Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 15. august 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Korrigeret oplæg til basisbudget udleveres til punkt 4.

Notat udleveres til punkt 11.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 til Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2013, der ud over skøn over udviklingen i budget 2013 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter.............................. 7.577.000
Overførsler.................................... 7.392.000
Finansiering.................................. -5.476.000
Netto merforbrug......................... 9.493.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over maksimalt 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Fritids- og Kulturudvalgets område er der ingen ændringer siden budgetopfølgning 1 pr. 31. marts.

Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at udvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til orientering.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Oplæg til basisbudget 2014 - øvrige korrektioner for Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2014.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2014 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2014 i 2014-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2013 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2013 med økonomiske konsekvenser for 2014. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under:

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 21. august 2013, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2014.

Beslutning

Udvalget kan anbefale foreslåede basisbudget.

Udvalget har følgende ønsker til Budget 2014:

Drift:

 • Pulje til imødekommelse af foreningers ønsker om renovering: 1.500.000. kr.

 • Etablering af aktivitetssat i Jerslev: 1.050.000 kr.

 • Tilskud til 3. hal ved Hjallerup Idrætscenter

Drift:

 • Tilskud til lokalhistoriske arkiver: 100.000 kr.

 • Jerslev Aktivitetssal - køb af tilmer: 220.000 kr.

 • Tilskud til museerne i forhold til bevarelse af statsanerkendelsen: 450.000 kr.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


5. Udarbejdelse af afdækningskatalog


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur til

afdækningskatalog for 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan.

I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4%, og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på

udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (ekskl. energi) Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 9.619 21.936 2.282 50 10.116 7.818 2.801 4.809 10.968 1.141 25 5.058 3.909 1.401 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet, at indarbejde en besparelse på digitalisering og

velfærdsteknologi, som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede

sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav, der ikke er udmøntet endnu. Da

Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt

perspektiv, er det besluttet, at de områder som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering

og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede

indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav.

Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i

stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

I forbindelse med godkendelsen af budgetprocedure og tidsplan, udtrykte Økonomiudvalget

endvidere, at det forventes, at fagudvalgene løbende fremlægger forslag til større omlægninger og besparelser til principvedtagelse. Konsekvenser heraf indregnes i budgetlægningen.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Fagenheden foreslår at Fritids- og Kulturudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 7. februar 2013:

Udvalget ønsker, at fagenheden udarbejder materiale til drøftelse på marts mødet, herunder

forslag til afdækningskatalog.

Marts mødet afholdes fra kl. 14.00.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender sammendrag af budget 2013.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2013:

Sammendraget gennemgået.

Sagen genoptages.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 16. maj 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til afdækningskatalog for 2014 samt oversigt

over anlægs- og driftsønsker.

Der vedlægges endvidere udtræk for De kommunale Nøgletal m.m.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16. maj 2013:

Det administrative afdækningskatalog fremsendes til behandling i forbindelse med Budget 2014.

Udvalget fremsender ligeledes oversigt over anlægsønsker.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde d. 15. august

I forlængelse af fagudvalgenes tidligere behandlinger af afdækningskataloget til Budget 2014, fastholdt Økonomiudvalget på deres møde d. 12. juni, at fagudvalgene i henhold til tidligere besluttede procedure for Budget 2014, skal foretage en prioritering af afdækningsforslagene senest i forbindelse med møderne i august måned.

Til udvalgets møde vedlægges tillige indkomne høringssvar, der er modtaget i forbindelse med den gennemførte høring af afdækningsforslagene i juni måned.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget prioriterer de fremsendt afdækningsforslag til Budget 2014

Beslutning

Udvalget har prioriteret besparelser i følgende rækkefølge:

2014:

FK2 Nedlæggelse af fritidsklubber: 681.220 kr.

FK4 Reduktion vedrørende motocross: 75.000 kr.

FK5 Reduktion af Brønderslev-ordningen: 140.000 kr.

FK6 Reduktion på Bibliotektet: 278.000 kr.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Museerne i Brønderslev Kommune - årsregnskab 2012


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til årsregnskab 2012 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune fremsender årsregnskab 2012 til godkendelse.

Regnskab udviser et underskud på 932 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender regnskabet.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Asaa Havnemuseum søger om årligt dritstilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Asaa Havnemuseum om et årligt driftstilskud på 80.000 kr.

Sagsfremstilling

Asaa Havnemuseum søger om et årligt driftstilskud på 80.000 kr.

Det anføres, at Havnemuseet er udtrådt af Museumsforeningen og er pr. 1. januar 2013 blevet selvstændigt.

Det anføres tillige, at det meste af arbejdet udføres af frivillige og mange midler går til vedligeholdelse af bygninger, alarmsystem, grundleje m.m.

Den nuværende museumsleder vil ikke kunne være daglig leder i mange år fremover, hvorfor det må forventes, at der skal ansættes en kustode i de tre sommermåneder.

Fagenheden for Børn og Kultur anfører:

Der er ikke afsat midler på budgettet til formålet. Evt. tilskud vil skulle finansieres af Kulturpuljen. Der er pt. en rest på ca. 150.000 kr.

Der henvises i øvrigt til udvalgets beslutning i møde den 12. juni 2013 vedrørende forholdene for de lokalhistoriske arkiver. Udvalget vedtog, at man vil arbejde med problemstillingen i forbindelse med budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget ønsker at se museets regnskab og budget.

Sagen tages op i forbindelse med behandling af Budget 2014.

Bilag

Til toppen


8. Brønderslev Golfklub søger om tilskud til opførelse af en overdækning af træningsområdet/udslagsområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Golfklub om tilskud til opførelse af en overdækning af træningsområdet/udslagsområdet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Golfklub søger tilskud til opførelse af en overdækning af træningsområdet/udslagsområdet.

Det anføres, at det er afgørende for Brønderslev Golfklub, at klubben kan tilbyde både medlemmer og gæstespillere et overdækket udslagssted. Udviklingen inden for golfsporten gør, at træning bliver vigtigere og vigtigere. Overdækning betyder, at man kan træne i regnvejr.

Udgiften til etablering af overdækningen er opgjort til 717.625 kr., der finansieres ved eget arbejdet og afsat egenbetaling. Der søges tilskud til finansiering af 380.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Der er et restbeløb på 55.119 kr. (66.408 kr. inkl. tilskudsmoms) på udvalgets anlægsbudget for 2013.

Sagen har ikke været sendt i høring i Idrætssamvirket under henvisning til størrelsen af restbeløbet på udvalgets anlægsbudget.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konskevenser.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2013 er afsat 3.000.000 kr. til indkøb af ny bogbus til Biblioteket.

Der er overført et restbeløb på 55.119 kr. fra år 2012 til år 2013. Beløbet blev ikke frigivet i 2012.

Beslutning

Udvalget giver afslag på ansøgningen.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om støtte til nyt samlingssted for Gerå & Omegns Beboerforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Gerå & Omegns Beboerforening om kommunalt tilskud på 72.500 kr. til anlægsudgift i forbindelse med etablering af nyt samlingssted for landsbyens beboere på Strandvejen 279 i Gerå.

Sagsfremstilling

Gerå & Omegns Beboerforening søger om tilskud på 72.500 kr. til anlægsudgift for nyt samlingssted for landsbyens beboere på Strandvejen 279 i Gerå.

Det oplyses, at Gerå Beboerforening har overtaget bygningen Sorensminde i Gerå og har arbejdet med at udarbejde planer for etablering af et samlingssted, hvor fritids- og kulturliv kan udfolde sig.

Sorensminde har været i bevaringsselskabet Ygdrassils besiddelse siden 2002, men siden 2012 har der ikke været sørget for vedligeholdelse af Sorensminde. Beboerforeningen overtog herefter ejendommen for 1 kr.

Der er udarbejdet projekt for bevarelse af ejendommen, som omfatter bevarelse af hovedbygningen i sin nuværende form, nedrivning af gammel lade og udhus samt opførelse af nyt samlingshus og ny toiletbygning.

Udgifterne ved etablering af nybygninger er opgjort til 785.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Det er et restbeløb på 55.119 kr. (66.408 kr. inkl. tilskudsmoms) på udvalgets anlægsbudget for 2013.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2013 er afsat 3.000.000 kr. til indkøb af ny bogbus til Biblioteket.

Der er overført et restbeløb på 55.119 kr. fra år 2012 til år 2013. Beløbet blev ikke frigivet i 2012.

Beslutning

Udvalget ser positivt på arbejdet med at bevare vores kulturarv, og vurderer projektet som interessant. Udvalget har imidlertid ingen midler for indeværende år.

Formanden og Hildo Rasmussen gennemfører møde med foreningen.

Bilag

Til toppen


10. Færdselsrelateret førstehjælpekursus i Ungdomsskolen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Michael Soele Jessen, Dronninglund Køreskole vedrørende Brønderslev Ungdomsskoles tilbud om færdselsrelateret førstehjælp.

Sagsfremstilling

Michael Soele Jessen, Dronninglund Køreskole sætter spørgsmål ved den konkurrencemæssig lighed, der er tale om, når Brønderslev Ungdomsskole tilbyder færdselsrelateret førstehjælpekursus og i den forbindelse haradgang til at benytte meget billige eller gratis lokaler og derved kan tilbyde kursus billigere end den privat udbyder.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at man har haft rettet henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, KL, Børne- og Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet i relation til lovgivningen om kommunens styrelse.

Ingen af disse instanser har kunnet henvise til, at der ikke er hjemmel til, at en kommunal ungdomsskole kan tilbyde kurser i færdselsrelateret førstehjælp til ungdomsskolens målgruppe, som er unge i alderen op til 18 år.

Henvendelsen fra Michael Soele Jessen går derfor på, at han har en forventning om, at Byrådet benytter sig af muligheden for at ændre på ungdomsskolens tilbud om kurser i færdselsrelateret førstehjælp som en fastholdelse og videreførsel af en erhvervsvenlig politik.

Personalemæssige konsekvenser

Der er pt. ingen personalemæssige konsekvenser.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 12. juni 2013:

Udvalget fastholder, at Ungdomsskolen fortsat kan tilbyde kurser i færdselsrelateret førstehjælp til Ungdomsskolens målgruppe.

Fraværende var Bodil Nielsen.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 15. august 2013:

Efter anmodning fra Karsten Frederiksen og formandens godkendelse genoptages sagen om færdselsrelateret førstehjælpskursus i Ungdomsskolen.

Beslutning

Udvalget fastholder beslutningen fra 12. juni 2013.

Karsten Frederiksen ønsker, at Ungdomsskolen ophører med at udbyde færdselsrelateret førstehjælp i relation til erhvervelse af almindeligt kørekort.

Udvalget ønsker desuden, at Ungdomsskolen tilretter faktuelle oplysninger på hjemmesiden.

Bilag

Til toppen


11. Tolstrup-Stenum Sognecenter og Manna-Thise Multihus søger om dækning af idrætsforeningernes timer i hallen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger fra henholdsvis Tolstrup-Stenum Sognecenter og Manna-Thise Multihus om dækning af idrætsforeningernes timer i hallen.

Sagsfremstilling

Tolstrup-Stenum Sognecenter/Stenum-Hallen søger om dækning for de timer, som Tolstrup-Stenum Idrætsforening har haft i Stenum Hallen fra 1. januar 2013.

Manna-Thise Multihus søger om dækning for de timer, som Thise Idrætsforening har haft i Manna-Thise Multihus, ligesom der anmodes om oplysninger om størrelsen af tilskud for lokaler, som Thise Lokalhistoriske arkiv benytter. Ansøgningen er fremsendt i relation til hallens arbejde med fastlæggelse af budget for 2013.

Der har ved flere lejligheder generelt været drøftet retningslinjer for anvisning/betaling for foreningers timer i haller.

Der er endnu ikke vedtaget endelige retningslinjer herfor.

På udvalgets temamøde herom den 12. juni 2013 aftalte man, at indkalde repræsentant fra Stenum-Hallen og Manna-Thise Multihus til møde med formanden og Karsten Frederiksen først i august måned 2013. Mødet holdes den 13. august 2013 med 2 repræsentanter fra hver hal.

Fagenheden for Børn og Kultur har for at kunne opgøre udgifterne ved at imødekomme ansøgningerne, anmodet henholdsvis Tolstrup-Stenum Idrætsforening og Thise Idrætsforening om at opgøre deres faktiske forbrug af timer i perioden 1. januar til 31. juli 2013.

Herudover er modtaget ansøgning fra Tolstrup-Stenum Idrætsforening om timer for perioden august 2013 til ultimo maj 2014.

Der er ligeledes modtaget ansøgning fra Thise Idrætsforening om timer for perioden 2. september 2013 til ultimo april 2014.

Fagenheden for Børn og Kultur har herefter opgjort antallet af timer således:

Tolstrup-Stenum Idrætsforening:

1. januar til 30. juni 2013 Opgørelse med faktisk forbrug på 638 timer
1. august til 31. december 2013 Fagenheden har skønnet forbrug af timer i forhold til modtaget ansøgning med udgangspunkt i sæsonstart, som er sædvane for foreningerne i Brønderslev Kommune: 502 timer
I alt timer 2013 1140 timer

Det bemærkes, at alle de ansøgte timer i denne beregning er imødekommet.

Ny tilskudsberegning i henhold til nugældende administrationsgrundlag for haller:

Nuværende tilskud Nyt tilskud
Grundforudsætninger 100.000 kr. 100.000 kr.
Lokalsamfundstilskud 130.000 kr. 130.000 kr.
Belastningstilskud 50.000 kr. 150.000 kr.
Timer 169.154 kr. 279.471 kr.
Anslået timer til turneringsafvikling: 50 timer 12.255 kr.
I alt tilskud til hallen 449.514 kr. 671.726 kr.
Idrætsforeningens betaling af takst for yderligere 500 timer - 25.975 kr.
I alt for kommunen 449.514 kr. 645.751 kr.
Forskel 196.237 kr.

Thise Idærtsforening:

1. januar til 31. juli 2013 Opgørelse med faktisk forbrug på 559 timer (der er fratrukket 42 timer i den indsendte opgørelse, som vedrører forårsfest)
1. august til 31. december 2013 Fagenheden har skønnet forbrug af timer i forhold til modtaget ansøgning med udgangspunkt i sæsonstart, som er sædvane for foreningerne i Brønderslev Kommune: 420 timer
I alt timer i 2013 979 timer

Det bemærkes, at alle de ansøgte timer i denne beregning er imødekommet.

Ny tilskudberegning i henhold til nugældende administrationsgrundlag for haller:

Nuværende tilskud: Nyt tilskud:
Grundforudsætning 100.000 kr. 100.000 kr.
Lokalsamfundstilskud 130.000 kr. 130.000 kr.
Belastningstilskud 50.000 kr. 150.000 kr.
Timer 148.281 kr. 240.002 kr.
Anslået timer til turneringsafvikling: 48 11.767 kr.
I alt tilskud til hallen 428.281 kr. 631.769 kr.
Idrætsforeningens betaling for yderligere 515 timer - 26.754 kr.
I alt for kommunen 428.281 kr. 605.015 kr.
Forskel 176.734 kr.

Vedr. dækning af lokaleudgifter vedr. Lokalhistorisk Arkiv og ungdomsklubben:

Der er ikke i forbindelse med Manna-Thise Multihus's overgang til tilskud efter Administrationsgrundlaget for haller taget stilling til størrelsen af dette tilskud.

Der er i 2012 betalt 75.014,65 kr. i lokaleleje herfor.

Det bemærkes, at hallerne ved årets afslutning bliver reguleret i forhold til det faktiske forbrug af timer og administrationsgrundlagets indlagte forudsætninger, idet hallerne hver måned skal indberette forbrug af timer.

Samlet opgørelse over merudgifter, jf. ovenstående:

StenumHallen 196.237 kr.
Manna-Thise Multihal 176.734 kr.
I alt 372.971 kr.

Finansering:

Det oplyses, at der er overført 459.430 kr. fra 2012 til 2013 vedrørende halområdet.

Såfremt det besluttes, at Tolstrup-Stenum Idrætsforening og Thise Idrætsforening skal have dækning for alle de timer, som de pågældende foreningner bruger i hallerne i 2013, er konsekvensen, at øvrige foreninger i kommunen skal have dækket udgifterne for de timer, der bruges i hallerne i 2013.

Der er kun tale om, at finansieringsbeløbet er til rådighed i 2013, da der er tale om overført beløb fra 2012.

Der vil ikke være budgetmæssig dækning for 2014 for det yderligere tilskud til Stenum-Hallen og Manna-Thise Multihal, hvorfor det anses for nødvendigt, at der vedtages nye retningslinjer for anvisning/betaling af timer i forhold til idrætsforeningerne, ligesom det må forventes, at der er behov for tilpasning af administrationsgrundlaget for haller.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

De to ansøgninger imødekommes i forhold til notat af 14. august 2013.

Administrationsgrundlaget tilrettes i forhold til belastningsgrad.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - august måned 2013


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling
 • Regional fritidsaftale: der fremsendes referat fra første temamøde den 19. juni 2013 og orientering om, at næste møde afholdes i februar 2014 med emnet "Befolkningens idrætsdeltagelse og fremtidens nordjyske idrætsfaciliteter"

 • Orientering om arbejdet med etablering af evt. Ungdomsbyråd

 • Næste møde i udvalget afholdes den 5. september 2013 og er tæt på mødet den 15. august. Drøftelse af, hvorvidt mødet skal flyttes.

Beslutning

Der gives nærmere besked om gennemførelse af mødet den 5. september 2013.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 9. august 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer