Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 6. juni 2019
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


2. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i det politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


3. §18 - Bevilling af tilskud til særlige indsatsområder i 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 2 ansøgninger til puljen for særlige indsatsområder om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til følgende indsatsområder: Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge, overvægt og social ulighed i sundhed og opsøgende indsats overfor misbrugere.

Der er afsat 200.000 kr. til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2019.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet, at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet at den nye pulje i 2019, skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommune.

  • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
  • Overvægt og social ulighed i sundhed
  • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med konsulenter fra Børn og Familie samt Fritid og Kultur og medarbejdere fra Rusmiddelcenteret afholdt informationsmøde for de interesserede frivillige sociale foreninger om den nye § 18 pulje. Informationsmødet blev afholdt den 9. april 2019 i Sundhedshuset.

På Brønderslev Kommunes hjemmeside er der informeret om mulighederne for at ansøge puljen, ligesom der er indrykket annoncer i de lokale ugeaviser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller, at ansøgning nr. 1 fra Sind med flere imødekommes med 45.000 kr., og at ansøgning nr. 2 fra Natteravnene ikke imødekommes.

Grethe Libergren var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frivillig Fredag - 2019


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal tage stilling til afvikling af Frivillig Fredag 2019.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag 2019 afholdes den 27. september 2019 og Frivilligrådet afholder et arrangement tilsvarende Frivillig Fredag arrangementet i 2018.

Arrangementet skal foregå i Bien, Passagen bag Bredgade 55, 9700 Brønderslev, og der serveres smurte hjemmebagte boller og hjemmelavet lagkage med kaffe, som bestilles på Grønningen. Kuvertprisen er 45 kr. og Bien kan rumme 90 spisende gæster.

Frivilligrådet finansierer Frivilligprisen på 5.000 kr., som uddeles på Frivillig Fredag.

Frivilligrådet skal beslutte indholdet af arrangement, der skal markere Frivillig Fredag.

Beslutning

Frivilligrådet har drøftet afholdelse af Frivillig Fredag 2019, som er den 27. september 2019 kl. 15-17.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


5. Efterårets Conventus kursus


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal drøfte afvikling af Conventus kursus.

Sagsfremstilling

I efteråret 2019 afvikles Conventus kursus for de frivillige sociale foreninger.

Frivilligrådet skal beslutte tidspunkt og dato for afholdelse af Conventus kursus.

Beslutning

Der arbejdes videre med et Conventus kursus for de frivillige sociale foreninger til efteråret.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


6. §18 - Bevilling af tilskud til frivillig socialt arbejde - 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 1 ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18, ansøgningen er indkommet efter seneste ansøgningsfrist den 15. marts 2019

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet skal behandle det for sent indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

  • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
  • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2019 afsat 409.147 kr. til uddeling samt overførte midler fra 2018 på 183.167 kr.

Efter fristens udløb for ansøgningsrunden i 2019, er der indkommet yderligere 1 ansøgning. Ansøgning søger om 5.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstilling fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller bevilling, som beløber sig til 5.000 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Grethe Libergren var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Frivilligrådet har modtaget en for sent indkommet ansøgning til §18 midlerne fra SMS-Hjertestop, Brønderslev. Ansøgningen er blev behandlet.

Formanden for Frivilligrådet orienterede om:

  • arbejdet med den kommende seniormesse, som afholdes den 18. og 19. april 2020 i Brønderslev Hallen samtidig med forårsmessen.
  • et kommende projekt omkring aktiviteter for ældre ensomme mænd i Brønderlev Kommune. Projektet skal gennemføres sammen med Ældresagen og Brønderslev Kommune.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Grethe Libergren var fraværende.

Til toppen

Opdateret 13. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer