldes holdt møder med Serritslev, Jerslev og Ø. Brønderslev i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter.

Opsummering af møderne er vedhæftet som bilag.

Dialogrunde med landsbyerne

Der holdes i øjeblikket dialogrunde med alle kommunens mindre byer som foregår i perioden fra den 15. maj 2019 til den 27. juni 2019. Ved hvert møde udarbejdes et referat indeholdene ønsker og ideer for fremtiden samt eventuelle opfølgningspunkter.

Når alle dialogmøder er afholdt vil der blive udarbejdet en opfølgning.

Fokusbyer

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj at prioritere følgende byer som fokusbyer i de kommende år:

 • Flauenskjold igangsættes som fokusby i 2019. Første informationsmøde med byen er holdt.
 • Der arbejdes med Klokkerholm som fokusby i 2019 - 2022. Første informationsmøde med byen er holdt.
 • Agersted igangsættes som fokusby i 2020.
 • Asaa igangsættes som fokusby i 2020, dog igangsættes et specifikt byrumsprojekt allerede nu.

Det er aftalt, at Flauenskjold og Klokkerholm danner en lokal styregruppe, der sammen med forvaltningen vil styre fokusbyprocessen. Processen forventes at kunne igangsættes umiddelbart efter sommerferien.

Landdistriktspuljen

Der resterer i årene 2018-2019 1 mio. kr. i landdistriktspuljen. Fagforvaltningen har på baggrund af alle de ideer og ønsker, der fremkom på dialogmøderne med lokalbyerne, udarbejdet et prisoverslag over de enkelte projektideer. På baggrund af projektideerne drøftes anvendelsen af de resterende midler i landdistriktspuljen på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni, som holdes umiddelbart før mødet i Landdistriktsrådet. Formanden vil orientere om beslutningen fra Teknik- og Miljøudvalgsmødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter status på udviklingsarbejdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der er afholdt dialogmøder med kommunens lokalbyer inden påske.

Der afholdes i øjeblikket dialogmøder med kommunens mindre byer hvor alle møder forventes afholdt inden sommerferien.

Der er på møde i Teknik og Miljøudvalget den 17. juni truffet beslutning om støtte til en række udviklingsprojekter. Projekterne samt støttebeløbet er vedhæftet som bilag.

Landdistriktsrådet ser positivt på projekterne.

Landdistriktsrådet vil gerne følge projekterne. Forvaltningen vil løbende orientere Landdistriktsrådet om projekternes udvikling.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på landsbypuljen


Resume

Sagsforløb: LDR

På sidste møde i Landdistriktsrådet den 11. marts 2019 gav forvaltningen en status på den statslige pulje til udvikling i landdistrikterne, også kaldet landsbypuljen. Byfornyelsesloven er nu ændret og den statslige ramme til Brønderslev Kommune er nu meldt ud.

Landdistriktsrådet orienteres om status på landsbypuljen.

Landdistriktsrådet skal tage stilling til anvendelse og proces for landsbypuljen.

Sagsfremstilling

Med ændring af byfornyelseslovgivningen er alle puljer til byfornyelse nu samlet i én pulje - Landsbypuljen. Brønderslev Kommune har i 2019 fået tildelt en statslig ramme på 1.342.722 kr.

Der ydes statslig refusion på 60 % af kommunens udgifter til de ovennævnte landsbyfornyelsestiltag. Midlerne for 2019 kan anvendes frem til den 3. maj 2021. For at udnytte hele den statslige ramme kræves en kommunal medfinansiering på minimum 40 %. Den kommunale medfinansiering behandles i øjeblikket i udvalgene og der træffes besluting i Byrådet den 26. juni 2019. Såfremt Byrådet træffer beslutning om kommunal medfinansiering, kan der ydes støtte for i alt 2.237.870 kr.

Anvendelsesområder
Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det vil sige, at midlerne ikke kan anvendes i Brønderslev og Hjallerup, men ellers i den resterende del af kommunen.


Rammen kan anvendes til følgende tiltag:

 • Områdefornyelse.
 • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor Byrådet giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
 • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
 • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Forslag til anvendelse og proces

For at målrette anvendelse af midlerne til de områder, hvor de forventes at kunne have størst effekt, foreslår fagforvaltningen, at midlerne anvendes til følgende:

 • Kondemneringssager: Lovmæssigt er kommunen forpligtet til genhusning i forbindelse med ejendomme, der kondemneres som følge af fx skimmelsvamp. Udgifterne hertil afholdes via byfornyelsesmidlerne.
 • Nedrivning af faldefærdige bygninger, herunder evt. opkøb og indretning af byrum på grunden efterfølgende.
 • Bygningsfornyelse til istandsættelse af facader i de centrale dele af byerne og på bevaringsværdige bygninger. Fagforvaltningen foreslår, at bygningsfornyelsen koncentreres i de centrale dele af byerne, hvor de har størst betydning for byens samlede udtryk. Derudover foreslås mulighed for støtte til facaderenovering af bevaringsværdige bygninger, der renoveres i overensstemmelse med bygningens historie og arkitektur. Der kan ifølge lovgivningen ske offentlig medfinansiering af facaderenoveringen med op til 50 %, dog op til 75 % for de bevaringsværdige bygninger. Kommunen kan fastsætte et krav om højere egenfinansiering for bygningsejeren. Fagforvaltningen foreslår, at der maksimalt ydes støtte med op til 30 % af renoveringsudgifterne, dog op til 50 % for de bevaringsværdige bygninger.

Fagforvaltningen foreslår, at der årligt fastsættes 1-2 ansøgningsrunder for bygningsfornyelse og nedrivning. Ansøgninger for både nedrivning og bygningsfornyelse behandles samlet, så der kan ske en samlet afvejning og prioritering af midlernes anvendelse. Første ansøgningsfrist foreslås fastsat til den 15. september 2019.


På baggrund af kondemneringssagernes karakter skal de behandles løbende som de opstår.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistirktsrådet drøfter anvendelsen og proces for landsbypuljen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kommunen tilkendegiver at anvende de midler der skal til for at få udfordringerne løst med faldefærdige bygninger i de mindre byer.

Kommunen bemærker, at der er i visse tilfælde er udvidede muligheder for tvangsnedrivninger uden ejers accept.

Hvad er det juridiske bevæggrundlag for at kunne nedrive? Det er hovedsageligt at ejendommen ville være mere værd, såfremt der ikke står et faldefærdigt hus på grunden.

Landdistriktsrådet er enig i, at puljen primært fokuserer på nedrivning af faldefærdige bygninger.

Landdistriktsrådet ønsker en annoncering af projektet, herunder en presseorientering. Det aftales at Forvaltningen udarbejder en presseorientering.

Borgerforeningens opfordres til at indsætte forslag til nedrivning af faldefærdige bygninger.

Der blev givet udtryk for, at det ikke er let for Borgerforeningerne at fremsende forslag ind vedrørende boliger som stadig beboes.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Til toppen


8. Status på landsbyrådets landdistriktsanalyse


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet orienteres om status på Landsbyrådets landdistriktsanalyse.

Landdistriktsrådet skal drøfte landdistriktsanalysens fremtidige anvendelse.

Sagsfremstilling

Hans Jørgen Melvej vil orientere om status på landdistriktsanalysen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter landdistriktsanalysens fremtidige anvendelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Hans Jørgen Melvej holdte oplæg om Landdistriktsanalysens status.

Hovedtemaet for landdistriktsanalysen er: “Byen flytter på landet”. Analysen bygger på tal fra 1970 og til 2018. Tallene viser en gradvis transformation af landbrugserhvervene til boliger i dag.

Analysen belyser mulighederne for etablering af landsbyklynger i kommunen samt potentialet for at tænke bosætning sammen med turismeerhvervet.

Landdistriktsrådet tager sagen til efterretning.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Til toppen


9. Nyt initiativ fra LAG Nord - "Mange dråber små"


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet orienteres om LAG-Nords nye indsats - "Mange dråber små".

Landdistriktsrådet skal drøfter den nye indsats.

Sagsfremstilling

Tove Fønss Nielsen vil orientere om LAG-Nords nye indsats - "Mange dråber små".

LAG-Nord holdt den 29. maj 2019 en workshop med specielt fokus på små virksomheder, foreninger og kulturelle institutioner. Formålet med indsatsen er et bedre grundlag for udvikling og synliggørelse af de aktiviteter der sker i det nordjyske. LAG Nord vil gerne hjælpe til med at skabe flere oplevelser og mere aktivit og dermed øget indtjening.

Det skal derfor ikke være gratis oplevelser, men oplevelser hvor der opkræves en betaling, så foreninger, institutioner og virksomheder har en mulighed for øget indtjening. For at sikre at dette initiativ kommer godt fra start, ønsker LAG Nord at ansætte en koordinator, som vil få til opgave at etablere de mange samarbejdsrelationer, som er hele ideen med dette projekt. Det er ikke tanken, at LAG Nord skal stå for afviklingen af de egentlige aktiviteter, det er fortsat jeres opgave.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter den nye indsats.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tove Fønss holdt oplæg om det nye initiativ “mange dråber små”.

Der er stiftende generalforsamling den 3. juli.

Der arbejdes på at fastansætte en tovholder for hele initiativet.

Landdistriktsrådet tager informationen til efterretning.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Beslutning

Der er ønske om at næste møde foregår i Ø. Brønderslev. Næste møde er sammen med landsbyrådet.

LandboNord oplyste om status på initiativet "Grøn omsorg" omhandlende natur- og dyrebaseret rehabilitering. Initiativet er i fuld gang og der er forslag om at Nordjylland bliver omdrejningspunkt for en række pilotprojekter. SIND er bl.a. med som samarbejdspartner.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Jesper Albrechtsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 20. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer