Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 30. august 2018
Lokale: Lunken Naturskole, Håndsbæksvej 144, 9740 Jerslev
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Knud Erik Sørensen, Palle Martinsen, Jesper Blom-Hansen, John Mathiasen var fraværende. Anni Guldberg Madsen var suppleant for Svend Erik Mikkelsen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 17. maj 2018.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 17. maj 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Der blev som opfølgning givet en kort status på Jyske Ås naturpark projektet og fastlæggelse af Nordsøstien.

Knud Erik Sørensen, Palle Martinsen, Jesper Blom-Hansen, John Mathiasen var fraværende. Anni Guldberg Madsen var suppleant for Svend Erik Mikkelsen.

Til toppen


3. Besigtigelse ved Klokkerholm Møllesø


Resume

Sagsforløb: DGR

Therese Wallem, Vandløbsmedarbejder Brønderslev Kommune viser rundt ved Klokkerholm Møllesø og orienterer om projektet med biomanipulation, som er del af vandplanerne.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Therese Wallem, Vandløbsmedarbejder Brønderslev Kommune viser rundt ved Klokkerholm Møllesø og orienterer om projektet med biomanipulation, som er del af vandplanerne.

Det Grønne Råd mødes ved Klokkerholm Møllesø ved fiskepladsen ved shelteret på nordsiden af sø (se evt. kort). Efter besigtigelsen er der kørsel til Lunken Naturskole på Håndsbækvej 144, Jerslev, hvor resten af mødet afholdes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

På besigtigelsen blev der fortalt om Klokkerholms Møllesøs historiske udvikling og forskellige tiltag, der gennem tiden er foretaget for at forbedre vandmiljøet. Der var fokus på det igangværende projekt med biomanipulation.

Der er pt. større mængder trådalger i Klokkerholm Møllesø. Der undersøges muligheder for at uddybe søen ved indløbet for at kunne afhjælpe dette. Der blev drøftet forskellige muligheder for at oprense søen for trådalger, både af æstetiske hensyn og for at sikre vandmiljøet ved at hindre at algerne bundfælder. Det Grønne Råd vil gerne holdes opdateret på udvikling i Klokkerholm Møllesø.

Det Grønne Råd anmoder om at få oplyst, hvorvidt der er foretaget de nødvendige afværgeforanstaltninger for udvaskning af næringsstoffer til sø fra omkringliggende landbrug. Dette har tidligere været en problemstilling.

Knud Erik Sørensen, Palle Martinsen, Jesper Blom-Hansen, John Mathiasen var fraværende. Anni Guldberg Madsen var suppleant for Svend Erik Mikkelsen.

Bilag

Til toppen


4. Vedligehold af stier


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Det Grønne Råd skal drøfte hvilke stier, der skal prioriteres, når Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan findes øgede midler til vedligehold af stier.

Sagsfremstilling

Stierne i Brønderslev Kommune er vigtige for natur- og friluftsoplevelser, turisme og den generelle herlighedsværdi i kommunen. På trods af dette er der få ressourcer til både stiplanlægning og vedligehold af stier.

En kommende stiplan skal blandt andet kategorisere stierne efter type og tilgængelighed, og definere vedligeholdsniveau for forskellige typer stier. Mens stiplanlægningen er undervejs skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der kan findes midler til at øge den aktuelle vedligehold af nogle af stierne.

Det Grønne Råd skal drøfte hvilke stier der skal prioriteres, når Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan findes øgede midler til vedligehold af stier.

Fagforvaltningen foreslår, at følgende stier prioriteres:

 • Nordsøstien
 • Hærvejsruten
 • Søhedenskov
 • Grevmosen og Slettingen
 • Klokkerholm Møllesø
 • Øster Møllesø (Dronninglund)
 • Grinsted Plantage

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd drøfter prioriteringen og kommer med en indstilling til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Efter nærmere drøftelse blev det besluttet, at Det Grønne Råd fordeler stierne mellem sig og beskriver stiernes prioritet, vedligeholdsniveau og tilgængelighed fra et brugerperspektiv. Forslag til forbedring og tiltag som eksempelvis handicaptilgængelighed modtages også. Det understreges at prioriteringen betyder, at disse stier skal der ske noget med først, øvrige stier i kommunen vil blive gennemgået på et senere tidspunkt i forbindelse med stiplanlægningen.

Det Grønne Råd sender beskrivelserne af stierne til Loa Dahl hurtigst muligt.

Knud Erik Sørensen, Palle Martinsen, Jesper Blom-Hansen, John Mathiasen var fraværende. Anni Guldberg Madsen var suppleant for Svend Erik Mikkelsen.

Til toppen


5. Præmiering af Årets Træ 2018


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd skal, efter endt nomineringsperiode, kåre en vinder af Årets Træ 2018 i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd skal kåre en vinder af Årets Træ 2018 i Brønderslev Kommune. Bilaget til punktet indeholder alle de nominerede træer.

Prisen for Årets Træ 2018 skal gå til et træ, der opfylder følgende kriterier:

 • skal være et markant indslag i byrummet/landskabet
 • skal være mindst 10 meter højt
 • skal have en diameter i brysthøjde på mindst 40 cm
 • må efter de gældende principper for sikkerhedsvurdering af træer ikke frembyde umiddelbar eller snart forventelig fare for omgivelserne eller forbipasserende
 • skal være påskønnet af ejeren/ejerne og evt. berørte naboer

Præmiering besluttes af Det Grønne Råd i Brønderslev Kommune. Præmien uddeles af borgmesteren i august 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager stilling til, hvilket af de nominerede træer der skal kåres til Årets Træ 2018 i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Det Grønne Råd præmierer både 2. og 3. nomineringen som Årets Træ 2018. De to træer står ved siden af hinanden på Hjørringvej 179, Brønderslev, og kan opleves som helhed.

Knud Erik Sørensen, Palle Martinsen, Jesper Blom-Hansen, John Mathiasen var fraværende. Anni Guldberg Madsen fra suppleant for Svend Erik Mikkelsen.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om det Lokale Naturråds arbejde - Grønt Danmarkskort


Resume

Sagsforløb: DGR

Det lokale Naturråd har udarbejdet 8 anbefalinger, som kommunerne skal inddrage i udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort ved næste kommuneplanrevision.

Det Grønne Råd orienteres om arbejdet og processen i det lokale naturråd, samt hvordan Brønderslev Kommune vil arbejde videre med naturrådets anbefalinger.

Sagsfremstilling

Der er brug for at skabe større mangfoldighed, bedre og mere sammenhængende natur i Danmark. Folketinget har som et led i denne indsats vedtaget, at der skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal indarbejdes som nyt naturtema i kommuneplanen med retningslinjer for hvordan naturbeskyttelsesinteresserne varetages, og for hvordan naturindsatsen prioriteres inden for Grønt Danmarkskort. Kommunen skal i kommuneplanen redegøre for grundlaget for udpegning af Grønt Danmarkskort, og for hvordan Naturrådets arbejde er inddraget.

Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Til dette arbejde har kommunerne fået hjælp af midlertidige lokale Naturråd. Naturrådet har arbejdet i perioden fra den 15.januar 2018 til den 15.juli 2018. Naturrådet har en rådgivende funktion og således ingen myndighedsbeføjelser. Naturrådet har ikke vetoret over de kommunale beslutninger.

Naturråd nr. 1 dækker Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner. Naturråd 1 har været meget bredt sammensat med repræsentanter fra foreninger og organisationer med erhvervs-, frilufts- og naturinteresser. Den brede sammensætning af Naturrådet har givet et konstruktivt samarbejde med stort engagement på tværs af fagområder og interesser. Naturrådet er nået frem til en række anbefalinger, som hele rådet står bag og bakker op om. Naturrådets anbefalinger er inddelt i 8 punkter, der kommer rundt om udformning af naturpolitikker, pleje af natur, styrkelse af biodiversiteten, kommunernes samarbejde med hinanden og med frivillige, inddragelse af borgere og lodsejere samt økonomi.

Naturrådet har bedt om konkret tilbagemelding fra Byrådene i hver kommune på, hvordan Byrådet vil anvende anbefalingerne fra Naturrådet. Byrådet skal derfor diskutere de 8 punkter og komme med en konkret tilbagemelding på hvert enkelt punkt.

De 8 punkter er:

1) Kommunerne skal udforme en naturpolitik

2) Kommunerne skal være bedre til at pleje den eksisterende natur

 • Visse naturtyper kræver vedvarende pleje
 • Et valg af naturplejen kan også være et fravalg
 • Kommunerne skal sikre tilgængelighed, hvor der er lovlig adgang

3) Kommunerne skal styrke biodiversiteten

 • Kortlæg mangfoldigheden i naturområderne
 • Sørg for en mosaik af forskellige naturtyper
 • Sørg for korridorer mellem naturområderne

4) Kommunerne SKAL samarbejde over kommunegrænserne

5) Kommunerne skal være bedre til at samarbejde med frivillige kræfter om konkrete, afgrænsede projekter.

6) Borgerne skal inddrages i kraft af deres lokalkendskab og vigtige viden

7) Lodsejere skal inddrages og have reel medbestemmelse

8) At sikre naturværdierne koster, og det er almenvellet, der skal betale. Den enkelte lodsejer skal holdes skadesfri.

 • Frivillige aftaler skal prioriteres højt, evt. med tinglysning mod erstatning
 • Lokale ønsker bør prioriteres højt
 • Frivillig jordfordeling har høj prioritet

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Det Grønne Råd efterlyser målsætninger på naturområdet i Brønderslev Kommunes svar til Naturrådet, som kun indeholder en status omkring arbejdet på naturområdet i dag. Det Grønne Råd vil gerne have en orientering omkring, hvordan Brønderslev Kommune i fremtiden vil arbejde med politiker på naturområdet.

Knud Erik Sørensen, Palle Martinsen, Jesper Blom-Hansen, John Mathiasen var fraværende. Anni Guldberg Madsen var suppleant for Svend Erik Mikkelsen.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om potentielle økologiske forbindelser og sammenhængende natur


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd har ønsket en orientering om potentielle økologiske forbindelser og sammenhængende naturområder i Brønderslev Kommune.

I kommuneplan 2017 blev udpegningerne af de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser revideret. De sammenhængende naturområder blev beskrevet i forbindelse med Grønt Danmarkskort.

Der er fornyet fokus med Grønt Danmarkskort og sammenhængende naturområder i forbindelse med at de lokale naturråd netop har afsluttet deres arbejde.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

I kommuneplan 2017 blev natur- og landskabstemaerne revideret. Brønderslev Kommune blev inddelt i 19 forskellige landskabsområder, som er udgangspunkt for en kommende landskabskarakteranalyse. Udpegningerne for de økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser blev revideret. Første version af Grønt Danmarkskort blev udarbejdet i kommuneplan 2017, før Statens vejledning var kommet. Første version af Grønt Danmarkskort sammenholder de eksisterende udpegninger for Natura 2000-områder, særligt værdifulde naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

De økologiske forbindelser defineres som nuværende, aktive og fungerende økologiske forbindelser som eksempelvis området omkring en eksisterende å. De potentielle økologiske forbindelser defineres som områder, der potentielt kan laves til nye forbindelser mellem naturområder/potentielle naturområder, eller områder, som kan understøtte de økologiske forbindelser. Udpegning af de potentielle økologiske forbindelser er ikke et udtryk for, at områderne, over tid, helt skal omdannes til natur. De er et udtryk for, at det samlede netværk af naturområder i kommunen kan opnå en fornuftigt indbyrdes afstand og størrelse, hvis naturen udbygges afhængigt af støttemuligheder og frivillige aftaler. Altså viser de potentielle økologiske forbindelser, hvor der er mulighed for synergieffekter ved naturpleje og naturgenopretningsprojekter.

Læs mere om økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser i kommuneplanen:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/18107

Grønt Danmarkskort giver et samlet overblik over den eksisterende natur og potentiel ny natur. Ud fra Grønt Danmarkskort kan der beskrives 2 større sammenhængende naturområder, som også fortsætter ud over kommunegrænsen. Der er ét sammenhængende naturområde langs kysten (ved Asaa) og ét sammenhængende naturområde langs Jyske Aas højderyggen. Se bilag.

Der tegner sig endvidere 2 større potentielle sammenhængende naturområder i kommunen. Ét tværs gennem kommunen ved den sydlige grænse, der er del af et lavbundslandskab bestående af særligt værdifuld natur (heriblandt Store Vildmose), potentiel natur og økologiske forbindelser. Det andet potentielle sammenhængende naturområde går tværs gennem kommunen fra Thise i vest, nord om Brønderslev, over Hallund, Klokkerholm og Thorup for at løbe sammen med Jyske Aas naturområdet til slut. De større potentielle sammenhængende naturområder er vigtige at have med i overvejelserne omkring den strategiske udvikling og planlægning af Brønderslev Kommune. De kan bl.a. komme til at spille en rolle i både fremtidig naturplanlægning og i formidlingen af Brønderslev Kommunes attraktive natur og landskaber til borgere og turister.

Læs mere om Grønt Danmarkskort og sammenhængende naturområder i kommuneplanen:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/18359

I næste kommuneplanrevision i 2021 skal Grønt Danmarkskort revideres på baggrund af det lokale Naturråds arbejde og Statens vejledning for Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Knud Erik Sørensen, Palle Martinsen, Jesper Blom-Hansen, John Mathiasen var fraværende. Anni Guldberg Madsen var suppleant for Svend Erik Mikkelsen.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om status på helhedsplan for Ryå


Resume

Sagsforløb: DGR

Asger Nielsen, Chef for Plan og Miljø, vil på mødet orientere om status for arbejdet med helhedsplanen for Ryå.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Asger Nielsen, Chef for Plan og Miljø, vil på mødet orientere om status for arbejdet med helhedsplanen for Ryå.

Der bliver mulighed for at drøfte og spørge ind til konkrete delprojekter og den aktuelle udvikling ved helhedsplanen for Ryå.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Helhedsplanen for Ryå er et EU-finansieret projekt, som styres af Limfjordssekretariat. Det er forskellige delprojekter og indsatsområder under Helhedsplanen for Ryå. To indsatsområder ligger i Brønderslev Kommune ved henholdsvis Jerslev Bro og Nørreådalen. Der ud over er der et indsatsområde på et fællesareal mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner. Ved udvikling af delprojekter til indsatsområder skal det undersøges hvordan disse kan finansieres. Her er der fokus på at projektet bliver multifunktionelt, således at det giver synergieffekter mellem forskellige tiltag som eksempelvis tilbageholdelse af vand eller sedimenter og rekreative værdier. I delprojekter skal lodsejerne og lokale interessenter inddrages.

Samarbejdet med Jammerbugt Kommune, tekniske rapport fra projektet og problemstillinger omkring Ryå ved Jerslev blev drøftet.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor Brønderslev Kommune netop er begyndt at grave ved en strækning langs Ryå. Dette undersøges og Det Grønne Råd får tilsendt en opfølgning på dette i løbet af de næste par uger.

Knud Erik Sørensen, Palle Martinsen, Jesper Blom-Hansen, John Mathiasen var fraværende. Anni Guldberg Madsen var suppleant for Svend Erik Mikkelsen.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Beslutning

DOF orienterede om Naturens dag den 9. september 2018, hvor der holdes et arrangement i Lunken Naturskole.

DOF orieterede om en ny folder om fulglivet ved Gerå. Den er vedhæftet som bilag og kan findes på www.dofnord.dk.

Der var ønske om en orientering om beskyttelse af drikkevandet i Brønderslev Kommune, set i lyst af at der på landsplan er problem med pesticidfund i drikkevandet.

Det blev foreslået, at næste møde den 29. november 2018 holdes med en besigtigelse og efterfølgende møde på Brønderslev Rådhus.

Knud Erik Sørensen, Palle Martinsen, Jesper Blom-Hansen, John Mathiasen var fraværende. Anni Guldberg Madsen var suppleant for Svend Erik Mikkelsen.

Bilag

Til toppen


10. Lukket punkt: Præmiering


Til toppen

Opdateret 25. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer