Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 2. december 2013
Lokale: Lokale 219
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr., således at der for 2013 nu forventes et samlet merforbrug på i alt 2,786 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er er vedlagt status på aftalepunkterne fra Budget 2013.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og fremsender den til fagudvalgenes behandling.

Fagenheden for Beskæftigelse bemærker, at der på Beskæftigelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 9,036 mio. kr. dette merforbrug skal ses i sammenhæng med, at KL henviser til, at merudgifterne til uddannelsesordninger og seniorjob i alt 6,8 mio. kr. skal finansieres af kommunens mindreudgifter til lønninger i 2013, hvorfor der ikke laves midtvejsreguleringer i 2013. I alt udgør mindreudgiften til lønninger 7,8 mio. kr.

Budgetoverskridelsen skal endvidere ses i sammenhæng med mindreforbruget på førtidspensionsområdet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 4:

Drøftet og fremsendes til fagudvalgene til behandling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Generelle ledighedstal for september 2013


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i jobcentret.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i jobcentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Nordjyske ledighedstal for september 2013


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Tallene er for august 2013 og viser, at antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 8,2% i forhold til august 2012. I august 2013 var der i september 763 fuldtidsledige.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ledigheden falder fortsat i Brønderslev Kommune. Ledigheden er faldet med 8,2 % det seneste år svarende til et fald i ledigheden på 68 fuldtidsledige. I alt var der i september måned 2013 763 ledige.

De personer der indgår i ledighedstallene, er personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det vil sige forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Hvis man ser på

ledighedsprocenten for de forsikrede ledige, var den i september på 4,9 %. Det er en lavere

ledighed end i nabokommunerne Hjørring, Frederikshavn, og Aalborg.

På regionalt plan er ledighedsprocenten højest for både mænd og kvinder under 30 år. Kvinder i aldersgruppen 25-30 år topper ledighedsprocenten med 10,0% . Mændene har ligeledes højest ledighed i aldersgruppen 25-30 år med en ledighed på 8,4%.

3F, Metal, Kristelig og Metal tegner sig for de største fald i ledighedeni absolutte tal. 3F har fået 672 færre ledige det seneste år. Kristelig A-kasse 237 færre ledige og Metal har fået 203 færre ledige. Grafen for antal beskæftigede lønmodtagere i juli måned fortsætter en faldende tendens. Der er tale om ca. 3.300 færre fuldtidsbeskæftigede i juli 2013 end i juli 2012. I Brønderslev Kommune er antallet af beskæftigede faldet med 199 personer det seneste år.

Langtidsledigheden falder fortsat i Brønderslev Kommune Langtidsledigheden defineres som ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden de seneste 12 måneder. I Brønderslev Kommune var der i august måned 188 langtidsledige, det er et fald på 75 personer fra september 2012 til september 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Masterplan for det specialiserende voksenområde


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/BE/SS/ØK/BY

Fagenheden Sundhed og Velfærd har udarbejdet en masterplan for det specialiserede voksenområde som er sendt i høring. Masterplan skal laves for perioden 2013 til 2020.

Sagsfremstilling

Masterplanen er udarbejdet i henhold til beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2012. Afsættet er et behov for en samlet analyse på området og deraf følgende anbefalinger.

Masterplanen dækker det specialiserede område i Brønderslev Kommune og målet med masterplanen er at imødekomme de tendenser der venter indenfor området de kommende år. Masterplanen skal danne grundlag for politiske beslutninger om hvordan området skal udvikle sig i perioden 2013-2020

Kort kan det opsummeres at masterplanen skal imødekomme de samfundsmæssige udfordringer og det anbefales at der skal arbejdes hen imod paradigmeskiftet fra ” beskyttet til støttet” indenfor det specialiserede voksenområde.

 1. At alle borgere er aktive i eget liv

 2. At der i alle tilbud arbejdes med, at borgeren har mulighed for at udvikle sig mest muligt, og at der altid er et mål for, hvor borgeren er på vej hen

 3. At der arbejdes hen i mod, at alle borgere, der får et tilbud på det specialiserede voksenområde modtager en rehabiliterende indsats, så det sikres, at den enkelte bliver så selvhjulpen som muligt og modtager det mindst indgribende tilbud

 4. At alle borgere har mulighed for at indgå i fællesskaber

 5. At der etableres botilbud svarende til borgergruppens behov, samt at botilbuddene etableres så fleksibelt som muligt

 6. At der sker en smidig opgaveglidning, hvor det er muligt at udvikle borgeren til at klare sig – at borgeren flytter fra et døgndækkende tilbud til et tilbud uden døgndækning osv. - ud fra et princip om mindst mulig indgribende foranstaltning

 7. At bostøtteområdet udvides i omfang, samt at indholdet i tilbuddet nuanceres, så der sikres øgede anvendelsesmuligheder, svarede til den overordnede anbefaling om rehabiliterende og inkluderede indsatser

 8. At der etableres arbejdsrettede tilbud i kommunalt regi, så der kan gives mulighed for at flest mulige kan få et arbejde

 9. At der etableres akut- og flekstilbud svarende til det stigende behov, der affødes ved at flere og flere kommer til at bo selv med eller uden bostøtte

 10. At det sikres, at der er et bredt udvalg af fritidstilbud

 11. At frivillige inddrages i relevante sammenhænge

 12. At der arbejdes på at samle og udvikle eksisterende tilbud

 13. At der arbejdes på at bevare og udvikle en høj faglighed og kvalitet i ydelserne / tilbuddene – også set i et perspektiv om bedre og billigere indsatser

 14. Skal der være en anbefaling af kommunale /kontra private tilbud i Brønderslev Kommune?

I planen er der beskrevet anbefalinger på såvel det generelle niveau, men også anbefalinger inden for områderne bl.a.

 • Botilbud

 • Bostøtte

 • Akuttilbud

 • Beskæftigelse

 • Samværs og aktivitetstilbud

 • Værested og klubtilbud

 • Uddannelsestilbud

 • Rusmiddelområdet

Anbefalingerne i Masterplan sigter efter at imødekomme de behov, der er for øget fokus på: rehabiliterende indsatser, velfærdsteknologiske løsninger, fleksible og intensive forløb, understøttelse af lokal inklusion kombineret med, at der samtidig skal være fokus på, at der etableres tilbud til målgrupper med stadig mere komplekse behov.

Masterplanen og bilag har været fremsendt i høring hos Fag MED for Sundhed og Velfærd, Lokale MED udvalg, Ledere indenfor Handicap og Psykiatri, Brugerråd, Pårørenderåd, Ældreråd, Arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen, Visitationen og Rusmiddelområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • Masterplanen godkendes og anbefalingerne i masterplanen lægges til grund for det fremtidige arbejde

 • Byrådet tilslutter sig hovedtemaet i masterplanen – fra beskyttet til støttet

 • Masterplanen skal bidrage til udmøntning af flerårsaftalen på området

 • Masterplanen skal lægges til grund for den fremtidige organisering af området

 • Den konkrete udmøntning af masterplanens delelementer forelægges udvalget forinden iværksættelse

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 4. november 2013, pkt. 4:

Til efterretning.

Der laves høringssvar.

Handicaprådet drøfter masterplanen i møde den 3. december 2013.


Beslutning

I respekt for Handicaprådet afventer Beskæftigelsesudvalgets behandling af Masterplanen

Handicaprådets høringssvar.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på etablering af fælles Ungeenhed


Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK/BY

Den fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune driftsættes pr. 1. januar 2014. Der er senest afholdt møde i den politiske følgegruppe den 26. november 2013. Der afholdes ca. hver anden måned møder i den tværfaglige styregruppe.

Hermed giver Fagenheden for Beskæftigelse status på etableringen af Ungeenheden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Lokaler (samarbejde med Teknik & Miljø):

 • Alt går efter planen. Opsætning af pavilloner på Maltvej forventes færdig inden december. (se bilag: Oversigt over forventede etableringsudgifter til Ungeenheden)

 • Medarbejdere flytter ind inden jul

IT, telefoni, kopimaskiner m.m. (samarbejde med IT):

 • Alt går efter planen. Medarbejderne fortsætter med at arbejde i de IT-systemer/fagsystemer, de anvender i dag

Organisation:

 • Flowdiagram for Ungeenheden er udarbejdet. Diagrammet illustrerer det tværfaglige arbejde i Ungeenheden. (se bilag: Flowdiagram Ungeenhed)

 • Den politiske styregruppe anbefaler, at Ungeenheden kommer til at hedde: UngeCenter Brønderslev

Personale:

 • Der er afholdt informationsmøder i de 3 fagenheder i oktober 2013.

 • Ansøgningsfrist for medarbejdere var 1. november – der er i alt kommet 18 ansøgninger. Der var ikke ansøgninger til de administrative stillinger fra Børn og Kultur. 2 medarbejdere er udvalgt til at blive overflyttet. Normeringen fra Sundhed og Velfærd var oprindelig 5,25 årsværk. Dette er ændret til 4,4 årsværk. Det er i den forbindelse aftalt, at der inden jul skal ske en konkret optælling af sager på området, så der bliver et fælles billede af baseline.

 • Der er opslået en ny stilling i Ungeenheden på de restnormeringer, der er blevet efter stillingerne er besat. Stillingen er opslået som faglig leder - men der er ikke personaleansvar i stillingen.

 • Bemanding i Ungeenheden blev offentliggjort i uge 48

 • Afholdelse af Kick-off dag for medarbejderne i december 2013.

Arbejdsgange:

 • I november blev områder for hasteprocedurer udpeget

 • fx. akutte henvendelser og underretninger

 • I november blev administrative udvalg og lign., som er aktuelle for Ungeenheden, kortlagt

 • Udarbejdelse af diverse arbejdsgangsbeskrivelser sker løbende i december og i 2014

Økonomi (samarbejde med Økonomiafdelingen):

 • Budget for politikområde 502 ungeenhed og forslag til administrativt budget for ungeenheden er udarbejdet.

 • Der arbejdes på at få de sidste detaljer på plads.

Pressedækning:

 • Informationsfolder uddeles til borgere i december

 • I december kommer en artikel i lokalaviserne om Ungeenhedens åbning 2. januar 2014

Åbent hus i Ungeenheden medio januar 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejdere flyttes fra Fagenheden for Børn & Kultur, Fagenheden for Sundhed & Velfærd samt Fagenheden for Beskæftigelse til den fælles Ungeenhed.

Beslutning

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Offentlig løntilskudskvote for 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. den kommunale løntilskudskvote for 2014. Kvoten er i 2014 på 112 helårspladser.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. den kommunale løntilskudskvote for 2014. Løntilskudskvoten for 2014 er på 112 helårspladser. Der er tale om et fald på 17 pladser i forhold til 2013, hvor kvoten er på 129 pladser. Som følge af et forventet beskedent fald i ledigheden, er den samlede offentlige kvote for hele landet i 2014 reduceret med 3.250 personer og fastsat til i alt 20.450 helårspladser, hvoraf de kommunale pladser udgør i alt 15.950 helårspladser.

I 2013 er der lavet en ny fordelingsnøgle, der medfører, at kvoten nu fordeles på baggrund af det relative antal årsværk ansat i kommunen.

Formålet med kvoten er at sikre det fornødne antal pladser til aktivering med løntilskud for ledige. Det skal i den forbindelse nævnes, at kvoten skal forstås som en ramme for fremskaffelse af løntilskudspladser. Der er ikke tale om en kvote, hvor succeskriteriet i sig selv er at opfylde kvoten.

Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der i Brønderslev Kommune i perioden januar til oktober 2013, har været en udnyttelsesgrad på 19,5% i forhold til kvoten. På landsplan var

udnyttelsesgraden 42,9%. Årsagen til at jobcentret ikke i samme grad anvender de offentlige løntilskud er, at dagpengeperioden er halveret til to år. En ledig bruger en relativ stor andel af sin dagpengeperiode på et offentligt løntilskudsjob, hvor der sjældent er mulighed for at få job efterfølgende. Jobcentret anviser derfor i udgangspunktet de ledige til offentlige løntilskud i 3 måneder af gangen, dette betyder, at nogle kommunale arbejdsgivere har sagt fra i forhold til de offentlige løntilskud. Jobcentret satser af den grund primært på virksomhedsaktivering på de private virksomheder, hvor der oftest er bedre muligheder for, at den ledige kan blive ansat efterfølgende.

Det skal imidlertid præciseres, at Brønderslev Kommunen, jf. nedenstående, har en forpligtigelse til at stille de nødvendige løntilskudspladser til rådighed.

Reglerne for rekvirering af løntilskudspladser fremgår af Styringsbekendtgørelsen, hvor det er præciseret, at ”Jobcentrene (og Anden Aktør) kan rekvirere en konkret løntilskudsplads hos en central offentlig arbejdsgiver til påbegyndelse på et bestemt tidspunkt efter udløbet af en leveringsfrist på 24 arbejdsdage. Kan den pågældende arbejdsgiver ikke stille den konkrete plads til rådighed, skal myndigheden i videst muligt omfang sikre, at den tilbudte plads er relevant i forhold til den lediges beskæftigelsesmål. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der under alle omstændigheder stilles en plads til rådighed”

Brønderslev Kommune lever op til denne forpligtelse via løntilskudskataloget, som administreres via Personaleafdelingen. Det er muligt at få et overblik over kommunens løntilskudsstillinger på kommunens hjemmeside.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Jobrotationsprojekt i samarbejde med PN Beslag


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Jobcenter Brønderslev har indgået aftale med PN Beslag om et større jobrotationsprojekt.

Projektet omfatter opkvalificering af 105 medarbejdere på PN beslag.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har indgået aftale med PN Beslag om et jobrotationsprojekt.

PN Beslag ønsker at kompetenceudvikle deres medarbejdere fagligt og personligt, så de fremadrettet kan optimere driften og dermed blive mere konkurrencedygtige på det danske og de udenlandske markeder.

PN Beslag har derfor i samarbejde med VEU Center Nord, Jobcenter Brønderslev og 3F lavet en uddannelsesplan for 105 medarbejdere (heraf 82 ufaglærte medarbejdere), hvor medarbejderne skal opkvalificeres henover en periode på 14 uger. PN Beslag ønsker at lave jobrotation mens medarbejderne efteruddannes, så virksomheden kan opretholde driften i uddannelsesperioden.

Jobcentret er derfor i gang med at rekruttere 17 vikarer i samarbejde med 3F. Tanken er, at vikarerne ligeledes skal opkvalificeres, inden de ansættes som jobrotationsvikarer hos PN Beslag. De ledige, som bliver vikarer øger dermed chancerne for at få ordinært arbejde hos PN Beslag efterfølgende. Eller i en lignende virksomhed.

Planen for projektet hos PN Beslag er følgende:

 • Uge 49-50 Jobrotationsvikarerne opkvalificeres på EUC Nord i bl.a. Axapta, virksomhedsforståelse, tegningslæsning og måleteknik

 • Uge 2-3:Jobrotationsvikarerne er i praktik på PN Beslag

 • Uge 4-16:Medarbejderne påbegynder uddannelse og jobrotationsvikarerne ansætte.

Virksomheden vil fremadrettet have fokus på yderligere kompetenceudvikling, og der er aftalt efterfølgende drøftelser af blandt andet brug af GVU planer (grundlæggende voksenuddannelse) for medarbejderne.

Jobrotationsprojektet blev beskrevet i en artikel i Nordjyske den 18. november 2013. Artiklen er er medsendt som bilag.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Implementeringskoordinator til det frivillige mentorkorps


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget har den 30. september 2013 godkendt, at der arbejdes videre med etableringen af et frivilligt mentorkorps under Fagenheden for Beskæftigelse.

Fagenheden for Beskæftigelse er i gang med at planlægge etableringen af det frivillige mentorkorps og foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender en ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd om projektmidler til 6 måneders ansættelse af en koordinator. Koordinatoren skal varetage etablering af det frivillige mentorkorps.

Sagsfremstilling

Erfaringer fra andre Jobcentre viser, at det er nødvendigt at have en koordinator til et frivilligt mentorkorps. Særligt i implementeringsperioden er der behov for en koordinator, som kan stable mentorkorpset på benene.

En ”implementeringskoordinator” skal varetage:

 • Indsatsen for at skaffe frivillige mentorer

 • Oprettelse af database over frivillige mentorer

 • Udvikling af mentorernes faglighed

 • Principper for match mellem borger og mentor

 • Udvikling af standarder for samarbejde mellem mentor og rådgiver

 • Etablering af mødefora for sparring og udvikling for mentorerne

 • Udarbejdelse af detaljeret beskrivelse af målgrupperne for det frivillige mentorkorps.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at det er nødvendigt at ansætte en ”implementeringskoordinator” til at varetage de opgaver, som i opstartsfasen er forbundet med etableringen af et frivilligt mentorkorps. Efter det første halve år vurderes det, at rammerne for det frivillige mentorkorps er etableret. Den daglige drift og koordinering vil da fylde mindre, og det forventes, at disse opgaver kan lægges ind under 1-2 af de medarbejdere, som allerede er ansat i Jobcentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler ansøgningen til LBR om 210.000 kr. til 6 mdrs. ansættelse af en ”implementeringskoordinator” til det frivillige mentorkorps.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget anbefaler ansøgningen til LBR om 210.000 kr. til 6 mdrs. ansættelse af en "implementeringskoordinator" til det frivillige mentorkorps.

Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


11. Status på afsluttede sygedagpengesager i 2013


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget har ønsket en redegørelse for de sygedagpengemodtagere, der har haft sygedagpengeophør i 2013. Fagenheden for Beskæftigelse har opgjort antallet af afsluttede sygedagpengesager i perioden januar til september 2013.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har, på baggrund af udtræk fra sagsbehandlingssystemet Workbase, opgjort antallet af personer, der er afsluttet på sygedagpenge i 2012 og i 2013 i perioden januar til september.

Dataene viser, at der i alt er afsluttet 884 sygedagpengesager i 2013. Der er afsluttet færre sager i 2013 end i 2012. Dette skyldes, at der er kommet færre nye sygedagpengesager i 2013 sammenlignet med 2012, ligesom der generelt har været et lavere antal sygedagpengesager i 2013 end i 2012.

Af de 884 sygedagpengesager der er afsluttet i perioden januar 2013 til september 2013, har borgeren selv raskmeldt sig i 77,6% af sagerne svarende til 686 sager. Herudover er der:

 • Forvaltningen har raskmeldt borgeren i 6,6% af sagerne svarende til 58 sager. Dette sker oftest i sager, som ikke er langvarige, og sagen lukkes med henvisning til lægeerklæring. I længerevarende sager kan det være ved vurdering af, at borger kan stå til rådighed på et bredere grundlag. Når forvaltningen raskmelder, er det en afgørelse med forudgående partshøring.

 • Borgeren overgået til anden sagstype i 2,5% af sagerne svarende til 22 sager. Dette kan eksempelvis være revalidering eller A-dagpenge.

 • Borgeren er tilkendt førtidspension i 2% af sagerne svarende til 18 sager.

 • Borgeren er omfattet af generel varighedsbegrænsning i 1,5% af sagerne svarende til 13 sager.Det betyder, at de pgl. borgere ikke opfylder én af de 7 forlængelseskriterier, som fremgår af lov om sygedagpenge §27 stk. 1., og derfor ikke er berettiget til sygedagpenge.

Af nedenstående tabel fremgår de øvrige afslutningsårsager.

Som det fremgår af tabellen, har der været et fald i de sager, hvor borgeren mister sygedagpengeretten grundet varighedsbegrænsning samt i sager, hvor forvaltningen raskmelder borgeren.

Afslutningsårsag i 2012 og 2013 fordelt på procent

Afslutningsårsag 2012 antal 2012 procent 2013 antal 2013 procent
Borgeren raskmelder sig 1058 75,6% 686 77,6%
Forvaltningen "raskmelder" borgeren 80 5,7% 58 6,6%
Andet 63 4,5% 28 3,2%
Borgeren overgår til anden sagstype 40 2,9% 22 2,5%
Borgeren er fraflyttet kommunen 39 2,8% 20 2,4%
Borgeren tilkendes førtidspension 31 2,2% 18 2%
Borgeren er omfattet af generel varighedsbegrænsning 30 2,2% 13 1,5%
Borgeren er visiteret til fleksjob 27 2% 11 1,2%
Borgeren har udvist manglende medvirken ved opfølgning 11 0,8% 8 0,9%
Borgeren er død 9 0,6% 7 0,8%
Borgeren er kommet i uddannelse 4 0,3% 3 0,3%
Borgeren er kommet i arbejde 3 0,2% 2 0,2%
Borgeren overgår til folkepension 2 0,1% 2 0,2%
Efterløn 2 0,2%
Overgår til ressourceforløb 2 0,2%
Borgeren er ansat i fleksjob 2 0,1% 1 0,1%
Borgeren nægter behandling 1 0,1%
Total 1399 884

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


12. Status på projektet kvalificering af nye job samt forlængelse af projektet


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige Nordjyske kommuner deltaget i projektet ”Kvalificering til nye job”. Det sidste hold på forløbet er iværksat den 12. august 2013. Jobcentret er blevet tilbudt at deltage i en ny runde, som vil være uden omkostninger for kommunen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering og godkende, at jobcentret deltager i en ny runde af forløbet.

Sagsfremstilling

"Kvalificering til nye job” er et projekt for langtidsledige med en kort uddannelse i alderen 30-59 år.

Tilbuddet består af individuelle tilrettelagte uddannelsesforløb, som skræddersys til den enkelte deltager. Forløbene planlægges med henblik på at sikre det bedst mulige match mellem de individuelle jobønsker og arbejdsmarkedets behov. Deltagernes jobperspektiv kobles med kompetencegivende uddannelse, der eksempelvis kan føre til et faglært niveau via voksenlærlingeordningen eller en grundlæggende voksenerhvervsuddannelse (GVU).

Tilrettelæggelsen af de individuelle forløb sker bl.a. med udgangspunkt i deltagernes eksisterende kvalifikationer og erfaringer. Afdækning af deltagernes realkompetencer kan medføre en formel anerkendelse i form af uddannelses-/kompetencebeviser, der kan forkorte uddannelsestiden, hvis der satses på at opnå en erhvervsuddannelse, der f.eks. færdiggøres i tilknytning til et job. Målet er, at den enkelte ledige forstærker sin faglige og personlige fleksibilitet, og dermed opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Alle regionens erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og VUC-centre er involveret i projektet, og det er muligt at sammensætte uddannelsesforløbene på tværs af institutionerne. De samlede resultater for projektet viser, at der i alt er udsluset 230 deltagere, heraf knap 70% med positivt resultat iht. projektets mål. Resultatoversigten fra projektet er vedlagt som bilag.

Når det gælder Brønderslev Kommunes andel af deltagere, har der været henvist i alt 16 personer til forløbene. Status for disse personer er pr. dags dato:

 • I job: 6 personer

 • I uddannelse: 3 personer

 • Stadig ledig: 3 personer

 • Afmeldt dagpenge (årsag ukendt): 2 personer

 • I seniorjob: 1 person

 • Sygemeldt: 1person

Der er således 75%, der ikke længere modtager offentlig forsørgelse.

Region Nordjylland samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har imidlertid meddelt, at der er midler til at gennemføre endnu en runde af projektet, som vil blive finansieret via ikke-forbrugte midler fra projektet. Da finansieringen er indeholdt i den eksisterende bevilling, betyder det, at der denne gang ikke vil være en kommunal medfinansiering på 500 kr. pr. kursistuge fra jobcentret. Forløbene i denne runde bliver dermed gratis. Der deltager 4-5 ledige fra Brønderslev Kommune i hver runde.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og godkender, at jobcentret deltager i en ny runde af projektet, med start til januar.

Beslutning

Godkendt.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Evaluering af sundhedsindsats


Resume

Sagsforløb: BE/SS

På LBR’s møde den 10. september 2013 ansøgte Jobcenter Brønderslev og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering (Fagenheden for Sundhed og Velfærd) om midler til dækning af en evaluering af det nye samarbejde om sundhedsindsatsen for sygedagpengemodtagere i Brønderslev Kommune.

LBR besluttede at udsætte punktet med krav om en bedre belysning af ansøgningen og muligheder for alternativ finansiering.

Fagenheden for Beskæftigelse har nu fået et revideret tilbud på 90.000 kr. fra Marselisborg om evaluering af effekten af sundhedsindsatsen.

Fagenheden for Beskæftigelse ansøger LBR om 45.000 kr. til evalueringen, og anmoder Beskæftigelsesudvalget om at prioritere anvendelsen af 45.000 kr. under driftsloftet til medfinansiering af effektevalueringen.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har siden 2009 købt tilbud om Sundhedsindsats hos Forebyggelse og Rehabilitering (Fagenheden for Sundhed & Velfærd). Samarbejdet er udviklet løbende og tilbuddet blev senest justeret i 2012 efter en evaluering foretaget af specialestuderende fra AAU.

Ved indgåelse af aftale om det nye tilbud om Sundhedsindsats i 2012 blev det aftalt, at tilbuddet skulle evalueres efter 1 år.

Derfor ansøger Jobcenter Brønderslev og Forebyggelse og Rehabilitering Beskæftigelsesudvalget og LBR om hver 45.000 kr. til finansiering af evalueringen, der i alt koster 90.000 kr.

Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering har desværre ikke budget til at afsætte midler til evalueringen.

Evalueringens formål og indhold

Formålet med evalueringen er at måle sundhedsindsatsens effekt, herunder indsatsens målrettethed – hvem får tilbuddet og har de gavn af det?

Det er essentielt at sætte fokus på, om tilbuddene reelt medfører, at flere borgere raskmeldes og vender tilbage til arbejdsmarkedet. Endvidere har Brønderslev Kommune mulighed for at trække viden og læring ud af dette samarbejde, som kan anvendes i det øgede fremadrettede samarbejde med indfasningen af Førtidspensions- og Kontanthjælpsreformen.

Evalueringen består af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse, som foretages blandt de borgere, som har deltaget i tilbuddet siden januar 2013.

Kvantitativ brugerundersøgelse

På baggrund af data fra Jobcentret og det centrale dataregister DREAM-databasen, gennemføres frekvensanalyser, krydsanalyser og årsagsanalyser.

Frekvensanalyse: genererer viden om, hvordan borgerne fordeler sig i forhold til forskellige parametre som målgrupper, matchgrupper m.m.

Krydsanalyse: Genererer viden om, hvordan de forskellige spørgsmål fordeler sig i forhold til hinanden. Fx. hvordan er forsørgelseseffekten for de enkelte målgrupper?

Årsagsanalyse: En regressionsanalyse gør det muligt at teste, om en specifik faktor (fx køn) har betydning for tilbuddets effekt for den enkelte borger.

Kvalitativ brugerundersøgelse

Undersøgelsen fokuserer på deltagernes egen opfattelse af, om tilbuddet har hjulpet dem nærmere arbejdsmarkedet.

Marselisborg gennemfører interviews blandt 10-12 tilfældigt udvalgte borgere, som har deltaget i sundhedsindsatsen. Interviewene gennemføres telefonisk ud fra en semistruktureret interviewguide.

Formidling af resultater

Resultaterne af den kvantitative og den kvalitative brugerundersøgelse præsenteres i en rapport, som også vil indeholde en række anbefalinger til fremtidig udvikling af sundhedsindsatsen.

Endvidere vil rapporten indeholde en beskrivelse af de fremtidige hensigtsmæssige samarbejdsstrukturer mellem Jobcenter Brønderslev og Afdelingen for Forebyggelse & Rehabilitering. Denne beskrivelse kan også give inspiration til de andre samarbejdsflader mellem Beskæftigelse og Sundhed & Velfærd.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at:

 • Beskæftigelsesudvalget prioriterer at anvende 45.000 kr. under driftsloftet til medfinansiering af effektevalueringen.

 • Beskæftigelsesudvalget anbefaler LBR at støtte evalueringen med 45.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender, at der anvendes 45.000 kr. under driftsloftet til medfinansiering af effektevalueringen.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Akademikerkampagnen - status


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslevs Virksomhedsservice har i 2012 og 2013 deltaget i en kampagne rettet mod at matche ledige akademikere med lokale virksomheder.

Akademikerkampagnens Sekretariat har i november 2013 lavet en status på resultaterne af Akademikerkampagnen i Nordjylland for perioden maj 2012 – november 2013.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Akademikerkampagnen er finansieret af Akademikernes Centralorganisation (CA). CA har indgået aftale med et phonerfirma, der har booket møder med virksomheder, som har lyst til at høre mere om fordelene ved at ansætte en ledig akademiker og de forskellige muligheder for tilskud (praktik, løntilskud og videnpilotordningen). Akademikernes Centralorganisation stiller en database til rådighed, hvor de ledige opfordres til at tilmelde sig med deres CV.

Jobcentre, A-kasser m.fl. i Nordjylland har herefter foretaget en række besøg på de virksomheder, der er blevet booket. Formålet har været:

1. at få ansat ledige AC´ere

2. identificere evt. andre jobmuligheder

3. generelt servicebesøg hos virksomhederne

Jobcenter Brønderslev har siden marts 2013 været nødsaget til at nedprioritere projektet pga. manglende ressourcer.

Resultaterne, af indsatsen i Brønderslev i 2012, er følgende:

 • I perioden fra oktober til december 2012 har virksomhedsservice i Brønderslev Kommune besøgt 48 virksomheder i forbindelse med akademikerkampagnen.

 • 7 virksomheder vil gerne have en akademiker tilknyttet.

 • 19 virksomheder har udvist interesse for at ansætte en akademiker, men er endnu ikke klar til at starte en rekrutteringsproces.

 • 8 virksomheder viste interesse for andre muligheder end ansættelse af en akademiker. Det er bl.a. virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud, tilskud til kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere mv.

 • 14 virksomheder havde ikke interesse i ansættelse af ledig akademiker eller andre.

Nordjylland

Fra maj 2012 og til november 2013 har phonerfirmaet været i dialog med 8.799 virksomheder i hele Nordjylland. 1.234, svarende til 14% af virksomheder har sagt ja til et besøg. Besøgene er blevet gennemført af konsulenter fra A-kasser, jobcentre, Væksthus Nordjylland, Universitetet og andre aktører.

Beskæftigelsesregion Nordjylland har indtil den 8. november 2013 indberettet resultaterne fra i alt 673 af de besøgte virksomheder i Akademikerkampagnens database svarende til 54% af de bookede besøg.

De foreløbige resultater af de 673 virksomhedsbesøg er:

 • 181 match, svarende til 27% (ansættelser, virksomhedspraktikker, igangværende matchningsprocesser)

 • 284 virksomheder, der udviser interesse, svarende til 42% (virksomheder, der har aftalt, at virksomhedskonsulenten følger op + virksomheder, der selv vender tilbage)

 • 208 virksomheder, der ikke er interesseret i at ansætte akademikere, svarende til 31 % (inkluderer virksomheder, der mistede interessen efter 1. møde)

Ud af de 181 match i Nordjylland er der følgende fordeling:

 • 56 (31%) er kommet i ordinær ansættelse

 • 105 (58%) er ansat under videnpilotordningen

 • 20 (11%) er ansat i løntilskud

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om nye virksomhedscentre i 2. halvår 2013


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har i perioden den 21. maj til den 18. november 2013 etableret ét nyt virksomhedscenter.

Aftalen er indgået med Jem og Fix i Brønderslev og omfatter 2 pladser.

Der er 30 virksomhedscentre med i alt 74 pladser.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Virksomhedscentre er et koncept, hvor Jobcenter og virksomhed indgår samarbejde om et fast antal praktikpladser med mentorstøtte og hyppige opfølgninger på praktikforløbene.

Formålet er, at samarbejde om at få de svageste ledige ud på en rigtig arbejdsplads, og motivere den ledige til job eller uddannelse gennem et praktikforløb. I virksomhedscentret er den ledige borger tilknyttet en mentor, som har til opgave at støtte og vejlede borgeren i hele praktikforløbet. I samarbejdet lægges der stor vægt på, at virksomheden er rummelig samt, at de udpeger faste mentorer. Mentorerne tilbydes en mentoruddannelse (afvikles som AMU kursus i samarbejde med Aalborg Handelsskole).

Når de ledige henvises til virksomhedscentret yder jobcentret et fast økonomisk tilskud til mentorfunktionen.

Desuden afholdes mentornetværksmøder, hvor der arbejdes med forskellige relevante temaer efter mentorernes ønsker og behov i forhold til at opnå yderligere viden.

P.t. har Jobcentret samarbejdsaftale med 30 virksomhedscentre (detailhandel, plejecentre, idrætshaller, landbrug, boligselskaber, restauranter, transport, pædagogisk arbejde og genbrugspladser). Samlet set er der i alt 74 pladser på de 30 virksomhedscentre.

Jobcentret har i perioden den 21. maj til den 18. november 2013 etableret ét nyt virksomhedscenter. Aftalen er indgået med Jem og Fix i Brønderslev og omfatter 2 pladser.

Der vil i løbet af december måned 2013 være dialog med flere virksomheder/institutioner, som har interesse i at indgå i et samarbejde omkring virksomhedscentre.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering om sidste tal (uge 48) for de enkelte ydelsesgrupper. OBS! der er tale om antal personer - der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk.

Sagstype 2013 2012 2011
Kontanthjælp 872 818 711
A-dagpenge 740 948 1052
Særlig udd. ydelse 76 Ingen data Ingen data
Sygedagpenge
 • O. 52 uger
 • 5-52 uger
103 387 93 360 110 426
Ledighedsydelse 112 127 157
Fleksjob 424 403 Ingen data
Revalidering 90 Ingen data Ingen data
Ressourceforløb 15 Ingen data Ingen data
Integration
 • Kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven
 • Selvforsørgende grupper
102 95 Ingen data Ingen data
Beslutning

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


17. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Intet til referat.

Adnan Jedon var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach