Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 15. oktober 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Beslutning

Ingen.

Resume

Sagsforløb: BS

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden blev godkendt. I øvrigt ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Mødekalender 2014


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har principgodkendt forslag til mødekalender for 2014.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at principgodkende mødekalenderen.

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16.00 forud for Byrådsmøderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen.

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at principgodkende forslag til mødekalender for så vidt angår møder i Børne- og Skoleudvalget i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Mødeplan for 2014 blev principgodkendt.

Bilag

Til toppen


4. Ferieplan for skoleåret 2014/15


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til ferieplan for skoleåret 2014/15, der skal fremsendes til udtalelse i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn- og Kultur fremsender nedenstående forslag til ferieplan for skoleåret 2014/15.

Sommerferie 2014: ... - søndag den 10. august
Efterårsferie: lørdag den 11. oktober - søndag den 19. oktober
Juleferie: tirsdag den 23. december -søndag den 4. januar
Vinterferie: lørdag den 14. februar - søndag den 22. februar
Påskeferie: lørdag den 28.marts - mandag den 6. april
St. Bededag: fredag den 1. maj
Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 14. maj – søndag den 17. maj
Pinseferie: lørdag den23. maj- mandag den 25. maj
Grundlovsdag: fredagden 5. juni
Sommerferie 2015: lørdag den 27. juni - (endnu ikke fastlagt)

Forslag til ferieplan forudsættes fremsendt til udtalelse i Skolebestyrelserne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fremsendes til udtalelse i skolebestyrelserne.

Til toppen


5. Evaluering af anvendelse af pædagoger i indskolingen i 2012/13


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om evaluering af anvendelse af pædagoger i indskolingen i 2012/13.

Sagsfremstilling

Anvendelse af pædagoger i indskolingen er blevet evalueret af skolerne.

På baggrund af skolernes evalueringer af de forskellige indsatser, der blev iværksat med anvendelsen af pædagoger i indskolingen i skoleåret 2012-13, er det samlede indtryk, at der alle steder er kommet positive tilbagemeldinger.

Enkelte skoler fremhæver i evalueringen vigtigheden af, at lærere og pædagoger får mulighed for at mødes og afstemme forventninger og planlægge aktiviteter sammen i større eller mindre omfang.

Forud for skoleåret 2013-14 er der igen tildelt samlet set 1 mio. kr. til pædagoger i indskolingen. Der var i den sammenhæng indkommet ansøgninger fra skolerne for ca. 2,2 mio. kr. Ansøgningerne samt erfaringerne fra skoleåret 2012-13 vidner om, at der generelt er et ønske om at videreudvikle området fremadrettet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager evalueringen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på investeringerne i IT på skolerne


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status på investeringer i IT på skolerne.

Sagsfremstilling

Medlem Margit Chemnitz har bedt om en status på investeringer i IT på skolerne.

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender notat udarbejdet af IT-afdelingen den 7. oktober 2013.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning. Punktet medtages på dagsorden resten af 2013 med henblik på at følge situationen.

Der udarbejdes sag til møde i december 2013 vedr. den digitale udvikling i kommunens skoler med henblik på at styrke elevernes læring.

Bilag

Til toppen


7. Folkeskolereform - drøftelse af potentielle udfordringer på SFO-området pr. august 2014


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte potentielle udfordringer på SFO-området med udgangspunkt i notat fra Fagenheden for Børn- og Kultur.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte potentielle udfordringer på SFO-området pr. august 2014 med baggrund i udarbejdet notat af 7. oktober 2013.

Det drejer sig om SFO-området fra 0.-3. klasse samt det udvidede klubtilbud i 4.-7. klasse.

Endvidere orienteres om status på arbejdsgruppernes arbejde.

Personalemæssige konsekvenser

Det er ikke muligt pt. at oplyse noget om dette.

Beslutning

Punktet drøftet.

Bilag

Til toppen


8. Drøftelse af fremtiden for Serritslev Skole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte fremtiden for Serritslev Skole med udgangspunkt i indkomne henvendelser fra:

  1. Forældregruppen på Serritslev Skole

  2. Forældrerådet i Serritslev Landbyordning

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte fremtiden for Serritslev Skole med udgangspunkt i indkomne henvendelser fra

  1. Forældregruppen på Serritslev Skole

  2. Forældrerådet i Serritslev Landbyordning

Personalemæssige konsekvenser

Det er ikke muligt pt. at oplyse noget om dette.

Beslutning

Udvalget tilkendegiver, at der er enighed om, at eleverne i nuværende 4., 5. og 6. klasse flyttes til Skolegades Skole senest 1. januar 2014 under henvisning til de få elever, der er i disse klasser. Nuværende 3. klasse kan som udgangspunkt fortsætte som 4. klasse i skoleåret 2014/15, såfremt elevtallet i klassen fortsat er på 15 elever. Hvis elevtallet bliver væsentlig mindre, tages sagen op til ny vurdering.

Der udarbejdes sag til behandling i udvalgets møde i november 2013 om tilretning i henhold til ovenstående.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - oktober 2013


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lone Lex spurgte til adgang til at gå i skolefritidsordning, når man går på en privat skole.

Til toppen

Opdateret 9. oktober 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach