Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Valgbestyrelsen - Referat

Dato: 23. juni 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: VB

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: VB

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering om Valgbestyrelsens opgaver


Resume

Sagsforløb: VB

Orientering om Valgbestyrelsens opgaver.

Sagsfremstilling

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020 om kommunale valg, § 13, stk. 2 har Valgbestyrelsen følgende opgaver:

 • modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund,
 • tildeler de godkendte kandidatlister en bogstavbetegnelse,
 • tilvejebringer stemmesedler og opslag,
 • forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen),
 • forestår opgørelsen af valget, og
 • underretter kandidaterne om udfaldet af valget
Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


4. Principper for bogstavtildeling


Resume

Sagsforløb: VB

Godkendelse af principper for tildeling af bogstavbetegnelse til kandidatlister.

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen har tidligere forhåndsgodkendt følgende principper:

Den liste, der først anmoder om et af de ledige bogstaver, får ved indlevering af kandidatlisten et forhåndstilsagn om, at det ønskede bogstav er reserveret til listen.

Skulle der senere komme ønske fra anden liste om samme bogstav, vil listen blive anmodet om at vælge et andet bogstav, da listens første prioritet er reserveret til anden liste efter først til mølle-princippet.

Følgende bogstaver er ledige og kan tildeles kandidatlisterne efter ovenstående principper:

E - H - J - L - M - N - P - Q - R - T - U - W - Y - Z - Æ

Bogstavet X kan ikke tildeles.

Økonomi- og Boligministeriet har endvidere henstillet, at bogstavet W - pga. forvekslingsmuligheden med V - kun tildeles, hvis det er nødvendigt pga. antallet af kandidatlister.

Med hensyn til principper for tildeling af bogstav til lokallister, henstiller Økonomi- og Boligministeriet, at lokallister, der har deltaget i det sidste byrådsvalg, normalt får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokallisten tidligere har anvendt. Dette vil være aktuelt for liste J, Borgerlisten, såfremt listen genopstiller.

Valgsekretariatet foreslår, at ovenstående principper anvendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Tilbud på trykning af stemmesedler


Resume

Sagsforløb: VB

Valgbestyrelsen anmodes om stillingtagen til, hvor der skal indhentes tilbud på stemmesedler til kommunalvalget den 16. november 2021.

Sagsfremstilling

Der er i Brønderslev Kommune 3 bogtrykkerier:

 • Basis-Tryk, Nordre Ringgade 4, 9330 Dronninglund
 • Brønderslev Bogtrykkeri, Slagterigade 9, Brønderslev (ejes af Basis-Tryk)
 • Clausen Graphic, Østergade 122, Brønderslev

Tidligere praksis har været, at der indhentes tilbud fra lokale trykkerier, og ved kommunalvalget i 2017 blev der tillige indhentet tilbud fra bureau, der henvendte sig med tilbud.

Der vil blive indhentet tilbud på stemmesedler og opslag til både kommunalvalg og ældrerådsvalg.

Der er pt. modtaget henvendelse fra Kailow med tilbud om trykning af stemmesedler. Trykkeriet har adresse i København og Århus.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der indhentes tilbud fra de 3 lokale bogtrykkerier i Brønderslev Kommune.

Til toppen


6. Offentliggørelse af valgresultat


Resume

Sagsforløb: VB

Drøftelse af etablering af valgcafé, hvor resultatet af valgopgørelsen løbende kan følges fra kl. 20.00 den 16. november 2021.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere kommunalvalg foreslås, at

 • der etableres en valgcafé i Brønderslev-Hallen, hvor resultaterne offentliggøres efterhånden som de indløber,
 • at der her serveres gratis pølser, øl og vand, og
 • at valgcafeen er adskilt fra selve valgopgørelsen
Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Orientering om KL-kampagne: Stem Med


Resume

Sagsforløb: VB

Orientering om KL's kampagne: Stem Med.

Sagsfremstilling

I lighed med valget i 2017 udgiver KL kampagnemateriale med henblik på at fremme valgdeltagelsen blandt unge vælgere.

Materialet kan frit benyttes af kommunerne, og der stilles diverse færdige materialer til rådighed, bl.a. quiz om byrådsarbejde, små film om demokrati og valg, plakater og fotos.

Kampagnen vil primært blive anvendt på Facebook.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om tidsfrister m.m.


Resume

Sagsforløb: VB

Orientering om tidsfrister m.m.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse og afvikling af kommunalvalg den 16. november 2021 har Indenrigs- og Boligministeriet udsendt oversigt over tidsfrister, bl.a. følgende:

 • 31. august: Tidligste dato for indlevering af kandidatlister for kandidatlister, der er repræsenteret i Byrådet (fritaget for stillere)
 • 14. september: Sidste frist for indlevering af kandidatlister for kandidatlister, der er repræsenteret i Byrådet (fritaget for stillere)
 • 14. september: Tidligste dato for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for stillere
 • 28. september: Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for stillere
 • 4. oktober: Sidste frist for at anmelde valgforbund
 • 5. oktober: Brevstemmeafgivningen starter
 • 23. oktober: Valgplakater må ophænges fra kl. 12.00
 • 12. november: Sidste frist for brevstemmeafgivning
 • 16. november: Valgdag
 • 17. november: Fintælling i Brønderslev-Hallen - Valgbestyrelsen skal være til stede
Beslutning

Tidsfrister godkendt.

Sidste dag for nedtagning af valgplakater er onsdag, den 24. november 2021 ved døgnets afslutning.

Regler for ophængning af valgplakater udsendes til partierne.

Bilag

Til toppen


9. Bemyndigelse til formanden


Resume

Sagsforløb: VB

Valgbestyrelsen anmodes om at bemyndige formanden til at træffe afgørelse i alle spørgsmål, der ikke giver anledning til tvivl.

Sagsfremstilling

For at sikre en hurtig og smidig afvikling af valget og forberedelserne hertil foreslår Valgsekretariatet, at formanden for Valgbestyrelsen bemyndiges til at træffe afgørelser på Valgbestyrelsens vegne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: VB

Sagsfremstilling

Eventuelt, herunder planlægning/aftale om yderligere møder i Valgbestyrelsen.

Beslutning

De præciseres, at handicapforholdene skal være i orden.

I lyses af corona skal der være fokus på antallet af stemmebokse i Brønderslev-hallen.

Til toppen

Opdateret 23. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer