Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 17. maj 2018
Lokale: Strandvejen 279, Geraa, 9340 Asaa
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt uden bemærkninger.

Der var afbud fra Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 12. februar 2018.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 12. februar 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen var fraværende.

Til toppen


3. Besigtigelse på Gerå Strand


Resume

Sagsforløb: DGR

Knud Erik Sørensen fra Landsbyrådet viser rundt på Gerå Strand og fortæller om udviklingsplaner for området.

Det Grønne Råd mødes ved Gerå Strand for enden af Strandgårdsvej. Efter besigtigelsen er der kørsel til Strandvejen 279, Gerå, Asaa hvor resten af mødet afholdes.

Sagsfremstilling

Knud Erik Sørensen fra Landsbyrådet viser rundt på Gerå Strand og fortæller om udviklingsplaner for området.

Det Grønne Råd mødes ved Gerå Strand for enden af Strandgårdsvej. Efter besigtigelsen er der kørsel til Strandvejen 279, Gerå, Asaa hvor resten af mødet afholdes.

Personale

Ingen.

Beslutning

På besigtigelsen blev der fortalt om Gerå Strands historiske udvikling og tilblivelse af Borgmestermolen. Der er fokus på området som naturområde og fuglereservat. Det unikke område kan kaldes "mini-vadehavet", og tiltrækker fugleinteresserende fra hele landet. Gerå Strand skal udvikles og markedsføres som et naturområde og fuglereservat og ikke som en badestrand. Der er et ønske om skiltning fra Strandvejen og ned til vandet samt flere borde-bænke-sæt end det ene, som findes der i dag.

Det Grønne Råd anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget sørger for at der bliver opsat skiltning til området, og at området tilføres ét yderligere bord-bænke-sæt.

Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om status på afvikling af § 3 uoverensstemmelser


Resume

Sagsforløb: DGR

Naturstyrelsen afleverede i 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet 939 uoverensstemmelser vedr. Naturbeskyttelseslovens § 3. Efter en screening, hvor en række sager blev sorteret fra, var der ca. 875 sager tilbage, bestående delvist af sager modtaget fra Naturstyrelsen og dels sager, som kommunen selv havde kendskab til.

Der er nu 577 sager tilbage. Det er estimeret, at der som minimum skal bruges ca. 2.900 timer til afvikling af de sidste sager. Teknik- og Miljøudvalget afsatte på møde den 19. marts 2018 200.000 kr. til at afvikle § 3 uoverensstemmelsessagerne for 2018.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen afleverede i 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet 939 uoverensstemmelser vedr. Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover havde fagforvaltningen kendskab til et større antal sager, som endnu ikke er håndhævet.

Fagforvaltningen har i samarbejde med en ekstern konsulent screenet uoverensstemmelserne, som Brønderslev Kommune modtog fra Naturstyrelsen. Efter screeningen, hvor en række sager blev sorteret fra, er der ca. 875 sager tilbage, bestående delvist af sager modtaget fra Naturstyrelsen og dels sager, som kommunen selv havde kendskab til.

Konsulentfirmaet HabitatVision har over to etaper sagsbehandlet en del af de ca. 875 § 3 uoverensstemmelser, som Brønderslev Kommune havde liggende efter at have modtaget en stor mængde sager fra Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen). Første etape i afviklingen af de mange sager har, udover at nedbringe sagsbunken, haft til formål at undersøge, hvor stort tidsforbruget er ved løsningen af denne sagstype. Den netop afsluttede anden etape har udelukkende haft til formål at nedbringe antallet af sager.

HabitatVision har igangsat sagsbehandling i 305 sager. Heraf er der truffet aftale om lovliggørelse med lodsejer i ca. 24 % af sagerne. 7 % af sagerne er udsat på grund af et formodet meget højt tidsforbrug. 18 % af sagerne er afsluttet som følge af, at dokumentation har vist, at arealerne ikke har været omfattet af § 3 beskyttelsen. I 51 % af sagerne har det endnu ikke været muligt at estimere, om der kan findes en frivillig løsning, eller om disse sager også har et meget højt tidsforbrug. Der er 577 sager tilbage. HabitatVision estimerer, at der som minimum skal bruges ca. 2.900 timer til afvikling af de sidste sager.

Teknik- og Miljøudvalget afsatte på møde den 19. marts 2018 200.000 kr. til at afvikle § 3 uoverensstemmelsessagerne for 2018.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om kortlægning af kvælstoffølsom natur


Resume

Sagsforløb: DGR

Det blev med Fødevare- og landbrugspakken indgået politisk aftale om at styrke kortlægningen af ammoniakfølsom natur. Formålet er at understøtte de seneste års positive udvikling i sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Brønderslev Kommune skal som følge af denne aftale gennemgå 541 beskyttede naturarealer for at indsamle naturdata for en stor del af Brønderslev Kommunes ammoniakfølsomme natur, de såkaldte Kategori 3 naturarealer. Derved kan data anvendes og give en hurtigere og mere retvisende grundlag for sagsbehandling af miljøgodkendelser.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der blev med Fødevare- og landbrugspakken indgået politisk aftale om at styrke kortlægningen af ammoniakfølsom natur. Formålet er at understøtte de seneste års positive udvikling i sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af husdyrbrug. Derved kan data anvendes i forbindelse med konkret sagsbehandling af miljøgodkendelser.

Kortlægningen omfatter besigtigelse af en andel af de § 3 beskyttede heder, overdrev og moser, som er omfattet af kategori 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kortlægningen vil ikke omfatte de potentielt ammoniakfølsomme skove omfattet af kategori 3.

Afgrænsningen af kategori 3-arealerne er foretaget ved at udvælge de arealer, der ligger inden for ca. 1.000 meter af et eksisterende eller planlagt husdyrbrug.

Brønderslev Kommune skal i løbet af 2018 og 2019 gennemgå 571 arealer for at vurdere ammoniakfølsomheden hos disse. De 541 arealer udvælges efter hvilke arealer, der sandsynligvis kommer i spil i forbindelse med miljøgodkendelser og hvor arealerne kan påvirke flere husdyrbrug samtidigt. Kommunens Landbrugsgruppe og Landboforeningerne LandboNord og AgriNord bliver hørt i udvælgelsesprocessen. Et foreløbigt udkast til fokusområder i kommunen er vedlagt i bilag.

Brønderslev Kommune bliver økonomisk kompenseret ud fra en fordelingsnøgle beskrevet i Bekendtgørelse om Byrådets kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev orienteret om, at Brønderslev Kommune har modtaget midler fra Staten til kortlægning af ammoniakfølsom natur i 2018 og 2019. Midlerne bruges sammen med de 200.000 kr., som Teknik- og Miljøudvalget har bevilliget til afvikling af § 3 uoverensstemmelser, til at oprette én ny fuldtidsstilling. Stillingsbeskrivelsen omfatter udelukkende behandling af § 3 sager og kortlægning af ammonikafølsom natur. Opgaverne har et vist overlap og kan med fordel kombineres.

Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om Jyske Ås som naturpark


Resume

Sagsforløb: DGR

Fagforvaltningen vil på mødet orientere om overvejelserne og mulighederne bag at arbejde for at gøre Jyske Ås til en naturpark.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har holdt møde med Friluftslivet omkring muligheder for at Jyske Ås kan optages om naturpark i Friluftsrådets mærkningsordning.

Minimum 50 % af en naturparks areal skal være beskyttet natur. Jyske Ås kan ikke leve op til dette, da fredskov ikke tæller med som beskyttet natur.

Der undersøges muligheder for at lave en naturpark for en mindre del af Jyske Asaa, som går på tværs af kommunegrænsen til Frederikshavn Kommune. I så tilfælde skal naturparken udvikles i et samarbejde mellem frivillige, Frederikshavn og Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøudvalget foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Den geografiske afgrænsning af en mulig naturpark blev diskuteret. Der blev orienteret om, at Friluftsrådet har ændret ved kriteriet om minimum 50 % beskyttet natur i naturparker, således at beskyttet natur også skal omfatte blandt andet offentligt og privat urørt skov samt små naturarealer omfattet af skovlovens § 28. Hvis dette vedtages af Friluftsrådets bestyrelse, kan det betyde at større dele af Jyske Ås kan anses for at være beskyttet natur. Derved vil det være muligt at lave en større geografisk afgrænsning af naturparken.

Der arbejdes fortsat med en afgrænsning, der omfatter den nordlige del af Jyske Ås, hvilket skal ske i samarbejde med Frederikshavn Kommune. Brønderslev Kommune har dialog med Foreningen for Jyske Ås omkring en mulig naturpark. Formand og Næstformand for Det Grønne Råd deltager i et kommende møde med Formanden for Foreningen for Jyske Ås.

Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen var fraværende.

Til toppen


7. Orientering om drift af Brønderslev Kommunes skove og stier


Resume

Sagsforløb: DGR

Fagforvaltningen vil orientere om tilstand og drift af Brønderslev Kommunes skove. Der gives en status over stiplanlægning og eventuelle tiltag på stiområdet.

Det Grønne Råd skal drøfte muligheder for at lave eventuelle tiltag på stiområdet, mens stiplanlægningen er undervejs.

Sagsfremstilling

Asger Nielsen, Chef for Plan og Miljø orienterer om tilstand og drift af Brønderslev Kommunes skove.

Der gives en status over stiplanlægning for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd drøfter muligheder for at lave eventuelle tiltag på stiområdet, mens stiplanlægningen er undervejs.

Personale

Ingen.

Beslutning

Brønderslev Kommunes Vej og Parkafdeling samarbejder med Skovdyrkerforeningen omkring skovdriften af Brønderslev Kommunes skove. I 2018 er der planlagt skovning i Hulknøse Plantage. Der skal endvidere udarbejdes en ny skovdriftsplan for Brønderslev Kommunes skove. I den forbindelse skal Det Grønne Råd inddrages.

Der er få ressourcer til både stiplanlægning og vedligehold af stier. Samtidig er der enighed om, at stierne skal forbedres. Derfor er det nødvendigt med en prioritering af hvilke stier, der skal vedligeholdes og på hvilket niveau. En kommende stiplan skal blandt andet kategorisere stierne efter type og tilgængelighed, og definere vedligeholdsniveauet for de forskellige typer stier. Mens stiplanlægningen er undervejs, vil Teknik- og Miljøudvalget undersøge hvilke tiltag, der kan laves ved aktuelle vedligehold af stierne.

Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering om fastlæggelse af Nordsøstien


Resume

Sagsforløb: DGR

Brønderslev Kommune har besluttet at igangsætte undersøgelser af mulighed for at færdiggøre Nordsøstiens forløb i Brønderslev Kommune.

Den offentlige sti Nordsøstien forløber fra Skotland til Bergen i Norge, og passerer undervejs kyststrækningen i Brønderslev Kommune mellem Asaa og Gerå. Stien er sammen med Hærvejen de to største og vigtigste sammenhængende stiforløb i Brønderslev Kommune og har væsentlig samfundsmæssig betydning. Nordsøstien blev oprindeligt planlagt af Nordjyllands Amt og færdiggørelsen blev overdraget til Brønderslev Kommune ved kommunalreformen i januar 2007. Brønderslev Kommune har nu besluttet at færdiggøre stien, og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er derfor i dialog med lodsejere på strækningen med henblik på dette arbejde. Der vil være en kort orientering om sagen på mødet.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har besluttet at igangsætte undersøgelser af mulighederne for at færdiggøre Nordsøstiens forløb i Brønderslev Kommune.

Den offentlige sti Nordsøstien forløber fra Skotland til Bergen i Norge og passerer undervejs kyststrækningen i Brønderslev Kommune mellem Asaa og Gerå. Stien har væsentlig samfundsmæssig betydning, og skal sikre befolkningens friluftsliv, motion og oplevelser i naturen samt gavne turisme og beskæftigelse. Brønderslev Kommune vedtog i 2011 kommunens 2020 vision "Det bedste sted at leve i Nordjylland", herunder med indsatsområdet "flere oplevelser i natur og fritid".

Nordsøstien blev oprindeligt planlagt af Nordjyllands Amt og færdiggørelsen blev overdraget til Brønderslev Kommune ved kommunalreformen i januar 2007. Der har flere gange været forsøgt indgået en frivillig aftale med lodsejere i området - senest i 2011, 2006 og 2000 via henholdsvis Brønderslev Kommune, Nordjyllands Amt og Dronninglund Kommune. Nordsøstien blev oprindeligt etableret via frivillige aftaler med lodsejerne. Et mindre delforløb mellem Asaa og Gerå blev ikke endeligt aftalt og formelt juridisk fastlagt af amtet i 2006.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kan oplyse, at flere kommuner og organisationer har øget markedsføring og kvalitetssikring af de regionale stisystemer, herunder Hærvejen og Nordsøstien. Den ønskede fastlæggelse af stien vil medvirke til forbedring af kvaliteten i brugen af Nordsøstien, herunder ved et entydigt og formaliseret forløb, således at brugerne ikke farer vild og/eller skaber uhensigtsmæssig eller uforvarende ulovlig færdsel.

Brugere af stien kan pt. ikke finde et tilfredsstillende sted at færdes, eftersom Nordsøstien har haft en midlertidig trace i perioden 2006-2018 og fordi denne trace, som følge af en konkret lovliggørelsessag efter naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser, har været helt eller delvist utilgængelig. Problemstillingen med den manglende fastlæggelse af stiens endelige forløb er derfor aktualiseret. I dag går brugerne f.eks. på et længere stræk ude på den asfalterede og trafikerede vej Strandvejen eller bliver vildledt ind på steder, hvor færdsel er forbudt. Formaliseret lovlig adgang med skiltning er derfor påtrængende.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har derfor udarbejdet forslag til hvilken trace, som stien kan forløbe - ud fra følgende parametre/hensyn der skal varetages:

a) historisk forløb af stien/Kongevejen eller tæt herved,

b) gode natur- og landskabsmæssige oplevelseskvaliteter

c) minimal gene for lodsejerne samt

d) kortest mulige strækning.

Fagforvaltningen er i dialog med lodsejerne omkring disse forslag. Der har været holdt indledende møder med lodsejerne, for at vurdere mulighederne for stiforløb. Der vil være en kort orientering om sagen på mødet.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering om Brønderslev Kommunes brug af sprøjtegift


Resume

Sagsforløb: DGR

Karsten Frederiksen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget orienterer om Brønderslev Kommunes brug af sprøjtegift.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Karsten Frederiksen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget orienterer om Brønderslev Kommunes brug af sprøjtegift.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Brønderslev Kommune bruger sprøjtegift til bekæmpelse af bjørneklo og ukrudt udvalgte steder. Brønderslev Kommune ønsker et begrænset forbrug af sprøjte, og arbejder løbende på at nedbringe forbruget. En maskine til vedligehold af fortove laver en intelligent dosering af sprøjtegift, som er tilpasset ukrudtet det konkrete sted. I øjeblikket bruges sprøjtegift særligt i landsbyer, hvor ukrudtet er massivt. Det er strategien, at der kun skal bruges sprøjtegift til at komme i bund med massivt ukrudt, derefter skal vedligeholdelsen foregår giftfri.

Brønderslev Kommunes vil udarbejde en opdateret handlingsplan for kommunens brug af sprøjtegift.

Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Beslutning

Der var ønske om en orientering om potentielle økologiske forbindelser og sammenhængende naturområder i tværs af Brønderslev Kommune.

Det blev foreslået, at næste møde den 30. august 2018 afholdes med besigtigelse ved Klokkerholm Møllesø og eventuelt med efterfølgende møde i Lunken Naturskole.

Jesper Blom Hansen, Palle Martinsen, Ib Lies Nielsen og Mogens Ingemannsen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer