Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 27. august 2020
Lokale: Gamle Mursten Nord, Agdrupvej 3, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd skal tage stilling til, om dagsordnen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender dagsordnen.

Der var inden mødet meldt afbud fra Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger) og Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel). Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) er trådt ud af Det Grønne Råd

Personale

Ingen.

Beslutning

Dagsorden godkendes af Det Grønne Råd.

Da dagens møde afholdes hos Gamle Mursten Nord takker Det Grønne Råd for at vi må komme og se på virksomheden.

Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) er gået på pension og er dermed trådt ud af Det Grønne Råd, det forventes at hans afløser tager hans plads i rådet efter tiltrædelse.

Der var inden mødet meldt afbud fra Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger) og Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel).

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: DGR

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 27. februar 2020.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde i Det Grønne Råd den 27. februar 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender referatet fra møde den 27. februar 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Referatet blev gennemgået og godkendt med følgende kommentarer:

 • Under punktet med vandplanerne foreslår Det Grønne Råd om man kan gå i gang med at udlægge sten i Ryå allerede nu, i stedet for at vente
 • Under punktet med stiforløb ved Thorup blev der redegjort for projektet og aftalt, at der følges op på projektet i forvaltningen og i Vej og Park.
 • Under punktet om mountainbike ruten i Grindsted Plantage blev der redegjort for at Teknik- og Miljøudvalget har godkendt projektet.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel), Morten Bruun Jacobsen (Spejdersamvirket) og Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Til toppen


3. Velkomst til nyt medlem af Det Grønne Råd


Resume

Sagsforløb: DGR

Velkommen til Morten Bruun Jacobsen, der skal repræsentere Spejdersamvirket i stedet for John Mathiasen. Og velkommen til Benjamin Jensen, der skal repræsentere Friluftsrådet i stedet for Gerda Marie Jensen.

Sagsfremstilling

Velkommen til Morten Bruun Jacobsen, der skal repræsentere Spejdersamvirket i stedet for John Mathiasen. Og velkommen til Benjamin Jensen, der skal repræsentere Friluftsrådet i stedet for Gerda Marie Jensen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det blev budt velkommen til de nye medlemmer af DGR.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel), Morten Bruun Jacobsen (Spejdersamvirket) og Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Til toppen


4. Opdateret liste over medlemmer i Det Grønne Råd


Resume

Sagsforløb: DGR

Der blev på et sidste møde i Det Grønne Råd efterspurgt en liste over medlemmer i rådet, samt hvilke organisationer de repræsenterer.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Der blev på et sidste møde i Det Grønne Råd efterspurgt en liste over medlemmer i rådet, samt hvilke organisationer de repræsenterer.

Listen er vedhæftet dagsordenspunktet. Listen kommer til at ligge på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel), Morten Bruun Jacobsen (Spejdersamvirket) og Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Strategisk energiplan for Nordjylland


Resume

Sagsforløb: DGR

Den fælles strategiske energiplan for Nordjylland (SEP NORD) står over for at skulle sætte fase 2 i gang, efter at der har været afholdt visionskonference om den fælles vision og tidsplan for, hvordan og hvornår Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

En fremtid, hvor Danmark er selvforsynende med vedvarende energi kræver en omstilling af energi- og transportsystemet ud fra langsigtede og strategiske valg og kendskab til lokale forhold. Med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og koordinering mellem kommunerne og med regionen til at fremme dette.

Kommunerne er i forvejen ansvarlige for den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport. Energiplanen sikrer en fælles retning for Nordjyllands omstilling til et integreret energi- og transportsystem, samtidig med, at der tiltrækkes investeringer og skabes nordjyske jobs.

Business Region North Denmark (BRN) godkendte i september 2018 at sætte SEP NORD i gang på baggrund af kommunernes forarbejde med kortlægning, analyser og scenarier for, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi. Arbejdet er inddelt i tre faser:

 • Fase 1 handler om at skabe fælles vision og retning mellem de mange aktører.
 • Fase 2 handler om at omsætte den fælles vision og retning til en strategisk energiplan, som skal godkendes i Byrådene og Regionsrådet.
 • Fase 3 handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter, investeringer og indsatser.

Fælles vision for Nordjylland

Som kulminationen på fase 1, og på baggrund af bidrag fra erhverv, forsyninger, foreninger, borgere og politikere, blev der den 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske byråd og Regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland. På visionskonferencen deltog 42 politikere i at sætte retningen for en fælles nordjysk vision, der lyder:

”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion.

Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling. Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger.”

Visionen blev godkendt på mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020, og er herefter sendt til godkendelse i de 11 byråd og Regionsrådet. Visionen er skrevet ind i et aftaledokument indgået af BRN’s Bestyrelse, som også indeholder opmærksomhedspunkter indsamlet i fase 1.

Igangsætning af SEP NORD, fase 2

Visionen er omdrejningspunkt for en strategisk energiplan for Nordjylland i fase 2, hvor fokus er på at finde de lokale indsatser. Det skal ske med input fra alle kommuner, regionen, erhverv, forsyninger, borgere og organisationer. Det skal afklares, hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.

Indsatserne i fase 2 omfatter bl.a.:

 • Indledende interviewrunder og faglig inddragelse samt kommunikation.
 • Basispakke i hver kommune med en involverende workshop for politikere, lokale erhverv, organisationer, forsyninger og borgere, nedsættelse af et lokalt energiråd og synliggørelse af cases, der viser styrkepositioner i hver kommune.
 • Dialog og inddragelse af Strategisk Energiråd for Nordjylland (SEN), virksomheder, forsyninger, leverandører, transportaktører, land- og skovbrug, borgergrupper og investorer.

Fase 2 afsluttes med, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland sendes til godkendelse i byrådene og Regionsrådet. Herefter igangsættes fase 3, hvori planen skal omsættes til konkrete handlingsspor og projekter samt i planer i de enkelte kommuner.

Aktiviteterne i fase 2 afvikles i perioden fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 kommuner til sammen de 220.000 kr. i kontante tilskud og 582.000 kr. i timer, mens regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Kommunernes udgifter og fordelingen heraf er baseret på den fordelingsnøgle, som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse af fase 1. De resterende 900.000 kr. finansieres af BRN’s fælles midler.

SEP NORD er en del af den fælles nordjyske klimaindsats

Hvor SEP NORD primært handler om klimaindsatserne inden for energi og transport, arbejder kommunerne og regionen også med indsatser inden for fx ressourceanvendelse, teknologi- og erhvervsudvikling, arealanvendelse og klimatilpasning. BRN gør derfor opmærksom på, at der i samarbejde med KKR Nordjylland og Region Nordjylland arbejdes på at sikre størst mulig sammenhæng og synergi mellem de strategier og indsatser, der igangsættes på klimaområdet. I processen med at udarbejde SEP NORD vil der derfor være opmærksomhed på samspil med andre regionale strategier på området, herunder den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, indsatser og projekter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Green Hub Denmark, mfl.

Der arbejdes ligeledes i BRN og KKR regi på en udvidelse af projekt DK-2020, som er et nationalt pilotprojekt om udarbejdelse af kommunale klimaplaner støttet af Realdania (pt. deltager Jammerbugt og Frederikshavn Kommune som eneste nordjyske kommuner). Der vil senere i efteråret blive sat et punkt på byrådet vedrørende kommunens deltagelse i projekt DK-2020, herunder vurdering af økonomi og ressourcer i forbindelse hermed.

Forvaltningen er opmærksom på, at der skal ske en koordinering af kommunens indsatser på energi og klimaområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev orienteret om, at Brønderslev Kommune har godkendt at fase 2 igangsættes og der arbejdes videre herpå.

Der kommer flere og større tiltag og større samarbejde mellem de nordjyske kommuner fremover. Mandag den 31. august 2020 behandles udvidelse af projekt DK-2020 i BRN og KKR regi af Byrådet. Det kommer efterfølgende en orientering til Det Grønne Råd.

Det Grønne Råd inddrages så hurtigt som muligt i projekter, hvor Det Grønne Råd har interesser.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel), Morten Bruun Jacobsen (Spejdersamvirket) og Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Behandling af høringssvar til Råstofplan 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt forslag til Råstofplan 2020 i høring. I Råstofplan 2020 udpeges graveområder til indvinding af råstoffer i kommunerne i Region Nordjylland, heriblandt foreslås 6 områder i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har udarbejdet et høringssvar med fokus at gøre Regionen opmærksom på de påvirkninger der er på kommunens rekreative værdi, den lovgivning som administreres af kommunen samt Brønderslev Kommunes overordnede planlægning.

Teknik- og Miljøudvalget sender sagen til udtalelse i Det Grønne Råd.

Byrådet skal tage stilling til forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

Der er i forslag til Råstofplan 2020 udlagt 6 graveområder i Brønderslev Kommune. Fagforvaltningen har gennemgået graveområderne med henblik på at vurdere, hvorvidt regionens udlægning af graveområder strider mod kommunens overordnede planlægning, den lovgivning som Brønderslev Kommune administrerer samt om planen vil få negative konsekvenser for muligheden og kvaliteten af de rekreative oplevelser Brønderslev Kommune kan tilbyde sine borgere.

Høringssvaret har til formål at få regionen til at genoverveje placering og udbredelsen af udvalgte graveområder, så de i mindst muligt omfang konflikter med kommunens overordnede planlægning og de lovgivninger, som administreres af kommunen. Således minimeres sagsbehandlingstiden for såvel kommunen som for regionen samtidig med, at værdifulde naturområder og områder af rekreativ værdi forsøges berørt i mindst muligt omfang. Desuden har høringssvaret til formål at sikre, at Regionen stiller krav om efterbehandling af råstofgravene, der stemmer overens med kommuneplanen og som i størst mulig grad er med til at beskytte grundvand, landskabelige forhold, samt de rekreative og naturmæssige værdier i områderne.

4 af områderne (Hellum, Hellum Syd, Hellum Nakkebjerg og Pajhede) strider mod kommuneplanens udpegninger "større uforstyrrede landskaber" samt "særligt værdifulde landskaber", da råstofindvinding vil medføre øget støj og trafik i forbindelse med indvindingen og formentligt vil ændre landskabet efterfølgende.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at Brønderslev Kommune anmoder regionen om at sikre, at råstofindvindingen sker så skånsomt så muligt, således oplevelsen af disse landskaber bevares bedst muligt. I særlig grad i nærheden af nationale og regionale stier som f.eks. Hærvejen, Vendsysselruten og Bollerruten. Desuden foreslås det, at kommunen anmoder om at regionen udarbejder en miljøvurdering af den landskabelige påvirkning ved Pajhede.

Et af graveområderne (Rebsenge) er placeret således, at dette er fuldstændig omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden af beskyttet natur må ikke ændres, og fagforvaltningen har tidligere givet afslag på dispensation til råstofgravning i området. Derfor er råstofressourcen i det foreslåede graveområde reelt set ikke udnyttelig. Fagforvaltningen foreslår derfor, at Brønderslev Kommune anmoder regionen om at flytte graveområdet, så dette ikke længere er placeret indenfor et område omfattet af beskyttet natur. Fagforvaltningen gør opmærksom på, at der er adskillige alternative placeringer omkring det foreslåede graveområde, som ikke strider mod naturbeskyttelsesloven, og at det derfor er væsentligt mere hensigtsmæssigt at placere et graveområde her.

Det sidste graveområde - Vrå – har fagforvaltningen ingen bemærkninger til.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til høringssvar.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 9:

Sagen sendes til udtalelse i Det Grønne Råd.

Beslutning

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Det Grønne Råd bemærker, at det er bekymrende, at der levnes mulighed for, at der i 4 udpegede områder er åbnet for mulighed for at grave i områderne, hvis det er nødvendigt. Der skal i så fald sættes vilkår om reetablering og efterbehandling.

Karsten Frederiksen henviser til udkast til høringssvar, hvoraf det fremgår, at Brønderslev Kommune er bevidst om, at Jyske Aas har mange forekomster af råstof af en meget god kvalitet, og at det derfor kan være nødvendigt at foretage råstofindvinding i dette område. Brønderslev Kommune anmoder i udkast til høringssvar om, at der i særlig høj grad tages hensyn til natur og rekreative værdier i dette område.

I forbindelse med Rebsengene, hvor området er omfattet af § 3 beskyttet natur, blev der forespurgt om muligheden for at bruge arealer på trods af § 3. Det blev oplyst, at der ikke er mulighed for dette i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel), Morten Bruun Jacobsen (Spejdersamvirket) og Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om indsatsplaner og drikkevandet i kommunen


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd blev på møde den 29. november 2018 orienteret om beskyttelse af drikkevand og indsatsplaner.

Fagforvaltningen fører tilsyn med drikkevandskvaliteten. For kommunens 23 vandværker/forsyninger er der udarbejdet analyseprogrammer, hvor der udtages vandanalyser jævnt over hele året. Som i resten af Danmark er der også i Brønderslev Kommune tegn på, at drikkevandskvaliteten mindskes gennem fund af uønskede stoffer i grundvandet. Baggrunden er, at der fra Statens side er øgede krav til analyser af drikkevandet - der skal undersøges for flere og flere stoffer, jf. Drikkevandsbekendtgørelsen.

Fagforvaltningen har fået vedtaget indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for alle aktive almene vandværker/forsyninger i kommunen.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen fører tilsyn med drikkevandskvaliteten. For kommunens 23 vandværker/forsyninger er der udarbejdet analyseprogrammer, hvor der udtages vandanalyser jævnt over hele året.

Fagforvaltningen har igennem de seneste ca. 3 år konstateret fund af pesticidrester i drikkevandet for en væsentlig del af Brønderslev Kommunes almene vandværker/forsyninger. Det har ikke medført fund af pesticidrester over grænseværdien i det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne. Nitratindholdet for enkelte almene vandværker nærmer sig grænseværdien, som er 50 mg/L.

De konstaterede fund af pesticidrester, og der hvor nitratniveauet er tæt på grænseværdien, vedrører 11 almene vandværker/forsyninger i kommunen.

Igennem de seneste ca. 3 år er der konstateret flere fund af pesticidrester. Disse fund bliver nogle steder fundet i større koncentrationer end tidligere. Det er for enkelte af de almene vandværker gældende, at pesticidresterne har bredt sig til dele af kildepladsen (nogle boringer) eller hele kildepladsen (alle boringer). Det målte indhold af pesticidrester i drikkevandet holder sig indtil videre under drikkevandskvalitetskravet (grænseværdien).

Koncentrationerne, der er fundet i drikkevandsanalyserne, kan bl.a. være afhængigt af, hvor kraftigt der indvindes fra en eller flere boringer, eller også hvornår en analyse er udtaget (der kan være årstidsvariationer).

Der er konstateret fund af pesticidrester, som omhandler bl.a. ukrudtsmidler og svampemidler og nedbrydningsprodukter heraf. Det er især nu forbudte pesticider, der er fundet rester af, men der er også fund af pesticidrester fra i dag godkendte pesticider.

Analysedata for kommunens almene vandværker/forsyninger er offentlige tilgængelige via Jupiterdatabasen hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Fagforvaltningen vurderer, at det er en landsdækkende udfordring med fund af pesticidrester, hvor der nogle steder også er fund af pesticidrester over grænseværdien. Fagforvaltningen vil arbejde på at få et større kendskab til denne problematik samt et større kendskab til, hvorledes det evt. håndteres andre steder i landet.

Fagforvaltningen vil følge udviklingen i pesticidfundene og nitratindholdet og sandsynligvis tage en drøftelse med de almene vandværker/forsyninger, det berører. Hvis der opstår problemer med at drikkevandskvalitetskravet ikke kan overholdes, vil fagforvaltningen sandsynligvis vende tilbage med forslag til yderligere indsatser i forhold til beskyttelse af drikkevandet.

Derudover er der tilsyn med kommunens enkeltindvindere. Fagforvaltningen skelner mellem 3 kategorier af "enkeltindvindere". Disse analysedata er også offentlige tilgængelige via Jupiterdatabasen.

a) Vandforsyningsanlæg, der kun forsyner 1 husstand, og hvor fagforvaltningen har registreret egen boring og ejer bor i husstanden. Disse anlæg fører fagforvaltningen ikke tilsyn med.

b) Vandforsyningsanlæg, der forsyner mellem 2-9 husstande og/eller indvinder mindre end 10 m3/år. Omfatter anlæg, hvor der ikke er offentlig eller kommerciel aktivitet iblandt.

c) vandforsyningsanlæg, der har offentligt og/eller kommerciel aktivitet, samt anlæg, der indvinder mere end 10 m3/dag.

Kategori

Antal

Analyseprogram/prøvetagningshyppighed

a) 1 husstand

ca. 660

Intet kommunalt tilsyn

b) >1 husstand

ca. 20

Forenklet kontrol hvert 5. år

c) Offentlig aktivitet, kan bl.a. være

 • Institutioner
 • Dagpleje/Privat pasning
 • Foreninger
 • Plejefamilier

Kommerciel aktivitet, kan bl.a. være

 • Adresser m. firmaer
 • Udlejningsejendomme

ca. 70

Gruppe A-parametre hvert år

Gruppe B-parametre hvert 3. år

Der er også fokus på at få lukket ubenyttede brønde/boringer i kommunen. Særligt, når forbrugere kobler sig på alment vandværk (byvand), skal deres private boring som udgangspunkt sløjfes. Der er sløjfet mere end 60 brønde/boringer de sidste ca. 3 år.

Fagforvaltningen har fået vedtaget indsatsplaner for alle almene vandværker i kommunen. Disse kan findes på kommunens hjemmeside.

Der laves ikke indsatsplan for Brønderslev Søndre Vandværk, da Brønderslev Vand a/s har tilkendegivet, at der arbejdes med at få dette vandværk lukket. Der laves ikke indsatsplan for Dronninglund Vandværk, da dette vandværk kun har en reserveboring, der kun vil levere vand til forbrugerne i det tilfælde Østvendsyssel Råvandsforsyning ikke selv kan. Dette sker meget sjældent, og der er ikke udpeget indsatsområder i indvindingsoplandet for Dronninglund Vandværk. Der laves ikke indsatsplaner for distributionsvandværkerne Asaa Vandværk, Melholt Vandværk og Ørsø Vandforsyningsselskab, da der ikke er udpeget et indvindingsopland for disse vandværker. Der foregår ikke indvinding af grundvand disse steder.

Planforslagene indeholder kort følgende indsatser:

 • Nitrat: Der er fundet nitrat i mange indvindingsboringer, og da nitrat i vandet kan komme til at udgøre et stort problem for flere af vandværkerne, kan der blive behov for at udarbejde nitratindsatser (dyrkningsaftaler). For at sikre datagrundlaget før eventuelle nitratindsatser, skal der foretages flere målinger af nitrat i boringer samt aldersdateringer af de boringer, der indeholder nitrat.
 • BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (BNBO): Indenfor BNBO omkring boringerne skal vandværkerne arbejde for at indgå frivillige aftaler om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelsen af indsatsplanen, påbydes lodsejere pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af de omfattede vandværker.
 • BNBO er udlagt omkring de enkelte kildepladser. Udstrækningen er afhængig af, hvor meget vand der pumpes, grundvandets bevægelsesretning samt jordbundsforholdene. BNBO arealerne i Brønderslev Kommune varierer fra ca. 0,5 ha til ca. 8,5 ha i størrelse. I hver af indsatsplanerne er det nævnt hvilke matrikler, der er berørte indenfor BNBO, samt størrelsen af matriklerne.
 • Øvrige indsatser: Der er fokus på grundvandsbeskyttelsen ved tilsyn på landbrug/virksomheder og oplysningskampagner vedrørende skånsom havedrift/landbrug.

Indsatsplaner vedtaget den 30. januar 2019:

 • Agersted Fælled og Agersted Vandværker
 • Stenum-Vrensted og Stenum Vandværker
 • Manna, Thise Kirkebakkes og Thise Vandværker
 • Hjallerup Vandforsyning
 • Flauenskjold Vandværk
 • Østvendsyssel Råvandsforsyning
 • Øster Brønderslev Vandværk

Indsatsplaner vedtaget den 18. december 2019:

 • Brønderslev Vestre Vandværk
 • Brønderslev Nordre Vandværk
 • Hallund Vandværk
 • Hellum Vandværk
 • Jerslev Vandværk
 • Klokkerholm Vandværk
 • Klæstrup Vandværk

Fagforvaltningen arbejder på at få implementeret indsatsplanerne. Der pågår arbejde med at lave frivillige aftaler med berørte lodsejere og de almene vandværker, om pesticidforbud i BNBO. Der er frist for dette, senest 2 år efter, at planerne er vedtaget. Hvis kommunerne ikke kan få udlagt pesticidforbud i BNBO, vil staten påbyde brug af pesticider i BNBO, forventeligt i 2022.

I forbindelse med implementering af de vedtagne indsatsplaner, udarbejdes en ny grundvandsmodel for kommunen, ligesom der indsamles yderligere data i form af aldersdateringer og nitratanalyser. Dette med henblik på at få et opdateret og validt grundlag for beslutning om konkrete indsatser i forhold til nitrat (dyrkningsaftaler). Forslag til disse indsatser vil blive forelagt til politisk beslutning, inden de gennemføres.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det blev oplyst, at Det Grønne Råd holdes orienteret om udviklingen på drikkevandsområdet.

Der blev efterspurgt, hvad Brønderslev Kommune vil gøre for de 660 enkelthusstande, hvor der ikke tages prøver. Der orienteredes om, at der ikke sker noget her før der kommer lovkrav herpå.

Det Grønne Råd skal orienteres om, hvordan det går med vandværkernes forhandlinger med lodsejere.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel), Morten Bruun Jacobsen (Spejdersamvirket) og Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Til toppen


8. Det Grønne Råds virke i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd ytrede på møde den 27. februar 2020 ønske om, at rådet diskuterer sit virke.

Det Grønne Råd skal drøfte rådets virke.

Sagsfremstilling

Der blev på sidste møde i Det Grønne Råd ytret ønske om at diskutere rådets virke, og muligheden for at tage emner op på rådets møder.

I forbindelse hermed er der vedhæftet den originale sagsfremstilling og beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget fra den 10. september 2007 om at oprette et Grønt Råd.

Der er i sagsfremstillingen også skrevet et kommissorium for Det Grønne Råd.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd diskuterer rådets virke.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der ønskes en gennemgang af Det Grønne Råds kommisorium.

Forvaltningen skal komme med et nyt udkast til kommisorium, hvor der blandt andet skal indskrives, natur og miljøprisen, bæredygtighed, verdensmål og klima som en naturlig del af dagsordenen. Og hvor Det Grønne Råd får bedre mulighed for at komme med indspark til forvaltningen og til Byrådet. Der aftales at fagforvaltningen udarbejder et udkast til et nyt kommisorium der sendes i høring hos Det Grønne Råd med mulighed for kommentarer og bemærkninger inden der afholdes årets sidste møde i Det Grønne Råd.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel), Morten Bruun Jacobsen (Spejdersamvirket) og Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der spørges ind til vilde vejkanter og vildere natur i Brønderslev Kommune. Vej og Park arbejder med arealer, hvor det ikke giver mening at slå, samt at finde flere større arealer, hvor der kan udstrøs vildblomsterblanding.

Der arbejdes herudover også med en digitalisering i Vej og Park af kommunens grønne områder, hvor man kan planlægge driften på arealer på en bedre måde, herunder også arealer hvor der skal slås mindre eller slet ikke. Enkelte arealer er allerede udlagt til naturnær drift. Vej og Park arbejder videre på at lave vildere vejkanter og arealer i kommunen.

Der spørges ind til Brønderslev Kommunes brug af sprøjtemidler. Der orienteres fra Vej og Park til Byrådet og til Det Grønne Råd 1 gang om året. Forbruget af sprøjtemidler falder, men i forhold til Kæmpebjørneklo så er det den mest effektive måde at bekæmpe dem på. Vej og Park er ude og bekæmpe Kæmpebjørneklo på kommunens arealer hvert år, og det er her at det største forbrug er.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel), Morten Bruun Jacobsen (Spejdersamvirket) og Asger Nielsen (Brønderslev kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt: Natur- og Miljøprisen 2020


Til toppen


11. Lukket punkt: Årets Træ 2020


Til toppen

Opdateret 8. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer