Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 21. november 2018
Lokale: Manna-Thise Multihus, Jens Thisevej 33, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 18:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Grethe Libergren var fraværende under hele mødet

Martin Bech var fraværende under punkt 2,3 og 4

Til toppen


2. Høring af Fritids- og Idrætspolitikken


Resume

Sagsforløb: LDR/IR/FR/ÆR/HAR

Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet anmodes om høringssvar indenfor deres respektive områder.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til høring. I høringsrunden er politikken i såvel Idrætssamvirke, Spejdersamvirke og Aftenskolesamrådet Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Fritids- og Idrætspolitikken skal favne hele fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune. Dermed favner politikken bredt over de mange fritidstilbud der findes i såvel organiserede foreninger, som i de uorganiserede miljøer. Det gør også, at politikken dækker over en meget bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere. Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet og for alle borgere. Fritids- og Idrætspolitikken skal således favne et stort fællesskab, hvor der er brug for tydelige prioriteringer af de muligheder, der skal udvikles. Politikken skal sætte den overordnede retning for fritids- og idrætsområdet, og fortsætte udvikling og bevægelse på området.

Den skriftlige fremstilling af politikken er foregået på baggrund af de mange inputs fra stormøder og arbejdsmøder med de engagerede frivillige kræfter fra kommunens fritidsliv, man kan således sige at politikken er blevet til i samspil med borgerne. Derudover har der været sparring og dialog med Samarbejdsudvalget undervejs, og via denne proces er politikken fremkommet. Når alle disse inputs er medtaget, har de to overordnede fokuspunkter været udvikling og bevægelse. Udvikling fordi der er et fælles ønske om at udvikle rammerne på området, således der er nogle tidssvarende rammer, der er med til at skabe plads til udvikling. Derudover er der også et ønske om, at foreningerne og aktiviteter udvikler sig.

Under disse to fokusområder indeholder politikken også de 3 indsatsområder - Børn i bevægelse, Unge i bevægelse og Voksne i bevægelse. Indsatsområderne fokuserer på bevægelse – bevægelse er ikke kun den fysiske bevægelse, det er i lige så høj grad den mentale bevægelse, ligesom det er bevægelse i form af fokus på udvikling af rammerne og forholdene for de respektive målgrupper.

Disse 5 områder skal samlet set fokusere på politikkens overordnede vision Brønderslev i Bevægelse. De 3 indsatsområder udfoldes med fokus på at skabe tydelighed omkring, hvilke muligheder indsatsområdet skaber. Gennem de 3 indsatsområder skabes dermed en synlighed omkring, hvordan og hvorfor Brønderslev Kommune skal i bevægelse. Dette fokus er fremkommet gennem politikskabelsen, hvor det er blevet tydeliggjort, at Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune skal være bedre til at skabe muligheder i fællesskab, være tydelige omkring rammer og vilkår og skabe større synlighed om aktiviteter og succeser.

Politikkens overordnede sigte er dermed udvikling og skabelsen af en fysisk, social og mental bevægelse, der får endnu flere til at få øjnene op for alle de gode oplevelser, aktiviteter og det fantastiske fællesskab som findes i Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune.

Politikken vil årligt blive suppleret med en konkret handleplan, der skal tydeliggøre hvilke konkrete indsatser, der arbejdes med for at indfri politikkens visioner.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at de respektive råd udarbejder et høringssvar om politikken, deadline for høringssvaret er den 14. december 2018.

Beslutning

Jeppe Østergaard fremlagde fritids- og idrætspolitikken.

Frivilligrådet udarbejder et høringssvar til politikken.

Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Status på proces for Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS/BE/SS/TM/ÆO

Udvalg og råd orienteres om tids- og procesplan for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive, gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder, at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI, udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalg og råd tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jeppe Østergaard orienterede om status på Bevæg dig for livet.

Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering omkring Conventus


Resume

Sagsforløb: FR

Drøftelse af anvendelsen af Conventus i foreningerne.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal drøfte anvendelsen af Conventus i foreningerne. Jørgen Nielsen fra Brønderslev Kommune giver en demonstration af Conventus.

Beslutning

Jeppe Østergaard gennemgik funktionaliteten i Conventus.

Frivilligrådet arrangerer at holde en demonstrationsaften i Conventus for de sociale foreninger. Dette arrangeres til foråret 2019 i samarbejde med Firmaet Conventus.

Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Evaluering af Frivillig Fredag


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal evaluere Frivillig Fredag 2018.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag blev afholdt den 28. september 2018, og Frivilligrådet skal evaluere forløbet af arrangementet samt uddeling af Frivilligprisen.

Beslutning

Frivillig Fredag blev evalueret.

Frivilligprisen på 5.000 kr. fastholdes i 2019.

Rammerne for hvilke foreninger der kan modtage §18 midler gennemgås på næste møde i Frivilligrådet. Kriterierne er fastsat i Frivilligpolitikken.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


6. § 18 - Resterende midler for 2018


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal drøfte anvendelsen af de resterende § 18 midler for 2018.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig Frivilligrådets forslag med den tilføjelse, at de 200.000 kr. udmøntes indenfor i forvejen årligt udmeldte temaer fra Social- og Sundhedsudvalget. Frivilligrådet skal drøfte, hvorvidt de resterende § 18 midler skal uddeles i 2018 eller overføres til 2019.

Beslutning

Frivilligrådet foreslår en forsøgsbevilling til Vågetjenesterne. Afsat beløb er 15.000 kr. Beløbet afsættes til kilometerpenge (den lave takst), udover de første 5 km og med et maximumsbeløb. Forsøgsperiode på 1 år.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


7. Planlægning af Stormøde 2019


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal tage stilling til afvikling af Stormøde 2019.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal tage stilling til indhold og afvikling af Stormøde 2019.

Beslutning

Frivilligrådet udsætter afholdelsen af et Stormøde til 2020. Frivillig Fredag afholdes igen i 2019.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


8. Mødekalender 2019


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Planlægning af møderækken i Frivilligrådet for 2019.

Personale

Frivilligrådet fastsætter møderækken for 2019.

Beslutning

Følgende mødedatoer blev besluttet:

Torsdag den 10. januar 2019, kl. 17 til kl. 19

Torsdag den 28. marts 2019, kl. 17 til kl. 19

Torsdag den 25. april 2019, kl. 17 til kl. 19 + dialogmøde med foreninger i Brønderslev by kl. 19 til kl. 21

Torsdag den 13. juni 2019, kl. 17 til kl. 19

Torsdag den 5. september 2019, kl. 17 til kl. 19

Fredag den 27.september 2019 - afholdelse af Frivillig Fredag

Torsdag den 14. november 2019, kl. 17 til kl. 19

Grethe Libergren var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i det politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

I referatet fra Social og Sundhedsudvalgets møde den 15. november 2018 er det godkendt, at Hjertemotion i 2019 betales af restbeløbet fra §18 midlerne i 2018, og at finansieringen fra 2020 i stedet søges tilvejebragt i samarbejde med et oplysningsforbund.

Ingen orientering fra de øvrige Udvalg.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


12. Dialog med lokale foreninger


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Frivilligrådet har inviteret de lokale foreninger til en uformel aften. Frivilligrådet ønsker en dialog om arbejdet med at lede en frivillig social forening.

Frivilligrådet ønsker en dialog om eventuelle lokale problematikker, når foreningerne er forankret i de små lokalområder.

Dialogen starter kl. 19.30, og forventes afsluttet kl. 21.

Beslutning

De foreninger der har søgt §18 midler i lokalområdet er inviteret, men var desværre forhindret. Multihallen drives af 9 foreninger fra lokalområdet og repræsentanter fra Multi Hallen var mødt op.

Foreningslivet blomstrer i lokalområdet. Alle foreningerne har et godt socialt fællesskab, og det betyder alt for foreningslivet, at det er ikke kun sporten, der bidrager til fællesskabet.

I samarbejde med "Bevæg dig for livet", er der lokalt oprettet 2 veteranhold.

Det er svært med holdsport, håndbold er for nedadgående, men fodbold går rigtig godt fremad.

Det er altafgørende, at der er en skole i lokalsamfundet, det holder liv i området og det tiltrækker tilflyttere.

Grethe Libergren var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 12. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer