Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Dagsorden

Dato: 3. december 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr., således at der for 2013 nu forventes et samlet merforbrug på i alt 2,786 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 den 12. november 2013, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er er vedlagt status på aftalepunkterne fra Budget 2013.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og fremsender den til fagudvalgenes behandling.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 4:

Drøftet og fremsendes til fagudvalgene til behandling.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af budget 2014 for opholdsstedet Herbertgård


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til godkendelse af budget 2014 for opholdsstedet Herbertgård, Mellerupvej 33, 9740 Jerslev.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender budget for 2014 for opholdsstedet Herbertgård.

Taksten er pr. måned 59.046 kr. og er for 8 pladser.

Det er et årligt budget på 5.384.971 kr., der fordeler sig således:

Lønudgifter 4.114.784 kr.
Ejendomsudgifter 264.914 kr.
Øvrige udgifter 1.005.273 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 9,5 fultidsstillinger.

Budgettet er behandlet af Den tværkommunale Godkendelses og Tilsynsafdeling, der anbefaler godkendelse heraf.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Til toppen


5. Udvidelse af pladser på opholdsstedet Nordbasen samt ændring af budget 2014


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra opholdsstedet Nordbasen, Linderupgårdsvej 60, 9700 Brønderslev om udvidelse af antallet af pladser fra 4 til 6 samt ændring af budget for 2014.

Sagsfremstilling

Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling meddeler, at opholdsstedet Nordbasen har søgt om godkendelse af, at antallet af pladser kan øges fra 4 pladser til 6 pladser.

Baggrunden herfor er, at pladsprisen derved bliver ca. 20.000 kr. billigere og dermed mere attraktiv for de anbringende kommuner.

Opholdsstedet har beskrevet tilfredsstillende, hvorledes den faglige kvalitet i indsatsen kan fastholdes, uagtet at medarbejdernormeringen reduceres en smule. Medarbejdernormeringen er fortsat inden for rammen i forhold til sammenlignelige opholdssteder.

I forbindelse med ændringen af pladsantallet til 6 pladser ændres pladsprisen fra 87.500 kr. til 67.168 kr.

Der er et samlet årligt budget på 4.594.319 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 3.482.654 kr.
Ejendomsudgifter 162.073 kr.
Øvrige udgifter 949.592 kr.

Der er en samlet personalenormering på 8,35 fuldtidsstillinger.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at ændring af pladsantallet til 6 samt nyt budget 2014 godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Til toppen


6. Godkendelse af nuværende Kost- og Bevægelsespolitik


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur om, at nuværende Kost- og Bevægelsespolitik fortsætter i sin nuværende form.

Sagsfremstilling

Det overordnede mål i kost- og bevægelsespolitiken er, at "sund kost er en naturlig del af hverdagen for børn og unge". Udover det overordnede mål består kost- og bevægelsespolitikken af en række handlingsrettede anvisninger, som dagpleje, skoler og institutioner har anvendt som retningsgivende for deres lokale arbejde med at implementere politkken.

Evalueringen viser, at kost- og bevægelsespolitikken har været med til at sætte sit præg på dagligdagens praksis og har fungeret som en overordnet politisk ramme for arbejdet lokalt med at fremme sundheden hos børn og unge.

Fagenheden for Børn- og Kultur foreslår - med baggrund i evaluering af Brønderslev Kommunes nuværende Kost- og Bevægelsespolitik for børn og unge i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger og ungdomsskole - at politikken fortsætter i sin nuværende form.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Til toppen


7. Drøftelse af udfordringen med færre børn i dagplejen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte spørgsmålet om håndtering af udfordringen med færre børn i dagplejen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte spørgsmålet om håndtering af udfordringen med færre børn i dagplejen.

Der er de senest år er sket et markant fald i fødselstallene i kommunen, der ligeledes ser ud til at fortsætte. Endvidere vælger flere forældre privat pasning til deres børn.

Det har derfor været nødvendigt at afskedige mange dagplejere i stort set alle områder i kommunen. I 2013 er der afskediget 15 dagplejere. Endvidere er 8 dagplejere fratrådt og gået på efterløn. Der er således tale om en nedgang på 23 dagplejere, som i perioder har kørt med en del ledige pladser. Det har betydet udbetaling af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse. Da mange af dagplejerne har været ansat i mange år, har der været tale om langt opsigelsesvarsel.

Økonomi:

Rent budgetmæssigt betyder det en udfordring, og overholdelse af budgettet vil kræve en strammere styring.

Der er i budget 2013 budgetteret med 5 % i tomgang svarende til 32 ledige pladser. Ved budgetopfølgning er der i snit 52 ledige pladser, hvilket svarer til 8 % tomgang - en merudgift på 1.275.000 kr. netto svarende til 5 dagplejere.

Hvad vil en strammere styring betyde?

Forældre:

 • Flere flytninger af børn, idet forældre tilbydes plads hos en evt. snarligt opsagt dagplejer, utryghed for såvel børn som forældre

 • Manglende troværdighed i visitering af pladser

 • Der vil som følge heraf være en mulighed for, at flere forældre vælger privat pasning

Medarbejderne:

 • Utryg arbejdsplads for medarbejderne

 • Dagplejerne vil opleve, at der oftere varsles fyringer

 • Et øget sygefravær

 • Dårlig trivsel i dagplejegrupperne

 • Flere tilbagetrækninger af opsigelser

 • Ustabil arbejdsplads

Personalemæssige konsekvenser

Det er ikke muligt at oplyse om dette.

Bilag

Til toppen


8. Ferieplan for skoleåret 2014/15


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til ferieplan for skoleåret 2014/15, der har været fremsendt til udtalelse i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn- og Kultur fremsender nedenstående forslag til ferieplan for skoleåret 2014/15.

Sommerferie 2014: ... - søndag den 10. august
Efterårsferie: lørdag den 11. oktober - søndag den 19. oktober
Juleferie: tirsdag den 23. december -søndag den 4. januar
Vinterferie: lørdag den 14. februar - søndag den 22. februar
Påskeferie: lørdag den 28.marts - mandag den 6. april
St. Bededag: fredag den 1. maj
Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 14. maj – søndag den 17. maj
Pinseferie: lørdag den23. maj- mandag den 25. maj
Grundlovsdag: fredagden 5. juni
Sommerferie 2015: lørdag den 27. juni - (endnu ikke fastlagt)

Forslag til ferieplan forudsættes fremsendt til udtalelse i Skolebestyrelserne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 15. oktober 2013:

Fremsendes til udtalelse i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2013:

Flere af skolebestyrelserne udtaler, at de gerne ser, at 22. december 2014 indgår som en skolefridag og at skolebestyrelserne i stedet placerer en lørdag som skoledag, alternativt at Grundlovsdag bliver skoledag.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at undervisning på en lørdag giver ekstra udgifter til transport af eleverne.

Til toppen


9. Skolereformen - principper for ressourcetildeling


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte overordnede principper for en fremtidig ressourcetildelingsmodel.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte overordnede principper for en fremtidig ressourcetildelingsmodel med henblik på, at der efterfølgende kan udarbejdes konkret forslag til model.

Der orienteres endvidere om input fra temamøder om skolereformen.

Personalemæssige konsekvenser

Det er ikke muligt pt. at oplyse noget om dette.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2013, pkt. 10:

Børne- og Skoleudvalget godkender principielt de foreslåede overordnede principper for en fremtidig ressourcetildelingsmodel med henblik på, at der efterfølgende kan udarbejdes konkret forslag til model til præsentation på udvalgets møde i december.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet i Brønderslev Kommune.

Materiale vedrørende ovenstående fremsendes senere.

Bilag

Til toppen


10. Rammer for håndtering af den understøttende undervisning


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til fagenhedens forslag til rammer for håndtering af den understøttende undervisning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af folkeskolereformen blev understøttende undervisning vedtaget som et nyt element i folkeskolen.

Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Det kan for eksempel være varierede og differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed for at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Det er op til den enkelte kommune at tilrettelægge tiden og beslutte personalesammen-

sætningen i den understøttende undervisning. I forhold til finansieringen af folkeskolereformen er der i Brønderslev Kommune regnet med, at halvdelen af timerne varetages af lærere og den anden halvdel af pædagogisk personale. I ressourcetildelingen til skolerne vil der således blive tildelt ressourcer til den understøttende undervisning svarende til de udgifter, der er forbundet med 50/50-udgifter til henholdsvis lærer og pædagog.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at det godkendes

 • at den enkelte skole gives frihed til på baggrund af de lokale behov, kompetencer og målsætninger med undersøttende undervisinng selv at tilrettelægge personale- sammensætningen i den understøttende undervisning

 • at det forventes, at der i den understøttende undervising anvendes personale med forskellige kompetencer, herunder både lærere, pædagoger og andre personer med relevante kompetencer

 • at timerne til understøttende undervisning ikke konverteres til fagopdelt undervisning

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til omfordeling af ressourcerne til inkluderende tiltag på specialundervisningsområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til plan for omfordeling af ressourcerne til inkluderende tiltag på specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til plan for omfordeling af ressourcerne til inkluderende tiltag på specialundervisningsområdet.

Fagenheden vurderer, at det - ud over ressourcefordelingen til almenundervisning - er relevant at se på, hvordan en anden fordeling af nogle af de øvrige midler kan være med til at fremme mulighederne lokalt på de enkelte skoler for at kunne iværksætte hensigtsmæssige støtteforanstaltninger og igangsætte forskellige tiltag, der kan være med til at fremme de inkluderende læringsmiljøer.

Der tænkes konkret på de behovstimer, der hidtil er blevet tildelt til enkeltelever eller grupper af elever på baggrund af ansøgning til visitationsudvalget. Derudover tænkes på, hvordan et evt. nedadgående elevtal i specialklassetilbuddene kan bidrage til en øget ressourcetildeling til fremme af inklusion i almenområdet.

Der er udarbejdet notat med de foreløbige overvejelser vedrørende omlægning af ressourcerne udover almenområdet.

Næste skridt i processen

Socioøkonomisk analyse:

Det foreslås, at der udarbejdes en socioøkonomisk analyse på skoleområdet.

Trin 1:

I løbet af november 2013 til januar 2014 vil der blive udarbejdet en analyse af de socioøkonomiske forhold på skolerne i Brønderslev Kommune

Derefter vil der blive udarbejdet forslag til udlægning af de ressourcer, der pt. tildeles som behovstimer og evt. nogle af ressourcerne, som tildeles som øvrige støttetimer.

Forslaget behandles af Børne- og Skoleudvalget i løbet af februar måned 2014.

I starten af marts 2014 forventes det, at der er overblik over, hvordan udviklingen i antallet af specialklasseelever ser ud i skoleåret 2014/15. Viser det sig, at antallet af specialklasseelever falder i skoleåret 2014/15, vil der ligeledes blive fremlagt forslag til fordeling af de overskydende ressourcer til skolerne.

Trin 2:

I løbet af foråret 2014 udarbejder fagenheden et eller flere forslag til udlægning af ressourcerne til specialklasseområdet, der fremsendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget medio 2014 i god tid inden, at det træder i kraft til skoleåret 2015/16.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2013, pkt. 11:

Bilag

Til toppen


12. Visions- og strategiplan for "den digit@ale skole" i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til Visions- og strategiplan for "den digit@le skole" i Brønderslev Kommune i 2014-16.

Sagsfremstilling

Der henvises til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. oktober 2013, hvor udvalget besluttede, at der udarbejdes sag til møde i december 2013 vedrørende den digitale udvikling i kommunens skoler med henblik på at styrke elevernes læring.

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til Vision- og strategiplan for "den digit@ale skole" i Brønderslev Kommune i 2014-16.

Vision:

Brønderslev Kommunes skoler skal gennem brug af IT og anden teknologi i skolens fag og understøttende undervisning fremme elevernes læring og trivsel.

IT og anden teknologi skal endvidere bidrage til nytænkning af udfordrende læringsrum for alle elever og nye organisationsformer.

Visionen suppleres med følgende strategiske pejlemærker (mål og succeskriterier), som hver især har betydning for, at kommunens forvaltning og skoler kan arbejde målrettet med visionen.

De fire strategiske pejlemærker er:

 1. IT-didaktik og læring

 2. Digitale læremidler- og lyst til læring

 3. Deling, kommunikation og samarbejde

 4. Ledelse og styring

Strategiens tilblivelse og videre proces:

Strategien er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe gennem 2013.

Strategien skal efterfølgende udbygges med konkrete handleplaner for at sikre målopfyldelse og understøtte det fremadrettede arbejde centralt og decentralt.

Med henvisning til udvalgets anmodning om oplysning om udgifter ved, at alle medarbejdere udstyres med en bærbar computer eller tablet, kan det oplyses, at det vil koste 1.164.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Til toppen


13. Kvalitetsrapport 2013 - skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til kvalitetsrapport 2013 samt forslag om, at der ikke stilles forslag om handlingsplaner på baggrund af kvalitetsrapporten 2013.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen (2006), skal Byrådet vedtage nødvendige handlingsplaner, som kvalitetsrapporten måtte give anledning til.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at fagenheden i 2012 fik godkendt, at man må samkøre de 2 høringsprocesser, således at skolebestyrelse, Børne- og Skoleudvalg samt Byrådet på en og samme gang forholder sig til såvel kvalitetsrapport som afledte handlinger. Der har således kun været en høringsfase.

Skolebestyrelserne har fremsendt udtalelse, som er vedlagt som bilag. Derudover har fagenheden samlet nogle af de væsentligste budskaber i høringssvarene.

Skolerne har arbejdet på at iværksætte tiltag på skolerne, der understøtter den vision for skolevæsenet (SUM), som Byrådet godkendte sidste år. Samtidig er der igangsat et udviklingsprojekt (Projekt Udvikling i Fællesskaber) på tværs af dagtilbud, skoleområdet og PPR, der handler om at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Endvidere er der vedtaget en skolereform, som skal implementeres fra august 2014.

Ud fra en helhedsvurdering af rammedata, pædagogiske processer og resultater, er det fagenhedens vurdering, at samtlige skoler leverer et tilfredsstillende fagligt niveau og samtidig har fokus på, hvor der er nogle udviklingspotentialer.

Derfor foreslås det, at der ikke udarbejdes handlingsplaner for enkelte skoler på baggrund af kvalitetsrapporten.

I stedet foreslås det, at skolerne anvender skoleåret 2013/14 til i høj grad at fokusere på, hvordan den nye folkeskolereform skal blive implementeret fra august 2014. Dette kommer til at ske i tæt dialog mellem ledere, medarbejdere og forvaltningen.

Derudover vil det tværfaglige projekt "Udvikling i fællesskaber" komme til at optage ledere og medarbejdere i det kommende skoleår samtidig med, at SUM-visionen fortsat er i gang med at blive virkeliggjort.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår

 • at Byrådet godkender kvalitetsrapport 2013

 • at der ikke udarbejdes handlingsplaner på baggrund af kvalitetsrapporten

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Til toppen


14. Drøftelse af fremtiden for Serritslev Skole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte fremtiden for Serritslev Skole med udgangspunkt i indkomne henvendelser fra:

 1. Forældregruppen på Serritslev Skole

 2. Forældrerådet i Serritslev Landbyordning

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte fremtiden for Serritslev Skole med udgangspunkt i indkomne henvendelser fra

 1. Forældregruppen på Serritslev Skole

 2. Forældrerådet i Serritslev Landbyordning

Personalemæssige konsekvenser

Det er ikke muligt pt. at oplyse noget om dette.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at Byrådet i budget 2014 og overslagsårene har vedtaget en besparelse på 1,5 mio. kr. til færre klasser på baggrund af konkret vurdering.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget den 15. oktober 2013


Udvalget tilkendegiver, at der er enighed om, at eleverne i nuværende 4., 5. og 6. klasse flyttes til Skolegades Skole senest 1. januar 2014 under henvisning til de få elever, der er i disse klasser. Nuværende 3. klasse kan som udgangspunkt fortsætte som 4. klasse i skoleåret 2014/15, såfremt elevtallet i klassen fortsat er på 15 elever. Hvis elevtallet bliver væsentlig mindre, tages sagen op til ny vurdering.

Der udarbejdes sag til behandling i udvalgets møde i november 2013 om tilretning i henhold til ovenstående.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2013

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til ændring af inddeling af skoledistrikter for Serritslev Skole for skoleåret 2013/14 gældende fra 1. januar 2014 og for skoleåret 2014/15 og 2015/16.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet vedtager følgende distrikts-

ændring for Serritslev Skole:

Skoleåret 2013/14 gældende fra 1. januar 2014:

Eleverne i 4., 5. og 6. klasse overføres til Skolegades Skoles distrikt.

Skoleåret 2014/15:

Eleverne i 5. og 6. klasse overføres til Skolegades Skoles distrikt.

Skoleåret 2015/16:

Elever i 6. klasse overføres til Skolegades Skoles distrikt.

Forslaget til distriktsændring fremsendes til udtalelse i skolebestyrelsen for Skolegades Skole/Serritslev Skole, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3, hvorefter beslutninger om distriktsændringer som følge af skolestrukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der i 2014 vil være en besparelse herved på 1.516.500 kr. under forudsætning af, at nuværende 3. klasse fortsætter som 4. klasse.

Børne- og Kulturdirektøren gør opmærksom på, at der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 er besluttet besparelse på 1.500.000 kr. i 2014 og overslagsårene med baggrund i "færre klasser på baggrund af konkret vurdering". Børne- og Kulturdirektøren gør endvidere opmærksom på, at der senere skal tages stilling til besparelsen for 2015 og fremadrettet.

Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2013:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2013:

Udtalelse fra Skolebestyrelsen på Skolegades Skole/Serritslev Skole vil foreligge til mødet.

Bilag

Til toppen


15. Status på investeringerne i IT på skolerne


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på status på investeringer i IT på skolerne.

Sagsfremstilling

Der henvises til udvalgets møde den 15. oktober 2013, hvor udvalget vedtog, at punktet medtages på dagsorden resten af 2013 med henblik på at følge situationen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget den 15. oktober 2013:

Til efterretning. Punktet medtages på dagsorden resten af 2013 med henblik på at følge situationen.

Der udarbejdes sag til møde i december 2013 vedr. den digitale udvikling i kommunens skoler med henblik på at styrke elevernes læring.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmøde den 12. november 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender notat udarbejdet af IT-afdelingen den 4. november 2013.

Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2013:

Taget til efterretning. Der følges op på sagen mødet i decembermødet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2013:

Der vedlægges notat fra IT-afdelingen af 26. november 2013.

Bilag

Til toppen


16. Orientering - december 2013


Resume

Sagsforløb: BS

UU - Øst/Vest fremsender årsberetning for 2013.

Bilag

Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af anbringelse og aflastning


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach