Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 12. februar 2018
Lokale: Hellum Multihus, Agnetevej 40A, 9740 Jerslev
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt uden bemærkninger.

Der var afbud fra Jesper Blom Hansen, Jens Selmer Andersen og Børge Juul Kristensen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 6. december 2017.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 6. december 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Jesper Blom Hansen, Jens Selmer Andersen og Børge Juul Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Status på Jyske Ås


Resume

Sagsforløb: DGR

Mette Tolstrup Sørensen og Runa Christensen fra Jyske Ås bestyrelse vil orientere om den aktuelle organisering af foreningen og arbejdet med Jyske Ås.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Mette Tolstrup Sørensen og Runa Christensen fra Jyske Ås bestyrelse vil orientere om den forholdsvis nye organisering bag foreningen og bestyrelsen for Jyske Ås.

Endvidere vil de orientere om, hvad Jyske Ås Forening arbejder med nu, og hvilken tilgang de har til arbejdet. Destinationsstrategien for Jyske Ås, som blev udarbejdet i starten af 2017, vil blive præsenteret. De vil fortælle om, hvilke mål og visioner foreningen har for Jyske Ås på længere sigt.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mette Tolstrup Sørensen og Runa Christensen fortalte om historien bag det store fondsstøttede Jyske Aas projekt. Projektet var på mange måder et formidlingsprojekt og da projektet sluttede, stod der et ”apparat” klar til at blive forankret i lokalsamfundet. Desværre var den lokale forankring hverken indtænkt i projektet eller en post på budgettet. Realdania bevilligede penge til at konsulenten Johanne Bugge kunne udarbejde en Destinationsstrategi for Jyske Ås, som klarlagde, hvilke potentialer der er i projektet og hvad det kræver at arbejde videre med dem. Efter at have forsøgt af drive projektet videre har Jyske Ås Foreningen nu ændret strategi. De vil nu fokusere på indholdet i Åsen, herunder at samle aktører, lave ture og events. Jyske Ås som turistdestination skal drives professionelt af nogle med kompetencer til at formidle området nationalt på de forskellige nødvendige platforme. Jyske Ås foreningen opfordrer Brønderslev Kommune til at overtage denne del af projektet.

Der var diskussion omkring forskellige aspekter af projektet, og hvordan man bedst muligt arbejder med Jyske Ås fremover. Der var enighed om, at Jyske Ås er et fantastisk naturområde, som rummer mange muligheder.

Jesper Blom Hansen, Jens Selmer Andersen og Børge Juul Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Jyske Ås som naturpark


Resume

Sagsforløb: DGR

Asger Nielsen, Chef for Teknik og Miljø vil fortælle om Brønderslev Kommunes overvejelser omkring idéen om, at arbejde for at Jyske Ås kan blive optaget som naturpark.

Det Grønne Råd skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Fritidsrådet fortalte på forrige møde i Det Grønne Råd om naturparker. Naturparker er en mærkningsordning af større sammenhængende landskaber af regional betydning. Det er et område, hvor beskyttelse og benyttelse af naturen kombineres. En naturpark skal forankres i kommunen, kommuneplanen, en naturparkplan og et naturparkråd, som oprettes. Frivillighed og lokale samarbejdsprocesser er et bærende element for at udvikle en naturpark.

At få et område optaget som naturpark er en lang og ressourcekrævende proces. Der er 10 kriterier, som skal opfyldes for at et område kan blive optaget som naturpark. Hvis der arbejdes hen mod at et område kan optages som naturpark, men alle kriterierne endnu ikke er opfyldt, kan der søges om at få området optaget som Pilot-naturpark.

Brønderslev Kommune er ved at undersøge hvorvidt det er muligt, at Jyske Ås kan komme til at opfylde de 10 kriterier for en naturpark. Den umiddelbare vurdering er, at det vil kunne lade sig gøre, hvilket giver anledning til overvejelser omkring ambitionsniveau og rammer for at arbejde med Jyske Ås som mulig naturpark. Det diskuteres hvad det vil kræve af de forskellige parter at igangsætte et arbejde med udvikling af en naturpark.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Et af de 10 kriterier, som en naturpark skal opfylde er, at minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur. Det er vanskeligt at opfylde, da fredskov ikke betegnes som beskyttet natur. Det kan være en mulighed at se på en afgrænsning af en naturpark, som indeholder dele af Jyske Ås og naturområder i Frederikshavn Kommune. Brønderslev Kommune holder i marts et møde med Friluftsrådet om forskellige muligheder for at skabe en naturpark omkring Jyske Ås.

Det Grønne Råd får en opdatering på muligheder for at arbejde med Jyske Ås som naturpark på næste møde.

Jesper Blom Hansen, Jens Selmer Andersen og Børge Juul Kristensen var fraværende.

Til toppen


5. Status på drift af Brønderslev Kommunes skove


Resume

Sagsforløb: DGR

Orientering om tilstand og drift af Brønderslev Kommunes skove.

Det Grønne Råd skal drøfte og tage stilling til, hvor meget den almindelige drift af skovene skal fylde på Det Grønne Råds møder fremover.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Det Grønne Råd vil gerne have regelmæssig orientering om tilstand og drift af Brønderslev Kommunes skove. Det er pt. uafklaret, hvem der er ansvarlig for dette.

Asger Nielsen, Chef for Plan og Miljø orienterer om, hvorledes skovdriften fungerer i denne overgangsperiode.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd drøfter og laver forventningsafstemning omkring, hvor meget den almindelige drift af skovene skal fylde på Det Grønne Råds møder fremover.

Personale

Ingen.

Beslutning

Asger Nielsen var fraværende, Lene Faber fremlagde sagen.

Det Grønne Råd vil gerne orienteres omkring driften og tilstanden af skovene. De vil gerne have det på dagsorden med jævne mellemrum.

Det Grønne Råd ønsker at præmieringen at Årets Træ fra 2016 genoptages.

Brønderslev Kommune bemærker, at da Ole Riemer gik på pension frafaldt der både ressourcer og viden fra administrationen, hvilket vanskeliggør at fortsætte en detaljeret rapportering af skovens tilstand og drift til Det Grønne Råd. Situationen er yderligere vanskelig, da der er en vakant stilling hos Vej og Park, som nu er ansvarlig for skovdriften. I overgangsperioden indtil Vej og Park er ved fuld styrke, vil Det Grønne Råd informeret om principielle og større sager vedrørende skovene.

Jesper Blom Hansen, Jens Selmer Andersen og Børge Juul Kristensen var fraværende.

Til toppen


6. Udvikling af skove


Resume

Sagsforløb: DGR

Kommunernes Landsforening har i en artikel sat fokus på brugen af de danske skove. Andelen af skov i det danske landskab bliver større og større.

Det Grønne Råd skal drøfte, hvorledes man kan bruge skovene mere multifunktionelt end i dag samtidig med at skovene beskyttes.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening har i en artikel sat fokus på brugen af de danske skove. Andelen af skov i det danske landskab bliver større og større.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd drøfter, hvordan man kan bruge skovene mere multifunktionelt end i dag samtidig med at skovene beskyttes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Diskussion omkring fredskov, herunder bynær fredskov, og udviklingsmulighederne inden for rammerne af fredskov.

Det Grønne Råd ser positivt på udvikling med flere skovarealer, og er positive overfor at bruge skovene mere. Der findes gode løsninger på udvikling i skovarealer, som tager hensyn til områdernes karakter og skovens tilstand.

Jesper Blom Hansen, Jens Selmer Andersen og Børge Juul Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om EU Interreg projekt i Store Vildmose


Resume

Sagsforløb: DGR

Brønderslev Kommune skal sammen med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune i gang med en kortlægning af Store Vildmose, som del af et EU Interreg CANAPÈ projekt.

Der afholdes et offentligt møde om projektet den 1. marts 2018.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Loa Dahl, Plan og Miljø vil orientere om EU Interreg CANAPÈ projekt, hvor Brønderslev Kommune sammen med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune skal arbejde med udvikling af Store Vildmose.

Store Vildmose er en af Danmarks største højmoser, som i dag indeholder både værdifuld natur, tørveindvinding, græsningsarealer og landbrug. Arealet er under pres. Gennem projektet skal muligheder for udvikling, som tager hensyn til klimaet, naturen, erhvervslivet og friluftsinteresserne kortlægges.

Naturstyrelsen er projektleder for projektet, som startes med et offentligt møde den 1. marts 2018 på Hotel Søparken i Aabybro. Mødet er starten på en idéfase, hvor alle interessenter indbydes til at være med.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning. Det Grønne Råd er positiv over for projektet.

Jesper Blom Hansen, Jens Selmer Andersen og Børge Juul Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering om arrangementer i foråret 2018


Resume

Sagsforløb: DGR

Kort orientering om kommende arrangementer i foråret 2018.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer i foråret 2018:

  • Den 1. marts 2018 holdes offentligt møde om Store Vildmose EU Interreg CANAPÈ projekt. Mødet afholdes på Hotel Søparken i Aabybro.
  • Den 19. marts 2018 indvies Brønderslev Forsynings nye kraftværk. Brønderslev Forsyning inviterer udvalgte til indvielsen.
  • Den 24. til 26. maj 2018 holdes Naturmøde i Hirtshals. Det er endnu ikke afklaret, hvordan Brønderslev Kommune deltager i Naturmødet.
  • Den 22. juni til 23. juni 2018 holdes Hjørring Dyreskue med særskilt område til Outdoor-udstilling. Se bilag. Brønderslev Kommune deltager ikke. Det Grønne Råd opfordres til at drøfte, om der er interesse for at Det Grønne Råd deltager.
Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning. Det Grønne Råd vil gerne inviteres til indvielsen af Brønderslev Forsynings nye kraftværk.

Jesper Blom Hansen, Jens Selmer Andersen og Børge Juul Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Næste møde den 17. maj 2018 forslås afholdt ved Gerå Strand.

Mødet den 30. august 2018 forslås afholdt hos Brønderslev Forsyning med rundvisning i det nye kraftværk.

Personale

Ingen.

Beslutning

Næste møde planlægges med besigtigelse på Gerå Strand.

Det Grønne Råd vil gerne orienteres om status på fastlæggelse af Nordsøstien på næste møde.

Det Grønne Råd vil gerne have en redegørelse om Brønderslev Kommunes brug af sprøjtegift.

Jesper Blom Hansen, Jens Selmer Andersen og Børge Juul Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 1. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer