Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 31. oktober 2019
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech deltog kun i behandlingen af punkt 3.

Aase Jacobsen var fraværende under punkt 3.

Til toppen


2. §18 - Bevilling af tilskud til særlige indsatsområder i 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 6 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Der er afsat 200.000 kr. til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2019. Der er i første ansøgningsrunde i 2019 uddelt 45.000 kr.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne. Der er i første ansøgningsrunde i 2019 uddelt 45.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet, at den nye pulje i 2019 skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommunen:

 • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
 • Overvægt og social ulighed i sundhed
 • Opsøgende indsats overfor misbrugere

På Brønderslev Kommunes hjemmeside er der informeret om mulighederne for at ansøge puljen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 104.000 kr. som angivet i ansøgningsoversigten.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Forberedelse til Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådet skal forberede mødet med Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der afholdes fællesmøde med Social og Sundhedsudvalget torsdag den 14. november 2019.

Frivilligrådet anmodes om, at drøfte hvilke punkter de ønsker til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Frivilligrådet ønsker følgende punkter med på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 14. november 2019:

 1. Definition af en frivillige social forening
 2. Evaluering af ny §18 pulje, der er målrettet frivillige sociale indsatser inden for særlige indsatsområder
 3. Lønnede frivilligjob til udsatte unge
 4. Frivilligkoordinator
 5. Sundhedspolitikken

Aase Jacobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/HAR/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender 1. udkast til Sundhedspolitik til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionen indeholder

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser, at politikken tager højde for, samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker:

1. Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv

2. Lighed i sundhed

3. En sund start på livet

4. En plads i fællesskabet

5. Byens rum fremmer det sunde valg

6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og Sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og input, og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Beslutning

Frivilligrådet udarbejder høringssvar på Sundhedspolitikken efter mødet med Social- og Sundhedsudvalget den 14. november 2019.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Aktiviteter for ældre ensomme mænd


Resume

Sagsforløb: FR

Status på projekt om aktiviteter for ældre ensomme mænd i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Et projekt til igangsætning af aktiviteter for ældre ensomme mænd i Brønderslev Kommune skal gennemføres som et samarbejde mellem Ældresagen, Røde Kors og Frivilligrådet. Frivilligrådet skal være den drivende kraft i projektperioden. Projektet finansieres via fundraising.

Frivilligrådet orienteres om status på projektet, herunder tidsplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Projektet afventer godkendelse fra Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Evaluering af Frivillig Fredag


Resume

Sagsforløb: Frivilligrådet skal evaluere Frivillig Fredags arrangementet

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag blev afholdt fredag den 27. september 2019, og Frivilligrådet skal evaluere forløbet af arrangementet samt uddeling af Frivilligprisen.

Beslutning

Frivillig Fredag blev evalueret.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


7. Kurser for de Frivillige Sociale Foreninger


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal drøfte efterårets tilbudte Conventus kurser.

Sagsfremstilling

I efteråret 2019 blev de frivillige sociale foreninger tilbudt Conventus kurser.

Der var 1 deltager til de 2 arrangerede kurser.

Frivilligrådet skal drøfte eventuel opfølgning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der gennemføres ikke flere Conventus kurser.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


8. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

 • Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard
 • Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen
 • Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren
 • Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren
 • Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen
 • Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen
 • Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen
Personale

Ingen.

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal drøfte folder om frivillighed fra Socialpsykiatrien.

Beslutning

Formanden for Frivilligrådet orienterede om arbejdet med at arrangere Seniormessen.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Nye funktion på Brønderslev Kommunes hjemmeside
 • Ophør af stillingen Frivilligkoordinator på Kultur og Fritids området

Martin Bech var fraværende.

Til toppen

Opdateret 1. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer