Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Dagsorden

Dato: 14. december 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning

Aase Baun, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Aase Baun, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af og opfølgning på referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 14. september 2020.

Sagsfremstilling

Godkendelse af og opfølgning på referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 14. september 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referatet fra mødet den 14. september 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Dagsordenspunktet vedrørende mobilmaster fra sidste møde blev drøftet igen samt hvad kommunen kan gøre for at sikre en bedre mobildækning i kommunen, herunder et konkret område ved Hellum og Jyske Aas. Forvaltningen meddeler, at der arbejdes på sagen.

Aase Baun, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten var fraværende.

Til toppen


4. Stiplan for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: LDR

Det er et politisk ønske, at der foretages en revision af stiplanen for Brønderslev Kommune. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en samlet stiplan for Brønderslev Kommune, der skal sikre et sammenhængende og trafiksikkert stinet.

Et sammenhængende stinet sætter rammerne for en aktiv hverdag, attraktiv bosætning og miljøvenlig transport. Stiplanen giver det administrative overblik i forhold til vedligehold, der sikrer fremkommelighed på stierne til glæde for borgere og turister.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har indhentet information om alle kendte stier i kommunen og samlet det i et administrativt overblik. Dette indbefatter hovedstier, cykelstier og rekreative stier. Stiplanen tager således udgangspunkt i det eksisterende stinet og bygger videre herpå for at opnå et sammenhængende net af både transportstier, rekreative stier og stier, som giver adgang til natur- og kulturoplevelser. Stiplanen opdeler stierne i 6 kategorier, der giver et administrativt overblik over stiernes forløb, klassificering, nuværende vedligeholdelsesniveau og faciliteter.

Stephanie Juul Jensen og Ditte Lind Mejniche vil på mødet præsentere stiplanen.

Stiplanen indeholder en handleplan med forslag til konkrete projekter, der vil forbedre stinettet og binde kommunen tættere sammen. Projekterne i handleplanen kan udføres i takt med, at økonomien tillader det.

Stiplanen består af en skriftlig del med tilhørende kortbilag, og derudover en digital GIS-del. Den digitale del udbygges i takt med at handleplanen realiseres. En indledende borgerinddragelse er foretaget i løbet af efteråret 2020, hvor alle borgerforeninger er blevet bedt om at komme med input til eksisterende stier og ønsker til fremtidige stier. Borgerforeningernes tilbagemeldinger er tegnet ind og vedlagt stiplanen som tillæg.

Stiplanen er behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2020 og behandles af Byrådet den 16. december 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Stephanie Juul Jensen og Ditte Lind Mejniche præsenterede stiplanen på mødet.

Der blev gjort opmærksom på, at der mangler strækninger i stiplanen. Stiplanen suppleres og tilrettes efter afholdt møde med Landdistriktsrådet, Det Grønne Råd, Færdselssikkerhedsrådet samt formandskabet for Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådets politik er, at der først prioriteres anlæg af nye cykelstier i forbindelse med statslige udmeldinger om tilskud hertil.

Taget til efterretning.

Aase Baun, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Landskabsanalyse for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR/LDR

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en landskabsanalyse for Brønderslev Kommune. Landskabsanalysen er udarbejdet efter landskabskaraktermetoden og skal bruges som administrativt grundlag i sagsbehandling samt danne udgangspunkt for landskabsudpegninger i Kommuneplan 2021.

Landdistriktsrådet orienteres om sagen.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Planstrategi 2019 blev det politisk besluttet, at Landskab og Turisme er et revisionstema i Kommuneplan 2021. I den forbindelse er der blevet udarbejdet en landskabsanalyse for Brønderslev Kommune, som baggrundsviden for kommuneplanrevision. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 31. august 2020 at sende landsskabsanalysen til kommentering i Det Grønne Råd, og at punktet kommer på et temamøde i Byrådet.

Landskabsanalysen er vedhæftet som bilag og offentliggjort på Brønderslev Kommunes hjemmeside: https://www.bronderslev.dk/Erhverv/Planlaegning/Analyser.aspx

Landskabsanalysen dækker geografisk hele kommunen og inddeler kommunen i forskellige områder efter landskabskarakter. Landskabet i Brønderslev analyseres og beskrives dybdegående for at opnå en detaljeret og håndgribelig viden, hvorefter kommunen inddeles i karakterområder. Landskabskarakteren betegner samspillet mellem naturgrundlag, arealanvendelse og de rumlige og visuelle forhold, der kendetegner et karakterområde og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. Gennem analysen er hvert enkelt karakterområde vurderet ud fra en rækkende objektive parametre inden for karakterstyrke, tilstand, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og sårbarheder. På baggrund af vurderingerne er der opsat en strategi og anbefalinger for kommunens landskaber.

Analysen skal danne udgangspunkt for revision af landskabsudpegninger i Kommuneplan 2021, samt danne et bedre administrativt grundlag for landskabsvurderinger i sagsbehandlingen. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden efter Miljøministeriets ”Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen” fra 2007.

Der er flere mål med analysen. Den skal kunne bidrage til sagsbehandling af bl.a. landzonesager og miljøgodkendelser gennem et ensartet og detaljeret grundlag. Den skal være et dynamisk værktøj til at kvalificere vurderingen af nye projekter i det åbne land, og den skal danne baggrund i det fremadrettede arbejde med strategi og planlægning fx i den kommende kommuneplan, hvor den får direkte betydning for revidering af udpegninger "Større sammenhængende landskaber", "Bevaringsværdige landskaber" og "Kystlandskaber".

Landskabsanalysen formidler viden om landskabet og er et godt udgangspunkt for dialog om udvikling i det åbne land.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet kommenterer landskabsanalysen og fremsender kommentarerne til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Det Grønne Råd, 19. november 2020, pkt. 6:

Loa Dahl orienterede om landskabsanalysen. De slides Loa viste vedhæftes referatet og sendes til medlemmerne af Det Grønne Råd.

Der var spørgsmål vedr. Smalby Mose – Loa følger op herpå.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Beslutning

Loa Dahl præsenterede landskabsanalysen.

Taget til efterretning.

Aase Baun, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om forslag til Kommuneplan 2021


Resume

Sagsforløb: LDR

Forslag til Kommuneplan 2021 for Brønderslev Kommune kommer til politisk behandling i december 2020. Forslaget forventes at komme i offentlig høring fra den 4. januar 2021 til den 1. marts 2021.

Forud for den politiske behandling orienteres Landdistriktsrådet om ændringerne i forslag til kommuneplan på de temaer som vedrører kommunens landdistrikter.

Landdistriktsrådet skal drøfte forslaget.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er i gang med at udarbejde forslag til Kommuneplan 2021, som kommer til politisk behandling i december 2020. Der er nye udpegninger og retningslinjer for landskaber, kulturmiljøer samt strategisk planlægning for kommunens lokalbyer. Udkast til disse præsenteres for Landdistriktsrådet på mødet.

Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet som en digital plan: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/85#/

Der gives en kort introduktion til de øvrige ændringer i retningslinjerne, som vedrører landdistrikterne i forslag til Kommuneplan 2021.

Introduktionen skal give et bedre afsæt til, at Landdistriktsrådet og deres respektive organisationer og bagland kan deltage i den offentlige høring af forslag af Kommuneplan 2021, som forventes at blive fra den 4. januar 2021 til 1. marts 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Loa Dahl og Steven Hansen præsenterede forslag til Kommuneplan 2021 med fokus på de temaer som omhandler landdistriktsområdet.

Taget til efterretning.

Aase Baun, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten var fraværende.

Til toppen


7. Opfølgning på landdistriktspuljen


Resume

Sagsforløb: LDR

Byrådet har siden 2018 afsat midler til udvikling i landdistrikterne gennem landdistriktspuljen med 1 mio. kr. årligt. En del af puljen er anvendt til projekter i forbindelse med dialogrunden i foråret 2019 med kommunens mindre byer.

Landdistriktsrådet orienteres om status på forbrug af puljen samt dialogrunde med kommunens mindre byer.

Sagen fremsendes til Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede, som følge af budget 2018, at afsætte midler til udvikling i landdistrikterne (landdistriktspuljen) på i alt 1 mio. kr. årligt.

I foråret 2019 holdt formandskabet og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø en dialogrunde med alle kommunens mindre byer. Med mindre byer menes alle byer bort set fra de tre hovedbyer Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Dialogmødernes formål var at få et indtryk af byernes ideer og ønsker for fremtiden. På møderne modtog forvaltningen ligeledes konkrete ønsker og ideer til forbedringer og udvikling i de enkelte byer. Det er samlet set blevet til i alt over 100 ønsker, som Teknik- og Miljøudvalget har behandlet ad flere omgange.

Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret konkrete projekter fra dialogrunden med finansiering gennem landdistriktspuljen. Alle ønsker, som ikke umiddelbart blev prioriteret, har forvaltningen forsøgt at arbejde videre med og finde løsninger på. Den konkrete status på sagerne er vedlagt som bilag. Som det ses af bilaget anses de fleste projekter som værende afsluttet, markeret med grøn.

Siden 2018 har der været afsat 1 mio. kr. på budgettet til landdistriktspuljen. Der er reserveret op til 500.000 kr. til hver af de 4 udpegede fokusbyer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fremover ønskes økonomiopgørelse, der både omfatter de konkrete projekter i byerne og projekterne vedr. fokusbyerne.

Taget til efterretning.

Aase Baun, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Forslag til mødekalender for 2021


Resume

Sagsforløb: LDR

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt mødekalender for 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende udarbejdet forslag til mødedatoer for Landdistriktsrådet.

Landdistriktsrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår følgende mødedatoer i 2021:

  • Mandag den 15. marts, kl. 16.00
  • Mandag den 7. juni, kl. 16.00
  • Mandag den 20. september, kl. 16.00
  • Mandag den 20. december, kl. 16.00

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender mødedatoerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det besluttes at møder i 2021 afholdes:

  • Mandag den 8. marts, kl. 16.00
  • Mandag den 7. juni, kl. 16.00
  • Mandag den 13. september, kl. 16.00
  • Mandag den 29. november, kl. 16.00

Aase Baun, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten var fraværende.

Til toppen


9. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning

Nyt formanddskab i Landdistriktsrådet fra 2021. Det forventes, at det nye formandskab i landdistriktsrådet vil bestå af Peter Stecher og Hildo Rasmussen.

Aase Baun, Ann-Pia Taagaard og Bent Elten var fraværende.

Til toppen

Opdateret 21. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer