Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 26. april 2018
Lokale: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Beslutning

Referatet fra møde den 24. januar 2018 er godkendt.

Frivilligrådet besluttede, at referatet fremover sendes ud til rådets medlemmer med en uges kommenteringsfrist. Herefter er referatet automatisk godkendt.

Til toppen


3. Konstituering af Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: FR

Friviliigrådet skal konstituere sig med formand og næstformand.

Beslutning

Frivilligrådet konstituerede sig således:

Formand: Knud Jørgensen, Dansk Røde Kors, Brønderslev. Repræsentant for foreninger, der arbejder med flygtninge.

Næstformand: Niels Christian Aagaard, Mødestedet/Det Blå Hus. Repræsentant for Patientforeningerne.

Til toppen


4. Orientering om Brønderslev Kommunes frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: FR

Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik fremsendes til orientering for det nye Frivilligråd.

Beslutning

Knud Jørgensen gennemgik og orienterede om frivilligpolitikken.

Martin Bech orienterede om, at der er planer om at revidere Frivilligpolitikken senere. Martin Bech ønsker at have et tættere samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.

Indtil videre fortsætter Frivilligrådet arbejdet, som det foregår nu.

Bilag

Til toppen


5. § 18 Bevilling af tilskud til frivilligt socialt arbejde


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 86 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

  • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
  • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2018 afsat 405.786 kr. til uddeling

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2018 er der indkommet 85 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. 1.216.228 kr. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold. Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til fordeling af 377.737 kr. Frivilligrådet bedes fordele de resterende 28.049 kr.

Umiddelbart efter ansøgningsfristen er der indkommet en ansøgning fra en helt ny forening, New Kidz Dronninglund IF Håndbold, målrettet børn med særligt behov. Frivilligrådet bedes tage stilling til, hvorvidt denne ansøgning skal tages i betragtning.

Det er tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter.

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2018, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2018 på Frivillig Fredag. Udgifterne hertil afholdes af Frivilligrådets aktivitetsmidler.

De afsatte midler fordeler sig derfor således:

Frivilligrådet

10.000 kr.

Til uddeling

395.786 kr.

I alt

405.786 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet

  • indstiller ansøgninger, som beløber sig til 377.737 kr. - se bilaget,
  • indstiller, at Frivilligrådet fordeler 28.049 kr., og
  • indstiller, hvorvidt for sent indkommet ansøgning fra New Kidz Dronninglund IF Håndbold skal tages i betragtning.

Frivilligrådets indstillinger sendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget på møde den 17. maj 2018.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 372.737 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Frivilligrådet indstiller, at de resterende 33.049 kr. uddeles senere.

Frivilligrådet indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tildeler New Kidz Dronninglund IF håndbold 5.000 kr. (indkluderet i ovenstående indstilling), selvom ansøgningen er for sent indsendt. Det er en helt nystartet forening, der skulle vente et år på at søge tilskud.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd 2018


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/FR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger årsrapport om frivilligsamarbejde på tilbud/aktiviteter under Sundhed og Velfærd.

Sagen fremsendes til Frivilligrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I vinteren 2017 besluttede chefgruppen i Sundhed og Velfærd, at der i 2018 skulle igangsættes en undersøgelse med henblik på en kortlægning af frivilligsamarbejdet på tilbuddene/aktiviteterne i fagforvaltningen.

Frivilligrådet blev i januar 2018 orienteret om, at der skulle udarbejdes en årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd.

Formålet med denne årsrapport er at kortlægge frivilligsamarbejdet i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd. Med kortlægningen belyses omfanget og karakteren af samarbejdet mellem frivillige enkeltpersoner, foreninger/organisationer og kommunale tilbud i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd.

Rapportens resultater bygger på svar fra to spørgeskemaundersøgelser besvaret af henholdsvis tilbuddenes/aktiviteternes afdelingsledere og de frivillige.

Formålet med de frivilliges besvarelser er at belyse, hvem de frivillige er, deres motivation for at indgå i frivilligt arbejde, deres opgaver på tilbuddene/aktiviteterne og hvilke gode råd de kan give videre, for at samarbejdet kan udvikles. Med niveau 5 afdelingsledernes besvarelser belyses en række emner så som organiseringen af frivilligsamarbejdet, rekruttering, antallet af frivillige og vurderinger af og holdninger til samarbejdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Handicaprådet, 20. marts 2018, pkt. 3:

Handicaprådet tager punktet til orientering.

Handicaprådet anbefaler, at undersøgelsen fremadrettet dækker bredt i hele kommunen og ikke blot fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Handicaprådet ønsker forsikring af frivillige behandlet som punkt på kommende møde med relevante politikker og regler som bilag.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Ældrerådet, 4. april 2018, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at der indgås samarbejdsaftaler, samt at der oprettes en forsikringsordning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2018, pkt. 4:

Udvalget erklærer sig tilfreds med orienteringen og ser rapporten som et fint input til det kommende arbejde med frivilligpolitikken.

Beslutning

Knud Jørgensen orienterede om Årsrapporten.

Der er efterfølgende indgået 44 samarbejdsaftaler. Der er endnu ikke lavet opfølgning på disse aftaler. Frivilligrådet anbefaler, at samarbejdsaftalerne gennemgås af forvaltningen og det anbefales, at der kun bør laves samarbejdsaftaler med de foreninger, hvor det giver mening, og hvor der er et reelt samarbejde mellem kommune og forening, samt hvor der kan være tale om en snitflade mellem kommunalt arbejde og frivilligt arbejde.

For de øvrige foreninger, der ikke har snitflader mellem kommunalt arbejde og frivilligt arbejde, skal der være mulighed for at afholde et dialogmøde i stedet for at udarbejde en samarbejdsaftale.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FR

Notat med grundholdninger til samarbejde med frivilligt arbejde vedtaget af Hoved MED-udvalget juni 2016 fremsendes til orientering til Frivilligrådet.

Beslutning

Knud Jørgensen gennemgik og orienterede om grundholdningerne.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning
  • Helle Rasmussen orienterede om, at Frivillig fredag fortsætter dette år som vanligt. Næste år vil der være et større politisk fokus på Frivillig Fredag, så der er mulighed for at udvide arrangementet.
  • Forslag om at lave et arrangement, hvor alle der arbejder med ældre, f.eks. en senior messe?
  • Forsikring af frivillige, der arbejdes lige nu på sagen.
  • Frivillig fredag på dagsordnen til næste møde og en mulighed for evt. at lave en foreningshåndbog, tilsvarende den foreningshåndbog der er lavet for sociale foreninger.
  • Punkter til dagsorden indsendes senest 14 dage før mødet.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 25. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer