Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 5. december 2019
Lokale: Kantinen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Hildo Rasmussen, Kasper Pølund, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 12. september 2019.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 12. september 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender referatet fra møde den 12. september 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt med opfølgende bemærkninger:

Pkt. 4. I forbindelse med den ændrede slåning af vejkanter er der kommet flere borgerhenvendelser. Brønderslev Kommune arbejder videre hermed og plejen af vejkanterne vil efterfølgende blive fremlagt for Det Grønne Råd til forventningsafstemning.

Hildo Rasmussen, Kasper Pølund, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering omkring vedligehold af rekreative stier i 2019


Resume

Sagsforløb: DGR

Rekreative stier/Status for Projekt Formidlingsruter

I 2018 afsatte Teknik og Miljøudvalget 100.000 kr. til en ekstraordinær indsats på det rekreative stinet. På mødet den 29. november 2018 i Det Grønne Råd (DGR) blev sagen drøftet, og der blev orienteret om samarbejdet med Brønderslev Erhverv om mulighederne for at genere et samlet stiprojekt, hvor de afsatte midler vil indgå som medfinansiering i forhold til støttemidler udefra - eks. LAG. Konklusionen på mødet blev, at det videre arbejde med stierne afventer resultatet af dette. Efterfølgende er der ansøgt om midler fra både LAG og Friluftsrådet, der hver i sær har givet støtte til et samlet projekt til 325.000 kr. Projektet forventes realiseret senest maj 2020. Brønderslev Erhverv organiserer projektet, men Natur og Miljø samt Vej og Park, sidder med i en administrativ styregruppe

Repræsentanter fra Det Grønne Råd er i forbindelse de løbende drøfteler om rekreative stier, udpeget som "stiambassadører" for hver deres stiforløb. De kan så melde evt. problemstillinger ind til Brønderslev kommune, Vej og Park, som så kan se på sagen, samt tage beslutning om, hvorvidt problemstillingen kan løses her og nu, eller det må afvente realisering af det samlede stiprojekt.

Status for projektet er p.t., at der afventes det officielle tilsagn på LAG-midler fra Erhvervsstyrelsen inden, hvilket er nødvendigt, før der kan igangsættes konkrete tiltag i projektet. Så snart det endelige formelle tilsagn ligger, går Vej og Park i gang med at realisere projektet, der forventes etableret senste maj 2020.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har i 2018 bevilget 100.000 kr. til forbedring af stier, som via søgning af midler i Friluftsrådet og LAG er øget til et samlet projekt på ca. 325.000 kr. Ud over samarbejdet med Brønderslev Erhverv og Turisme, er der samarbejde med projekt Bevæg dig for livet, senior og Bevæg dig for livet, visionskommune om at forbedre folkesundheden, øge organiseringsgraden af de aktive og bruge det lokale landskab, naturområder og rekreative stier som ramme herfor med tilknyttede stiambassadører og vandre aktiviteter.

Brønderslev Erhverv & Turisme afventer det officielle tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, inden de går videre i forløbet med sikre realisering af projektet. I mellemtiden har Brønderslev Erhverv og Turisme indsamlet alt tilgængeligt materiale omkring stierne, herunder kultur- og naturhistorie mv.

Fagforvaltningen er stort set færdige med at gennemgå alle projektets stier i forhold til fremkommelighed og skiltning (eller mangel på samme).

Fagforvaltningen har opstartet GIS-kortlægningen, men afventer opdatering kortlaget med ny viden.

Status fra fagforvaltningen samt Brønderslev Erhverv og Turisme er uddybet i bilag, og den senest ajourførte tjekliste for opgaver er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningen har en forventning om at stierne er klar den 1. april 2020.

Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

Teknik- og Miljøudvalget har en klar forventning om at en del af stierne vil være handicapvenlige.

Hildo Rasmussen, Kasper Pølund, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ønske om vedligehold af stier ved Thorup


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Teknik- og Miljøudvalget og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i forbindelse med Landdistriktspuljen holdt dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, hvor der er indsamlet ideer til lokal udvikling og forbedring af byerne.

I Thorup ønskes der blandt andet vedligeholdelse af to stiforløb nær byen. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ønsket skal forelægges Det Grønne Råd, som kan komme med en anbefaling om, hvorvidt der skal igangsættes vedligehold af stierne med midler fra Landdistriktspuljen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter, der skal prioriteres og udmøntes gennem landdistriktspuljen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i forbindelse med Landdistriktspuljen holdt dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, hvor der er indsamlet ideer til lokal udvikling og forbedring af byerne.

I Thorup ønskes der blandt andet vedligeholdelse af to stiforløb nær byen, se bilag 1. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ønsket skal forelægges Det Grønne Råd, som kan komme med en anbefaling.

Hans Jørgen Melvej beskriver de to stiruter sådan:

Den Gamle Hulvej - Hwolvejen i daglig tale

Det er en del af et længere vejforløb. Nogle steder er det forsvundet. Andre steder er det blevet ændret. Her er der ca. 1 km af det oprindelige forløb af vejen op mod Danmarks eneste naturskabte pas - passet gennem Jyske Aas ved Dannerhøj.

Det er en af vore ældste og dybeste hulveje gennem skrænten ned til gletsjerdalen - se foto. Fra gennemløbet gennem dalen er der en pragtfuld udsigt øst - vest gennem dalen. Her krydser den bækken fra Naturpark Engen.Det østligste tilløb til Ryå.

Kongevejs ruten

Det er den ældgamle hyllings rute imiddelalderen for de nye konger. Den løber fra Aalborg til Skagen. Da det var vanskeligt at overskride Jyske Aas bøjede den syd for Hjallerup mod vest ud til kysten og fulgte den op til Frederikshavn og Skagen. Da den forløber langs foden af Jyske Aas gennemskærer den en lang række fine naturområder. Ved de store markeder, var den fyldt op af "folk og fæ", så langt øjet rakte.

Thorup Lokalhistoriske Arkiv har beskæftiget sig med forløbet gennem vort område. På tilbage løbet går vi igennem Rosenby. Det er Danmarks første landarbejder kvarter anlagt af Grev Molkte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd kommer med en anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget om, hvorvidt stiernes vedligehold skal prioriteres ved brug af Landdistriktsmidlerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd anmoder fagforvaltningen om at afklare de økonomiske indsatser, der skal til for at bevare stiforløbene, samt at undersøge om stierne kan sammenkobles med eksisterende stiforløb.

Sagen tages efterfølgende op i Det Grønne Råd.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Bilag

Til toppen


5. Notat vedr. afledning af regnvand fra NCC’s plads til knust asfalt


Resume

Sagsforløb: DGR

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er blevet bedt om at komme med en orientering vedr. håndtering af spildevand fra NCC.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

NCC afleder regnvand fra befæstede arealer på virksomhedens arealer til spildevandsforsyningsselskabets separate regnvandsledning, der udleder regnvandet til Landvad Bæk. Der er i virksomhedens spildevandstilladelse fastsat grænseværdier for indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i regnvandet fra virksomhedens oplagringsområde. Grænseværdierne er fastlagt til miljøkvalitetskravene, der er den koncentration af et givet stof i miljøet fx vandløbsvandet, der ikke må overskrides for at miljømålet for det pågældende vandområde anses for opfyldt.

Der er udtaget 3 prøver af regnvandet fra NCC’s oplagsplads. Resultaterne viser overskridelser af grænseværdierne for flere af de forurenende stoffer. Der har dog ikke været grundlag for at foretage øjeblikkelige indgreb overfor udledningen, da udledningen ligger nogenlunde på niveau med, hvad der er normalt for regnvand fra befæstede arealer i byområder.

Det er indskærpet overfor virksomheden, at grænseværdierne skal overholdes, og virksomheden er i overensstemmelse med normal praksis blevet bedt om at redegøre for, hvordan problemet kan løses. Virksomheden har oplyst, at man vil løse problemet ved i stedet at aflede regnvandet fra pladsen til forsyningsselskabets spildevandssystem således, at regnvandet ledes til renseanlægget.

Det er vanskeligt at udtage repræsentative prøver af regnvand, da forureningsniveauet varierer meget samtidig med, at der er tale om meget lave koncentrationer. Derfor fastsættes der normalt heller ikke grænseværdier for forureningsindhold ved udledning af regnvand fra befæstede arealer, og disse anses under normale omstændigheder heller ikke for at udgøre et problem i forhold til overskridelse af miljøkvalitetskravene i vandløbet.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at vandkvalitetskravene for de forurenende stoffer i vandløbet er overholdt. Det sker i forbindelse med det nationale miljøovervågningsprogram NOVANA. Miljøstyrelsen har i 2018 udtaget prøver for et udsnit af de forureningsparametre, der også er indeholdt i tilladelsen til NCC, i vandløbet umiddelbart nedstrøms Ålborgvej. Resultatet af prøverne viser, at miljøkvalitetskravene for de pågældende stoffer er overholdt, og at miljømålet i relation til disse stoffer er opfyldt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Der orienteres også på næste møde om NCC-sagen.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Til toppen


6. Orientering om kortlægning af kvælstoffølsom natur i Brønderslev Kommune 2019


Resume

Sagsforløb: DGR

Brønderslev Kommune har i løbet af 2018 og 2019 gennemgået mere end 541 § 3 arealer for at vurdere ammoniakfølsomhed.

Gennemgangen af kvælstoffølsom natur i Brønderslev Kommune vil bidrage til en mere effektiv sagsbehandling, samt forhåbentlig en hurtigere sagsbehandlingstid i forhold til miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Besigtigelserne har desuden givet forvaltningen en større viden om den beskyttede natur i Brønderslev Kommune og hermed et bedre grundlag for den fremtidige sagsbehandling.

De besigtigede arealer er nu sendt til godkendelse hos Miljøstyrelsen, som står for udbetalingen af økonomisk kompensation for arbejdet.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i løbet af 2018 og 2019 gennemgået mere end 541 § 3 arealer for at vurdere ammoniakfølsomhed.

De 541 arealer blev udvalgt på baggrund af hvilke arealer, der sandsynligvis kommer i spil i forbindelse med miljøgodkendelser, og hvor arealerne kan påvirke flere husdyrbrug samtidigt.

Kortlægningen omfatter besigtigelse af en andel af de § 3 beskyttede heder, overdrev og moser, som er omfattet af kategori 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kortlægningen har ikke omfattet de potentielt ammoniakfølsomme skove omfattet af kategori 3.

Afgrænsningen af kategori 3-arealer er foretaget ved at udvælge de arealer, der ligger inden for ca. 1.000 m af et eksisterende eller planlagt husdyrbrug

De besigtigede arealer er nu sendt til godkendelse hos Miljøstyrelsen, som står for udbetalingen af økonomisk kompensation. Kompensationen udbetales ud fra en fordelingsnøgle beskrevet i Bekendtgørelse om Byrådets kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur.

Der blev med Fødevare- og landbrugspakken indgået politisk aftale om at styrke kortlægningen af ammoniakfølsom natur. Formålet er, at understøtte de seneste års positive udvikling i sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af husdyrbrug. Derved kan data anvendes i forbindelse med konkret sagsbehandling af miljøgodkendelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Bilag

Til toppen


7. Fremdrift i sagsbehandling af uoverensstemmelser på § 3 området


Resume

Sagsforløb: DGR

Brønderslev Kommune fortsætter i 2020 med at gennemgå de § 3 uoverensstemmelser, som blev overdraget som en del af Statens § 3 registreringsprojekt.

Det forventes, at Teknik- og Miljøudvalget afsætter en fuld normering til opgaven i 2020 og 201.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune fortsætter i 2020 med at gennemgå de § 3 uoverensstemmelser, som blev overdraget som en del af Statens § 3 registreringsprojekt.

Det forventes, at Teknik- og Miljøudvalget afsætter midler svarende til en fuld normering i 2020 og 2021 til udførelse af opgaven. Afsætning af midler til opgaven i 2020 behandles på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2019.

Nuværende status for de overleverede uoverensstemmelser:

 • Afsluttet sager 608 - 56 %
 • Igangværende sager 158 - 15 %
 • Ikke opstartet sager 315 - 29 %

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Til toppen


8. Status på Handleplaner for Natura 2000 områder


Resume

Sagsforløb: DGR

Brønderslev Kommune vedtog i 2017 Natura 2000 handleplanerne for 2. planperiode (2016-2021). Det Grønne Råd skal minimum 1 gang årligt orienteres om fremdrift i forhold til at nå mål om forbedring af levesteder for arter, samt naturtyper på Natura 2000 planernes udpegningsgrundlag.

Fagforvaltningen har i det forløbne år arbejdet på to projekter indenfor de to Natura 2000 habitatområder: Store Vildmose (N12) og Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (N14).

Langs kysten har fagforvaltningen igangsat en overvågning af invasive arter, og er efterfølgende i gang med en plan for fremtidig bekæmpelse af disse.

Fagforvaltningen er p.t i et samarbejde med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune, som del af et EU Interreg CANAPÈ projekt.

Afgrænsningen af de to Natura 2000 habitatområder kan ses på bilag.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

EU arbejder med at stoppe forringelser af den biologiske mangfoldighed. Ét af de vigtigste midler til at opfylde denne målsætning er de såkaldte Natura 2000-direktiver. Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne under Natura 2000 danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.


Miljø- og Fødevareministeren offentliggjorde den 20. april 2016 Natura 2000-planerne for 2. planperiode (2016-2021) for samtlige Natura-2000 områder i Danmark. Brønderslev Kommune indeholder dele af 2 Natura 2000-områder, og skal derfor medvirke til at udarbejde Natura 2000-handleplanerne for områderne.

Handleplanerne angiver de overordnede kommunale prioriteringer, mål, forventede effekter samt metoder og forvaltningstiltag. Handleplanerne kan i og i nærheden af de udpegede områder få indflydelse på arealanvendelsen, idet naturområderne skal sikres en gunstig bevaringsstatus.

Områderne skal sikres mod trusler i form af dræning, næringsstofbelastning, arealreduktion og fragmentering, pesticider og gifte, tilgroning, invasive arter, uhensigtsmæssig drift mv. Kommunen beskriver i handleplanerne, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og kystnære områder.

Realisering af planerne sker som udgangspunkt på frivillig basis, og der er ikke i planerne taget stilling til den konkrete geografiske placering af de enkelte tiltag. Efterfølgende skal kommunen sikre, at handleplanen gennemføres.

Hvor der er offentlige lodsejere, såsom staten, varetager disse selv handleplanen gennem egne pleje- og driftsplaner.

Store Vildmose (N12)

Brønderslev Kommune er i forbindelse med Store Vildmose indtrådt i et samarbejde med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune, som del af et EU Interreg CANAPÈ projekt.

Det blev der orienteret om på Det Grønne Rådsmøde den 12. februar 2018. Indtil videre har samarbejdet blandt andet udmøntet i en bedre kortlægning af Store Vildmose, samt en bedre viden om drift og brug af arealerne ved mosen. I august 2019 blev der i den forbindelse holdt en Bioblitz i Store Vildmose. Resultaterne herfra orienteres der om i punkt 10 på dagsordnen.

Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (N14)

Der er i efteråret 2019 igangsat en kortlægning af rynket rose ved Krebsehavet i Asaa. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er p.t i gang med at planlægning af bekæmpelse af rynket rose i samarbejde med lokale foreninger, herunder badehusenes forening.

Der er i efteråret 2019 igangsat en kortlægning af vadegræs langs kysten i Brønderslev Kommune og efterfølgende udarbejdet en rapport omkring udbredelse af vadegræs, samt forslag til bekæmpelsesmetoder. Se rapporten i bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev orienteret om, at Gartnerformand Rasmus Thorgaard og en naturmedarbejder skal besigtige arealerne omkring Krebsehavet og Aså strand for at gennemgå plejebehov.

Det Grønne Råd tager orienteringen til efteretning med følgende bemærkninger:

I forbindelse med gennemgangen af plejebehov langs kysten bør der også tages stilling til andre invasive arter såsom Mårhund og Mink.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Bilag

Til toppen


9. Status for arbejdet med forslaget om Naturpark Jyske Ås


Resume

Sagsforløb: DGR

Fagforvaltningen vil på mødet orientere om mulighederne for videre arbejde for at gøre Jyske Ås til en naturpark.

Efter at fagforvaltningen den 27. juni 2019 har holdt møde med Friluftsrådet kan Brønderslev Kommune fortsætte arbejdet med projektet.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Efter at fagforvaltningen den 27. juni 2019 har holdt møde med Friluftsrådet kan Brønderslev Kommune fortsætte arbejdet med projektet.

Friluftsrådet har ændret ved kriteriet om minimum 50 % beskyttet natur i naturparker, således at beskyttet natur også skal omfatte blandt andet offentligt og privat urørt skov samt små naturarealer omfattet af skovlovens § 28.

Det betyder, at større dele af Jyske Ås kan anses for at være beskyttet natur indenfor de rammer, som Friluftsrådet har opstillet. Derved vil det være muligt at lave en større geografisk afgrænsning af naturparken.

Der arbejdes fortsat med en afgrænsning, der omfatter den nordlige del af Jyske Ås.

For at kunne optages i Danske Naturparker skal følgende 10 kriterier være opfyldt:

 1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur
 2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning
 3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder
 4. Naturparken skal have et naturparkråd
 5. Afsætning af den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen
 6. Naturparken og dens afgræsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil
 7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borger- og lodsejerinddragelsesprocesser
 8. Der skal være formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende
 9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet

Der skal udvikles ennaturparkplan, som skal være godkendt politisk og af Nationalkomiteen.

Det er især 1. kriterie, der er kan være kritisk i forbindelse med projektet, men definitionen for beskyttet natur er siden 2018 blevet redefineret, så det favner bredere:

Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur. Ved beskyttet natur menes som udgangspunkt: Natura 2000 områder, arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven, klitfredede arealer, offentlig og privat urørt skov, små naturarealer omfattet af skovlovens § 28, samt Jagt- og vildtforvaltningsloven. Undtaget er arealer omfattet af beskyttelseslinjer som for eksempel strandbeskyttelseslinjen.

Andre arealer, f.eks. anden biodiversitetsskov, habitatnatur uden for Natura 2000-områderne mv., kan indgå som beskyttet natur, hvis arealet kan

 1. afgrænses og synliggøres på kort,
 2. leve op til habitatbeskrivelserne for Natura 2000-naturtyperne eller særligt værdifulde naturtyper i skov (Skovlovens § 26) og
 3. at der for minimum én certificeringsperiode i Danske Naturparker (5 år) foreligger en forvaltningsplan for eller aftale om at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper, f.eks. ved fastholdelse af ikke-produktion eller gennem ekstensiv drift, hvor der er produktion.

Det vil ligeledes være afgørende, at der afsættes minimum ½ normering (kravet om en administrativ ansvarlig medarbejder) til gennemførelse af projektet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningen orienterede om, at der lægges op til et temamøde i Byrådet omkring Naturpark Jyske Ås.

Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

Det Grønne Råd tilkendegiver, at det er positivt, at der arbejdes videre med naturparkprojektet i Jyske Ås, hvis det kan lade sig gøre.

Til den videre planlægning kunne det være en god ide at gøre som i Naturpark Tolne skov, hvor der er arealer der er beregnet til leg og store forsamlinger af mennesker og stier der er afsat til den stille naturvandrer.

Det Grønne Råd anbefaler, at der planlægges for de forskellige brugergrupper i området, så de forskellige krav kan imødeses.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Til toppen


10. Orientering om Bioblitz i Store Vildmose


Resume

Sagsforløb: DGR

Brønderslev Kommune indgår sammen med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune i EU projektet Interreg Canapè, som har til formål at kortlægge den fremtidige brug af Store Vildmose. Det Grønne Råd er blevet orienteret om projektet på møde den 12. februar 2018.

Som en del af dette projekt har Brønderslev Kommune sammen Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen holdt Bioblitz i Store Vildmose, med henblik på at inddrage befolkningen i projektet samt for at få et bedre kendskab til naturen i området

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

En bioblitz er et arrangement, der har til formål at kortlægge så stor en del af et afgrænset områdes biodiversitet som muligt inden for en bestemt afgrænset tidsperiode. Denne bioblitz havde yderligere til formål at øge kendskabet til store Vildmose og inddrage borgerne i Interreg Canapè projektet.

Der blev den 23. - 24. august 2019 holdt bioblitz i Store Vildmose. Her deltog først ca. 220 elever i 5. klasse fra seks skoler i Jammerbugt og Brønderslev Kommuner. Skoleklasserne kom alle forbi mindst to lokaliteter i mosen, hvor de skulle finde så mange arter som muligt. Efter at skoledagen var overstået, deltog omkring 30 frivillige artsjægere i et døgn.

Vildmose Porten blev brugt som base for bioblitzen, og her var biologer fra Jammerbugt, Brønderslev Kommune og Naturhistorisk museum behjælpelige med bestemmelse af de arter, som deltagerne ikke selv kunne bestemme. Der blev i alt fundet næsten 800 forskellige arter under bioblitzen. En lang række af de arter, der blev fundet, var ikke tidligere kendt fra Store vildmose.

Blandt de mest bemærkelsesværdige fund under bioblitzen var den enormt sjældne bille pilebuk, som kun kendes fra Store Vildmose og Ulveskoven i hele Danmark. Desuden blev der bl.a. fundet broget kæmpejæger, birkeskovsmælder, dyndløber, blåt ordensbånd, tjørnespinder, rødrygget tornskade, tinksmed, svaleklire. Formålet med at få et bedre overblik over Store Vildmoses flora og fauna blev i stor grad opnået, selvom der stadig er en stor mangel på yderligere viden herom.

Inddragelsen af offentligheden lykkedes med ca. 250 deltagere. Yderligere nåede nyheden om bioblitzen gennem diverse medier ud til over 300.000 danskere.

Samlet set var bioblitzen en succes, som forhåbentligt har været med til at skabe yderligere fokus på et af kommunens vigtigste naturområder.

Bioblitzen blev finansieret med midler fra EUs Canapè Interreg. projekt, samt AAge V. Jensens fond.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Bilag

Til toppen


11. Årshjul for Det Grønne Råd 2020


Resume

Sagsforløb:

Forslag til Årshjul for Det Grønne Råd i 2020.

Fagforvaltningen har udarbejdet forlag til mødedatoer for Det Grønne Råd, samt faste årlige punkter.

Det Grønne Råd skal tage stilling til, om Årshjul 2020 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har udarbejdet forlag til mødedatoer for Det Grønne Råd, samt faste årlige punkter.

Opgaven som sekretær for Det Grønne Råd er overført til Anders Tommerup, naturmedarbejder i Natur og Miljøafdelingen.

Fremover kan forslag til nye punkter samt spørgsmål sendes til Anders Tommerup på anders.tommerup@99454545.dk

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender Årshjul for 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Bilag

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering fra Friluftsrådet v. Gerda Marie Jensen:

 • Friluftsrådet skal have en ny struktur. Alle repræsentanter lokalt er på valg. Det nye er, at der skal være en kommunekoordinator for den enkelte kommune, og der skal være en regional bestyrelse med en formand og de enkelte kommunekoordinatorer. Principperne for den nye struktur kan ses på friluftsrådets hjemmeside.
 • Til næste år kommer der et nyt program på DR der hedder "Vores Natur".

Orientering fra Danmarks Naturfredningsforening v. Mogens Ingemannsen:

 • DN brønderslev har søgt en pulje og fået midler til at lave en fotoudstilling omkring naturen i Brønderslev Kommune. Udstillingen skal cirkulere i kommunen, i januar skal det stå på Brønderslev Kommune. Der er ca. 50 billeder.
 • Forslag fra Danmarks Naturfredningsforening v. Lars Schönberg-Hemme: DN stiller forslag om, at Brønderslev Kommune skal melde sig som Naturkommune hos Danmarks Naturfredningsforening.

Orientering fra Fagforvaltningen v. Asger Nielsen:

 • Der er kommet en henvendelse omkring etablering af et mountainbike spor i Grindsted Plantage. Der er ikke kommet en ansøgning herom endnu.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen, Jesper A. Blom-Hansen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Til toppen

Opdateret 13. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer