Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 9. januar 2020
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Aase Jakobsen var fraværende.

Til toppen


2. Årsberetning fra Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Udkast til Frivilligrådets beretning for 2019 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering efter godkendelse af årsberetningen.

Sagsfremstilling

Formanden for Frivilligrådet, Knud Jørgensen, har udarbejdet Frivilligrådets udkast til beretning for 2019.

Frivilligrådet bedes godkende årsberetningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager årsberetningen til orientering.

Beslutning

Udkastet til årsberetningen blev godkendt af Frivilligrådet, og sendes videre til Social og Sundhedsudvalget til orientering.

Leder på Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Evaluering af §18 forsøgspulje for Vågekonetjenester


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådet skal evaluere §18 forsøgspuljen for Vågekonetjenester.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

  • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
  • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

I møde den 17. januar 2019 har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at der skal oprettes en forsøgspulje på 5.000 kr., der kan søges og bevilges til Vågekonernes kørselsudgifter. Denne pulje er finansieret af restmidler fra 2018.

Frivilligrådet skal evaluere forløbet og fordelingen af forsøgspuljen for Vågekonetjenester, som blev fordelt i 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen til orientering.

Beslutning

Frivilligrådet udarbejder en skriftlig evaluering, som sendes til Social og Sundhedsudvalget til orientering.

Leder på Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Til toppen


4. Procedure for §18 særlige indsatsområder


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådet skal drøfte muligheden for, at flere frivillige sociale foreninger har mulighed for at ansøge den særskilte § 18 pulje samt drøfte processen for uddeling af midler.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet, at den nye pulje i 2019 skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommune:

  • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
  • Overvægt og social ulighed i sundhed
  • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Frivilligrådet skal drøfte muligheder for at udbrede de 3 temaer, så flere frivillige sociale foreninger søger puljen samt drøfte processen for uddeling af midler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådets indstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Frivilligrådet har drøftet muligheden for at udbrede de 3 temaer inden for de frivillige sociale indsatser. Frivilligrådet samler forslagene i et notat, som efterfølgende sendes til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget.

Frivilligrådet har drøftet processen for uddeling af §18 særlige indsatser og fremsender årshjulet til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Aase Jakobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Frivilligkoordinatorfunktion


Resume

Sagsforløb: FF/SS

Frivilligrådet skal drøfte indholdet i en Frivilligkoordinator funktion.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har afholdt fællesmøde den 14. november 2019. Frivilligrådet anbefalede at oprette en frivilligkoordinatorfunktion. Efterfølgende skal frivilligrådet drøfte indholdet i en frivilligkoordinatorfunktion og fremsende forslag til indhold til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om indholdet af frivilligkoordinatorfunktionen.

Beslutning

Frivilligrådet har drøftet indholdet i en Frivilligkoordinator funktion og sender notatet videre til orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Leder på Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Leder på Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Aase Jakobsen er forhindret alle torsdage i 2020, hvor Frivilligrådet holder møde og derfor besluttede Frivilligrådet at flytte alle møderne til onsdage. Frivilligrådets møder resten af året er som følger:

Onsdag den 1. april 2020

Onsdag den 27. maj 2020

Onsdag den 17. juni 2020

Onsdag den 2. september 2020

Onsdag den 28. oktober 2020

Leder på Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Revidering af Frivilligpolitikken er udsat til det er afklaret, om der skal udarbejdes en overordnet Frivillighedsstrategi.

Leder på Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 13. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer