Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd - Referat

Dato: 20. maj 2021
Lokale: Brøndbakvej 100, Jerslev
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: DGR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Personale

Ingen.

Beslutning

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen.

Til toppen


2. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: DGR

Det Grønne Råd skal tage stilling til, om dagsordnen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd godkender dagsordnen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen


3. Opfølgning fra forrige møde


Resume

Sagsforløb: DGR

Opfølgning fra forrige møde.

Sagsfremstilling

Opfølgning fra forrige møde.

 • Vej og Park undersøger alternative metoder til bekæmpelse af ukrudt på fortove, pladser m.v. med henblik på at reducere forbruget af sprøjtemidler - punkt kommer på næste møde.
 • Administrationsforslag til Grøn Pulje - punkt kommer på næste møde.
Personale

Ingen.

Beslutning

Opfølgningen blev taget til efterretning.

Der blev gjort opmærksom på, at kommissorium og ajourført medlemsliste mangler på hjemmesiden.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen


4. Besøg i Grevsmosen og Slettingen/Vesterskov


Resume

Sagsforløb: DGR

Svend Erik Mikkelsen fra Dansk Ornitologisk Forening og Mads Birkholt fra Naturskolen vil vise rundt ved Grevsmosen og Slettingen/ Vesterskov.

Mødested er Brøndbakvej 100, Jerslev.

Sagsfremstilling

Svend Erik Mikkelsen fra Dansk Ornitologisk Forening og Mads Birkholt fra Naturskolen vil vise rundt ved Grevsmosen og Slettingen/ Vesterskov.

Området er en del af Jyske Ås, hvor kommunen har lavet et projekt med skiltning og forbedring af stisystemer. Fra P-pladsen kan man tage på 4 forskellige ruter, to i Brønderslev Kommune og to ind i Frederikshavn Kommune. Størstedelen af området er fredet og der findes også en shelterplads ved Slettingen.

Der vil være en gåtur på ca. 50 min. (maks. en time)

Personale

Ingen.

Beslutning

Gåturen blev gennemført.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om fremtidig affaldssortering i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR

Alle landets kommuner skal fra 2023 sortere borgernes affald i 10 fokusfraktioner; herunder føde- og drikkevarekartoner og tekstiler, som ikke har været sorteret i nævneværdigt omfang tidligere.

I Brønderslev Kommune planlægges det, at der fra den 1. oktober 2022 indføres en ordning, hvor der indsamles mad- og restaffald i en rumopdelt container sammen med en kasse til farligt affald efter behov. Desuden er der initiativer i gang med henblik på at kunne indsamle bl.a. føde- og drikkevarekartoner sammen med plast og metal. Forud for denne indsamling vil der ske tilpasning af kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Den 16. juni 2020 vedtog et bredt flertal i folketinget Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Formålet med aftalen er bl.a. at nedbringe CO2-udledningen fra affaldssektoren med henblik på at reducere den samlede CO2-udledning med 70 % i 2030 som beskrevet i klimaloven. Uden initiativer på affaldsområdet ville udledningen fra affaldssektoren ellers udgøre 5,7 % af de nationale udledninger i 2030.

Klimaplanen indebærer en mere strømlinet affaldssortering på tværs af kommunegrænser og på tværs af erhvervsliv og den private sektor. Der er defineret 10 fokusfraktioner for affaldssorteringen: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Nuværende situation i Brønderslev Kommune

Siden 2019 har fraktionerne plast, metal og papir været udsorteret separat i Brønderslev Kommune. Madaffald sorteres ikke separat, som det sker i Hjørring Kommune. Det skyldes, at regler og vilkår var uafklarede, da affaldsplanen for Brønderslev Kommune var i proces i 2016. Af det farlige affald indsamles der batterier under ordningen "batterier på låget".

Der er fagforvaltningens opfattelse, at modtageordningen for farligt affald på de 6 genbrugspladser i kommunen fungerer effektivt og hensigtsmæssigt. Regulativet for husholdningsaffald har været gældende siden 2018. Regulativet skal beskrive de indsamlingsordninger, som findes i kommunen, men i forhold til daglig drift og håndhævelse er regulativets vigtigste formål at definere regler og vilkår omkring standplads og adgangsveje hos borgerne. Planlægning af selve indsamlingsordningerne og fraktionerne planlægges bedst gennem affaldsplanen og løbende beslutninger i udvalg og byråd.

Statistik om mad- og restaffald

I 2020 blev der indsamlet følgende mængder affald af de forskellige typer i Brønderslev og Hjørring Kommune

Tons Hjørring

Tons Brønderslev

I alt

Madaffald

4.522

0

4.522

Restaffald

9.526

7.916*

Plast og metal

912

491

1.403

Papir (inkl. mindre papstykker)

1.952

1.051

3.003

* Heraf 2.948 t til Reno-Nord

Plast og metal udgør ikke så mange tons, men udfordringen med disse fraktioner er, at plast fylder meget.

Fagforvaltningen har ud fra fordelingen mellem mad- og restaffald i Hjørring Kommune beregnet, at der i 2020 blev afbrændt ca. 2.500 t madaffald, som ellers kunne have været udnyttet i en videre proces med forbehandlingsanlæg og biogasanlæg. I forhold til CO2 er dette ikke et stort problem, fordi energien i madaffaldet udnyttes effektivt gennem røggaskondensering i forbindelse med forbrændingen. Fordelene ved forbehandling og biogas er i højere grad, at næringsstofferne (især fosfor) recirkuleres, og at biogas er en attraktiv løsning med hensyn til brændstof til den tunge transportsektor.

Implementeringsfrist i klimaplanen

I klimaplanen fra den 16. juni 2020 var der en meget kort implementeringsfrist for 9 af de 10 fokusfraktioner, nemlig den 1. juli 2021. I lighed med flertallet af danske kommuner har Brønderslev Kommune søgt om dispensation for fristen, da den var temmelig urealistisk, bl.a. fordi der er 12-18 måneders leveringstid på rumopdelte renovationsbiler. Dispensationen blev imødekommet, således at fristen nu er inden udgangen af 2022.

Planer for indsamlingsordning for mad- og restaffald og farligt affald

Fagforvaltningen er i skrivende stund i gang med et udbud af indsamling af mad- og restaffald i rumopdelte renovationsbiler. Det indgår i udbuddet, at der også skal indsamles farligt affald i miljøkasser (evt. røde), som borgerne kan stille ud efter behov. Det forventes, at der kan indgås kontrakt om denne indsamling inden sommeren 2021. Efterfølgende skal der gennemføres udbud af indkøb af containere til mad- og restaffald. Behovet vil være ca. 14.000 rumopdelte containere samt yderligere et antal større containere og nedgravede containere til bl.a. boligforeninger. Ordningen med mad- og restaffald og kasser til farligt affald vil blive med opstart den 1. oktober 2022. Disse initiativer vil bringe Brønderslev Kommune på niveau med den ordning, som har fungeret i Hjørring Kommune siden slutningen af 2018. De andre kommuner i Nordjylland sorterer heller ikke madaffald separat på nuværende tidspunkt.

Planer for de øvrige fokusfraktioner

Pap

Det er ikke realistisk, at alt pap fra borgerne kan indsamles ved husstanden. Af hensyn til kravene i klimaplanen vil der blive sat et piktogram for pap på containerne til plast, metal og papir, men borgerne opfordres kraftigt til ikke at putte papstykker, som er større end en skotøjsæske i containerne.

Føde- og drikkevarekartoner

I et nordjysk samarbejde planlægges det, at føde- og drikkevarekartoner skal i rummet til plast og metal. Sorteringsanlægget på Reno-Nord forventes at kunne sortere disse fraktioner til genbrug. Som følge af forventede større mængder i containerne (herunder formentlig nok også lidt mere pap), kan det være aktuelt at ændre tømningsfrekvensen for de tørre affaldsfraktioner til 3 uger i stedet for som nu 4 uger. I løbet af sommeren 2021 vil der blive gennemført forsøg i Vrå og Kærby (ved Aalborg) med henblik på at afklare, om hyppigere afhentning er mest hensigtsmæssigt, eller om der evt. skal indkøbes større containere eller suppleres med flere containere hos de borgere, som ellers vil få kapacitetsproblemer.

Glas

Klimaplanen lægger op til, at glas skal indsamles på matriklen eller "husstandsnært og inden for kort gåafstand". Denne problemstilling har været genstand for mange diskussioner i affaldsplanlæggerkredse. I den nuværende ordning med glaskuber og genbrugspladsernes ordning opnås der en høj indsamlingseffektivitet, og derfor vil en husstandscontainer til glas være en dyr ordning, som har en begrænset miljøeffekt. Desuden er mange borgere betænkelige ved for mange containere på matriklen. Derfor planlægger de fleste landkommuner at fortsætte den hidtidige ordning, evt. udbygget med lidt flere kuber, så tætheden bliver større. I fagforvaltningen afventer vi situation i samarbejde med bl.a. AVV, som allerede nu har et tilbud om afhentning af glas på matriklen 4 gange om året for 460 kr.

Tekstiler

Tekstiler er den eneste fraktion, hvor der ikke oprindeligt var et implementeringskrav om den 1. juli 2021. Fagforvaltningen ser tiden an. Det mest sandsynlige vil være en ordning med bestilling af afhentning på matriklen i lighed med storskraldsordningen som et supplement til ordninger på genbrugspladser og gennem bl.a. Røde Kors.

Affaldsplan, husholdningsaffaldsregulativ og proces i offentligheden

Affaldsplanen for Brønderslev Kommune vil blive udarbejdet i et samarbejde med Hjørring Kommune og AVV. Tidsplanen kendes ikke pt. Forud for implementering af separat indsamling af mad- og restaffald den 1. oktober 2022, skal der ske en revision af regulativet for husholdningsaffald. Både affaldsplan og nyt regulativ kræver en 8-ugers offentlighedsperiode. Det er fagforvaltningens opfattelse, at nationale regler i bl.a. affaldsbekendtgørelsen udstikker nogle retningslinjer, som ikke giver så store lokale "frihedsgrader". Endvidere er det fagforvaltningens opfattelse, at den ovenfor skitserede plan vil dække behovet for langt de fleste borgere. Det største potentiale for individuelle løsninger vil nok være til- og fravalg af afhentning af glas (herunder flasker) på matriklen.

I det kommende regulativ for husholdningsaffald kan det være relevant at kræve, at affaldscontainere fremover ikke må stå længere væk end 35 m fra det sted, hvor renovationsvognen kan vende eller holde. I øjeblikket er den maksimale afstand 50 m, men det vil være hensigtsmæssigt at ændre til 35 m, fordi det er max. afstanden i Hjørring Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det blev foreslået, at fremtidige kampagner om affaldssortering suppleres med info om den videre behandling af affaldet hos AVV / Reno Nord.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen


6. Proces og organisering af dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune


Resume

Sagsforløb: DGR

Miljøministeren har opfordret alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Brønderslev Kommune har besluttet at deltage i projektet med de tiltag, der allerede er igangsat – etablering af faunastriber / begrænsning af græsslåning til arealer, hvor det er nødvendigt med græsslåning for trafiksikkerheden.

Ambitionsniveauet for den kommende proces fastlægges i tæt dialog med Det Grønne Råd.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til drøftelse.

Sagsfremstilling

Miljøminister Lea Wermelin har den 10. februar 2021 opfordret alle danske kommune til at deltage i en konkurrence frem mod 2022, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur.

Brønderslev Kommune har besluttet at deltage i projektet med de tiltag, der allerede er igangsat – etablering af faunastriber / begrænsning af græsslåning til arealer, hvor det er nødvendigt med græsslåning for trafiksikkerheden.

Hvad handler konkurrencen om?

 • Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden. Arter uddør hurtigere end nogensinde før: 1 mio. dyre- og plantearter er i fare for at uddø. På den baggrund opfordrer Miljøminister Lea Wermelin de danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.
 • Dommerpanelet består af Miljøminister Lea Wermelin, tv-værten Frank Erichsen og biologen Morten DD. Hansen, der skal kåre vinderkommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Der er fri leg, og vinderen udvælges baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. En kommune kan også vælge at fokusere på noget helt femte, der gør kommunen VILD.
 • De 98 kommuner kunne tilmelde sig konkurrencen frem til den 24. marts 2021, hvorefter dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune skydes i gang. Konkurrencen løber frem til udgangen af 2022.
 • Et filmhold følger konkurrencen, og optagelserne vil blive sendt i 2023 som anden sæson af Gi os naturen tilbage på DR. Mere end 500.000 seere fulgte med i første sæson, der blev sendt i efteråret 2020.
 • Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne Sammen om et VILDERE Danmark, hvor målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

Konkurrencen vil skabe opmærksomhed om Brønderslev Kommunes mangfoldige natur og potentielt få skabt større biodiversitet i kommunen. Initiativet understøtter kommunens vision - Et godt sted af leve". Desuden vil øget fokus på rig og vild natur og de oplevelser naturen kan give, gavne borgernes sundhed.

Hvad kan vi byde ind med i Brønderslev Kommune?

Teknik- og Miljøudvalget har afsat 75.000 kr. til et forsøgsprojekt, hvor der etableres faunastriber forskellige steder i kommunen. Desuden er mange landmænd, i samarbejde med blandt andet LandboNord, godt i gang med etablering af faunastriber.

Fagforvaltningen har på det seneste fået en del henvendelse fra borgere og foreninger/organisationer, som spørger ind til, om kommunen har planer om at iværksætte nogle initiativer for at understøtte mere vild natur og mere biodiversitet. Mange borgere vil selv gøre noget, men har behov for inspiration for at komme i gang. Der er dog fra Byrådets side ikke tilført ekstra ressourcer til projektet, hvilket betyder, at der er begrænsede interne ressourcer til rådighed for en faciliterende rolle i forhold til at få hele kommunen (borgere, boligforeninger, erhvervslivet, landbruget mfl.) inddraget i konkurrencen. Der ønskes derfor input fra Det Grønne Råd ift. processen og hvordan Det Grønne Råd og andre frivillige kunne få en rolle i projektet.

Hvordan organiserer vi processen?

Deltagelse i konkurrencen medfører en opfyldelse af en række formalia, herunder etablering af ”den grønne bog” og hjemmeside, hvor indsatserne skal fremgå. Dette udarbejdes af Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, som tillige vil stå for den løbende indmelding af indsatser fra øvrige aktører (borger, boligforeninger, erhvervslivet og landbruget).

I forbindelse med opstart af projektet foreslås det, at der etableres et kick–off event i forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen i september 2021.Eventet kunne have titlen ”Biodiversitet – fra tanke til handling” og kunne bestå af inspirerende indlæg fra folk, der har erfaringer med at skabe biodiversitet i praksis (f.eks. Hjørring Kommune, en boligforening, Landbo Nord, Dronninglund gymnasium, en fagekspert mfl.). Herudover foreslås det, at der planlægges en workshop i foråret 2022 med det formål at udveksle erfaringer bland deltagerne og evt. invitere foredragsholdere ift. eventuelle konstaterede udfordringer.

Til planlægning og udførsel af Kick-off mødet og den efterfølgende workshop foreslås det, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe under Det Grønne Råd. Denne kunne bestå at udvalgte medlemmer fra Det Grønne Råd samt eksterne interessenter/ lokale ildsjæle.

Det forventes således, at Det Grønne Råd får en central rolle i hele forløbet, hvor der vil være særligt fokus på engagement, involvering og vidensdeling. Processen vil kræve, at der er en tovholder på opgaven ift. planlægning af ovenstående events samt involvering og rådgivning af borgere mv.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd til drøftelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Det Grønne Råd ønsker at arbejde videre med emnet.

Der blev nedsat en ad’hoc gruppe med deltagelse af Peter Larsen, Mogens Ingemannsen, Svend Erik Mikkelsen og Rasmus Thorgaard.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen


7. Opfølgning på webinar den 10. maj 2021 vedr. Natur på tværs af Nordjylland


Resume

Sagsforløb: DGR

De nordjyske kommuner og Business Region North vil med det tværgående samarbejdsprojekt "Natur på tværs" fremme etablering af store sammenhængende naturområder i Nordjylland. Naturområderne skal bidrage til at bremse tabet i biodiversitet samtidigt med, at de vil bidrage til at lagre kulstof, modvirke oversvømmelser, tiltrække nye borgere og turister og fremme undervisning, friluftsliv og sundhed.

Naturområderne etableres i samarbejde med både private og offentlige lodsejere og sker på frivillig basis. Det er endnu ikke politisk vedtaget, hvorvidt Brønderslev Kommune fremadrettet vil deltage i det tværgående samarbejdsprojekt "Natur på tværs".

Det Grønne Råd var inviteret til et webinar den 10. maj 2021 med det formål at få visionen for projektet præsenteret og at arbejdsgruppen bag projektet kunne få input fra De Grønne Råd i Nordjylland.

Deltagerne fra webinaret opfordres til at orientere om udbytte af webinar samt tanker omkring projektet.

Sagsfremstilling

Nordjylland har allerede en fantastisk natur og enestående landskaber, som landsdelen er meget stolte af. De nordjyske kommuner har i de senere år stået sammen for at præsentere den nordjyske natur på Naturmødet i Hirtshals, ligesom der har været samarbejde på tværs af kommunerne med Grønt Danmarkskort, og helt i overensstemmelse med naturrådenes anbefalinger til det videre arbejde med at implementere Det grønne Danmarkskort. Der er således skabt et solidt fælles fundament - både fagligt og organisatorisk.

Alle de nordjyske kommuner har behandlet den fælles nordjyske klimastrategi og "Natur på tværs" kan ses som en konkret handling i forlængelse af denne strategi. I strategien står det klart, at de nordjyske kommuner vil dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs. Der er behov for en fælles politisk retning i Nordjylland i forhold til at satse på mere og vildere natur. Projektet kaldes for Natur på tværs af Nordjylland og er et samarbejde mellem Business Region North (BRN) og 10 nordjyske kommuner.

Projektet
Natur på tværs af Nordjylland er en ambitiøs satsning på at udpege og udvikle større og vildere natur i Nordjylland. Der satses på fire overordnede sigtelinjer for de nye naturområder (de 4 S’er):

 • Storhed. Større områder med plads til vild og dynamisk natur.
 • Sammenhængende områder på tværs af kommunegrænser, hvor der er højt til loftet og plads til både den vilde natur og mennesker.
 • Skabende (Værdiskabende) ved ikke bare at levere på natur og biodiversitet, men også ved at lagre kulstof og vand i landskabet, tiltrække nye borgere og turister samt danne en spændende ramme for undervisning og et aktivt friluftsliv.
 • Samarbejde både på tværs af kommunegrænser og normale fagskel, men også med de lokale kræfter, der skal lægge jord til de kommende naturområder.

På national og international plan er der stor fokus på at skabe mere plads til vild natur, hvilket blandt andet blev illustreret af den biodiversitetspakke på 880 mio. kr., som regeringen og støttepartierne præsenterede før jul. Natur på tværs af Nordjylland er hele regionens ambitiøse bud på, hvordan de nordjyske kommuner og BRN i fællesskab kan blive en aktiv del af dette arbejde. Målet med Natur på Tværs af Nordjylland er således at identificere en række konkrete naturområder i Nordjylland, som har potentiale til at blive store og sammenhængende naturområder, og derefter at arbejde aktivt for at udvikle områderne som vilde naturområder.

Udvælgelse af områderne sker på baggrund af en faglig rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Den bygger på den nyeste viden om natur og biodiversitet og indeholder en screening af hele Nordjylland i forhold til at udpege områder med størst muligt potentiale for vild natur. BRN og de nordjyske kommuner vil på baggrund af rapporten søge at starte en række pilotprojekter i de mest værdifulde områder, i tæt samarbejde med borgerne i de relevante områder. Det er en forudsætning for projektets succes, at lodsejere indgår på 100 procent frivillig basis, og at der er en solid lokal forankring og opbakning til projektet.

Natur på tværs af Nordjylland skal ikke kun bremse tabet af biodiversitet ved at afsætte plads til vild og dynamisk natur. Der vil også være en række positive, afledte effekter af store naturområder, som kommer både lokalsamfundet og regionen til gavn.

Udtagning af landbrugsjord til natur vil bidrage til at fremtidssikre landbrugserhvervet ved at kompensere for ophør af dyrkning af arealer, som i dag ikke er rentable. Vild natur er også et effektivt klimaværktøj, både i forhold til lagring af kulstof og tilbageholdelse af mere vand i landskabet, ligesom vild natur kan fjerne uønskede næringsstoffer. Vild natur er endvidere en meget vigtig kulisse for et levende friluftsliv og byder på gode muligheder for både sundhedsfremme og undervisning på alle niveauer. Endelig vil vild natur være et trækplaster i forhold til bosætning og turisme.

Værktøjerne til at skabe plads til vild natur kan være mange, herunder multifunktionel jordfordeling, men det vil afhænge af de lokale forhold i hvert af de enkelte projekter.

Organiseringen
Natur på tværs organiseres som et tvær-kommunalt netværk inden for de eksisterende rammer. Organisationen er afhængig af en engageret indsats i alle de deltagende kommuner og organiseringen er opdelt i:

 • Politisk niveau: Projektet politiske ophæng sker i regi af BRN, hvor projektet er en del af Strategi og handlingsplan 2020.
 • Kommunalt netværk: Består af en repræsentant fra hver af de nordjyske kommuner, som fungerer som kontaktperson mellem arbejdsgruppen og kommunerne. Er ansvarlig for videreformidling internt i egen kommune og for, at relevante data, kontakter og ideer formidles tilbage til arbejdsgruppen.
 • Styregruppe: Består af arbejdsgruppen samt de nordjyske tekniske chefer. Cheferne sikrer forbindelse til det samlede chefniveau og videreformidling til det politiske niveau.
 • Arbejdsgruppe: Består af fem personer, som repræsenterer de kommunale naturmedarbejdere og NNN (Netværk for Nordjyske Naturoplevelser). Denne gruppe fungerer som koordinerende arbejdsgruppe og varetager den daglige projektledelse.

Den videre proces

Natur på tværs af Nordjylland er godkendt i BRN’s bestyrelse og skal nu formelt godkendes i de 10 kommuners byråd. Herefter vil arbejdsgruppen udarbejde en mere konkret projektbeskrivelse, der beskriver, hvordan projektet foldes ud over hele regionen. Herunder vil der blive opstillet en række kriterier for, hvordan områder kan kvalificere til projektet, en tidsplan samt en plan for formidling og kommunikation af projektet. Projektbeskrivelsen skal godkendes i efteråret 2021 af BRN’s bestyrelse og de enkelte kommuners byråd. Herefter forventes projektet at have formel opstart 1. januar 2022.

Når projektet i foråret 2021 er politisk godkendt, vil arbejdsgruppen og BRN’s sekretariat præsentere idéerne og det faglige grundlag bag Natur på tværs af Nordjylland for offentligheden via en oplysningskampagne. Kampagnen vil tage udgangspunkt i de potentialer og fordele, der er ved at afsætte plads til vild natur. Det vil både være specifikt for den truede biodiversitet, men også generelt for Nordjylland. Kampagnen vil rette sig mod lokale og nationale medier samt de sociale medier.

Det Grønne Råd var inviteret til et webinar den 10. maj 2021 med det formål at få visionen for projektet præsenteret og at arbejdsgruppen bag projektet kunne få input fra De Grønne Råd i Nordjylland. Kommenterer og indput fra webinaret fremgår af bilag 1 (ikke modtaget endnu).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at deltagerne fra webinaret orienterer om udbytte af webinar samt tanker omkring projektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kommentarer og input fra webinaret er endnu ikke modtaget.

Der blev orienteret fra webinaret.

Punktet drøftes på et senere møde, når der foreligger en mere konkret projektbeskrivelse fra arbejdsgruppen i BRN-regi.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen


8. Forslag fra Danmarks Naturfredningsforening om naturpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR

Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt forslag om, at Brønderslev Kommune får udarbejdet en naturpolitik. Forslaget var bilagt materiale til inspiration for en sådan proces.

Det Grønne Råd skal tage stilling til en proces, herunder hvordan Det Grønne Råd kan få en rolle i processen. På baggrund heraf kan sagen fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt et forslag om, at Brønderslev Kommune får udarbejdet en naturpolitik.

De danske kommuner er ikke forpligtigede til at udarbejde en naturpolitik, men ca. 1/3 af kommunerne har en naturpolitik. Ud over at være med til at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark og arbejde for et bedre klima, kan en naturpolitik være med til at sætte bæredygtighed på den politiske dagsorden og sikre attraktive bosætningsområder for kommunens borgere.

Fordelen med en naturpolitik er endvidere, at en politisk diskussion heraf vil kunne sikre et mere strategisk sigte (fx i forhold til at tiltrække bosættere og turister eller støtte strategiske projekter som "Bevæg dig for livet") og vil give en bedre ramme for fagforvaltningens arbejde på området.

Udarbejdelse af en naturpolitik kan i højere eller mindre grad involvere kommunens borgere, men vil under alle omstændigheder ofte være en meget ressourcekrævende proces i forhold til involvering af borgere og sikre tilstrækkelig politik behandling. Formålet med punktet er derfor, at få Det Grønne Råds bemærkninger til en proces, herunder hvordan Det Grønne Råd kan få en rolle i processen. På baggrund heraf kan sagen fremlægges politisk.

Nedenstående beskriver de 7 trin for udarbejdelse af en naturpolitik, som fremgår af materialet fra Danmarks Naturfredningsforening (inspirationsmaterialet:

 1. Politikkens fundament: Her sættes rammen for politikken. En god naturpolitik indeholder en beskrivelse af naturens tilstand, udgangspunktet for prioritering og handling.
 2. Den politiske vision: En langsigtet vision formuleres med afsæt i fundamentet.
 3. Formulering af målsætninger: Visionen omsættes til en række konkrete mål for naturens tilstand og udvikling.
 4. Prioritering af fokusområder: Udvælg de fokusområder, som er vigtigst at prioritere inden for politikkens tidshorisont.
 5. Valg af indsatser og virkemidler: Beslut hvilke konkrete indsatser og virkemidler I vil gøre brug af for at implementere politikkens mål helt eller delvist.
 6. Finansiering og ressourcer: Fastlæg en budgetramme og en finansieringsplan for implementering af politikken.
 7. Opfølgning og evaluering: Fastlæg en evalueringsmekanisme, der beskriver, hvordan der løbende følges op og evalueres på om målene nås og om indsatserne er effektive.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd drøfter en proces, herunder hvordan Det Grønne Råd kan få en rolle i processen. På baggrund heraf kan sagen fremlægges politisk.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslaget om udarbejdelse af en Naturpolitik drøftes politisk.

Der er behov for en prioritering i forhold til personaleressourcerne.

DK2020-opgaven er politisk prioriteret til igangsætning i efteråret 2021.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Status på vådområde, lavbund- og helhedsprojekt


Resume

Sagsforløb: DGR

Status på vådområdeprojektet ved Jerslev bro er, at jordfordelingsprocessen pt. er i gang. Når denne proces er afsluttet, skal projektet tilrettes og udbydes. Sidste del af processen forventes inklusiv etablering at kunne gøres på 1,5 år.

Status på lavbundsprojektet ved Nørreå er, at fagforvaltningen endnu ikke er kommet i gang med hverken den tekniske eller den ejendomsmæssige forundersøgelse, på grund af Corona. Det forventes, at der bliver mulighed for at holde opstartsmøde efter sommerferien.

Status på helhedsprojektet ved Nørreå er, at fagforvaltningen er gået i gang med at kigge på naturforholdene. Det forventes, at der bliver mulighed for at holde opstartsmøde efter sommerferien.

Sagen fremsendes til Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Vådområdeprojektet Jerslev bro har fået realiseringstilsagn på 46,7 mio. kr. (heraf ca. 6 mio. til anlægsdelen) givet under ordningen Kvælstof- og fosforvådområde og lavbundsprojekter. Projektperioden løber frem til den 2. september 2023.

Formålet med vådområdet er, ud over overordnet at aflaste Ryås vandløbssystem, at mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden. Dette gøres ved at genslynge og hæve vandløbsbunden, samt lukke dræn, således at de vandløbsnære arealer oversvømmes ved større regnhændelser.

Status på projektet i realiseringsfasen er, at jordfordelingen er i gang ude hos lodsejerne. Limfjordssekretariatet har for nyligt orienteret om, at der er en lodsejer, som ikke ønsker at deltage og at flere er skeptiske, hvor de dog håber på at finde løsninger, således at lodsejerne kan se sig selv i projektet.

Lavbundsprojekt Nørreå dalen har fået tilsagn til forundersøgelse på knap 530.000 kr. givet under ordningen Kvælstof- og fosforvådområde og lavbundsprojekter. Projektperioden løber frem til den 28. april 2022.

Formålet med projektet er, ud over at reducere kvælstofudledningen til Limfjorden, at reducere drivhusgasser til atmosfæren, samt at forbedre naturen. Dette gøres primært ved at tage arealer ud af drift og genoprette den naturlige hydrologi, hvorved jordens nedbrydning af tørv standses.

Status på projektet i forundersøgelsesfasen er, at forvaltningen på grund af Corona ikke har haft mulighed for opstartsmøder. Lodsejere er endnu ikke orienteret om projektet.

Helhedsprojekt Nørreå dalen har fået tilsagn til forundersøgelse på knap 4 mio. kr. givet under tilskudsordningen for helhedsprojekter. Projektperioden løber frem til den. januar 2022.

Formålet med projektet er at lave en helhedsorienteret klimatilpasning, samtidig med at både natur og landbrugsdriften fremtidssikres.

Ådalen vil ved genslyngning tilbage til det oprindelige forløb, fungere som vandopmagasineringsplads. Dette vil være med til at skabe målopfyldelse med god økologisk tilstand i vandløbet, samtidig med at værdifuld landbrugsjord i Ryå aflastes ved store regnhændelser.

I tillæg til ovenstående er der i projektet også fokus på at lave rekreative tiltag, som cykelsti og fx fugletårn, som forbinder lavbundsprojektet og helhedsprojektet på tværs af Tolstrupvej.

Status på projektet i forundersøgelsesfasen er, ligesom med lavbundsprojektet, at der på grund af Corona ikke har været mulighed for opstartsmøder. Lodsejerne er orienteret.

Limfjordssekretariatet er sammen med Brønderslev Kommunes naturafdeling påbegyndt afklaringen af naturforholdene.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Forespørgsel fra Bæredygtighedsgruppen om plads i Det Grønne Råd


Resume

Sagsforløb: DGR

Fagforvaltningen har modtaget ønske fra Bæredygtighedsgruppen om at få en plads i Det Grønne Råd.

Det Grønne Råd skal tage stilling til ønsket.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har modtaget ønske fra Bæredygtighedsgruppen om at få en plads i Det Grønne Råd.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tager stilling til, om Bæredygtighedsgruppen skal have en plads i Det Grønne Råd.

Personale

Ingen.

Beslutning

Bæredygtighedsgruppen inviteres til næste møde. Der ønskes en præsentation af Bæredygtighedsgruppen.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen


11. Emner til senere møder


Resume

Sagsforløb: DGR

Emner til senere møder.

Sagsfremstilling

Emner til senere møder.

Vej og Park - alternative metoder til bekæmpelse af ukrudt på fortove, pladser m.v. med henblik på at reducere forbruget af sprøjtemidler.

Administrationsforslag til Grøn Pulje.

Naturhandleplaner og den fremadrettede proces.

Bedre adgang til skovene i kommunen - der er skovarealer, som borgerne har for svær adgang til.

Besøge Landbo Nord - fokus på biodiversitet - (Mødet efter sommerferien -1 times varighed)

Besøge Grindsted Plantage.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der var følgende forslag til emner til senere møder:

 • Status på fjernelse af brøndboringer.
 • Orientering om arbejdet med verdensmålene.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen


12. Næste møde


Resume

Sagsforløb: DGR

Næste møde.

Sagsfremstilling

Næste møde - torsdag den 26. august 2021. Mødested?

Personale

Ingen.

Beslutning

Næste møde holdes den 26. august 2021 på Landbo Nord.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: DGR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Benjamin Jensen / Betty S.-Petersen, Steen Rubæk, Hildo Rasmussen, Bent Elten og Palle Martinsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 25. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer