Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 4. februar 2021
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: DGR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Personale

Ingen.

Beslutning

Hildo Rasmussen havde meldt afbud til mødet.

Mogens Højholt mødt i stedet for Kasper Pølund.

Kristian Trier Nipper mødet i stedet for Jesper Blom-Hansen og vil fremadrettet være Naturstyrelsen Vendsyssels repræsentant i rådet.

Til toppen


2. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd skal tage stilling til, om dagsordnen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender dagsordnen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Velkomst - Nyt medlem i Det Grønne Råd


Resume

Sagsforløb: DGR

Naturskolen har foretaget en omorganisering og dermed en ny repræsentant i Det Grønne Råd. Naturvejleder Mads Birkholt er nyvalgt repræsentant for Naturskolen i Det Grønne Råd.

Velkommen til Mads Birkholdt i Det Grønne Råd.

Sagsfremstilling

Hans Peter Johansen meddeler i mail den 8. december 2020, at Naturskolen har foretaget en omorganisering. Fra 1 januar går naturvejleder Mads Birkholt som nyvalgt repræsentant for Naturskolen i Det Grønne Råd.

Hans Peter Johansen takker for behageligt samvær i Det Grønne Råd.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev budt velkommen.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


4. Opfølgning fra forrige møde


Resume

Sagsforløb: DGR

Opfølgning fra møde den 19. november 2021.

Sagsfremstilling

På sidste møde blev aftalt:

a) Indsatsplaner for drikkevand medtages som punkt på næste møde i Det Grønne Råd.

Punktet er ikke på dagsordenen, da der ikke er nyt at fortælle. Det kan til orientering oplyses, at forvaltningen vil tage initiativ til, at der holdes et møde med vandværkerne, hvor det aftales, hvordan vi kommer videre med opgaven.

b) Vildere natur - Vej og Park er i gang med planlægningen heraf. Arbejdet påbegyndes i det nye år. Der orienteres herom på næste møde i Det Grønne Råd.

Punktet er på som selvstændigt punkt på denne dagsorden.

c) Status på nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med Canape-projektet?

Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. Turisme og kulturformidling, som skal arbejde med rekreative muligheder og potentialer i forhold til Natur og kulturhistorier i St. vildmose i 2021.

Formand for arbejdsgruppen er museumsleder Anne Provst fra Museet for forsyning og bæredygtighed i Brønderslev Kommune. Det første møde i arbejdsgruppen er afholdt den 4. november 2020.

Formålet med arbejdsgruppen er, at den skal udarbejde et idé-katalog over mulige projekter. Det første møde i november bestod af Ideoplæg fra konsulenter efterfulgt af en brainstorm. På efterfølgende møde skal gruppen udvælge de 5de vil arbejde videre med, herunder vurdere om der er lovmæssige restriktioner eller andet, der skal tages hensyn til (lave en slags swot analyse)

d) Under punktet landskabsanalyse, blev der spurgt til Smalby Mose - følgende kan oplyses:

Smalby Mose er del af karakterområde 5 Østkysten i landskabsanalysen for Brønderslev Kommune. Karakterområdets nøglekarakter er: Det flade kystforland er i dag opdyrket eng, de mest kystnære områder udgøres af strandenge. De karaktergivende elementer i landskabet er skovene, grøfter med tagrør og enkelte læhegn, der giver landskabet en klar struktur. Byerne er placeret ved kystens åmundinger. Kysten hører til blandt kommunens vigtigste naturområder. Skoven, der er plantet på de mest næringsfattige områder i de gamle strandvolde, danner en rumlig barriere og adskiller området fra det bagvedliggende land.

Smalby Mose er del af Delområdet Smalby-Melholt, der adskiller sig fra karakterområdet både geologisk og i arealanvendelse. Delområdet ligger i den bredeste del af klitlandskabet og består af æoliske aflejringer. Arealanvendelsen er domineret af skov og sommerhusområder. Desuden er der arealer med lynghede og græsning.

Delområdet er et komplekst sammensat område med spredte arealer med skov domineret af nåletræer, forskelligartet bebyggelsesstrukturer og læhegn. Skalaen er lille. Rimme-doppe landskabet ved Smalby Mose er landskabstypen intakt, dog beplantet med nåletræsskov.

For Smalby Mose er landskabskarakteren kontrasterende og tilstanden er middel Området ligger uden tilknytning til kysten. Rimme-doppe landskabet ved Smalby Mose er intakt, men dog beplantet med nåletræsskov, så det ikke fremstår i sin oprindelige og let aflæselige form. Samspillet mellem naturgrundlaget og de kulturbetingede strukturer vurderes derfor dårlig.

Rimme-doppe landskabet ved Smalby Mose er karaktereret som særligt oplevelsesrigt landskab. Selvom det i dag beplantet med nåletræer har landskabstypen stadigvæk markante terrænformer og er en interessant geologisk lokalitet.

På den baggrund får landskabet ved Smalby Mose målsætningen beskytte efter landskabskaraktermetoden. Det betyder også, at landskabet er udpeget som bevaringsværdige landskab i forslag til Kommuneplan 2021.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager opfølgningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


5. Miljøledelse på landbrug


Resume

Sagsforløb: DGR

Ifølge Husdyrbrugloven skal visse større og særligt forurenende landbrug (IE-brug) indføre obligatorisk miljøledelse fra den 21. februar 2021. Med loven følger også, at visse landbrug allerede skal indføre miljøledelse fra det øjeblik, hvor de bliver miljøgodkendt.

Fagforvaltningen vil orientere om, hvad det betyder for landbrugene, og hvordan fagforvaltningen tænker at gå i dialog om og kontrollere forholdet, når der føres landbrugstilsyn ejendommene.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Hvis et husdyrbrug har en vis størrelse, skal husdyrbruget have et såkaldt miljøledelsessystem.

Det er et krav, som gælder alle, der har en § 16a miljøgodkendelse efter den nye godkendelsesordning, der trådte i kraft i 2017.

Fra den 21. februar 2021 gælder kravet desuden for alle med en § 12 miljøgodkendelse efter det gamle godkendelsessystem.

Det er de såkaldte IE-brug, som står overfor kravet. Det er landbrug med flere end følgende stipladser; 750 for årssøer, 2.000 for slagtesvin (over 30 kg) og 40.000 for fjerkræ.

Kravet om miljøledelse stammer fra EU, og er indført for at gøre miljø til en del af beslutningsgrundlaget i den enkelte virksomheds ageren – på linje med f.eks.
økonomi og sociale hensyn.

Et miljøledelsessystem kræver, at landbruget formulerer en miljøpolitik, fastsætter miljømål og udarbejder en handlingsplan. På den måde får landbruget et overblik over bl.a. forbrug af energi og vand, foderudnyttelse og opbevaring af olie, kemikalier, gødning m.v. Miljøledelsessystemet skal opbevares enten fysisk eller digitalt og evalueres mindst en gang om året – herunder skal mål og handlingsplaner evt. justeres.

Når fagforvaltningen er på landbrugstilsyn, er forvaltningen i dialog med de relevante landmænd omkring, hvordan det går og kontrollerer den dokumentation, som loven foreskriver.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


6. Kommissorium for Det Grønne Råd


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 7. december 2020 godkendt Kommissorium for Det Grønne Råd.

I forhold til det forslag, der var til drøftelse på Det Grønne Råds møde den 19. november 2020, er kommissoriet suppleret med emnet Skoven.

Opmærksomheden henledes på, at kommissoriet giver Det Grønne Råd mulighed for at indkalde andre personer til at deltage i møderne i Det Grønne Råd.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd besluttede på møde den 27. august 2020, at kommissoriet for Det Grønne Råd skulle revideres.

Fagforvaltningen fremsender forslag til nyt kommissorium for Det Grønne Råd.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd behandler forslag til kommissorium og fremsender det - med evt. bemærkninger - til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Det Grønne Råd, 19. november 2020, pkt. 4:

Til mødet var fremsendt forslag fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening – forslaget indgik i drøftelsen af punktet.

Der planlægges et temamøde i Byrådet i foråret, hvor Byrådet generelt drøfter hvilke råd, der ønskes og sammensætningen heraf. Dette med henblik på en evt. ændring af Styrelsesvedtægten i forbindelse med den kommende byrådsperiode.

Der er delte meninger om udvidelse af antallet af medlemmer i Det Grønne Råd og muligheden for at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Forvaltningens forslag til kommissorium suppleres med emnet: Skoven

Punktet kommer på dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets næste møde, hvorefter det kommer på dagsordenen til næste møde i Det Grønne Råd.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2020:

Kommissoriet er suppleret med emnet: Skoven

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter forslag til Kommissorium for Det Grønne Råd.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2020, pkt. 16:

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Det Grønne Råds møde den 4. februar 2021:

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt Kommissorium for Det Grønne Råd.

På sidste møde i Det Grønne Råd var der delte meninger om forslaget fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening om udvidelse af antallet af medlemmer. Opmærksomheden henledes på, at det godkendte kommissorium giver Det Grønne Råd mulighed for at indkalde andre personer til at deltage i møderne i Det Grønne Råd.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kommissoriet blev taget til efterretning. Opmærksomheden blev henledt på, at der i kommissoriet er givet eksempler på emner, der kan drøftes i Det Grønne Råd.

Peter Larsen tager forbehold.

Der er ønske om, at møderne holdes rundt om i kommunen / hos organisationerne.

Rådet kan nedsætte ad’hoc grupper til at forberede oplæg til drøftelse i Det Grønne Råd.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Prioritering af midler på det grønne område


Resume

Sagsforløb: TM/DGR

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 5. oktober 2020 bevilget 75.000 kr. fra anlægsmidlerne til tiltag på det grønne område.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 11. januar 2021 taget stilling til den overordnede disponering af midlerne.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 5. oktober 2020 bevilget 75.000 kr., fra anlægsmidlerne, til etablering af forsøg med engblandinger/faunastriber samt udskiftning af vejtræer.

En faunastribe kan øge naturværdien på blandt andet kommunens grønne arealer samt understøtte en positiv udvikling af biodiversiteten i lokalområdet. Faunastriben er en smuk stribe af flerårige blomster, der skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. insekter og fugle.

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til arealer forskellige steder i kommunen, hvor der kan igangsættes forsøg med etablering af blomsterenge/faunastriber til gavn for borgerne og naturen. Forsøgsprojektet vil efter fagforvaltningens vurdering især kunne inspirere borgere, boligforeninger og virksomheder til at igangsætte tilsvarende projekter. LandboNord har de senest år samarbejdet med landmændene om etablering af faunastriber. Forsøgsprojektet handler desuden om at gøre fagforvaltningen klogere på, hvordan faunastriber påvirker den fremtidige drift af grønne områder med fokus på ressourcer og økonomi.

Faunastriberne etableres senest den 1. maj 2021, og der foretages en foreløbig evaluering sommeren 2022.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender plan for overordnet disponering af de 75.000 kr. på det grønne område til forsøg med etablering af blomstereng/faunastriber forskellige steder i kommunen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2021, pkt. 13:

Godkendt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det Grønne Råd finder, at det er en god start på etablering af fauna-striber og rådet vil følge udviklingen på området.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Høring af Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: FR/HR/ÆR/DGR/IR


Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet sendes til høring.

Det Grønne Råd skal drøfte Facilitetsstrategien og lave et høringssvar.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen er Brønderslev Kommune ved at lave en Facilitetsstrategi, som nu sendes i høring. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe, for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere. På bagkant af mange gode indspark er der udarbejdet et strategiudkast, der er klar til høring efter kvalificering i den administrative arbejdsgruppe og præsentation for byrådet på temamøde i december.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Strategien sendes nu til høring og der er mulighed for at kommentere på strategien, komme med betragtning og bidrage med hvad rådet synes er særligt vigtigt. Der ønskes særligt høringssvar med fokus på:

 • Hvordan skal arbejdet prioriteres, hvilke mål og handlinger er særligt vigtige for jer?
 • Er der noget, I mangler i strategien, for at vi skaber de bedste rammer for at gøre de fysisk inaktive mere aktive?

Deadline for høringssvar er mandag den 22. februar 2021, kl. 12.00.


Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Det Grønne Råd drøfter Facilitetsstrategien og laver et høringssvar.

Beslutning

Det Grønne Råd anbefaler strategien og de mål / handlinger, der er skrevet.

Der opfordres til at lave tiltag, der kan sikre, at borgere kommer ud i naturen og får gode oplevelser i naturen.

Det anbefales at

 • der udvælges arealer, hvor der fx plantes frugttræer og vilde jordbær i naturen.
 • der opsættes fuglekasser i naturen
 • kendskabet til de forskellige besøgssteder i naturen udbredes – fx Grindsted Plantage
 • idrætten flyttes ud i naturen ved fx at lave naturtræningssteder
 • der etableres flere faciliteter i naturen – shelters, legepladser mm
 • der er fokus på, at de faciliteter, der er / etableres bliver vedligeholdt
 • kendskabet til stiplanen udbredes og at stierne afmærkes med skiltning
 • der opfordres til information om, hvor der kan køres tæt på / i naturen
 • der skal også være steder i naturen, hvor der er ”fred” – hvor der er plads til naturen

Distination Nord er med til at formidle information både til borgere og turister.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om grøn pulje


Resume

Sagsforløb: DGR/TM/DIR

I forbindelse med ny energiaftale er der indgået aftale om en ny grøn pulje til erstatning for den grønne ordning. Kommunen får til ansvar at administrere den grønne pulje, og der skal i den forbindelse udarbejdes et administrationsgrundlag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil orientere Det Grønne Råd om ordningen.

Det Grønne Råd skal tage stilling til, om rådet har input til kommunens videre arbejde med administrationsgrundlaget.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2018 indgik alle partier i Folketinget ny energiaftale. Der blev i den forbindelse indgået aftale om at lave en ny pulje (Den grønne pulje), til erstatning for den grønne ordning, som udløb den 1.februar 2018. Ifølge § 3 i bekendtgørelse om grøn pulje er det den kommune, hvor VE anlæggene opsættes, der skal administrere puljen.

Formålet med den grønne pulje er at skabe kommunale incitamenter for en øget VE-udbygning, samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Puljen forpligter projektopstiller af et VE anlæg til at indbetale til den grønne pulje. Indbetalingen skal ske, når VE anlægget er etableret og nettilsluttet, som et engangsbeløb og ud fra en fastsat afregningsmodel baseret på anlæggets effekt.

Den grønne pulje omfatter støttede og ikke-støttede vindmøller på land, solcelleanlæg, åben dør-havvindmøller samt støttede vandkraftværker.

Kommunen, hvor VE anlægget opstilles, får til opgave at oprette en grøn pulje, og administrere puljen samt indkalde til ansøgninger. I den forbindelse skal kommunen fastsætte retningslinierne for ansøgningsproceduren for tilskud fra den grønne pulje.

Midlerne i den grønne ordning kan som udgangspunkt anvendes frit til kommunale tiltag dog med mulighed for at give fortrinsret til naboer og grønne kommunale tiltag. Ansøgningsberettigede til at modtage tilsagn fra den grønne pulje er naboer indenfor 6 gange møllehøjde, naboer indenfor 200 meter fra et solcelleanlæg og et vandkraftværk og lokale i øvrigt i kommunen. Naboer, der bor i andre kommuner og som er indenfor 6 gange møllehøje eller 200 meter fra et solcelleanlæg eller vandkraftværk, kan også ansøge om midler.

Brønderslev Kommune oplever stor interesse for etablering af VE anlæg, særligt solcelleanlæg, og der er indtil videre tilkendegivet interesse for at etablere VE anlæg i kommunen for omkring 1.000 hektarer. Projekterne er i meget forskellige faser. Nogle projekter er i planlægningsfasen og i gang med udarbejdelse af lokalplan, andre projekter er i en indledende, afklarende fase.

Da mange af projekterne endnu er under afklaring og planlægning er det vanskeligt at forudsige, hvor mange midler der vil være til rådighed i den grønne pulje. Det forventes dog, at indbetalingen fra opstillerne samlet set vil være et to-cifret mio. beløb. Til sammenligning blev der igennem den grønne ordning uddelt i alt 6,7 mio. kr.

Det forventes, at det første anlæg tidligst er etableret og nettilsluttet ultimo 2021/primo 2022. Der vil derfor tidligst kunne ske uddeling fra den grønne pulje primo 2022.

Brønderslev Kommune igangsætter nu en proces med henblik på at udarbejde et administrationsgrundlag med retningslinier for ansøgningsproceduren for tilskud til den grønne pulje. Administrationsgrundlaget skal være udarbejdet og politisk godkendt inden det første anlæg er nettilsluttet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen om grøn pulje til efterretning, og drøfter om rådet har input til kommunens videre arbejde med administrationsgrundlaget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der opfordres, til at det gøres bredt, hvad der kan søges tilskud til.

Det Grønne Råd ser gerne, at der ydes tilskud til:

 • Projekter tæt på naboer til de arealer, hvor anlæggene opstilles.
 • Projekter, der kan bidrage til en Co2 reduktion.
 • Projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen.
 • Projekter, der støtter op om de kommunale strategier / politikker.

Det skal synliggøres, hvad midlerne bruges til.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering om status for brug af sprøjtemidler i Vej og Park


Resume

Sagsforløb: DGR

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. oktober 2018 godkendt en handleplan for brug af sprøjtemidler.

I planen er der defineret det mål, at forbruget af glyphosat skal reduceres til et minimum. Fagforvaltningen har udarbejdet en oversigt over forbruget af sprøjtemidler de seneste år.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Der foreligger en godkendt handleplan fra 2018 for brug af sprøjtemidler i Brønderslev Kommune.

I planen er der defineret et mål for bekæmpelse af bjørneklo, og at forbruget af glyphosat skal reduceres til et minimum. Fagforvaltningen har udarbejdet en oversigt over forbruget af sprøjtemidler de seneste år.

Desuden er der defineret det mål, at Vej og Park i løbet af 2018/2019 udelukkende anvender ikke kemiske sprøjteregister (ecostyle) i den intelligente sprøjtemaskine, så glyphosat alene anvendes til bekæmpelse af invasive arter.

Forbrug af glyphosat i perioden 2015 - 2020:

År

Bekæmpelse af Bjørneklo

Sprøjtning af fortov mv.

Fast belægning

Totalt

2015

25,0 kg

25,0 kg

2016

11,0 kg

11,0 kg

2017

7,2 kg

4,8 kg

12,0 kg

2018

4,1 kg

*2,8 kg

6,9 kg

2019

2,8 kg

4,8 kg

8,6 kg

16,2 kg

2020

4,1 kg

4,8 kg

5,8 kg

14,7 kg

*Det lave niveau skyldes en meget varm sommer

I forhold til bekæmpelse af bjørneklo ses der en betydelig reduktion i forbruget af glyphosat i perioden 2015 - 2020. Hovedårsagen til denne reduktion handler primært om, at det er blevet iværksat en mere målrettet indsats hvor en person har ansvaret for indsatsen når der skal anvendes sprøjtemidler.

I forhold til den øvrige ukrudtsbekæmpelse på fortove, pladser mv. er der ikke sket en væsentlig reduktion i brugen af glyphosat. Forvaltningen anvender i dag en intelligent sprøjtemaskine, som kun sprøjter direkte på ukrudtet, og derved undgår vi spild af sprøjtemidler.

Der foreligger ikke opdateret statistik, der viser forbruget af sprøjtemidler i kommunerne, men den seneste opgørelse fra 2016 viser et gennemsnitligt forbrug på 21 kg. pr. år.

Fagforvaltningen vil i 2021 vurdere alternative metoder til bekæmpelse af ukrudt på fortove, pladser mv., som bidrager til en yderligere reduktion i forbruget af sprøjtemidler. Som et eksempel anvender Holstebro Kommune kogende vand til bekæmpelse af ukrudt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Alternative metoder til bekæmpelse af ukrudt på fortove, pladser m.v. undersøges med henblik på at reducere forbruget af sprøjtemidler.

Peter Larsen, Vendsyssel Energi- og Miljøforening anbefaler, at der findes alternative løsninger til glyphosat hurtigst muligt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Emner til senere møder


Resume

Sagsforløb: DGR

Emner til senere møder.

Sagsfremstilling

Emner til senere møder.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Naturhandleplaner og den fremadrettede proces.
 • Vådbundsprojekter – Nørreå og Jerslev Bro. Hvad er status?
 • Bedre adgang til skovene i kommunen - der er skovarealer, som borgerne har for svær adgang til
 • Orientering om indsamling af de 10 affaldsfraktioner
 • Besøg i Vester Skoven. Svend Erik Mikkelsen vil gerne være guide og fortælle om skoven / stierne – sammen med Mads Birkholt fra naturskolen
 • Besøge Landbo Nord – fokus på biodiversitet. (Mødet efter sommerferien) 1 time

Senere møde:

 • Besøge Grindsted Plantage.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


12. Næste møde


Resume

Sagsforløb: DGR

Næste møde.

Sagsfremstilling

Næste møde holdes den 20. maj 2021. Mødested?

Personale

Ingen.

Beslutning

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Liste over medlemmer af Det Grønne Råd med mailadresser sendes til rådet sammen med referatet.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer