Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligråd - Referat

Dato: 24. februar 2021
Lokale: Virtuelt møde via teams
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Niels Christian Aagaard var fraværende.

Til toppen


2. Finansiering af den digitale portal Boblberg


Resume

Sagsforløb: SS/FR/SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes §18-midler til en 2-årig forsøgsordning til brug af den digitale portal Boblberg. Forud for udvalgets stillingtagen fremsendes sagen om Boblberg til udtalelse i Frivilligrådet.

Sagsfremstilling

Kort om Boblberg

Boblberg er en borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og drøfter fælles interesser og opretter sociale aktiviteter med mere. Portalen bruges blandt andet af borgere, der søger andre med angst, ensomhed, handicap, søger ledsagere til blinde, reservebedste forældre, frivillige, foreninger, søger venner mv. Boblberg er en socioøkonomisk virksomhed som samarbejder med række organisationer og foreninger, heriblandt Røde Kors, Sind Ungdom og Misbrugsportalen.dk. Som koncept arbejder Boblberg ud fra et sundhedsfremmende perspektiv, hvor det i høj grad handler om brugerinvolvering og udvikling af brugernes sundhedsressourcer.

Som kommune abonnerer man på den digitale platform. Boblberg samarbejder i dag med mere end 45 kommuner og mere end 340.000 medlemmer gør brug af platformen.

Selvom en kommune endnu ikke er en del af Boblberg, så kan man som borger alligevel oprette sig som medlem og skrive på andres opslag. Man kan dog ikke oprette sin eget opslag, ”egen bobl”, før at ens kommune bliver en del af Boblberg. Der er 1.579 borgere fra Brønderslev Kommune, som har oprettet sig på Boblberg pr. 21.01.2021.
Se yderligere om Boblberg i bilag 1 og bilag 2.

Andre kommuners erfaringer

Fagforvaltningen har kontaktet Jammerbugt Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune om erfaringerne med Boblberg. Alle tre kommuner melder tilbage om et godt samarbejde med en engageret virksomhed. Når først opstartsfasen er ovre beskrives den kommunale opgave som mindre ressourcekrævende. Det er vigtigt, at kendskabet til Boblberg bliver udbredt, så medarbejderne tænker platformen ind i det daglige arbejde. To gange om året kommer Boblberg ud og gennemgår en evaluering af borgernes brug af tjenesten og Boblbergs arbejde. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke målgrupper der benytter tjenesten, og hvilke fællesskaber der dannes og efterspørges. Derved kan kommunen anvende evalueringen som redskab til at målrette nye indsatser og indtænke tjenesten i eksisterende tilbud. Se yderligere om de andre kommuners erfaringer i bilag 3.

Samarbejde med Børn og Kultur

Børn og Kultur har tidligere fået borgerhenvendelser om Boblberg. Da tjenesten er målrettet en bred målgruppe, kan det være relevant at oprette et samarbejde mellem forvaltningerne, herunder særligt hvordan viden om tjenesten formidles til borgerne i kommunen.

Økonomi

Prisen for Brønderslev Kommune vil være 230 kr. om dagen alt inkl. (7.000 kr. pr. mdr., 84.000 kr. pr. år) Der opkræves ikke opstartsgebyr eller andre omkostninger. Med i prisen følger en række ydelser som udarbejdelse af informationsmateriale til borgere, besøg af Boblberg ude i kommunens afdelinger herunder workshop for medarbejdere, support til borgere mv. Dette uddybes i bilag 1. Boblberg udvikler løbende nye moduler, som kommunerne kan tilkøbe.

Servicelovens § 18 forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, som foreninger, som arbejder med frivilligt socialt arbejde, har mulighed for at søge midler fra. Social- og Sundhedsudvalget har afsat 200.000 kr. årligt til denne pulje, men det er ikke lykkedes at få afsat midlerne fuldt ud. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har 285.000 kr. i uforbrugte midler fra 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet lave en udtalelse forud for Social- og Sundhedsudvalgets stillingtagen til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal abonnere på Boblberg på forsøgsbasis i 2 år finansieret af opsparede § 18-midler.

Økonomi

Økonomi bemærker, at beløbet, der skal bruges til at finansiere denne 2-årige forsøgsordning, er mindre end de uforbrugte midler til §18.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 5:

Fremsendes til udtalelse i Frivilligrådet forud for udvalgets stillingtagen.

Beslutning

Frivilligrådet støtter op om abonnement på Boblberg på forsøgsbasis i 2 år finansieret af uforbrugte §18 midler, derefter anbefaler Frivilligrådet at finansieringen fremover findes i det kommunale budget.

Niels Christian Aagaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Igangsætning af arbejdet om revidering af Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet bedes drøfte udkast til tids- og procesplan for revideringen og den fremtidige form af kommunens Frivilligpolitik.

Derudover bedes Frivilligrådet udpege repræsentanter fra rådet til paneldebatter, hvor indhold og form på den nye Frivilligpolitik, skal drøftes.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet bedes drøfte udkast til tids- og procesplan for revideringen af Frivilligpolitikken og den fremtidige form på politikken. Derudover bedes Frivilligrådet udpege en eller flere repræsentanter fra Frivilligrådet, som skal deltage i en paneldebat, samt medvirke til at pege på centrale repræsentanter fra den frivillige verden til deltagelse i paneldebatterne.

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt af Byrådet i april 2010. Den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejdet med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Der er et politisk ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, så den dækker frivilligheden i hele kommunen, indeholder et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger og favner samarbejdet, der er i flere forvaltninger med frivillige, individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

I et samarbejde mellem Fagforvaltningerne for Sundhed og Velfærd samt Børn og Kultur er vedlagte tids- og procesplan planlagt for arbejdet med Frivilligpolitikken. Der er planlagt inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og en række forskellige frivillige gennem paneldebatter og efterfølgende kvalificering.

Målet er, at Byrådet kan vedtage en revideret Frivilligpolitik i møde den 1. september 2021.

Der er mulighed for en kort præsentation af punktet i Frivilligrådets møde ved konsulenter Anne Juul Stern og Jeppe Østergaard.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter det nuværende arbejde og perspektiverne for revideringen af Frivilligpolitikken, samt udpeger repræsentanter fra Frivilligrådet og frivillige aktører til paneldebatten.

Beslutning

Drøftet.

Frivilligrådets formand Knud Jørgensen er udpeget som deltager i paneldebatten. Øvrige forslag til deltagere i paneldebatten fra de frivillige sociale foreninger kan efterfølgende sendes til Anne Juul Stern.

Niels Christian Aagaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Kirkens Korshærs Varmestue i Nørregade


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til bevilling af 40.000 kr. til sikring af Kirkens Korshærs Varmestues fortsatte drift i februar 2021, samt en evt. videreførsel af bevillingen, såfremt de nuværende covid-19 restriktioner forlænges til efter den 28. februar 2021.

Sagen fremsendes til orientering for Frivilligrådet.

Sagsfremstilling

Kirkens Korshær har henvendt sig til udvalgsformand Martin Bech om en forventet lukning af Varmestuen i Nørregade, Brønderslev, hvis der ikke findes en mulighed for finansiering.

Baggrunden er, at Varmestuen i høj grad lever af indtægter fra salg fra Kirkens Korshærs genbrugsbutikker, og da disse er lukket i øjeblikket, genereres der ikke de fornødne indtægter til, at Varmestuen kan fortsætte. Kirkens Korshær har derfor mulighed for at hjemsende medarbejdere og modtage refusion svarende til ca. 40.000 kr. pr. måned.

Kirkens Korshærs Varmestue er delvist finansieret af tilskud fra Brønderslev Kommunes § 18-midler. På baggrund af §18-midlernes regnskabet for 2020 forventes overført et restbeløb til 2021, som vil kunne anvendes til finansiering af den fortsatte drift i februar måned 2021. Det foreslås, at de 40.000 kr. finansieres af § 18-midlernes restbeløb fra 2020.

Det foreslås endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt finansieringen skal videreføres, såfremt de nuværende covid-19 restriktioner forlænges til efter 28. februar 2021.

Da der er tale om en ekstraordinær situation som følge af covid-19 foreslås, at den ekstraordinære bevilling til Kirkens Korshærs Varmestue tilskrives covid-19 regnskabet, og at beløbet tilbageføres til § 18-midlerne såfremt kommunens kompensation fra staten tillader det.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender bevilling af 40.000 kr. til Kirkens Korshærs Varmestue finansieret af § 18-midlerne, samt beløbet indgår i opgørelsen af kommunens covid-19 udgifter og tilbageføres som § 18, såfremt kommunens kompensation fra staten tillader det.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt bevillingen skal videreføres, såfremt de nuværende covid-19 restriktioner forlænges til efter 28. februar 2021.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i 2020 var 285.095 kr. i uforbrugte §18 midler. Derudover bemærkes det, at pkt. 5 i den ordinære dagsorden omhandler drøftelse af finansiering af Boblberg, som udgør 84.000 kr. i 2021, og dette påtænkes ligeledes at skulle finansieres af §18 midlerne.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 1:

Fagforvaltningens første indstilling godkendt.

Såfremt covid-19 restriktionerne videreføres efter udgangen af februar tages sagen op på ny.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Niels Christian Aagaard var fraværende.

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Der blev orienteret om Frivilligrådets Årsmøde, der afholdes som onlinemøde den 23. marts 2021. Program og tilmelding er sendt til Frivilligrådet.

Niels Christian Aagaard var fraværende.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Niels Christian Aagaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 1. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer