Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 28. maj 2020
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Aase Jakobsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


2. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børn- og Skoleudvalget: Aase Jakobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Aase Jakobsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Frivilligkoordinatorfunktion


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet har drøftet indholdet i en Frivilligkoordinator funktion.

Sagen er fremsendt til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har afholdt fællesmøde den 14. november 2019. Frivilligrådet anbefalede at oprette en frivilligkoordinatorfunktion. Efterfølgende har frivilligrådet drøftet indholdet i en frivilligkoordinatorfunktion.

Frivilligrådet orienteres om notatet.

Beslutning

Frivilligrådet er informeret om at notatet omhandlende en frivilligkoordinatorfunktion tages op, når arbejdet med revidering af Frivilligpolitikken påbegyndes.

Aase Jakobsen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. §18 - Bevilling af tilskud til særlige indsatsområder i 2020


Resume

Sagsforløb: FR

Brønderslev Kommune har modtaget 0 ansøgninger til puljen for særlige indsatsområder om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Ansøgningsfristen er udsat til efteråret 2020 på grund af COVID-19.

Frivilligrådet skal tage stilling til ansøgningsforløbet i efteråret.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet, at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet, at den nye pulje i 2020 skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommunen:

  • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
  • Overvægt og social ulighed i sundhed
  • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Social- og Sundhedsudvalgetsamt Frivilligrådet opfordrer flere foreninger til at gå sammen om relevante indsatser.

Ansøgerne vil derforblive indkaldt til fællesmøde, nåransøgningsfristen er udløbet med henblik på at undersøge, om der er mulighed for samarbejde mellem foreningerne. Derefter færdiggøres ansøgningerneog sendes til behandling.

Der er afsat 275.000 kr. til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2020.

På Brønderslev Kommunes hjemmeside er der informeret om mulighederne for at ansøge puljen, ligesom der er indrykket annoncer i de lokale ugeaviser.

Frivilligrådet skal tage stilling til ansøgningsforløbet i efteråret.

Beslutning

Frivilligrådet informeres om efterårets ansøgningsproces for §18 midler - særlige indsatser.

Aase Jakobsen og Martin Bech var fravæende under punktet

Til toppen


5. Udmelding til de frivillige sociale foreninger i forhold til opstart efter COVID-19


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet ønsker at udsende et notat til alle frivillige sociale foreninger om opstart efter COVID-19 nedlukningen.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet ønsker at udsende et notat til alle frivillige sociale foreninger om opstart efter COVID-19 nedlukningen.

Notatet udarbejdes og udsendes efterfølgende til alle frivillige sociale foreninger.

Beslutning

Frivilligrådet vil udarbejde et Kom-godt-i-gang brev til alle frivillige sociale foreninger. Brevet opfordrer foreninger til at komme godt i gang efter covid-19 nedlukningen samt oplysninger om retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Årets tema for Frivillig Fredag meldes ud i brevet.

Knud Jørgensen og sekretæren udarbejder det endelige brev til udsendelse.

Aase Jakobsen og Martin Bech var fravæende.

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering om projektet med naturpleje i Grindsted Plantage for ensomme mænd.

Projektet åbnes officielt tirsdag den 16. juni 2020 kl. 9.30 på parkeringspladsen (Plantagevej) i Grindsted Plantage. Alle interesserede er velkomne.

Orientering om Sundhedsstyrelsens udlodning af puljemidler til de frivillige foreninger og organisationer. Puljemidler er til aktiviteter til pårørende, der passer en borger med demens i hjemmet eller til pårørende til plejehjemsbeboere med demens.

Aase Jakobsen og Martin Bech var fravæende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Mødedatoer for Frivilligrådets møder resten af året er som følger:

17. juni 2020 kl. 16.30

2. september 2020 kl. 16.30

28. oktober 2020 kl. 16.30

Aase Jakobsen og Martin Bech var fravæende.

Til toppen

Opdateret 4. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer