Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 12. juni 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Fraværende var Bodil Nielsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Godkendt.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Til toppen


3. Reorganisering af SSPF-arbejdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til reorganisering af SSPF-arbejdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelse af en stilling som gademedarbejder blev arbejdet i SSFP-arbejdet sat på stand by, idet denne gademedarbejder var tovholder på SSPF-udvalget.

Efterfølgende har Fritids- og Kulturudvalget godkendt, at Brønderslev Ungdomsskole bliver tovholder på arbejdet. Der har herefter været arbejdet med en reorganisering af SSPF-strukturen.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår hereftergodkendelse af følgende:

Mål for SSPF-samarbejdet i Brønderslev Kommune:

 • at arbejde med en generel forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge

 • at sikre størst mulig grad af trivsel set i kriminalpræventivt perspektiv

 • at forhindre, at børn og unge kommer ud i kriminel adfærd eller misbrug af rusmidler

 • at iværksætte informationsdeling

 • at synliggøre lokale ressourcer og initiativer

 • at muliggøre en samordnet kriminalpræventiv indsats på børne- og ungeområdet.

Struktur:

Overordnet SSPF-udvalg:

 • 1 ledelsesrepræsentant fra politiet

 • 1 ledelsesrepræsentant fra Børne- og Familieafdelingen

 • 1 ledelelsesrepræsentant fra Folkeskoleområdet/Skolechefen

 • 1 ledelsesrepræsentant fra Ungdomsskolen (= tovholder og formand for udvalget)

 • 2ledelsesrepræsentanter fra Ungdomsuddannelser (1 fra hver af de 2 gymnasier i kommunen)

Koordinationsudvalg øst og vest:

 • Politi

 • Gademedarbejder

 • SSP-lærere fra skolerne i området

 • Ungdomsskolen: afdelingsleder i klubberne i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund

 • Skoleleder (mødeleder)

Formanden for det overordnede SSPF-udvalg kan deltage ad hoc.

Fritidsguiderne deltager i forbindelse med punkt på dagsorden.

Personalemæssige konsekvenser

SSPF-koordinatorfunktion i Vest og Øst nedlægges.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Til toppen


4. Ændring af den organisatoriske placering af Ungdomsklassen


Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Ungdomsklassens organisatoriske placering ændres fra Ungdomsskolen til Hedegårdsskolen.

I forbindelse med KL’s konsulentvirksomheds (KLK) analyse af specialundervisningen i Brønderslev Kommune blev det vurderet, at kommunens specialtilbud med fordel kunne tilknyttes almenskolerne. Hensigten er at understøtte dynamikken mellem specialtilbud og almenskole til gavn for elevernes udvikling.

Ungdomsklassens undervisningstilbud målrettes børn med særlige udfordringer i forhold til adfærd, kontakt og trivsel, og som derved vurderes at være dropout truede.

Målgruppen er elever i 7.-10. klasse, og der etableres 8 pladser.

Økonomi:

Flytningen er udgiftsneutral.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne overflyttes til Hedegårdsskolen.

Der henvises til, at henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i januar 2011 vedtog at ændre den organisatoriske placering af Ungdomsklassen fra Fagenhedens administrationtil Ungdomsskolen. Beslutningen blev dog ikke udmøntet under henvisning til bl.a. arbejdet med specialundervisningsanalysen.

Beslutning

Godkendt

Fraværende var Bodil Nielsen.

Resume

Sagsforløb: FK/BS

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af den organisatoriske placering af Ungdomsklassen.

Bilag

Til toppen


5. Klub Georg søger om tilskud til husleje


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Klubb Georg om tilskud til husleje i Aktivitetshuset, Nordens Alle 33, Brønderslev.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Klub Georg søger om tilskud til husleje på 4.300 kr. årlig i Aktivitetshuset, Nordens Alle 33, Brønderslev.

Klub Georg er flyttet til Aktivitetshuset, da de pr. 1. januar 2013 er blevet opsagt fra Sct. Georgsgården, Nordens Alle, Brønderslev. Klubben blev opsagt, fordi Ungdomsklubben ønskede at holde åbent onsdag aften for deres medlemmer, hvilket er den aften, hvor Klub Georg holder klubaften. Klub Georg har ikke mulighed for at ændre på ugedagen, da de vil miste mange medlememer grundet andre aktiviteter.

Klubben har pr. 10. maj 2013 66 medlemmer, hvoraf ca. 20 er under 25 år.

Det anføres, at de gerne vil have beløbet dækket, da det vil betyde, at klubben kan betale for ca. 30 ugt. personaletimer =min. 3 personaler på hver onsdag aften.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Der er i 2013 ydet et tilskud på 114.350 kr. til Klub Georg.

Klubben er etableret i henhold til reglerne i Folkeoplysningsloven. I henhold hertil skal der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ligger ikke i bestemmelsen, hvad ordet "aktiviteter" dækker, og der fastsættes ikke en bestemt sats for tilskuddene. Der kan således fastsættes forskellige satser for denne støtte alt efter aktivitetens indhold og funktion.

Evt. tilskud til husleje forudsættes finansieret af Lokaltilskudskontoen, som er skønsmæssigt budgetteret. Det vil påvirke aconto-udbetalingen til foreninger med egne lokaler, som vil blive reduceret med beløbet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


6. Foreningen Jazz9700 søger om tilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Jazz9700 om tilskud på 10.000 kr. til arrangementer.

Sagsfremstilling

Foreningen Jazz9700, der er en nystartet forening i Brønderslev Kommune, søger om tilskud på 10.000 kr. eller andet tilskud til arrangementer i Den runde pavillon.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der p.t. er et restbeløb i Kulturpuljen på 162.090 kr. incl. overført beløb fra 2012 og skønnetregulering for tilskudsmoms.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ansøgning godkendt med 10.000 kr. i startshjælp.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


7. Tilskud til revideret projekt "I Jussis fodspor"


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Arbejdsgruppe vedrørende revideretprojekt "I Jussis fodspor" om 55.000 kr. til projektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppe vedrørende revideret projekt "I Jussis fodspor" søger om 55.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Oprindelig var udarbejdet et projekt i forbindelse med ansøgning til Region Nordjylland om at vinde 500.000 kr. Brønderslev Kommune vandt ikke. Arbejdsgruppen har herefter arbejdet videre med et tilpasset projekt til færre udgifter.

Der var forudsat 5 fodspor:

1. Vandrehistore: Dette gennemføres med biblioteket som tovholder.

2. Fokus på fortælling af de historier vores nye danskere har med fra deres hjemland: Gennemføres med støtte på 20.000 kr. fra Krista- og Hans Risagers Fond.

3. Steet-art og Flassh Mob: Er afløst af andre aktiviteter på museer, i fritids- og ungdomsklubber, på Voergård, Dronninglund Slot, BAS, i bunkers og Rhododendronparken samt skoler og børnehaver.

Der søges om 15.000 kr. til transport af børn og 10.000 kr. til egenbetaling af løn til kunstnere.

4. Interaktiv event ved skulpturen EKKO i Hjallerup. Der planlægges stadig en event sammen med Platform 4 i Aalborg.

Der søges om 15.000 kr. til formålet.

5. Fælles afslutningsmesse/festival eller lignende.

6. Nyt delprojekt.

Kulturaftale Nordjylland er søgt om 56.000 kr. til projekt Dialog mellem Lys og Mørk i samarbejde med Kultursamvirket. Samvirket arrangerer en fejring af lyst i Dronninglund Storskov. Dette følges op af et Jussi-projekt, hvor mørket fejres i oktober i Rhododendronparken. Til denne del af projeket søges der om 10.000 kr.

Sammenstilling:

Tilskud til transport af børn 15.000 kr.
Egenbetaling 1/1-kunstner til ¼-pris (kunstnere på skoler) 10.000 kr.
Event ved EKKO 15.000 kr.
Event i Rhododendronparken 10.000 kr.
Diverse 5.000 kr.
I alt 55.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Der blev til det oprindelige projekt bevilget 75.000 kr. af Kulturpuljen. Disse penge er tilbageført til Kulturpuljen.

Der er p.t.162.090 kr. tilbage i Kulturpuljen incl. overført beløb fra 2012 og skønnet regulering fortilskudsmoms.

Beslutning

Ansøgning kan ikke imødekommes.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgninger til Udviklingspuljen inden for Folkeoplysningsområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra Udviklingspuljen inden for Folkeoplysningsområdet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er indkommet 2 ansøgninger til Udviklingspuljen, der er på 50.000 kr. og hvor temaet for 2013 er Integration:

Brønderslev Gymnastikforening:

Foreningen søger om 7.500 kr. til dækning af kontingent samt dækning af leje af hal i 5 timer.

Foreningen ønsker at tilbyde deltagelse i mor/far/barn-gymnastik for småbørnsfamilier med anden etnisk herkomst end dansk.

Der er forudsat dækning afkontingent til 15 børn i alderen 2-6 år i sæsonene 2013/14.

Brønderslev Ungdomsskole:

Ungdomsskolen søger om 30.000 kr. til indkøb af havkajakker i forbindelse med oprettelse af maritimt projekt ved Asaa havn.

Projektet etableres i samarbejde med Asaa Havneforening, Dronninglund Gymnasium, Dronninglund Efterskole og Try Efterskole.

Samarbejdsudvalget inden for folkeoplysningsloven anbefaler, at ansøgningerne imødekommes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


9. Tilskud til udstilling i forbindelse med kunstprojekt Kunstnermøde i Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: FK

Efter anmodning fra formanden ønskes fornyet behandling af nedenstående sag.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud på 15.000 kr. til gennemførelse af udstilling i forbindelse med kunstprojekt "Kunstnermøde i Vendsyssel".

Sagsfremstilling

Kunstnermøde i Vendsyssel forankret i Støtteforeningen for Hirtshals Fyr søger om tilskud på 15.000 kr. til gennemførelse af udstilling i forbindelse med kunstprojekt Kunstnermøde i Vendsyssel.

Kunstnermøde samler 12 billedkunstnere, som i løbet af september 2013 skal arbejde sammen og hver for sig på forskellige steder i Vendsyssel og Thy. Resultaterne præsenteres på en række udstillinger, der vises i Vendsyssel og Thy i april-maj 2014. Dronninglund Kunstcenter har stillet lokaler til rådighed for en af udstillingerne og til gennemførelse af denne søges der tilskud på 15.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at evt. tilskud finansieres af Kulturpuljen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Fritids- og Kulturudvalget den 16. maj 2013:

Der meddeles afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 12. juni 2013:

Efter anmodning fra formanden ønskes fornyet drøftelse af ansøgning om tilskud til gennemførelse af udstilling i forbindelse med kunstprojekt "Kunstnermøde i Vendsyssel".

Beslutning

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


10. Lokalhistoriske Arkiver i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forholdene for de lokalhistoriske arkiver i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der henvises til udvalgets møde den 16. januar 2013, hvor udvalget tilkendegav, at man vil arbejde positivt for at sikre arkivernes fremtid.

Fagenheden for Børn og Kultur har med baggrund heri bedt samtlige lokalhistoriske arkiver om at indsende deres regnskab for 2012.

Der er udarbejdet oversigt, der viser hvad arkiverne har modtaget i statstilskud, i kontingenter og hvad deres egenkapital er pr. 31. december 2012.

Udvalget anmodes herefter om at tage stilling til det videre forløb.

Det oplyses, at der ikke er afsat konkret beløb på udvalgets budget til formålet lokalhistoriske arkiver. Evt. tilskud forudsættes derfor finansieret af Kulturpuljen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Fritids- og Kulturudvalget den 16. maj 2013:

Udvalget ønsker, at fagenheden arbejder videre med sagen.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 12. juni 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet notat med oversigt over lokaludgifter for de lokalhistoriske arkiver, der ikke er i kommunale bygninger.

Der vedlægges endvidere opdateret oversigt over regnskab 2012 for de lokalhistoriske arkiver.

Beslutning

Udvalget vil arbejde med problemstillingen i forbindelse med Budget 2014.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


11. Færdselsrelateret førstehjælpekursus i Ungdomsskolen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Michael Soele Jessen, Dronninglund Køreskole vedrørende Brønderslev Ungdomsskoles tilbud om færdselsrelateret førstehjælp.

Sagsfremstilling

Michael Soele Jessen, Dronninglund Køreskole sætter spørgsmål ved den konkurrencemæssig lighed, der er tale om, når Brønderslev Ungdomsskole tilbyder færdselsrelateret førstehjælpekursus og i den forbindelse haradgang til at benytte meget billige eller gratis lokaler og derved kan tilbyde kursus billigere end den privat udbyder.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at man har haft rettet henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, KL, Børne- og Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet i relation til lovgivningen om kommunens styrelse.

Ingen af disse instanser har kunnet henvise til, at der ikke er hjemmel til, at en kommunal ungdomsskole kan tilbyde kurser i færdselsrelateret førstehjælp til ungdomsskolens målgruppe, som er unge i alderen op til 18 år.

Henvendelsen fra Michael Soele Jessen går derfor på, at han har en forventning om, at Byrådet benytter sig af muligheden for at ændre på ungdomsskolens tilbud om kurser i færdselsrelateret førstehjælp som en fastholdelse og videreførsel af en erhvervsvenlig politik.

Personalemæssige konsekvenser

Pt. ingen.

Beslutning

Udvalget fastholder, at Ungdomsskolen fortsat kan tilbyde kurser i færdselsrelateret førstehjælp til Ungdomsskolens målgruppe.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - juni 2013


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

1.

Vedr. drøftelse af bibliotekspolitiske spørgsmål.

Der henvises til forespørgsel fra rådmand Anne-Dorte Krog om forankring af drøftelse af bibliotekspolitiske spørgsmål i Kulturaftalen.

Bibliotekschef Bente Kristoffersen meddeler, at hun ser positivt på, at der nu er foreslået drøftelse af bibliotekspolitiske spørgsmål i dette forum, men det kræver, at bibliotekspolitikken kommer på dagsordenen og bibliotekschefen anfører, at det er ønskeligt, at Centralbiblioteket får både ret og pligt til at bringe aktuelle problemstillinger frem.

2.

Fritidsaftale Nordjylland indbyder til temamøde den 19. juni 2013 kl. 08.30 til 13.00 med emnet: Nordjylland på Danmarkskortet - Events og foreningsliv.

3.

Morsø Kommune m.fl. indbyder til kulturens nye folkemøde den 22.-24. august 2013.

Beslutning

4. Om bogbus

Til efterretning

Fraværende var Bodil Nielsen.

Til toppen

Opdateret 7. august 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer