Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 28. oktober 2020
Lokale: Grønningen, Bredgade 55, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


2. Høring af Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/FR/BS/ÆR/FK/BE/ÆO/ØK/TM

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af 1. høringsrunde og behandlingen af de indkomne høringssvar udarbejdet en endelig høringsversion af Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender Sundhedspolitikken til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen

f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet høringsversion til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker for Brønderslev Kommune.

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Sundhedspolitikken indeholder 6 pejlemærker:

 • Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
 • Lighed i sundhed
 • En sund start på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Byens rum fremmer det sunde valg
 • Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Sundhedspolitikken er gældende for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus

på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte. Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt

sted at leve, bevæg dig for livet, Sundhedsaftalen 2019-2023 og FNs verdensmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter Sundhedspolitikken.

Beslutning

Sundhedspolitikken bør ikke kun bygge på de praktiserende læger, da begrebet 'den traditionelle familielæge' er under afvikling. Sundhedspolitikken bør rette fokus mod de frivillige sociale foreninger, der har en tæt kontakt til de udsatte borgere/familier.

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Forberedelse til fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal forberede fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der afholdes fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 12. november 2020. Frivilligrådet anmodes om at drøfte punkter til dagsordenen.

Beslutning

Frivilligrådet ønsker følgende punkter med på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2020:

 1. Socialudvalgets repræsentation i Frivilligrådet
 2. §18 puljen for særlige indsatser
 3. Lokaleleje i kommunale lokaler for sociale frivillige foreninger
 4. Øget gebyrer til bankerne for de frivillige sociale foreninger

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


4. Mødekalender 2021


Resume

Sagsforløb: FR

Planlægning af møderækken i Frivilligrådet i 2021.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal fastlægge datoer i møderækken 2021 samt mødetid og -sted.

Beslutning

Frivilligrådets møder i 2021 skal være placeret på onsdage kl. 16 og afholdes på Grønningen, Bredgade 55, 9700 Brønderslev.

Møderne planlægges på baggrund af datoer for Social- og Sundhedsudvalgets møder samt med hensyntagen til årshjulet for § 18 puljerne.

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende

Til toppen


5. Ansøgning fra Børns Voksenvenner om dispensation til at anvende § 18-midler til transport


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Børns Voksenvenner, Områdekontor Nordjylland, har fået bevilget 10.000 kr. fra § 18 midlerne ved tildelingsrunden i foråret 2020, og har efter retningslinjerne i Frivilligpolitikken fået meddelelse om, at pengene ikke kan bruges til transport.

Børns Voksenvenner har den 8. oktober 2020 fremsendt en ansøgning om dispensation fra denne bestemmelse.

Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Børns Voksenvenner kan få dispensation til at anvende de tildelte § 18-midler til transport.

Sagsfremstilling

Børns Voksenvenner ansøger om dispensation og fremhæver, at det er vigtigt, at Børns Voksenvenner også kan få støtte til at dække transportudgifter. Der ønskes dispensation til, at bl.a. ansatte på Områdekontor Nordjylland kan få dækket udgifter til rekruttering af frivillige matchere og dernæst dækning af de frivillige matcheres udgifter i forbindelse med etablering af venskaber i Brønderslev Kommune. De frivillige matcheres opgave består i at køre ud til familiernes og de kommende voksenvenners hjemadresser for at besøge, interviewe og i sidste ende godkende dem.

Det er praksis i Børns Voksenvenner, at de frivillige holdes økonomisk skadesløse i forbindelse med deres frivillige arbejde.

Der er lige nu 10 børn i Brønderslev Kommune på venteliste til en voksenven.

I Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik gælder følgende principper for tildeling af § 18-midler:

 • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer, og enkeltpersoner bosat i kommunen.
 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige sociale indsats er den afgørende, og der gives som udgangspunkt derfor ikke tilskud til lønninger, transport, etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller socialt vanskeligt stillede.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt Børns Voksenvenner kan få dispensation til at anvende de tildelte § 18-midler til transport.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt Børns Voksenvenner kan få dispensation til at anvende de tildelte § 18-midler til transport.

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering fra udvalg


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets medlemmer orienterer om arbejdet i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Frivilligrådet orienterer som følger:

Orientering fra Fritids- og Kulturudvalget: Niels Christian Aagaard

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Grethe Libergren

Orientering fra Økonomiudvalget: Jørn Bertelsen

Orientering fra Ældreomsorgsudvalget: Knud Jørgensen

Orientering fra Børne- og Skoleudvalget: Aase Jacobsen

Beslutning

Frivilligrådet orienterede fra de øvrige udvalg.

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


7. Orientering om Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering til Frivilligrådet om udarbejdelse af en overordnet frivilligpolitik for Brønderslev Kommune.

Beslutning

Frivilligrådet blev orienteret om udarbejdelse af en overordnet frivilligpolitik for Brønderslev Kommune.

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Frivilligrådet har udsat inspirationstur til Viborg, omhandlende Senior Folkemødet, til 2021. Frivilligrådet understøtter tanken om et Senior Folkemøde i Brønderslev Kommune.

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet under eventuelt.

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende

Til toppen

Opdateret 29. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer