Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 10. september 2019
Lokale: Samlingshuset, Elmevej 124, Øster Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Dennis Kvesel og Steen Søgaard Pedersen ankommer til mødet umiddelbart efter møde i Børne- og Skoleudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af referat fra møde i Landdistriktsrådet den 17. juni 2019.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Landdistriktsrådet den 17. juni 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referat fra mødet den 17. juni 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


4. Opfølgningspunkter fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet orienteres om opfølgningspunkter fra sidste møde

Sagsfremstilling

Status på opfølgningspunkter fra sidste møde.

1. Manglende belysning på Hellumvej ved Klokkerholm (Benn Erik Grav).

2. Dækningsgraden på bredbånd i Brønderslev Kommune. Steven kontakter SE og Nord Energi for at få et samlet overblik over den aktuelle dækningsgrad samt selskabernes servicemål.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gadebelysning langs Hellumvej i Klokkerholm medtages i fokusby-processen. Stien skal graves op i forbindelse med separatkloakering, og i den sammenhæng vil Forvaltningen undersøge mulighederne for et tæt samarbejde med forsyningen om udskiftning af gadelamperne.

Fagforvaltningen har drøftet bredbåndsdækningen i Brønderslev Kommune med SE. Dækningsgraden er vedhæftet som bilag. Manglende mobildækning i kommunen blev drøftet. Kan kommunen påvirke netoperatørene til bedre dækning?

SE inviteres til næste møde i Landdistriktsrådet.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på udviklingsarbejdet med fokusbyer


Resume

Sagsforløb: LDR

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde i december 2018 en strategi for de fremtidige udviklingsindsatser i kommunens mindre byer. Heriblandt strategier for målrettede indsatser med de enkelte byer (fokusbyer) samt anvendelse af landdistriktspuljen.

Landdistriktsrådet orienteres om status og skal drøfte udviklingsarbejdet i landdistrikterne.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Dialogrunde med lokalbyer

Der er i perioden fra den 1. maj 2019 til den 15. maj 2019 holdt dialogmøder med kommunens lokalbyer. Det drejer sig om Stenum, Flauenskjold, Hallund, Agersted, Asaa, Manna-Thise og Klokkerholm. Der er ligeledes holdt møder med Serritslev, Jerslev og Ø. Brønderslev i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter.

Dialogrunde med landsbyerne

Der er i perioden fra den 15. maj 2019 til den 27. juni 2019 holdt dialogmøder med kommunens mindre byer. Der er i forbindelse med hvert møde udarbejdet et referat indeholdende ønsker og ideer for fremtiden samt eventuelle opfølgningspunkter.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning på møderne med henblik på en politisk prioritering af ønskerne, som er kommet under møderne.

Fokusbyer

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 at prioritere følgende byer som fokusbyer i de kommende år:

  • Flauenskjold igangsættes som fokusby i 2019. Første informationsmøde med byen er holdt.
  • Der arbejdes med Klokkerholm som fokusby i 2019 - 2022. Første informationsmøde med byen er holdt.
  • Agersted igangsættes som fokusby i 2020.
  • Asaa igangsættes som fokusby i 2020, dog igangsættes et specifikt byrumsprojekt allerede nu. Fokus bliver primært på havnen.

Det er aftalt, at Flauenskjold og Klokkerholm danner en lokal styregruppe, der sammen med forvaltningen vil styre fokusbyprocessen. Processen forventes at kunne igangsættes i efteråret 2019.

Der afsættes op til 500.000 kr. til hver fokusby.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Status på dialogmøderne blev gennemgået. Møde med Ravnstrup afholdes senere. Alle ønsker på baggrund af møderne er samlet i en liste som forelægges Teknik og Miljøudvalget til prioritering. Der arrangeres borgermøde i Asaa til næste forår forbindelse med udpegning som fokusby i 2020.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


6. Status på projekter ifm. landdistriktspuljen


Resume

Sagsforløb: LDR

Teknik og Miljøudvalget besluttede på møde den 17. juni 2019 at tildele midler fra Landdistriktspuljen til i alt 9 projekter.

Landdistriktsrådet orienteres om status for de enkelte projekter.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget besluttede på møde den 17. juni 2019 at tildele midler fra Landdistriktspuljen til i alt 9 projekter. Se bilag for status på de enkelte projekter.

Beløb

Koordinator

Status

Asaa

Asfaltering af p-plads ved Sæbyvej

100.000 kr.

Palle Dam, Vej og Park

Der er asfalteret. Mangler opstribning.

Budgettet holdes.

Ø. Brønderslev

Etablering af p-plads

100.000 kr.

Kaj E. Jensen, Trafik og Veje

Planlægningen er igangsat.

Jerslev

Oprensning af søer

150.000 kr.

Plangruppen, Vej og Park

Planlægning er igangsat. Afventer tilladelse/dispensation fra Naturgruppen.

Det er fast praksis at oprensning foregår om vinteren af hensyn til naturtilstanden.

Grundsalgsarrangement med Borgmesteren

10.000 kr.

Plangruppen og Borgerforeningen v. Kurt Bering

Det er aftalt med Borgerforeningen, at oprensningen af søerne udmøntes først og derefter vil arrangementet blive planlagt.

Borgerforeningen er blevet bedt om at komme med ideer til afholdelse af arrangementet.

Ny lysmast på Torvet

10.000 kr.

Vej og Park

Stenum

Udendørsarealer ved Hallen og Skolen

250.000 kr.

Plangruppen

Der udarbejdes en tilsagnsskrivelse til den lokale arbejdsgruppe. Tilsagnet kan de anvende til at søge flere midler gennem fonde osv.

Manna-Thise

Lys ved Legepladsen + vedligehold maling

35.000 kr.

Vej og Park,

Rasmus Thorgaard

Afventer Rasmus Thorgaard. Tilbage fra ferie 11/8.

Parkeringsplads - Belysning, samt sikring af trafikale forhold

200.000 kr.

Plangruppen, Vej og Park

Der udarbejdes tilsagnsskrivelse til foreningen. Foreningen er selv bygherre og står for planlægningen af projektet. De oplyser selv at de afventer tilladelser fra kommunen.

Afventer Jan K. Olesen. Tilbage fra ferie 26/8.

Serritslev

Belysningsprojekter

100.000 kr.

Jan K. Olesen, Vej og Park

Afventer Jan K. Olesen. Tilbage fra ferie 26/8.

Fagforvaltningen udarbejder i øjeblikket en sag til Teknik og Miljøudvalget med henblik på en prioritering af midler fra Landdistriktspuljen til projekter i de mindre byer, som følge af dialogmøderne. Sagen forventes behandlet senere i september.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommunens kommunikation til de enkelte byer vedrørende prioritering af projekterne har været mangelfuld. Fagforvaltningen tager kritikken til efterretning.

Det aftales, at Fagforvaltningen kontakter Stenum, for drøftelse af udbetaling af tilskuddet samt igangsætning af deres projekt.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


7. Status på landsbypuljen 2019


Resume

Sagsforløb: LDR

Byrådet besluttede godkendt på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på møde den 19. august 2019 midler til nedrivning af forfaldne ejendomme.

Landdistriktsrådet orienteres om status på projekter i forbindelse med landsbypuljen.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen.

For at målrette anvendelse af midlerne til de områder, hvor de forventes at kunne have størst effekt, kan midler anvendes til følgende:

  1. Nedrivning af faldefærdige bygninger, herunder evt. opkøb og indretning af byrum på grunden efterfølgende.
  2. Bygningsfornyelse til istandsættelse af facader i de centrale dele af byerne og på bevaringsværdige bygninger. Bygningsfornyelsen koncentreres i de centrale dele af byerne, hvor de har størst betydning for byens samlede udtryk. Derudover gives støtte til facaderenovering af bevaringsværdige bygninger, der renoveres i overensstemmelse med bygningens historie og arkitektur. Der kan ifølge lovgivningen ske offentlig medfinansiering af facaderenoveringen med op til 50 %, dog op til 75 % for de bevaringsværdige bygninger. Kommunen kan fastsætte et krav om højere egenfinansiering for bygningsejeren.
  3. Kondemneringssager: Lovmæssigt er kommunen forpligtet til genhusning i forbindelse med ejendomme, der kondemneres som følge af fx skimmelsvamp.

Det samlede rammebeløb er for 2018 i alt 2.237.870 kr.

Kommunen har i løbet af foråret og sommeren 2019 modtaget forslag til nedrivninger af konkret forfaldne ejendomme. Bruttolisten udgør i øjeblikket i alt 21 ejendomme.

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på møde den 19. august 2019 de første 10 ejendomme, hvor der igangsættes nedrivningssager.

Fagforvaltningen indleder nu en dialog med samtlige ejere af ejendommene med henblik på en frivillig aftale om nedrivning. Viser det sig, at en frivillig aftale ikke kan lade sig gøre, vil Teknik- og Miljøudvalget træffe beslutning om yderligere foranstaltninger mod den enkelte ejendom, herunder beslutning om opkøb eller tvangsnedrivning.

Det første udbud af nedrivninger forventes at blive udsendt inden årets udgang. Umiddelbart efter valg af entreprenør til nedrivningsopgaven, kan de første nedrivninger igangsættes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til de kommende kommunale budgetforhandlinger arbejdes der politisk på at afsætte flere midler til at matche den statslige landsbypulje til nedrivninger.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


8. Ny kampagne for vedligehold af fortove langs private ejendomme


Resume

Sagsforløb: LDR

Brønderslev Kommune igangsætter iefteråret 2019 en kampagne for at øge fokus på vedlighehold af fortorve langs private ejendomme. Målet er at gøre opmærksom på vedligeholdelsesansvaret hos grundejerne samt at have så sikre og pæne offentlige vejarealer så vidt muligt.

Landdistriktsrådet orienteres om status og skal drøfte kampagnen for vedligehold af fortorve.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har erfaret, at mange husejere ikke har overblik over hvilket vedligeholdsansvar, som den pågældende grundejer har for fortove, der er beliggende langs ejendommen.

Grundejer har ansvaret for, at der er rent og pænt på fortov og stier langs grunden. Desuden skal grundejer klippe hæk og beskære busker og træer, så de ikke generer færdsel på fortov, sti og vej.

Om vinteren har grundejer ansvaret for, at det er sikkert at færdes på fortov og stier langs grunden. Grundejer har også ansvaret for, at postbuddet, avisbuddet og skraldemanden kan udføre sit arbejde uden risiko for skader.

Teknik- og Miljø planlægger i efteråret 2019, at igangsætte en kampagne med fokus på oplysning om ejers ansvar.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter kampagnen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det aftales at oplysningsmateriale for kampagnen sendes ud til alle borgerforeningere til deres respektive sociale platforme.

Kommunen har ingen juridiske beføjelser til at gå ind på privat grund med henblik på at fjerne ukrudt og andet grønt, såfremt det måtte skæmmme bybilledet.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen


9. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Beslutning

Stort tillykke med Asaa for den fine placering som finalist i kåringen af årets Landsby 2019.

Der blev orienteret om kommunens nye retningslinjer for julebelysning. Der gives tilskud på 3,25 kr. pr. borger til julebelysning til alle byer, der ønsker at opsætte julebelysning. Byer der endnu ikke har har ansøgt kan henvende sig til Sekretær i Plan og Miljø Bodil Koch på 9945 4604 eller bodil.koch@99454545.dk.

I LAG Nord er der ansøgningsfrist 11. November for tilskud til LAG midler. Der kommer formentlig et ansøgningsstop efter denne runde.

Budgetønsker vedrørende landsbypuljen skal sendes til Kommunaldirektøren. De politiske signaler er at der skal arbejdes for at hæve de eksisterende midler til landdistriktspuljen.

Det årlige møde mellem Landdistriktsrådet og Landsbyrådet blev drøftet. Der ønskes en mere målrettet og aktiv dagsorden. Fagforvaltningen tager dette til efterretning i planlægningen af det næste årsmøde.

Ann-Pia Taagaard, Dennis Kvesel og Hans Jørgen Melvej var fraværende.

Til toppen

Opdateret 16. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer