Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 14. september 2020
Lokale: Vendelbohallen, Hybenvej 34, Serritslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Afbud fra Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber.

Personale

Ingen.

Beslutning

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af og opfølgning på referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 9. marts 2020.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referatet fra mødet den 9. marts 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


4. Nye medlemmer af Landdistriktsrådet


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet byder velkommen til nye medlemmer.

Sagsfremstilling

Landsbyrådet har på seneste generalforsamling konstitueret sig med et nyt forretningsudvalg. Da hele forretningsudvalget er medlemmer af Landdistriktsrådet, har det medført en ændring af medlemmer.

Udtræder

Anders Peter Jensen - Geraa

Hans Jørgen Melvej - Thorup

Indtræder

Bent Elten Mortensen - Flauenskjold

Aase Baun - Ørsø

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Landdistriktsrådet, 9. marts 2020, pkt. 5:

Punktet udskydes til næste møde.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


5. Årsmøde mellem Landdistriktsrådet og Landsbyrådet


Resume

Sagsforløb: LDR

Det årlige møde mellem Landdistriktsrådet og Landsbyrådet holdes i år for tredje gang. Med udgangspunkt i erfaringer fra de to første årsmøder, ønskes en drøftelse af indhold og mødeform for det kommende møde.

Landdistriktsrådet skal drøfte indhold og mødeform for det kommende årlige møde.

Sagsfremstilling

Det første møde mellem Landsbyrådet og Landdistriktsrådet blev holdt i 2018. Det blev aftalt, at mødet mellem de to råd skulle foregå én gang årligt.

Det første årsmøde faldt tidmæssigt godt ind i planlægningen for de strategiske indsatser for udvikling af kommunens mindre byer og landdistrikter samt anvendelse af landdistriktspuljen. Mødet medførte en række indstillinger og anbefalinger fra de to råd, som kommunen har omsat til den strategiske indsats "fokusbyer" med tilhørende afsatte midler fra Landdistriktspuljen samt igangsætning af en dialogrunde med alle kommunens byer.

Da det andet årsmøde blev afholdt, var der igangsat fokusbyprocesser for 4 af kommunens mindre byer samt uddelt midler fra Landdistriktspuljen til projekter i forbindelse med dialogrunden. Der blev orienteret om status for de enkelte arbejdsområder.

Landsbyrådet har fremsat ønske om en fælles drøftelse af indhold og form for det kommende årsmøde i september 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Landdistriktsrådet, 9. marts 2020, pkt. 8:

Punktet drøftes igen på næste møde.

Følgende forslag blev drøftet:

  • Landdistriktsrådsmødet afholdes umiddelbart inden afholdelse af årsmødet.
  • Deltagelse af flere udvalgsformænd.
  • Oplæg fra Landsbyrådet.
  • Invitere eksterne oplægsholdere; f.eks. fra andre kommuner eller fagpersoner inden for landdistriktsudvikling.

Aase Baun, Bent Elten, Hildo Rasmussen og Steen Søgaard var fraværende.

Beslutning

Årsmødet afholdes den 14. december i Jyske Aas Kulturcenter i Flauenskjold. Landdistriktsrådet afholder møde kl. 17.00 og Landsbyrådet indkaldes til spisning kl. 18.30 og derefter igangsættes det fælles årsmøde.

Forslag til oplæg:

  • Status på arbejdet i Landsbyrådet
  • Politisk status på udviklingsarbejdet i landdistrikterne.
  • Oplæg fra Margit Chemnitz (Formand for Fritids & Kulturudvalget)
  • Oplæg fra Landdistrikternes Fællesråd - f.eks. om det nye udviklingsprogram sammen med Landbrug & Fødevarer.
  • Oplæg om landsbyklynger - f.eks. erfaringer fra landsbyklyngen Østkystens Guld.

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


6. Orientering udviklingsarbejdet med fokusbyer


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet orienteres om status på udviklingsarbejde med fokusbyerne Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet orienteres om status på udviklingsarbejde med fokusbyerne Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

For Flauenskjold skal der igangsættes arbejde med udmøntning af helhedsplanen. Der planlægges for et borgermøde i efteråret 2020.

For Asaa planlægges der igangsætning af arbejdet med et medborgermøde den 15. september 2020. Arbejdet med udviklingsplanen for Asaa forløber hele efteråret 2020.

Der arbejdes i øjeblikket med kloakseparering i Klokkerholm. Det er et lokalt ønske, at de afsatte midler til fokusbyprocessen primært skal afsættes til forskønnelse og trafiksikkerhed langs vejene og gadebilledet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

I Flauenskjold er helhedsplanen endnu ikke lanceret og Forvaltningen afventer, at kunne holde et indledende møde om igangsætning af projekterne.

I Asaa er det planlagte borgermøde, der skal igangsætte helhedsplanen aflyst og udsat på ubestemt tid.

I Klokkerholm arbejdes der på forskønnelse af Borgergade i forbindelse med kloakseparering.

Agersted er udsat på ubestemt tid.

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


7. Orientering om opsætning af mobilmaster


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet orienteres om status for arbejde med opsætning af mobilmaster i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i de seneste 6 måneder været i dialog med en virksomhed, der arbejder med opsætning af mobilmaster. Det drejer sig om fællesmaster, hvor flere teleudbydere skal opsætte deres sendere. Der arbejdes i øjeblikket med 4 placeringer inden for kommunegrænsen. Virksomheden modtager gerne input fra lokale borgere, der oplever udfald eller generel dårlig mobildækning, med henblik på opsætning af flere mobilmaster.

På møde i Landdistriktsrådet den 9. marts 2020 blev det aftalt, at Landsbyrådet samler input fra de enkelte lokalsamfund.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landddistriktsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Alle fire placeringer, som der arbejdes med i øjeblikket; henholdsvis ved Serritslev, Thorup, Dorf og Geraa foreligger der byggeansøgninger, som sagsbehandles af kommunen i øjeblikket.

Forvaltningen modtog to nye forslag til masteplaceringer i Brønderslev Kommune hvor det vurderes, at der er svag dækning: Hellum og Agersted. Forvaltningen videregiver placeringerne til netselskabet Connect44.

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


8. Orientering om status for nedrivningspuljen


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet orienteres om status på arbejde med nedrivning af forfaldne ejendomme gennem nedrivningspuljen.

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet orienteres om status på arbejde med nedrivning af forfaldne ejendomme gennem nedrivningspuljen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Forvaltningen opfordrer til, at kontakte kommunen såfremt der måtte være yderligere bygninger i byerne, som virker skæmmende i bybilledet.

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


9. Oplæg om landsbyklynger


Resume

Sagsforløb: LDR

Der er i Landdistriktsrådet fremsat ønske om at drøfte mulighederne for at etablere landsbyklynger i Brønderslev Kommune.

Landdistriktsrådet skal drøfte muligheder for landsbyklynger i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der er i Landdistriktsrådet fremsat ønske om at drøfte mulighederne for at etablere landsbyklynger i Brønderslev Kommune.

Landsbyklynger er en metode til en mere holistisk landsbyudvikling baseret på et øget samarbejde med andre landsbyer, med stor inddragelse af lokalsamfundene.

Metoden er især inden for de seneste år taget i anvendelse. Senest med Realdanias kampagne, hvor fonden har givet økonomisk støtte til etablering af sådanne landsbyklynger. Fagforvaltningen vil på mødet holde et oplæg om de erfaringer som hidtil er skabt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Der er netop udgivet en rapport fra Realdania med foreløbige erfaringer fra deres kampagne, hvor der ingangsattes over 20 nye landsbyklynger på landsplan.

Forvaltningen vurderer, at et landsbyklyngeprojekt kan indeholdes i det nuværende strategiske udviklingsarbejde vedrørende fokusbyer, men præciserer at dette skal komme som et ønske lokalt. Ingen af de nuværende udpegede fokusbyer har ytret ønske om at indgå i et klyngesamarbejde.

Forslag om, at invitere en oplægsholder til årsmødet, der kunne fortælle mere om landsbyklynger, f.eks. en person fra landsbyklyngen "Østkystens Guld".

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


10. Fælles landdistriktsdag i Nordjylland


Resume

Sagsforløb: LDR

LAG Nord foreslår, at der afholdes en fælles landdistriktsdag i Nordjylland.

Landdistriktsrådet skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

LAG Nord foreslår en fælles landdistriktsdag mellem Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn kommuner samt LAG Nord.

Formålet med landdistriktsdagen er, at deltagere skal få ny viden og inspiration til udvikling af landdistrikterne.

På mødet kan indgå forskellige oplægsholdere og udstillere, hvor de gode historier og projekter kan deles.

Mødet tænkes afholdt i foråret 2021, med forbehold for, at forsamlingsforbuddet tillader det.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Landdistriktsrådet er positive over for ideen. Brønderslev Kommune kan bidrage med økonomi til fra Landdistriktspuljen. Eventuel behov for ressourcer i form personale i planlægningsfasen skal aftales med Forvaltningen.

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen


11. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning

Byrådet har afsat 5 mio. kr. på Teknik og Miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser. Formålet med beslutningen er et bidrage til at sætte gang i Danmark efter COVID-19 ved at lave midlertidige ansættelser af ca. 20 forsikrede arbejdsledige i op til 6 måneder.

Steen Søgaard Petersen, Dennis Kvesel, Hildo Rasmussen, Carsten Hannesbo og Lene D. Faber var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer