Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 29. november 2018
Lokale: Saltumvej, rasteplads på nordlig side
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Børge Juul Kristensen, Anders Peter Jensen, Palle Martinsen og John Mathiasen var fraværende.

Pernille Hald var suppleant for Mogens Ingemannsen, Mogens Højholt Hansen var suppleant for Kasper Pølund, Johannes Truslev fra suppleant for Hildo Rasmusssen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 30. august 2018.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 30. august 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Det blev uddybet (til punkt 3), at der er blevet fjernet trådalger fra Klokkeholm Møllesø i oktober 2018. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at tage sediment op af søen, hvilket vil mindske fosfor og algevækst i søen.

Børge Juul Kristensen, Anders Peter Jensen, Palle Martinsen og John Mathiasen var fraværende.

Pernille Hald var suppleant for Mogens Ingemannsen, Mogens Højholt Hansen var suppleant for Kasper Pølund, Johannes Trudslev fra suppleant for Hildo Rasmussen.

Til toppen


3. Besigtigelse ved lavbundsprojekt ved Nørreådal


Resume

Sagsforløb: DGR

Asger Nielsen, Leder for Plan og Miljø vil vise og fortælle om området ved Nørreådal, som er udpeget som indsatsområde i Helhedsplan for Ryå. Der skal laves et lavbundsprojekt, hvor der er mulighed for synergieffekter i form af nye rekreative muligheder tæt på byen.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Asger Nielsen, Leder for Plan og Miljø vil vise og fortælle om området ved Nørreådal, som er udpeget som indsatsområde i Helhedsplan for Ryå. Der skal laves et lavbundsprojekt, hvor der er mulighed for synergieffekter i form af nye rekreative muligheder tæt på byen.

Det Grønne Råd mødes ved rastepladsen på den nordlige side af Saltumvej. Se kort.

Efter besigtigelsen er der kørsel til Brønderslev Rådhus, hvor resten af mødet afholdes i kantinen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børge Juul Kristensen, Anders Peter Jensen, Palle Martinsen og John Mathiasen var fraværende.

Pernille Hald var suppleant for Mogens Ingemannsen, Mogens Højholt Hansen var suppleant for Kasper Pølund, Johannes Trudslev fra suppleant for Hildo Rasmussen.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om status på vedligehold ved Ryå


Resume

Sagsforløb: DGR

Asger Nielsen, Leder for Plan og Miljø, vil på mødet orientere om status på vedligeholdsarbejde langs Ryå.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på forrige mødes drøftelse omkring gravearbejde ved strækninger lands Ryå, gives en status på vedligeholdsarbejde langs Ryå.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd er generelt kritisk overfor vedligeholdsarbejdet langs Ryå på fællesstrækningen med Jammerbugt Kommune. DN fremviste fotos og videooptagelser af gravearbejdet. DN har bedt Miljø- og Fødevareklagenævnet om at vurdere, om oprensningen er i henhold til det gældende regulativ eller om det er en ekstra ordinær oprensning, som i så fald skal foregå efter en anden proces og myndighedsbehandling.

Metoden til opgravning og oprensning blev drøftet. Det Grønne Råd stiller spørgsmål ved, om omfanget af opgravning er for stort; om der graves på en måde, som unødigt skader bundforholdene; om hvorvidt de nye brinker med 45 graders hældning er så stejle, at de dels skaber erosion og dels er farlige, da man ikke kan komme op af dem, hvis man falder i åen. Yderligere spørgsmål går på, hvorvidt andre metoder ville have været bedre for vandmiljøet og på hvilke konsekvenser denne opgravning har for det øvrige vandløb. Brønderslev Kommune medgiver, at gravearbejdet ser voldsomt ud, men det følger regulativet på en faglig forsvarlig måde.

Dialog og kommunikation omkring vedligeholdsarbejdet blev også drøftet. Der er en fælles opfattelse af, at tidspunktet for vedligeholdsarbejdet ikke er optimalt, og at der ikke været tilstrækkelig dialog med interesseorganisationerne forud for arbejdet.

Børge Juul Kristensen, Anders Peter Jensen, Palle Martinsen og John Mathiasen var fraværende.

Pernille Hald var suppleant for Mogens Ingemannsen, Mogens Højholt Hansen var suppleant for Kasper Pølund, Johannes Trudslev fra suppleant for Hildo Rasmussen.

Til toppen


5. Vedligehold af stier


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd skal give en kort præsentation af stiernes prioritet, vedligeholdsniveau og tilgængelighed fra et brugerperspektiv. Efterfølgende skal Det Grønne Råd drøfte hvilke stier, der skal prioriteres.

Sagsfremstilling

På sidste møde fik det Grønne Råd til opgave at beskrive stiernes prioritet, vedligeholdsniveau og tilgængelighed fra et brugerperspektiv. Dette kunne også indeholde forslag til forbedring og tiltag som eksempelvis handicaptilgængelighed. Disse beskrivelser præsenteres på mødet af Det Grønne Råd.

Følgende stier skal prioriteres:

 • Nordsøstien (kontaktperson: Anders Peter Jensen)
 • Hærvejsruten (Kontaktperson: Svend Erik Mikkelsen)
 • Søhedenskov (Kontaktperson: Anni Guldberg Madsen og Hans Peter Johansen)
 • Grevmosen og Slettingen (Kontaktperson: Lars Schönberg-Hemme)
 • Klokkerholm Møllesø (Kontaktperson: ?)
 • Øster Møllesø (Kontaktperson: Børge Juul Kristensen)
 • Grindsted Plantage (Kontakperson: Gerda Marie Jensen)
 • Sømosen (Kontaktperson: ?)

Det understreges, at prioriteringen betyder, at disse stier skal der ske noget med først. Øvrige stier i kommunen vil blive gennemgået på et senere tidspunkt i forbindelse med stiplanlægningen. En kommende stiplan skal blandt andet kategorisere stierne efter type og tilgængelighed, og definere vedligeholdelsesniveau for forskellige typer stier.

Teknik- og Miljøudvalget har bevilliget 100.000 kr. til øget vedligehold af stier, mens stiplanlægningen er undervejs. Det Grønne Råd skal komme med en anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget, om hvordan midlerne skal prioriteres til øget vedligehold af stier.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd drøfter prioriteringen og kommer med en indstilling til hvordan Teknik- og Miljøudvalget skal prioriterer midlerne til øget vedligehold af stierne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev orienteret om, at Brønderslev Kommune i samarbejde med Brønderslev Erhverv undersøger mulighederne for at søge LAG midler til stier. Dette vil kunne øge de samlede midler til vedligehold af stierne. Den videre proces afventer dette.

Hver af de prioriterede stier tildeles en kontaktperson fra Det Grønne Råd. For de stier, hvor Brønderslev Kommune ikke har modtaget information om stiernes tilstand, skal kontaktpersonen give denne information (sendes til sekretær for Det Grønne Råd). Kontaktpersonerne kan kontaktes af Vej og Park i forbindelse med nye tiltag for vedligehold og skiltning af stierne.

Børge Juul Kristensen, Anders Peter Jensen, Palle Martinsen og John Mathiasen var fraværende.

Pernille Hald var suppleant for Mogens Ingemannsen, Mogens Højholt Hansen var suppleant for Kasper Pølund, Johannes Trudslev fra suppleant for Hildo Rasmussen.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om byudvikling i Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: DGR

Det skal, for et knap 70 ha stort område i Brønderslev, undersøges, hvordan der kan skabes nye attraktive boligområder, gode sammenhænge med den eksisterende by og grønne forbindelser til gavn for hele byen.

Det Grønne Råd orienteres om udviklingen af masterplanen og opfordres til at komme med idéer og forslag til grønne områder og stiforbindelser i området.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning samarbejder om udvikling af en masterplan for Brønderslev Syd. Ved at forene forskellige interesser i området, står kommunen stærkere i udvikling af en ny attraktiv boligbydel i Brønderslev.

For et knap 70 ha stort område i Brønderslev syd skal det undersøges, hvordan der kan skabes nye attraktive boligområder, gode sammenhænge med den eksisterende by og grønne forbindelser til gavn for hele byen. Området rummer muligheder for nytænkning i forhold til boligtyper, grønne strukturer, klimatilpasning, bynær natur, varmeforsyning, affaldssortering og andre elementer, som kan være med til at fremtidssikre området.

Udviklingen af masterplanen skal ske i tæt dialog med lodsejerne i området. Masterplanen forventes færdig i forrået 2019, hvorefter der vil blive igangsat yderligere planlægning for området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at det Det Grønne Råd tager orienteringen om udviklingen af masterplanen til efterretning, og opfordrer Det Grønne Råd til at komme med idéer og forslag til grønne områder og stiforbindelse i området.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Børge Juul Kristensen, Anders Peter Jensen, Palle Martinsen og John Mathiasen var fraværende.

Pernille Hald var suppleant for Mogens Ingemannsen, Mogens Højholt Hansen var suppleant for Kasper Pølund, Johannes Trudslev fra suppleant for Hildo Rasmussen.

Til toppen


7. Orientering om beskyttelse af drikkevand og indsatsplaner


Resume

Sagsforløb: DGR

Brønderslev Kommune fører tilsyn med drikkevandskvaliteten. For kommunens 23 vandværker/forsyninger er der udarbejdet analyseprogrammer, hvor der udtages vandanalyser jævnt over hele året.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune fører tilsyn med drikkevandskvaliteten. For kommunens 23 vandværker/forsyninger er der udarbejdet analyseprogrammer, hvor der udtages vandanalyser jævnt over hele året.

Der ud over er der tilsyn med kommunens enkeltindvindere. Brønderslev Kommune skelner mellem 3 kategorier af "enkeltindvindere".

a) vandforsyningsanlæg, der kun forsyner 1 husstand.

b) vandforsyningsanlæg, der forsyner mere end 1 husstand og/eller indvinder mindre end 10 m3/år

c) vandforsyningsanlæg, der har offentligt og/eller kommerciel aktivitet, samt anlæg, der indvinder mere end 10 m3/dag

Kategori

Antal

Analyseprogram/prøvetagningshyppighed

a) 1 husstand

ca. 540

Intet kommunalt tilsyn

b) >1 husstand

ca. 35

Forenklet kontrol hvert 5. år

c) Offentlig aktivitet

 • Institutioner
 • Dagpleje/Privat pasning
 • Foreninger
 • Plejefamilier

Kommerciel aktivitet

 • Adresser m. firmaer
 • Udlejningsejendomme
 • Mælkeleverandører
 • Vask af afgrøder

ca. 130

Gruppe A-parametre hvert år

Gruppe B-parametre hvert 3. år

Der er også fokus på at få lukket ubenyttede brønde/boringer i kommunen. Særligt når forbrugere kobler sig på alment vandværk (byvand), skal deres private boring sløjfes.

Kommunerne skal udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse skal sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene til de vandværker/forsyninger, der er omfattet af planerne.

En indsatsplan skal mindst indeholde:

 • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
 • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
 • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
 • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
 • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelsen for alle relevante forureningskilder.

Indsatsplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, som omfatter 11 vandværker/forsyninger. De 7 planforslag har været i offentlig høring i 12 uger. Inden da har planforslagene været forlagt koordinationsforum og alle vandværker/forsyninger i Brønderslev Kommune. Indsatsplanerne skal politisk vedtages, forventeligt i november/december 2018.

Planforslagene indeholder kort følgende indsatser:

 • Nitrat: Der er fundet nitrat i mange indvindingsboringer, og da nitrat i vandet kan komme til at udgøre et stort problem for flere af vandværkerne, kan der blive behov for at udarbejde nitratindsatser (dyrkningsaftaler). For at sikre datagrundlaget før eventuelle nitratindsatser, skal der foretages flere målinger af nitrat i boringer samt aldersdateringer af de boringer, der indeholder nitrat.
 • BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (BNBO): Indenfor BNBO omkring boringerne skal vandværkerne arbejde for at indgå frivillige aftaler om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelsen af indsatsplanen, påbydes lodsejere pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af de omfattede vandværker.

BNBO er udlagt omkring de enkelte kildepladser. Udstrækningen er afhængig af, hvor meget vand der pumpes, grundvandets bevægelsesretning samt jordbundsforholdene. BNBO arealerne i Brønderslev Kommune varierer fra ca. 0,5 ha til ca. 8,5 ha i størrelse. I hver af indsatsplanerne er det nævnt hvilke matrikler, der er berørte indenfor BNBO, samt størrelsen af matriklerne.

 • Øvrige indsatser: Der er fokus på grundvandsbeskyttelsen ved tilsyn på landbrug/virksomheder og oplysningskampagner vedrørende skånsom havedrift/landbrug.

Der er tale om følgende 7 forslag til indsatsplan for:

 • Agersted Fælled og Agersted Vandværk
 • Stenum-Vrensted og Stenum Vandværker
 • Manna, Thise Kirkebakkes og Thise Vandværker
 • Hjallerup Vandforsyning
 • Flauenskjold Vandværk
 • Østvendsyssel Råvandsforsyning
 • Øster Brønderslev Vandværk

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børge Juul Kristensen, Anders Peter Jensen, Palle Martinsen og John Mathiasen var fraværende.

Pernille Hald var suppleant for Mogens Ingemannsen, Mogens Højholt Hansen var suppleant for Kasper Pølund, Johannes Trudslev fra suppleant for Hildo Rasmussen.

Til toppen


8. Mødekalender for 2019


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd skal tage stilling til mødekalender for rådets møder i 2019.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd skal tage stilling til mødekalender for rådets møder i 2019.

Følgende datoer foreslås for de fire årlige møder:

Torsdag den 28. februar 2019

Torsdag den 16. maj 2019

Torsdag den 19. september 2019

Torsdag den 5. december 2019

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender ovennævnte forslag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Møderækken for 2019 blev godkendt.

Børge Juul Kristensen, Anders Peter Jensen, Palle Martinsen og John Mathiasen var fraværende.

Pernille Hald var suppleant for Mogens Ingemannsen, Mogens Højholt Hansen var suppleant for Kasper Pølund, Johannes Trudslev fra suppleant for Hildo Rasmussen.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Beslutning
 • Information om status på EU Intereg CANAPÈ projektet i Store Vildmose. Information om at der fortsat er afsat midler på finansloven til skovrejsning.
 • Spørgsmål til handlingsplan for sprøjtemiddel. Der efterspørges dokumentation for, hvilke stoffer Ecostyle indeholder samt omregningsfaktorer mellem enhederne i handlingsplan og enhederne i Miljøstyrelsens undersøgelse af forbruget af pesticider på offentlige arealer.
 • Spørgsmål til hvad der gøres ved affaldsdepoter, som blev opdaget i forbindelse med forundersøgelserne til varmepumpeprojektet ved Dronninglund. Det er Region Nordjyllands ansvarsområde.
 • Karsten Frederiksen gennemgik DNs årsberetning 2018 med et budskab om, at den kunne have været vinklet mere positiv.
 • Børge Juul Kristensen, Anders Peter Jensen, Palle Martinsen og John Mathiasen var fraværende.

Pernille Hald var suppleant for Mogens Ingemannsen, Mogens Højholt Hansen var suppleant for Kasper Pølund, Johannes Trudslev fra suppleant for Hildo Rasmussen.

Til toppen

Opdateret 14. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer