Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 24. maj 2018
Lokale: Jobcentrets kantine
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Der er afbud fra:

Torben Farum og Esben Slot til mødet.

Beslutning

Eskild Sloth Andersen

Torben Farum

Esben Slot

Richardt Thomsen

Christian Mosevang

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bilag fra præsentation på mødet v. Vibeke Holler vedhæftes referat.

Fraværende:

Eskild Sloth Andersen

Torben Farum

Esben Slot

Richardt Thomsen

Christian Mosevang

Bilag

Til toppen


3. Jobbarometer i Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for fremtidens efterspørgsel efter arbejdskraft.

Kommunerne har i alt spurgt 981 virksomheder om deres forventninger til arbejdskraftbehovet i 2018.

Prognosen viser, at cirka en tredjedel af de adspurgte virksomheder forventer at øge antallet af medarbejdere, mens 58 % forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant indenfor det næste år.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for efterspørgslen efter arbejdskraft i 2018.

Undersøgelsen er gennemført af kommunernes virksomhedskonsulenter.

I alt medvirker 981 virksomheder i undersøgelsen, hvoraf de 243 virksomheder ligger i Brønderslev Kommune.

Resultaterne viser, at 36 % af de adspurgte virksomheder forventer, at de har flere medarbejdere om et år, mens 58 % forventer det samme antal medarbejdere og kun 6 % af virksomhederne forventer færre medarbejdere om et år.

I Brønderslev Kommune forventes der flest ansættelser af lager- og logistikmedarbejdere, social- og sundhedsassistenter, industrioperatører og serviceteknikere inden for rengøring og ejendomsservice.

Virksomhederne er ligeledes blevet spurgt om deres parathed og erfaring med henholdsvis udsatte borgere og integrationsborgere. Her viser undersøgelsen, at en række virksomheder i Brønderslev Kommune har angivet høj parathed i forhold til at modtage disse borgere. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder angiver også, at de har arbejdsopgaver, der kan løses personer, som kun er ansat få timer om ugen. Der er således mange virksomheder, som i følge undersøgelsen, åbner op for småjobs med få lønnede timer.

Prognosen skal blandt andet bidrage til, at

  • udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked,
  • give rådgiverne i jobcentret, UU-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede de ledige og unge mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet,
  • styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft og
  • give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 4. april 2018, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til drøftelse i LAF.

Beslutning

Der blev efterspurgt et jobbarometer for Brønderslev Kommune alene. Det udsendes sammen med referatet.

Sagen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eskild Sloth Andersen

Torben Farum

Esben Slot

Richardt Thomsen

Christian Mosevang

Bilag

Til toppen


4. Jobmesse 2018


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Jobcentret afholdte den 13. marts 2018 en jobmesse i Brønderslevhallen.

Både deltagende virksomheder og borgere giver udtryk for, at jobmessen var en succes, og der er skabt kontakter mellem virksomheder og ledige, som der nu følges op på med samtaler, praktikker mv.

Sagen fremsendes til drøftelse i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev afholdte den 13. marts 2018 jobmesse i Brønderslevhallen. Det er tredje år i træk, at Jobcentret afholder en jobmesse. Jobmessen er en del af den service, Jobcentret tilbyder virksomheder med henblik på at sikre dem kvalificeret arbejdskraft.

Der var 34 virksomheder og 8 vikarbureauer repræsenteret på jobmessen foruden uddannelsesinstitutioner og LO. Jobmessen var åben for alle jobsøgende, og fra Jobcentret deltog borgere fra alle målgrupper. Fokus var dog primært på de jobparate ledige - det vil sige forsikrede ledige og ledige på ledighedsydelse og kontanthjælp. Unge fra produktionsskolen deltog endvidere i jobmessen.

Forud for jobmessen pågår et forberedelsesarbejde med blandt andet at kontakte kommunens virksomheder og ledige. De fleste virksomheder blev kontaktet med tilbud om deltagelse i jobmessen i forbindelse med indsamling af oplysninger til Vendsyssel Jobbarometer. I forhold til de ledige har jobcentret opfordret dem til at medbringe et kort CV og bistået med at få dette udarbejdet.

Der findes ikke konkrete oplysninger om, hvor mange ledige, der er kommet i arbejde som følge af jobmessen, men Jobcentret har kendskab til tre virksomheder, der vil afholde jobsamtaler med ledige, de har mødt på messen. Jobcentret har også kendskab til to ledige, som er startet i praktik med henblik på ansættelse på ældreområdet som følge af jobmessen.

Tilbagemeldingerne fra de ledige er generelt, at de oplever et udbytte af jobmessen. For nogle fører jobmessen til et arbejde. Andre får øje på nye jobmuligheder gennem jobmessen. Arbejdet med udarbejdelse af CV forud for messen bidrager også til, at de ledige bliver mere bevidste om deres erfaringer og kompetencer.

For virksomhederne handler jobmessen om at møde potentielle kommende medarbejdere, og så handler det om at netværke med andre virksomheder. Inden selve jobmessen afholdte Jobcentret et dialogmøde med de deltagende virksomheder, hvor der var et virksomhedsoplæg og mulighed for at tale med hinanden om udfordringerne på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at jobmessen samlet set har været en succes, som har skabt en række kontakter mellem ledige og virksomheder såvel som virksomhederne imellem.

Jobcentret har udarbejdet en video om jobmessen 2018, som kan tilgås via dette link: https://www.youtube.com/watch?v=6lRHhKQF7hU&feature=youtu.be

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 4. april 2018, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning. Der ønskes en ny jobmesse næste år.

Sagen sendes til drøftelse i LAF.

Beslutning

Der blev efterspurgt konkrete tal på, hvor mange borgere, der får job i forbindelse med jobmessen, eller eventuelt en case med den gode historie fra jobmessen i Brønderslev Kommune.

Det tages med i den videre opfølgning på jobmessen.

Fraværende:

Eskild Sloth Andersen

Torben Farum

Esben Slot

Richardt Thomsen

Christian Mosevang

Til toppen


5. Job- og UngeCentrets anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Job- og UngeCentret har i 2017 brugt 4,1 mio. kr. til opkvalificeringsindsatser til forsikrede ledige. Der er bevilget knap 2,2 mio. kr. til ordinær uddannelse og anvendt 1,9 mio. kr. til 6 ugers jobrettet uddannelse.

For disse midler er 181 forsikrede ledige opkvalificeret med ordinær uddannelse, og 135 forsikrede ledige er opkvalificeret via ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum til orientering.

Sagsfremstilling

Uddannelse anvendes til flere målgrupper i beskæftigelsesindsatsen, herunder forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Der er her fokus på anvendelsen af uddannelse i indsatsen for forsikrede ledige.

Der er stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, hvorfor de ledige opkvalificeres, så de matcher virksomhedernes behov.

Job- og UngeCentret har i 2017 bevilget opkvalificeringsindsatser til forsikrede ledige på knap 2,2 mio. kr. til ordinær uddannelse, hvoraf 900.000 kr. er puljemidler. Der er anvendt 1,9 mio. kr. til 6 ugers jobrettet uddannelse.

For midlerne til ordinær uddannelse er 181 forsikrede ledige opkvalificeret, mens 135 forsikrede ledige er opkvalificeret via ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse.

Det fremgår af vedhæftede bilag indenfor hvilke brancheområder, Job- og UngeCentret har bevilget ordinær uddannelse, samt antallet af ledige, der er opkvalificeret indenfor de forskellige områder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse forventer, at der vil blive brugt færre midler på 6 ugers jobrettet uddannelse i 2018, da antallet af forsikrede ledige er faldende.

I det nedenstående gennemgås de forskellige ordninger, hvorfra der bevilges uddannelser til forsikrede ledige.

Pulje til landsdækkende uddannelsesløft

Puljen giver mulighed for, at ledige, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Jobcentret har uddannet én ledig via denne ordning i 2017. Den ledige modtager et beløb svarende til 80 % af dagpengesatsen med en lånemulighed i a-kassen for de sidste 20 %. Jobcentret har i 2017 modtaget cirka 52.000 kr. i puljemidler fra denne pulje. Jobcentret informerer og vejleder alle nyledige om denne mulighed. Det til trods, har det vist sig vanskeligt at anvende puljen i praksis. Billedet er det samme i andre jobcentre, og anvendelsen af denne ordning er derfor yderst begrænset. Problematikken er, at man maksimalt kan uddanne sig i to år via puljen, og derved er det nødvendigt, at den ledige kommer i gang med uddannelse med det samme efter påbegyndt ledighed.

Regional uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje er målrettet korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. De uddannelser, der kan bevilges, fremgår af regionale positivlister, som godkendes i det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Jobcentret har modtaget 768.000 kr. i puljemidler og anvendt dem til opkvalificering af 90 ledige i 2017.

Udover 6 ugers jobrettet

I tilknytning til ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse (jf. beskrivelse længere nede), er der afsat en pulje til kurser, som har en varighed udover 6 uger. Jobcentret har modtaget 66.000 kr. i puljemidler via denne pulje og opkvalificeret 6 ledige i 2017.

Mangelområder

Puljen giver mulighed for at opkvalificere forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har minimum tre måneders sammenlagt forudgående ledighed. Puljen skal give virksomheder inden for mangelområder en konkret mulighed for at få hjælp til opkvalificering af den enkelte ledige. Betingelserne er, at der skal foreligge en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, og der skal være tale om ansættelse indenfor stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Dette fremgår af mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Jobcentret har fået bevilget 18.000 kr. i puljemidler fra denne pulje og opkvalificeret én forsikret ledig via ordningen i 2017.

Øvrig uddannelse til ledige - udenfor puljeordninger

Der bevilges ikke kun uddannelse til ledige, som led i puljeordninger. Såfremt den ledige vurderes at kunne profitere af et uddannelsesmæssigt løft i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, bevilger jobcentret også uddannelse, som et led i den generelle indsats for ledige. I alt har 83 ledige i 2017 modtaget opkvalificering og uddannelse, som ikke er omfattet af puljeordningerne.

6 ugers jobrettet uddannelse

Denne ordning er målrettet ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse. I alt har 135 ledige i 2017 modtaget uddannelse via ordningen. 6 ugers jobrettet uddannelse bevilges af a-kasserne, og i 2017 blev der anvendt cirka 1,9 mio. kr. på ordningen. De ledige, som er en del af målgruppen for denne ordning, kan frit vælge en 6 ugers jobrettet uddannelse fra den landsdækkende positivliste. Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under 6 ugers jobrettet uddannelse. Den tager afsæt i nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, kurser i taxikørsel samt udvalgte moduler på akademiuddannelserne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

SOSU-området blev særligt drøftet, og der blev nævnt forskellige udfordringer i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Dette vil indgå i jobcentrets videre arbejde på området.

Fraværende:

Eskild Sloth Andersen

Torben Farum

Esben Slot

Richardt Thomsen

Christian Mosevang

Bilag

Til toppen


6. Frikommuneforsøg - En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats


Resume

Sagsforløb: LAF

Brønderslev Kommune indgår sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et netværk om frikommuneforsøg under temaet "En mere fleksibelt og effektiv beskæftigelsesindsats".

Brønderslev Kommune deltager i et forsøg vedrørende formkrav til lovpligtige samtaler for forsikrede ledige samt et forsøg, der giver mulighed for at fritage visse jobafklaringssager for at blive forelagt rehabiliteringsteamet.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et frikommuneforsøg inden for temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Byrådet besluttede den 23. november 2016, at Brønderslev Kommune skal deltage i et forsøg vedrørende formkrav til lovpligtige samtaler i forhold til de forsikrede ledige. Med forsøget er Brønderslev Kommune fritaget for de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence hos de forsikrede ledige.

Der afholdes ikke færre samtaler med de ledige, men frikommuneforsøget giver mulighed for større fleksibilitet i forhold til at tilpasse kontakten efter den lediges behov.

Forsøget startede den 1. juli 2017.

KORA og Rambøll evaluerer forsøget løbende, og i februar 2018 blev den første medarbejder- og borgersurvey udsendt.

Den 27. april 2017 godkendte Byrådet, at Brønderslev Kommune deltager i et andet frikommuneforsøg, der giver mulighed for at fritage visse jobafklaringssager fra behandling på rehabiliteringsteam.

Fritagelsen af jobafklaringssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteam retter sig primært mod borgere, som alene har arbejdsmarkedsrettede udfordringer, eller hvor der allerede er iværksat tværfaglige indsatser, som har effekt.

Med fritagelsen af disse sager kan kommunen hurtigere tilrettelægge en målrettet indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i samspil med den enkelte borger.

Det forsøg startede den 1. januar 2018.

På mødet vil der blive givet en mundtlig status på frikommuneforsøgene.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Status og evalueringer på frikommuneforsøgene vil fremadrettet indgå i de møder, der løbende afholdes mellem Brønderslev Kommune, LO og a-kasse.

Fraværende:

Eskild Sloth Andersen

Torben Farum

Esben Slot

Richardt Thomsen

Christian Mosevang

Til toppen


7. Status på kontanthjælpsstrategien


Resume

Sagsforløb: LAF

Jobcenter Brønderslev arbejder med en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varer til udgangen af 2018.

Status på kontanthjælpsstrategien er, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet markant, og Brønderslev Kommune ligger under regionsgennemsnittet.

Jobcentrets mål for udgangen af 2018 er allerede nået, men jobcentret vil fortsat fastholde indsatsen og have fokus på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere.

Sagen fremsendes til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune vedtog i januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet til udgangen af 2018.

Strategien indebærer investering i medarbejdere med henblik på at kunne iværksætte en mere jobrettet og ressourceorienteret tilgang på området. Denne består i:

  • En skærpet visitationspraksis - flere borgere mødes som jobparate
  • Flere jobrettede samtaler med borgerne
  • Etablering af flere virksomhedsrettede tilbud til borgerne
  • Tættere opfølgning på de iværksatte indsatser

Målet med strategien er at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere til 360 fuldtidspersoner ved udgangen af 2018 samt bringe Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet på kontanthjælpsområdet.

Status på kontanthjælpsstrategien i marts 2018 er, at jobcentret allerede har nået målet med 356 fuldtidspersoner over 30 år på kontanthjælp. Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag ligger under regionsgennemsnittet.

Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp over 30 år i % af arbejdsstyrken (16-66 årige)

Region Nordjylland

Brønderslev

Marts 2016

3,4

3,7

Marts 2017

2,8

2,8

Marts 2018

2,6

2,2

Jobcentret vil i 2018 fastholde den virksomme indsats på kontanthjælpsområdet og have fokus på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere, da kommunen fortsat har mange borgere på kontanthjælp. Jobcentret vil i særlig grad have fokus på at bringe de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet i 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eskild Sloth Andersen

Torben Farum

Esben Slot

Richardt Thomsen

Christian Mosevang

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Beslutning

Det blev foreslået, at næste LAF-møde den 30. august 2018 afholdes på en virksomhed, hvor temaet kan omhandle virksomhedernes samarbejde med vikarbureauer og rekrutteringsfirmaer i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Fraværende:

Eskild Sloth Andersen

Torben Farum

Esben Slot

Richardt Thomsen

Christian Mosevang

Til toppen

Opdateret 31. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer