Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 9. september 2013
Lokale: Lokale 219
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2012 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2012.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger på to områder, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af Brønderslev Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger på to områder, der skal besvares overfor Tilsynsmyndigheden. I vedlagte bilag er angivet Revisionens bemærkninger, samt Administrationens forslag til besvarelse af disse overfor Tilsynsmyndigheden.

Økonomiafdelingen foreslår, at

Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2012 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de af Revisionen fremsendte bemærkninger.

Årsregnskabet for 2012 herefter endeligt godkendes.

Forretningsledelsen, 3. september 2013, pkt. 6:

Forretningsledelsen tager beretningen til efterretning og konstaterer med tilfredshed, at foranstaltninger i forhold til kritikpunkter er iværksat.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Analyse af udviklingen på kontanthjælpsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en analyse af udviklingen på kontanthjælpsområdet i 1. halvår 2013. I analysen sammenlignes udviklingen i Brønderslev Kommune med de øvrige kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Analysen viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 143 fuldtidspersoner de seneste to år. Det er primært blandt matchgruppe 2, at stigningen er sket. Denne gruppe tegner sig alene for en stigning på 183 kontanthjælpsmodtagere. Modsat har der været et fald i gruppen af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3.

Ser man på alderssammensætningen af kontanthjælpsmodtagerne, er stigningen sket bredt hos alle aldersgrupper. Den eneste aldersgruppe, hvor der har været et fald, er de 20-24 årige. Den aldersgruppe hvor der samlet set har været den største stigning er blandt de 30-34 årige.

Flere kontanthjælpsmodtagere er både en regional og landsdækkende tendens

Tendensen med et stigende antal kontanthjælpsmodtagere, er ikke kun et fænomen i Brønderslev Kommune. Den samme tendens ses i resten af Nordjylland og ligeledes på landsplan.

Udviklingen viser, at Brønderslev Kommune frem til 3. kvartal 2012 fulgte en udvikling, der lignede den generelle udvikling på landsplan og i Nordjylland. Siden 3. kvartal 2012 har Brønderslev Kommune haft en større stigning end i resten af Nordjylland. Ser man på andelen af befolkningen, der modtager kontanthjælp, har Brønderslev Kommune en højere andel af kontanthjælpsmodtagere end Nordjylland. Dog ligger andelen af befolkningen, som modtager kontanthjælp tæt på gennemsnittet i resten af landet.

I Brønderslev Kommune modtog 4% af befolkningen mellem 16 og 66 år kontanthjælp i første halvår 2013. Tallet på landsplan er 3,9%, i Nordjylland som helhed er tallet 3,5%.

Øget tilgang men også flere afsluttede sager

Data fra jobindsats.dk viser, at det i perioden fra januar til maj 2013 er påbegyndt 372 nye kontanthjælpsforløb. Det er en stigning på 18,5% i forhold til året før. Ser man på udviklingen blandt de øvrige jobcentre i Nordjylland, har der til sammenligning været en stigning i tilgangen af personer på kontanthjælp på 2,8%.

Der er afsluttet væsentlig flere kontanthjælpsforløb i perioden januar til maj 2013 end i den tilsvarende periode i 2012. Der er i perioden januar til maj afsluttet 324 kontanthjælpsforløb. Det er en stigning på næsten 25% i forhold til den samme periode i 2012. Brønderslev Kommune er blandt de to kommuner i Nordjylland, der har oplevet den største stigning i tilgangen af kontanthjælpsmodtagere.

Fokus på tidlig indsats og et højt aktiveringsniveau

Jobcenter Brønderslev har i 2013 fulgt en strategi vedr. tidlig indsats på kontanthjælpsområdet for både kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1 og 2. Dette afspejler sig også i tidspunktet for, hvornår kontanthjælpsmodtageren aktiveres første gang.

Data for perioden januar til maj 2013 viser, at 66,7% af kontanthjælpsmodtagerne i matchkategori 2 har påbegyndt aktiveringstilbuddet indenfor den første måned. Det er en markant stigning i forhold til samme periode året før, hvor 31,6% havde påbegyndt et aktiveringstilbud indenfor den første måned. Når det gælder jobparate kontanthjælpsmodtagere ydes der også en tidlig indsats - 77,3% aktiveres inden for den første måned. Her er ligeledes sket en stigning i forhold til samme periode året før.

Jobcenter Brønderslev er blandt de jobcentre i Nordjylland, hvor kontanthjælpsmodtagerne aktiveres tidligst i ledighedsforløbet. Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der er aktiveret, er ligeledes steget markant i 2013. Således har der været en stigning på over 30% i antallet af aktiverede i første halvår 2013, når der sammenlignes med første halvår året før.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

På næste møde kommer oplæg vedr. den nye kontanthjælpsreform med forslag til nye indsatser.

Bilag

Til toppen


5. Nordjyske ledighedstal for juni 2013


Resume

Sagsforløb: BE

Tallene er for juni 2013 og viser, at antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 8,5% i forhold til juni 2012. I juni 2013 var der 816 fuldtidsledige.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

De nordjyske ledighedstal for juni måned 2013 viser, at ledigheden fortsætter med at falde i

Nordjylland. Sammenlignet med de øvrige regioner har Nordjylland haft det største fald i ledigheden med et fald på 11,5% på et år.

Det svarer til 1.795 færre ledige nordjyder. Ledigheden på landsplan er faldt med 6,5%. I Nordjylland er ledighedsprocenten nu på 5,1%. For hele landet er den 5,4%.

I Brønderslev Kommune er der ligeledes faldende ledighed. I juni måned var der 816 ledige.

Det betyder at der har været et fald på 8,5% (76 ledige) det senest år. Tallene viser, at ledigheden i Brønderslev Kommune er på samme niveau som den regionale ledighed. Ledigheden lå i juni 2013 på 5,1%. Gennemsnittet i Nordjylland er ligeledes 5,1%.

På regionalt plan ses det største procentvise fald i ledigheden blandt medlemmerne af Elforbundet. Her er ledigheden næste halveret det seneste år. Antalsmæssigt er det 3F, der har haft det største fald i ledigheden. I juni 2013 var der 786 færre ledige end i juni 2012. Tallene fra Beskæftigelsesregionen viser, at der fortsat er flest ledige mænd, men det er også her, ledigheden falder mest. I Brønderslev Kommune er mønstret det samme, men her er det nu kvinderne, der er i overtal, i hvert tilfælde når man ser på de ledige dagpengemodtagere.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om FVU og OBU


Resume

Sagsforløb: BE

FVU og OBU undervisning indgår som et centralt element i jobcentrets strategi for de forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget orienteres i sagen om, hvorledes FVU og OBU anvendes i forhold til de enkelte målgrupper.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

FVU er forberedende voksenundervisning for voksne, der mangler basale kompetencer i forhold til at læse, stave, skrive eller regne. FVU giver ingen adgang til bestemte uddannelser, men det kan give bedre forudsætninger for at kunne følge fag på eksempelvis almen voksenuddannelse.

OBU er ordblindeundervisning for voksne og er en målrettet undervisning, der har til

formål at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre borgerens muligheder

for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed. I Brønderslev Kommune samarbejdes der med AOF vedr. FVU og OBU undervisning.

Ifølge AOF har der deltaget 75 personer i FVU undervisning i 1. halvår 2013 og 17 personer i OBU undervisning.

I det nedenstående gennemgås, hvorledes FVU anvendes i forhold til de enkelte målgrupper.

Forsikrede ledige

På det forsikrede område informeres alle nyledige A-dagpengemodtagere med første kontakt, dvs. ved knap 3 mdr. ledighed. Der gives en grundig orientering og motivering for at tilmelde sig test, hvis man har mistanke om at befinde sig i målgruppen. Det er frivilligt at deltage. Alle testresultater meddeles til Jobcentret, og testresultater drøftes altid med pågældende. Borgere i målgruppen opfordres i langt de fleste tilfælde til at deltage i FVU-undervisning min. 5 uger. Der bruges igen tid på at motivere til deltagelse, ligesom evt. barrierer for deltagelse bearbejdes. Emnet tages i øvrigt op med enkelte borgere efter behov senere i ledighedsforløbet.

Modtagere af særlig uddannelsesydelse

For modtagere af særlig uddannelsesydelse indgår FVU som rutine i den første samtale, når man overgår til den særlige uddannelsesydelse. Hidtil har praksis været som beskrevet ovenfor for forsikrede ledige, imidlertid har der for en dels vedkommende været tale om en gentagelse af processen.

Der overvejes en alternativ strategi for denne gruppe ledige. Læse-/regnevanskeligheder udgør ofte en væsentlig barriere for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Samtidig ses relativt mange på særlig uddannelsesydelse. Særlig uddannelsesydelse som befinder sig i målgruppen for FVU-undervisning. Der kunne være ræson i, at modtagere af ydelsen som standard må deltage i læse- eller regneundervisning, førend andre aktiviteter kan iværksættes.

Kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1 og 2 screenes af Jobcentret tidligt i deres ledighedsforløb for om FVU-test er relevant. Også for kontanthjælpsmodtagere meddeles testresultater til Jobcentret, og der arbejdes målrettet på at alle i målgruppen får gennemført relevant undervisning. Som for de forsikrede fokuseres der på at motivere til deltagelse, men om nødvendigt vil test og evt. undervisning blive givet som et ret-og-pligt tilbud.

Sygedagpenge og ledighedsydelse

For modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse har FVU-test og -undervisning hidtil kun været anvendt i mindre omfang. Det undersøges pt. om der også inden for disse områder skal gøres øget og evt. systematisk brug af FVU.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Iflg. AOF er der 1. halvår 2013 forbrugt ca. 10 årsværk a 92.771 kr. (Takst inkl. moms UVM-takstkatalog) = 927.710 kr.

Beskæftigelsesregionen har udmeldt en ramme til FVU-undervisning over/under 30 år på 284.000 kr.

1. halvår udgør et merforbrug på 643.710 kr. brutto, som skal finansieres af driftsloftet. Såfremt 2. halvårs forbrug er på niveau med 1. halvår vil merforbruget for 2013 udgøre i alt 1,5 mio. kr.

Beslutning

Til orientering.

På sygedagpengeområdet anvendes FVU-test og undervisning, hvor det er relevant, f.eks. i forbindelse med jobskifte.

Udvalget ønsker fortsat at prioritere området. Evt. merforbrug finansieres via driftsloftet. Der er rettet forespørgsel om uforbrugte midler i andre kommuner.

Fra 1. januar 2014 bliver FVU/OBU obligatorisk efter den nye kontanthjælpsreform.

Til toppen


7. Analyse af langtidsledigheden i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en analyse af langtidsledigheden i Brønderslev Kommune. Analysen viser, at der juni 2013 var 195 langtidsledige A-dagpengemodtagere og personer på særlig uddannelsesydelse.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Langtidsledighed udgør en væsentlig beskæftigelsespolitisk udfordring og det udgør en af de største barrierer for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Erfaringer viser, at jo længere tid en person er ledig, desto sværere bliver det at komme tilbage på arbejdsmarkedet. En høj langtidsledighed øger derfor risikoen for, at den ledige:

 • mister kontakten til arbejdsmarkedet

 • vælger at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet

 • får svært ved at imødekomme de stigende kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet.

De data der ligger til grund for analysen er fra juni 2013. I alt var der her 195 langtidsledige fordelt på 131 dagpengemodtagere og 64 personer på særlig uddannelsesydelse. Samlet set er der 94 langtidsledige kvinder og 101 langtidsledige mænd.

Der har været et fald i langtidsledigheden de seneste to år. Langtidsledigheden toppede i januar 2011, hvor der var 333 langtidsledige dagpengemodtagere.

Der er de seneste 2 år sket et skifte i langtidsledigheden. I 2011 var der 50% flere mænd end kvinder, men de seneste to år har der været et markant fald i mændenes langtidsledighed, mens kvindernes langtidsledighed også er faldet, men ikke i samme tempi som mændenes.

Ældre ledige udgør en særlig risikogruppe i forhold til langtidsledighed. Dataene viser, at det er blandt gruppen af 55-59 årige samt personer mellem 40 og 49 år, der har været et største fald i langtidsledigheden de seneste to år.

Det store fald i langtidsledigheden for de ældre ledige, skal ses i sammenhæng med, at mange ledige i denne aldersgruppe vælger at komme i seniorjob, når de er berettiget hertil - frem for at overgå til den særlige uddannelsesydelse. Der har også været et relativt stort fald i langtidsledigheden blandt de 25-29 årige. Langtidsledigheden er halveret for denne gruppe de seneste to år.

Den aldersgruppe der er mest upåvirket af faldet i ledigheden, er de langtidsledige mellem 50 og 54 år, her er der næsten ligeså mange langtidsledige nu, som der var for 2 år siden.

Hvis man ser på, hvorledes de langtidsledige er organiseret, er der indikationer på, at en stor del af de langtidsledige er faglærte eller ufaglærte. 41% af de langtidsledige er således organiseret hos 3F, 15% er organiseret hos kristelig A-kasse og 12% er organiseret hos HK.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


8. Generelle ledighedstal


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i jobcentret.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i jobcentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om kontanthjælpsmodtagere omfattet af Integrationsloven


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget har ønsket en orientering vedr. kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af Integrationsloven. Beskæftigelsesudvalget orienteres på baggrund heraf, om gruppen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af Integrationsloven.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Samlet set er der 129 personer, der har en integrationssag i Brønderslev Kommune. Af disse er 93 personer kvoteflygtninge og 92 personer modtager kontanthjælp. Personerne deltager alle i integrationsprogrammet. Integrationsprogrammet varer højest 3 år, og skal gennemsnitligt være på 37 timer om ugen. Programmet indeholder danskundervisning, introduktion til det danske samfund og beskæftigelsesrettede aktiviteter. Personer omfattet af integrationsprogrammet, er for de flestes vedkommende, henvist til danskundervisning hos AOF sprogskolen i Brønderslev.

De 92 kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune, der aktuelt er omfattet af integrationsprogrammet, fordeler sig på 36 kvinder og 56 mænd.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilket oprindelsesland kontanthjælpsmodtagerne kommer fra. Den største gruppe af kontanthjælpsmodtagere kommer fra Iran, den næststørste gruppe kommer fra Afghanistan hernæst fra Columbia og Somalia.

Borger Nationalitet Kvinder Mænd Total
Iran 4 15 19
Afghanistan 6 10 16
Colombia 7 7 14
Somalia 5 6 11
Congos Demokratiske Republik 5 5 10
Burma - Myanmar 4 5 9
Eritrea 1 4 5
Indien 1 1 2
Kosovo 1 1 2
Statsløs 1 1 2
Indonesien 1 1
Irak 1 1
Hovedtotal 36 56 92

Aldersmæssigt er kontanthjælpsmodtagerne under Integrationsloven kendetegnet ved at være yngre end de øvrige kontanthjælpsmodtagere. Hele 71 af de 92 kontanthjælpsmodtagere er under 40 år. Ser man på varigheden af sagsforløbene, er den gennemsnitlige sagsvarighed på 11 måneder, 44 personer har ubrudte sagsforløb på over et år.

I forhold til sagsflowet på området, viser data fra Workbase, at der i 2013 (januar til august) er afsluttet 16 personer på kontanthjælp under Integrationsloven. Der har i samme periode været en tilgang på i alt 37 personer.

Størstedelen af sagerne er afsluttet, fordi den 3-årige integrationsperiode er ophørt. Af de 16 er 9 personer overgået til kontanthjælp uden for Integrationsloven og modtager således stadig offentlig forsørgelse. Herudover er 1 person tilbage på kontanthjælp under Integrationsloven og 1 person er overgået til revalidering. 5 personer har ikke længere en sag i jobcentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Til toppen


10. Status på etablering af fælles Ungeenhed


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet har den 28. august 2013 godkendt målsætning og medarbejdernormeringer til den fælles Ungeenhed. På samme tid blev opslag af lederstilling og procesplan for overflyttelse af medarbejdere fra de tre fagenheder til Ungeenheden godkendt.

Byrådet har vedtaget, at Ungeenheden evalueres efter ½ år.

Indeværende sagsfremstilling er en status på det igangværende arbejde med etablering af Ungeenheden.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Den fælles Ungeenhed etableres under Fagenheden for Beskæftigelse. Fagenheden er igang med at udarbejde en detaljeret projektplan i forbindelse med planlægning og etablering af en driftsættelse af Ungeenheden pr. 1. januar 2014. Projektplanen indeholder alle opgaver tilknyttet tidsperspektiv i efteråret og vinteren frem mod årsskiftet.

På nuværende tidspunkt er der fokus på følgende elementer i etableringsprocessen:

 • Behandling af procesplan for overflytning af medarbejdere i MED systemet.

 • Dialog med Fagenheden for Teknik og Miljø om den fysiske placering af pavilloner på Maltvej i Brønderslev.

 • Ansættelsesprocedure for leder af Ungeenheden er iværksat, og det forventes at navn på den nye leder kan offentliggøres efter 1. oktober 2013. Det forventes, at lederen tiltræder stillingen 1. november 2013.

 • Et samlet stillingsopslag for medarbejdere fra de 3 fagområder er under udarbejdelse.

 • Indsamling af input til organisering af Ungeenheden og synliggørelse af opgaver og snitflader: Der har været indledende møde om snitflader til Børne- og Familieafdelingen - på dette møde blev aftalt, at døgnvagten varetages af Børne- og Familieafdelingen. Der er planlægges gennemført interviews med lederrepræsentanter fra de tre fagenheder, der afholdes en workshop for ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter den 4. oktober 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Til toppen


11. Status på førtidspensionsreform


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Januar 2013 trådte den nye førtidspensionsreform i kraft. Reformen betyder, at Brønderslev Kommune skal samarbejde på tværs af fagenhederne om en koordineret rehabiliteringsindsats for de borgere, som uden en særlig indsats, vil ende på førtidspension.

Intentionen i førtidspensionsreformen er som udgangspunkt, at ingen borgere under 40 år skal tilkendes førtidspension.

Der er nu gået 8 mdr. siden de nye regler i førtidspensionsreformen blev sat i drift, og indeværende sagsfremstilling indeholder en status på implementeringen.

Afdelingsleder for Sygedagpenge, Birgitte Brøsted Moselund, deltager i punktet.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

De vigtigste elementer i førtidspensionsreformen er:

 • Rehabiliteringsteam.

 • Regional Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion.

 • Rehabiliteringsplanen.

 • Ressourceforløb.

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt organ, som sikrer en koordineret indsats. Teamet behandler alle sager inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal have et beskæftigelses- og uddannelsesfokus. Rehabiliteringsteamet består ultimo august 2013 af følgende:

 • 1 fagkoordinator fra Jobcentret (Beskæftigelse).

 • 1 fysioterapeut fra Visitationen (Sundhed & Velfærd).

 • 1 regional sundhedskoordinator.

Herudover indkaldes ad hoc medarbejdere fra:

 • UU-centret.

 • Rusmiddelcentret.

 • Børn- & Familieafdelingen.

Når der afholdes møder i Rehabiliteringsteamet, er det som udgangspunkt altid med deltagelse af borgeren og dennes sagsbehandler fra Jobcentret.

Rehabiliteringsteamet har oprindeligt haft en medarbejder fra socialpsykiatrien i Sundhed & Velfærd tilknyttet. Der arbejdes på, at denne medarbejder igen kan indgå som en fast del af teamet, da en stor del af de borgere, der behandles i Rehabiliteringsteamet, har psykiske udfordringer.

De første 7 måneder har den lægekonsulent fra Socialmedicinsk enhed, som i forvejen anvendes af Jobcentret, indgået i Rehabiliteringsteamet. Fra juli 2013 er aftalen om køb af sundhedskoordinator og Klinisk Funktion med Region Nordjylland faldet på plads.

Rehabiliteringsteamet afholder møder hver anden uge. I perioden januar 2013 til og med august 2013 har teamet behandlet 62 sager. I sagerne har teamet lavet følgende indstillingerne:

 • 22 fleksjob

 • 2 fleksjob til selvstændig

 • 8 ressourceforløb

 • 8 FØP over 40 år

 • 7 FØP under 40 år

 • 4 fortsætte normalindsats

Endvidere har Rehabiliteringsteamet behandlet 12 §17 sager (borgeren søger selv om førtidspension på foreliggende dokumentationsgrundlag), hvor én af disse sager er blevet anbefalet førtidspension.

Regional sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Brønderslev Kommune skal fremover benytte lægefaglig rådgivning fra Region Nordjylland i sager, som skal behandles i Rehabiliteringsteamet. Kommunen kan i disse sager fortsat rekvirere lægeattester fra praktiserende læge, men speciallægeattester skal rekvireres gennem sundhedskoordinatoren og Klinisk Funktion ved Region Nordjylland.

Sundhedskoordinator deltager i møderne i rehabiliteringsteam som sagkyndig på det helbredsmæssige område. Sundhedskoordinatoren udgår fra Klinisk Funktion, og i Klinisk Funktion foregår drøftelse af relevante sager, som skal forelægges rehabiliteringsteam foruden, at der udfærdiges speciallægeerklæringer og psykologundersøgelser i forbindelse med videre udredning af sager berammet til møde i rehabiliteringsteam.

Klinisk Funktion er bemandet med speciallæger i samfundsmedicin (socialmedicinere), almen medicin, arbejdsmedicin og eventuelle andre relevante specialer, herunder psykiater samt psykologer og sekretærer.

Klinisk Funktion tilbyder følgende ydelser, men kommunen er imidlertid ikke forpligtet til at købe disse:

 • Socialmedicinsk speciallægeerklæring.

 • Psykiatrisk speciallægeerklæring.

 • Psykologundersøgelse.

 • Kortere samtale med klient ved læge eller psykolog.

 • Deltagelse i fælles samtale.

Endvidere er det muligt at tilkøbe følgende ydelser:

 • Korterevarende arbejdsmarkedsrettet samtaleforløb hos psykolog (ca. 5 samtaler).

 • Generel rådgivning og vejledning af sagsbehandlere.

Udvikling og drift af Ressourceforløb

Ressourceforløbet er et 1-5 årigt forløb bestående af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Fokus for ressourceforløbet er, at arbejdsevnen udvikles gennem en konkret aktiv indsats, hvor borgerens mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende.

Borgeren får én koordinerende sagsbehandler i ressourceforløbet. Sagsbehandleren er ansvarlig for udarbejdelse af indsatsplanen, iværksættelse af planen og opfølgning herpå. Herunder opfølgningssamtaler, koordinering i forhold til øvrige fagenheder m.m.

Indtil videre har den koordinerende sagsbehandler været den rådgiver, som i forvejen har været sagsbehandler for borgeren. Fra september 2013 vil der i jobcentret være én fast medarbejder, som har alle ressourceforløbssagerne. Intentionen er, at Sundhed & Velfærd også udpeger én koordinerende sagsbehandler, som skal være ansvarlig for de sager, hvor det giver mening.

Siden april 2013 har BDO bistået Brønderslev Kommune med implementering af Førtidspensionsreformen i forhold til definition af målgrupper og afdækning af tilbudsvifte til ressourceforløbene. Processen har involveret medarbejdere og ledere fra Beskæftigelse, Sundhed & Velfærd samt UU og afsluttes i oktober 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Leder af sygepengeafdelingen Birgitte Moselund deltog under drøftelsen af punktet.

Udviklingen følges tæt.

Til toppen


12. Slutstatus på "Brug for Alle"


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Brønderslev Kommune har gennemført projekt ”Brug for Alle” i perioden august 2012 til august 2013.

Formålet med projektet har været, at flere kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 kommer i job, uddannelse eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. Desuden er formålet, at reducere antallet af borgere i den målgruppe, der hverken deltager i tilbud på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet.

Projekt "Brug for Alle" er officielt afsluttet i august 2013, men Jobcentret fortsætter den særlige indsats for de borgere, som har været inddraget i projektet.

Fagenheden for Beskæftigelse giver hermed en statistisk status på projektet i forhold til faktuelle resultater og detaljer om målgruppen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Projekt ”Brug for Alle” udgøres af 3 dele:

 • Indledende samtaler mellem borger og sagsbehandler i Jobcentret med fokus på borgerens mål og ressourcer.

 • Møde mellem borger og tværfagligt team.

 • Individuel indsatsplan (”Min plan”) der peger frem mod job eller uddannelse.

Det tværfaglige team udgøres af:

 • Beskæftigelsesmedarbejder og koordinator.

 • Medarbejder med beslutningskompetence fra Sundhed & Velfærd.

 • UU-vejleder (ad hoc).

 • Misbrugsrådgiver fra Rusmiddelcentret (ad hoc).

 • Sagsbehandler tilknyttet borgeren (Jobcenter).

De tilbud, som borgeren efterfølgende visiteres til, ligger indenfor LABloven, Serviceloven eller Sundhedsloven.

Projektets resultater

Af de 128 borgere der har været en del af ”Brug for Alle” har:

 • 118 borgere har fået lavet ”Min plan”

 • 25 borgere været ude af offentlig forsørgelse i over 4 uger i projektperiode

 • 52 fået en mentor (95 blev anbefalet mentor af tværfagligt team)

Tværfagligt team har sammenlagt givet 301 anbefalinger om indsatser, hvoraf der indtil videre er taget imod 256 indsatser.

Karakteristika af borgerne

Diagnoser:

Af de 128 borgere som er behandlet i det tværfaglige team har:

 • 28 borgere udelukkende fysiske diagnoser.

 • 38 borgere udelukkende psykiske diagnoser.

 • 57 både fysiske og psykiske diagnoser.

 • 5 ikke haft nogen diagnoser.

Borgere med uddannelse:

Målgruppen har haft 17 faglærte og 111 ufaglærte borgere.

Misbrugere:

Der er 27 aktive misbrugere og 18 tidligere misbrugere i målgruppen.

Foreløbig evaluering fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen har lavet en midtvejsevaluering af ”Brug for Alle”. Hvoraf hovedkonklusionerne her videregives:

Borgerinddragelse:

Som baggrund for at forstå initiativets målsætning om borgerinddragelse må det konstateres, at store dele af målgruppen har haft massive sociale og helbredsmæssige problemer, og derfor har været vanskelige at inddrage. Store dele af målgruppen har meget ringe ønske om eller tro på at de kommer i job eller uddannelse, ligesom deres mentale velbefindende er markant dårligere end befolkningens.

Jobcentrene vurderer, at projektet overordnet set har bidraget til at forbedre borgerinddragelsen i indsatsen. Denne vurdering understøttes også af borgerne selv iflg. de foreløbige resultater fra en deltagerundersøgelse. Der er en grundlæggende tilslutning til argumentet om, at mødet i det tværfaglige team og processen mellem borger og sagsbehandler op til mødet kan fungere som en anledning til at få borgerens egne forventninger frem og få set på sagen fra nye vinkler.

Tværfagligt team:

Det tværfaglige team opleves generelt som et godt forum for at se på borgerens sag ud fra et nyt sæt af præmisser, og som en mulighed for at understøtte en højere grad af koordination i borgerens sag på tværs af faggrupper og forvaltninger.

Den foreløbige analyse tyder på, at det bør anbefales, at have sundhedsfaglig kompetence i form af læge, psykiater eller psykolog tilstede i det tværfaglige team i den del af sagerne, hvor borgerens helbred er en væsentlig barriere for beskæftigelse eller uddannelse. Tilstedeværelsen af en klar sundhedsfaglig kompetence giver mulighed for en mere fokuseret diskussion af borgerens muligheder og barrierer for beskæftigelse og uddannelse. Implikationerne af de sundhedsmæssige aspekter i borgerens sag kan hurtigere afdækkes og diskussionen af helbred kan dermed lukkes ned.

De langsigtede resultater

I ”Brug for Alle” har kommunen arbejdet med den tungeste målgruppe i Jobcentret. Det kan tage lang tid at rykke disse borgere og se de endelige resultater af projektet. Derfor udkommer den endelige evaluering af ”Brug fra Alle” fra Arbejdsmarkedsstyrelsen først ultimo 2013.

Jobcenter Brønderslev er i gang med at udarbejde en lokal evaluering af ”Brug for Alle” i Brønderslev Kommune. Denne evaluering forelægges Beskæftigelsesudvalget i efteråret 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


13. Brug af virksomhedspraktik og løntilskud


Resume

Sagsforløb: BE

Indeværende sagsfremstilling giver en kort redegørelse for brug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob i private og offentlige virksomheder. Dels er der redegjort for de væsentligste lovgivningsmæssige rammer for brug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob, og dels er der udarbejdet statistik over anvendelsen af praktikker og løntilskud i 2012 og indtil dato i 2013.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Varighed

En virksomhedspraktik etableres typisk fra 2-13 uger. Derudover kan virksomhedspraktikken forlænges i forhold til et individuelt mål for den enkelte borger.

Et løntilskud kan maksimalt have en varighed på 12 måneder og laves typisk for 3 måneder ad gangen.

Målgrupper

Målgrupper for både virksomhedspraktikker og løntilskudsjob er modtagere af A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2, borgere i den 3 årige integrationsperiode, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og unge under 18 år (kun virksomhedspraktik).

I forbindelse med virksomhedspraktikker og løntilskud undersøges forholdet altid mellem antallet af ansatte på virksomheden samt personer i virksomhedspraktik og eller løntilskudsjob. Endvidere skal der ved etablering af et løntilskudsjob afdækkes, om det er en nettoudvidelse af antal ansatte på virksomheden.

Forud for etableringen af både virksomhedspraktik samt løntilskudsjob, skal der udarbejdes en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt.

Forholdstal

Antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud afhænger af antal ansatte på virksomheden.

0-9 ansatte: 1 i virksomhedspraktik / løntilskud

10-14 ansatte: 2 i virksomhedspraktik / løntilskud

15-19 ansatte: 3 i virksomhedspraktik / løntilskud

Så fremdeles frem til 50 ansatte, hvor det bliver 1 i virksomhedspraktik / løntilskud

pr. 10 ansatte.

Der kan ikke laves virksomhedspraktik eller løntilskud hos den virksomhed, som personen senest har været ansat i. Dette er dog undtaget for virksomhedspraktikker for sygedagpengemodtagere.

Nettoudvidelse

Ved private løntilskud undersøges det, om der er tale om en nettoudvidelse af antal ansatte i virksomheden.

Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal i de foregående 12 måneder, og at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder.

Ydelse under tilbud

Ved virksomhedspraktik modtager borger den nuværende ydelse f.eks. kontanthjælp eller sygedagpenge. Virksomheden har ingen omkostninger.

Ved private løntilskudsjob modtager borger løn efter gældende vilkår indenfor området. Virksomheden udbetaler løn og modtager et løntilskud. Borger er ansat på virksomheden i den aftalte løntilskudsperiode.

Ved offentligt løntilskudsjob modtager borger løn. Den offentlige virksomhed eller institution udbetaler løn, som svarer til dagpengesatsen. Hvis borgeren eksempelvis får dagpenge efter dimittendsats, modtager borgeren som minimum 82 % af dagpengesatsen som løn. Borger er midlertidigt ansat i den aftalte løntilskudsperiode.

Antal virksomhedspraktikker og løntilskudsjob

Nedenfor er antal etablerede virksomhedspraktikker og løntilskudsjob i 2012 og 2013 til dato vist.

Etablerede virksomhedspraktikker Etablerede private løntilskud Etablerede offentlige løntilskud
2012 1647 104 60
2013 til og med august 745 73 21

Som det ses har der været et fald i antal etablerede virksomhedspraktikker fra 2012 til 2013. Det er primært antallet af forsikrede ledige i virksomhedspraktik, som er faldet, da kravet om intensiv aktivering samt kontinuerlig aktivering af unge under 30 år blev udfaset i løbet af foråret 2012.

Til gengæld må det forventes, at antallet af specielt private løntilskudsjob vil blive lidt højere i 2013 end i 2012.

Antal igangværende forløb

Ultimo august 2013 er der igangsat følgende antal forløb:

 • Virksomhedspraktikker: 188 igangværende.

 • Private løntilskudsjob: 44 igangværende.

 • Offentlige løntilskudsjob: 9 igangværende.

Antal virksomhedskontakter

Der har år til dato været i alt 4624 kontakter til virksomheder i og uden for Brønderslev Kommune. En stor del af disse kontakter har været i forbindelse med etablering af praktikker og løntilskudsjob.

Der har år til dato været 1155 besøg på virksomheder i og uden for Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Jobcentret skal have mere fokus på opsøgende besøg hos virksomhederne med henblik på at få større kendskab til virksomhedernes behov for kompetencer.

Til toppen


14. VEU vejledning i Jobcentret


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev har indgået en aftale med VEU-Center Nord omkring åben vejledning to timer om ugen, hvor en VEU-vejleder vil være tilgængelig på Jobcentret. Vejledningen er omkostningsfri for Jobcentret.

I første omgang er der indgået aftale om en ”prøveperiode” fra 5. september til 31. december 2013. Herefter vil der blive taget stilling til, hvordan ordningen fungerer med henblik på en mere permanent løsning.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med tilbuddet er:

 • At give medarbejderne mulighed for på en let tilgængelig måde at få mere viden og information om uddannelse/efteruddannelse på voksenområdet – som kan anvendes i den konkrete sagsbehandling.

 • At give borgere et tilbud om åben uddannelsesvejledning.

Vejledningen er åben for både borgere og Jobcentrets medarbejdere. Det er både muligt at møde op uden forudgående aftale og at booke en tid.

Medarbejdere fra flere skoler hjælpes ad med at dække timerne i vejledningen. Det er aftalt at der gives en bred vejledning, som er uafhængig af den enkelte vejleders tilknytningsforhold. Det er endvidere aftalt at vejledningen skal være afstemt så den retter sig mod job og/eller uddannelse på SU indenfor rammer Jobcentret anviser.

Derfor afholder Jobcentrets kontaktperson i ledergruppen umiddelbart inden første vejledning et møde med de implicerede VEU-vejledere. På mødet vil Jobcentrets anvisninger vedr. mål, rammer og vilkår med vejledningen i forhold til arbejdsmarkedsbalancen mv. blive gennemgået.

Vejlederne registrerer antal samtaler og indenfor hvilke områder der vejledes. Registreringen skal danne grundlag for afrapportering til Jobcentret om brug af vejledningen. Der er aftalt evaluering af forløbet i oktober/november.

Om VEU-centre

 • VEU står for Voksen- og EfterUddannelse. Et VEU-center er et formelt samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. VEU-center Nord dækker kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø og Thisted.

 • Formålet med VEU-centrene er at skabe et større overblik over mulighederne og vejene til efteruddannelse samt at vejlede og rådgive personer og virksomheder i henhold til kompetenceudviklingsmuligheder.

 • Partnerinstitutionerne har med deres engagement i VEU-centret forpligtet sig til samarbejde om og koordinering af de tilbud, der tilbydes på markedet.

 • VEU-centrene arbejder med:

  • At koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde

  • At vejlede og rådgive personer, herunder gennemførsel af RKV (se nedenfor).

  • At afdække behov for og koordinere den strategiske prioritering af uddannelsesindsatsen i regionen.

Om RKV og IKV

RKV og IKV er to begreber der florerer en del i debatter om uddannelse og beskæftigelsesindsats. Særligt i øjeblikket er der både på nationalt og regionalt plan stor politisk bevågenhed omkring emnet. Også i Jobcenter Brønderslev er de mulige perspektiver genstand for en del interesse. Placeringen af en åben vejledning i Jobcentret gennemført af VEU, er samtidig en anledning til at øge kendskabet til RKV og IKV internt i Jobcentret.

Vurdering af realkompetencer

Realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering og anerkendelse af, hvad man allerede kan. Denne vurdering kan bruges hvis man vil i gang med en uddannelse og har kompetencer som man ikke har uddannelsesbevis på. En individuel kompetencevurdering (IKV) sker op mod et uddannelsesmål, som allerede er defineret. I begge tilfælde er sigtet at løfte den enkelte væk fra at være ufaglært og give vedkommende en uddannelse, idet beskæftigelsesgraden gennem et arbejdsliv er væsentligt højere for uddannede end den er for ufaglærte.

GVU – grundlæggende voksenuddannelse

Inden for erhvervsuddannelserne er GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) et særligt forløb for dem, der har meget erhvervserfaring. Man tager en erhvervsuddannelse uden praktikplads, fordi ens erfaring udgør praktikdelen af uddannelsen.

Hvis man er fyldt 25 år, har mindst 2 års erhvervserfaring i en uddannelses arbejdsområde, og grundskolens afgangsniveau i fag der er relevante for uddannelsen, kan man gennemføre en kompetencevurdering der viser om man kan gennemføre uddannelsen i et GVU-forløb. På GVU kaldes sådan en realkompetence-vurdering for individuel kompetencevurdering (IKV). Det er de uddannelsessteder der udbyder erhvervsuddannelser, der foretager en IKV.

Uddannelsesstedet vurderer realkompetencerne i forhold til de kompetencemål der er i uddannelsen. Vurderingen sker på baggrund af fremlagt dokumentation og forskellige stillede opgaver. Efter kompetencevurderingen får man et bevis for den del af uddannelsen man allerede kan, og en uddannelsesplan for det der mangler for at opnå den fulde erhvervsuddannelse.

Fordele

 • Uddannelsesforløbet bliver tilpasset i forhold til den enkeltes behov.

 • Derved kan man opnå en erhvervsuddannelse på kort tid, helt ned til ganske få ugers kurser afhængigt af erfaring.

 • Med en GVU-plan kan man tage restuddannelsen uden uddannelsesaftale, og man kan tage de enkelte dele i det tempo man kan få til at passe med sit arbejde – dog højst 6 år.

 • Man kan bruge dokumentationen for de anerkendte kompetencer, når man søger job.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

LBR’s konference om jobrotation blev aflyst pga for få tilmeldinger.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


17. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 5. september 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach