Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 13. august 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Børne- og Skoleudvalgets besøg på institutioner den 28. maj 2013


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget bekræfter aflagt besøg på institutioner den 28. maj 2013.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har den 28. maj 2013 besøgt følgende institutioner:

Landsbyordningen i Agersted

Landsbyordningen i Flauenskjold

Landsbyordningen i Serritslev

Stenum Børnehave

Landsbyordningen i Thise

Børnehaven Lærkereden, Brønderslev

Børnehaven Fasanen, Brønderslev

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvens.

Beslutning

Mødet gennemført.

Til toppen


4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2013, der ud over skøn over udviklingen i budget 2013 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter.............................. 7.577.000
Overførsler.................................... 7.392.000
Finansiering.................................. -5.476.000
Netto merforbrug......................... 9.493.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over maksimalt 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Børne- og Skoleudvalgets område er de væsentligste ændringer siden budgetopfølgning 1 pr. 31. marts følgende:

 • Forventet merudgift til afgang af lærere i den lukkede gruppe 749.000 kr.

 • Forventet merudgift specialundervisning 879.000 kr.

 • Forventet mindreudgift til færre elever i friskoler -290.000 kr.

 • Forventet merudgift til flere elever på efterskoler 897.000 kr.

 • Forventet merudgift anbringelser (netto inkl. indtægt refusion) 4.880.000 kr.

 • Forventet merudgift konsulentbistand 700.000 kr.

 • Forventet mindreudgift til aflastning på døgninstitution -1.500.000 kr.

 • Forventet merudgift til børn med nedsat funktionsevne 1.150.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at udvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget kan foreslå på baggrund af FL's anbefalinger, at udgiften til ekstra klasser på 375.000 kr. og udgiften til specialundervisning på 879.000 kr. dækkes af lockoutmidler for at sikre den kvalitet i folkeskolen, som vi har i dag.

Udvalget anser den manglende finansiering på dagtilbudsområdet på 556.000 kr. for en teknisk korrektion, ind til den fysiske sammenlægning er en realitet.

Bilag

Til toppen


5. Oplæg til basisbudget 2014 - øvrige korrektioner for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2014.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2014 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2014 i 2014-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2013 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2013 med økonomiske konsekvenser for 2014. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 21. august 2013, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2014.

Beslutning

Udvalget kan anbefale det fremsendte basisbudget og de foreslåede tekniske korrektioner.

Udvalget har følgende ønsker til budget 2014:

 • Ø.Brønderslev - tilbygning til Grøftekanten

 • Klokkerholm - renovering af børnehaven

 • Dronninglund - depot til Himmelblå

 • Søndergade Skole - renovering af kælderetage

 • Ny børnehave i Brønderslev by

 • Fysisk samling af LBO i Flauenskjold

Til toppen


6. Udarbejdelse af afdækningskatalog


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til det af Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdede forslag til afdækningskatalog og prioritere dette.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan.

I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4%, og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på

udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (ekskl. energi) Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 9.619 21.936 2.282 50 10.116 7.818 2.801 4.809 10.968 1.141 25 5.058 3.909 1.401 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet, at indarbejde en besparelse på digitalisering og

velfærdsteknologi, som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede

sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav, der ikke er udmøntet endnu. Da

Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt

perspektiv, er det besluttet, at de områder som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering

og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede

indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav.

Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i

stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

I forbindelse med godkendelsen af budgetprocedure og tidsplan, udtrykte Økonomiudvalget

endvidere, at det forventes, at fagudvalgene løbende fremlægger forslag til større omlægninger og besparelser til principvedtagelse. Konsekvenser heraf indregnes i budgetlægningen.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Fagenheden foreslår at Børne- og Skoleudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Personalemæssige konsekvenser:

Kendes ikke pt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2013:

Fagenheden anmodes om at udarbejde afdækninger bredt i udvalgets område.

Fraværende: Adnan Jedon.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender sammendrag for 2013 på:

 • Folkeskoleområdet

 • Pasning - daginstitutionsområdet

 • Pasning - skolefritidsordningsområdet

 • Udsatte børn og unge

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2013:

Sagen drøftes igen på aprilmødet.

Adnan Jedon var fraværende.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender

1. forslag til afdækningskatalog

2. forslag til anlægsønsker

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Udvalget ønsker ikke at pege på skolelukninger i 2014.

Det administrative afdækningskatalog fremsendes til behandling i forbindelse med Budget 2014.

Udvalget vil fremsende ønsker til anlæg i

 • Ø.Brønderslev – tilbygning til Grøftekanten

 • Klokkerholm – renovering af børnehave

 • Dronninglund – depot til Himmelblå

 • Søndergade Skole – renovering kælderetage

 • Ny børnehave i Brønderslev

 • Fysisk samling af LBO i Flauenskjold

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde d. 13. august

I forlængelse af fagudvalgenes tidligere behandlinger af afdækningskataloget til Budget 2014, fastholdt Økonomiudvalget på deres møde d. 12. juni, at fagudvalgene i henhold til tidligere besluttede procedure for Budget 2014, skal foretage en prioritering af afdækningsforslagene senest i forbindelse med møderne i august måned.

Til udvalgets møde vedlægges tillige indkomne høringssvar, der er modtaget i forbindelse med den gennemførte høring af afdækningsforslagene i juni måned.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget prioriterer de fremsendt afdækningsforslag til Budget 2014

Beslutning

Udvalget ønsker ikke pt. at prioritere ud fra afdækningskataloget. En del af de foreslåede afdækninger vurderes ikke realistiske i forhold til den kommende folkeskolereform.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til beslutningskalender i forbindelse med implementering af folkeskolereformen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur om beslutningskalender i forbindelse med implementering af folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til beslutningskalender i forbindelse med implementering af folkeskolereformen.

Der henvises til, at der den 7. juni 2013 blev indgået en nationalpolitisk aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Reformen træder i kraft august 2014, dog med undtagelse af elementerne om faglig forbydelse og obligatorisk lektiehjælp i skoletiden.

Beslutning

Forslaget godkendt. Planen suppleres med et temamøde for Byrådet den 28. august 2013.

Bilag

Til toppen


8. Status på skolernes arbejde med vision for folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Visionen ’FREMTIDENS SKOLE – for børn i tiden’ (S U M) blev godkendt i 2012. Til orientering i Børne- og Skoleudvalget foreligger status på skolernes arbejde med at omsætte visionen til praksis i hverdagen.

Notatet indeholder endvidere et kort oprids ift. sammenhænge mellem visionen og øvrige udviklingstiltag på Folkeskoleområdet (projekt Udvikling i Fællesskaber og den kommende Folkeskolereform).

Sagsfremstilling

Visionen ’FREMTIDENS SKOLE – for børn i tiden’ (S U M) blev godkendt af Byrådet i juni 2012, og med den har skolerne og Brønderslev Kommune fået en fælles retning for udviklingen af Folkeskoleområdet.

Men en vision skal ikke kun være flotte hensigtserklæringer på papir, og derfor har fagenheden og de enkelte skoler siden vedtagelsen af visionen arbejdet med at omsætte den til konkrete initiativer i praksis.

En besøgsrunde på skolerne viser stor mangfoldighed i forhold til valg af processer og medarbejderinvolvering, men der ses også fællestræk bla. i forhold til valg af fokus og konkrete initiativer. Alt i alt er det positivt at se, at visionsprocessen har givet de enkelte skoler lyst til og grundlag for at gå nye veje i udviklingen af skolen – både i forhold til trivsel og læringsmiljø.

Skolernes arbejde med visionen er ikke det eneste udviklingstiltag på Folkeskoleområdet. Således er et projekt om inklusionsudvikling på tværs af skoler, dagtilbud og PPR etableret, ligesom den kommende folkeskolereform vil betyde udviklingstiltag på skolerne.

En gennemgang af formål og mål for projekt Udvikling i Fællesskaber samt regeringens reformudkast viser, at der er mange fællestræk mellem S U M, projekt og skolereform, og at de tre elementer samlet set er med til at styrke og kvalitetsudvikle kommunens skoler.

Fagenheden har udarbejdet et notat med status for skolernes arbejde med S U M samt en oversigt med de enkelte skolers processer og initiativer.

Fagenheden sender notat med status for arbejdet med S U M til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvens.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Etablering af en fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende målsætning og målgrupper, opgaver og normering, procesplan for overflyttelse af medarbejdere, samt stillingsopslag til leder for Ungeenheden.

Sagen sendes til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet og til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet traf i efteråret 2012 principbeslutning om at etablere en fælles Ungeenhed under Beskæftigelsesudvalget. I Ungeenheden skal alle fagområder, som er relevante for de unge, være repræsenteret, herunder også Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungeenheden i Brønderslev Kommune etableres til idriftsættelse pr. 1. januar 2014.

Målet er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og færre unge skal på offentlig forsørgelse.

Tanken med Ungeenheden er, at de unge får en mere sammenhængende indsats, som er helhedsorienteret og målrettet uddannelse og job i det omfang og tempo, som er det rette for den unge. Indsatserne for de unge vil blive koordineret i Ungeenheden, så den unge ikke oplever, at der iværksættes usammenhængende tiltag fra forskellige fronter. Når den unge er klar til at fokusere på uddannelse eller job, vil den unge opleve en naturlig indgang til det, fordi alle relevante sagsbehandlere sidder i samme hus og har et indgående kendskab til hinandens opgaveområder.

Ungeenheden skal medvirke til at sikre, at der skabes et miljø, hvor uddannelse er i centrum og hvor der skabes tætte samarbejdsrelationer til relevante uddannelsesinstitutioner. De unge, der bliver en del af Ungeenheden, skal have et uddannelsesmæssigt sigte. Dvs. at de aller svageste målgrupper, som på ingen måde har uddannelse eller job i sigte på særlige eller ordinære vilkår, ikke skal være en del af ungeenheden.

Tanken omkring ungeenheden understøttes endvidere af den nyligt vedtagne kontanthjælpsreform der træder i kraft 1. januar 2014. Her stilles der krav om en helhedsorienteret tværfaglig indsats omkring de svageste borgere.

De målgrupper, som reformen sætter fokus på, udgøres af unge, som har sager på tværs af fagenhederne og UU. Unge, der ikke er klar til uddannelse, unge, som er klar til uddannelse, men har behov for hjælp på vejen samt unge mødre, som har behov for hjælp både under og efter barsel.

Den politiske følgegruppe vedtog på møde den 5. august 2013, at anbefale følgende:

A) Overordnet mål for Ungeenheden:

"I 2015 skal 95% af de unge som afslutter 9. klasse vurderes at gennemføre mindst én ungdomsuddannelse".

B) Normering i Ungeenheden:

Fagenhed 16-29årige personer Normering (fuldtidsstillinger)
Beskæftigelse 711 12,7
Sundhed & Velfærd 144 5,25
Børn & Kultur 215 5,58
I alt 1.070 23,53

Hertil kommer:

 • 1 lederstilling

 • 3 medarbejdere, fra UU der indgår med egen ledelse

Det er forudsat, at lederstillingen skal afholdes inden for de eksisterende lønbudgetter.

Økonomiafdelingen er anmodet om at beregne budget til Ungeenheden, herunder overhead til ledelse, konsulenter o.l. Dette vil medføre en reduktion af de afgivende fagenheders lønbudgetter.

C) Forslag til stillingsopslag til lederstillingen. Lederstillingen ønskes besat den 1. november 2013, så lederen kan være med til at ansætte det øvrige personale til Ungeenheden.

D) Procesplan for overflyttelse af medarbejdere. De medarbejdere, som kan søge om at blive overflyttet, er medarbejdere, som i forvejen arbejder inden for de opgaveområder, der skal overgå til Ungeenheden.

Økonomiafdelingen er anmodet om i samarbejde med fagenhederne at beregne budget til Ungeenheden. Beløbene vil blive overflyttet fra de enkelte fagenheders/udvalgs budgetter.

Spørgsmålet om fysisk placering af ungeenheden behandles på lukket møde.

Byrådet anmodes om at godkende anbefalingerne fra den politiske følgegruppe.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal overflyttes personale fra de 3 fagenheder til Ungeenheden.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Forslag om etablering af gæstehus for dagplejebørn i Brønderslev By


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur om etablering af gæstedagplejehus i Brønderslev By

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der etableres gæstedagplejehus i den tidligere Hedelundsgades Børnehave i Brønderslev By.

Gæsteplejehuset etableres til 15-20 børn og med 4 ansatte (dagplejere/pædagogmedhjælpere)

Tilsynet varetages af nuværende dagplejepædagog med tilsyn i forhold til de nuværende dagplejegrupper.

Huset vil endvidere indeholde legestuelokaler for de nuværende 7 legestuegrupper i Brønderslev by.

Økonomi:

Forslaget er udgiftsneutralt, idet udgifterne finansieres inden for dagplejens nuværende budget, bla. spares udbetaling af honorar til dagplejere, når de har gæstebørn, ligesom der spares på udgifter til leje af lokaler til nuværende legestuer.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, idet det er dagplejens medarbejdere, der varetager opgaven i gæstedagplejehuset.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Skolebestyrelsen på Søndergades Skole søger om forbedring af toiletforholdene på skolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Skolebestyrelsen på Søndergades Skole om forbedring af toiletforholdene på skolen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Søndergades Skole ønsker at fremsende ansøgning til Børne- og Skoleudvalget omhandlende skolens toiletfaciliteter, idet det igen fremgår af undervisningsmiljøundersøgelsen, at eleverne finder toiletforholdene særdeles kritiske og utidssvarende.

Skolebestyrelsen søger om konsulentbistand og midler til forbedring af skolens toiletforhold.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Renovering af toiletterne er en del af Miljø- og Teknikudvalgets ansvarsområde.

Det kan oplyses, at Afdelingen for Ejendomme og Service har meddelt, at udgifterne herved løber op i 500-700.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvens.

Beslutning

Sagen oversendes til Miljø- og Teknikudvalget.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af regnskab 2012 for opholdsstedet Nordbasen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om godkendelse af regnskab 2012 for opholdsstedet Nordbasen, Linderupgårdsvej 60, 9700 Brønderslev.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender regnskab 2012 for opholdsstedet Nordbasen.

Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel forskel i %
Indtægter 3.451.772 4.200.000 - 748.228 - 17,8
Personale - 2.460.481 - 3.051.156 590.675 19,4
Ejendom - 191.105 - 157.718 - 33.387 - 21,2
Øvrige udgifter - 798.855 - 781.126 - 17.729 - 2,3
Resultat 1.331 210.000 - 208.669 - 5,0

Der er et overskud på 1.331 kr. og pr. 31/12-12 en positiv egenkapital på 264.887 kr.

Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapialten.

Det bemærkes, at opholdsstedet er bedt om uddybende forklaringer på følgende forhold:

Der er ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn

Dokumentation for hævning af udgifter til skat

Uddybning af afvigelsen i opgjort egenkapital fra regnskabet 2011.

Det oplyses, at GOT har gennemgået regnskabet og anbefaler godkendelse heraf.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvenser.

Beslutning

Godkendt

Til toppen


13. Godkendelse af regnskab 2012 for opholdsstedet Herbertgård


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om godkendelse af regnskab 2012 for opholdsstedet Herbertgård, Mellerupvej 33, 9740 Jerslev.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender regnskab 2012 for opholdsstedet Herbertgård.

Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 879.701 5.531.616 - 4.651.915 - 84,1
Personale - 242.899 - 3.907.646 3.664.747 93,8
Ejendom - 214.738 - 336.200 121.462 36,1
Øvrige udgifter - 555.489 - 1.011.217 455.728 45,1
Resultat - 133.425 276.553 - 409.978 - 7,4

Der et underskud før skat på 133.425 kr., 177.654 kr. efter skat og pr. 31/12-12 en negativ egenkapital på 225.399 kr.

Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen.

GOT har gennemgået regnskabet og anbefaler godkendelse heraf.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvens.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Herbertgård


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til godkendelse af budget 2013 for opholdsstedet Herbertgård, Mellerupvej 33, 9740 Jerslev.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender budget for 2013 for opholdsstedet Herbertgård.

Taksten for 2013 foreslås godkendt til 58.574 kr. pr. måned.

Taksten er for 8 pladser og beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 5.341.931 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 4.104.906 kr.
Ejendomsudgifter 236.780 kr.
Øvrige udgifter 1.000.245 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 9,5 fuldtidsstillinger.

Det bemærkes, at GOT anbefaler godkendelse af budgettet.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvens.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


15. Godkendelse af regnskab 2012 for Fonden Christiansminde


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til godkendelse af regnskab for 2012 for Fonden Christiansminde.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender regnskab 2012 for Fonden Christiansminde, herunder opholdsstederne Christiansminde og Minibo.

Gennemgang af regnskabet har givet anledning til følgende bemærkninger:

Christiansminde:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 2.877.593 8.161.536 - 5.283.943 - 64,7
Personale - 2.424.689 - 6.682.915 4.258.226 63,7
Ejendom - 190.297 - 207.531 17.234 8,3
Øvrige udgifter - 504.728 - 863.007 358.279 41,5
Resultat - 242.121 408.083 - 650.204 - 8,0

Der er et underskud på 242.121 kr. og pr. 31. december 2012 en negativ egenkapital på 579.656 kr.

Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen.

Opholdsstedet Minibo:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 4.185.686 6.172.848 - 1.987.162 - 32,2
Personale - 2.732.286 - 4.870.300 2.138.014 43,9
Ejendom - 265.372 - 302.849 37.477 12,4
Øvrige udgifter - 501.286 - 691.076 189.790 27,5
Resultat 686.742 308.623 378.119 6,1

Der et et overskud på 686.742 kr. og pr. 31. december 2012 en egenkapital på 17.358 kr.

Det foreslås, at det godkendes, at overskuddet overføres til egenkapitalen.

Fonden Christiansminde driver ligeledes inten skole, som i 2012 har et underskud på 363.734 kr.

Samlet set har Fonden Christiansminde et overskud i 2012 på 236.504 kr. og pr. 31. december 2012 en positiv egenkapital på 716.981 kr., heraf hensættelser til indvendig renovering 107.801 kr.

Der er afgivet forklaringer vedrørende afvigelserne, der omhandler underbelægning kombineret med den pædagogiske nødvendighed af personale og bestyrelsens forventning om stabilisering i årene fremover.

GOT foreslår, at regnskabet godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvens.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af regnskab 2012 for Fonden Semaiskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2012 for Fonden Semaiskolen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender regnskab 2012 for Fonden Semaiskolen, herunder opholdsstedet Semaiskolen og opholdsstedet Soloprojekter.

Gennemgang af regnskabet har givet anledning til følgende bemærkninger:

Opholdsstedet Semaiskolen:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 14.497.479 14.778.000 - 280.521 - 1,9
Personale - 10.702.950 - 11.377.083 674.133 5,9
Ejendom - 793.617 - 527.000 - 266.617 - 50,6
Øvrige udgifter - 2.505.120 - 2.135.000 - 370.120 - 17,3
Resultat 495.792 738.917 - 243.125 - 1,6

Der er et overskud på 495.792 kr. og pr. 31. december 2012 en egenkapital på 1.968.544 kr.

Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen.

Opholdsstedet Soloprojekter:

Regnskab Budget pr. måned Svarende til måneder:
Indtægter 6.519.477 186.538 34,9
Personale - 4.919.127 - 165.728 29,7
Ejendom - 254.760 - 5.240 48,6
Øvrige udgifter - 560.125 - 15.570 36,0
Resultat: 785.465 0

Der er et overskud på 785.465 kr. og pr. 31. december 2012 en egenkapital på 1.615.046 kr.

Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen.

Fonden Semaiskolen driver intern skole, som i 2012 har et overskud på 115.864 kr. og pr. 31/12-12 en negativ egenkapital på 57.423 kr.

Samlet set har Fonden et overskud i 2012 på 1.420.229 kr. og pr. 31. december 2012 en egenkapital på 3.581.994 kr.

GOT har gennemgået regnskabet og anbefaler, at det godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvens.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Regnskab 2012 for opholdsstedet Stop Ung


Resume

Sagsforløb: BS, SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab for 2012 med bemærkninger for opholdsstedet Stop Ung.

Børne- og Skoleudvalget skal godkende regnskab og acceptere, at underskud overføres til egenkapitalen.

Sagsfremstilling

GOT har gennemgået regnskab for 2012 for opholdsstedet Stop Ung. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 8.001.263 8.841.240 -839.977 -9,5
Personale -3.729.667 -4.490.499 760.832 16,9
Ejendom -932.632 -1.188.357 255.725 21,5
Øvrige udgifter -1.916.823 -2.720.352 803.529 29,5
Resultat 1.422.141 442.032 980.109 11,1

Der er et overskud på 1.422.141 kr. og pr. 31. december 2012 en egenkapital på 1.352.594 kr.

GOT anbefaler, at det accepteres at overskuddet overføres til egenkapitalen.

GOT har taget forklaringerne om afvigelser grundet af øget belægning til efterretning. Der er for året genereret et væsentligt overskud, svarende til at 17,8% af den betalte pladspris ikke er blevet anvendt i årets løb. Såfremt dette er gældende i efterfølgende år, skal det afspejle sig i en reduceret pladspris.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender regnskab 2012 og accepterer, at overskuddet på 1.422.141 kr. overføres til egenkapitalen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2013, pkt. 2:

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Godkendelse af etablering af 4 pladser på Ryttergården samt ændring af pædagogisk metode


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Opholdsstedet Ryttergården om godkendelse af etablering af 4 pladser i henhold til servicelovens § 107, bostøtte i egen bolig (efterværn) samt ændring af den pædagogiske metode.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender

 • etablering af 4 pladser i henhold til servicelovens § 107(botilbud)

 • etablering af bostøtte i egen bolig (efterværn)

 • ændring af den pædagogiske metode fra konsekvenspædagogik til relationspædagogik

Vedrørende etablering af 4 pladser i henhold til servicelovens § 107:

Det forudsættes, at det er børn/unge, som kommer fra opholdsstedet Ryttergården

Vedr. etablering af bostøtte i egen bolig (efterværn):

Det er en forudsætning, at bostøtten (efterværnet) kun ydes tidligere beboere fra opholdsstedet Ryttergården og som led i udslusning fra opholdsstedet.

Ansvaret for godkendelse af det aftalte bostøtte (efterværn) til den enkelte borger, påhviler den visiterende kommune, ligesom den visiterende kommune skal føre tilsyn med det aftalte forløb.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvens.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling
 1. Notat juli 2013 vedrørende anvendelse af efterværn og overvåget samvær.

 2. Referat fra møde i Det fælles rådgivende organ for skoler og for daginstitutioner.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


20. Lukket punkt: Fysisk placering af Ungeenheden


Til toppen


21. Lukket punkt: Forslag om anbringelser


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach