Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 7. november 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


3. Forslag om nedrivning af Klæstrup Skole - alternativt salg af skolen til Borgerforeningen


Resume

Sagsforløb: BK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur om nedrivning af Klæstrup skole alternativt salg af skolen til Borgerforeningen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes energikonsulent har besigtiget bygningen og oplyser, at der er tale om en bygning, som er i meget dårlig stand. Vinduerne er så medtaget, at hvis man åbner dem vil bundstykker falde af og ruder vil synke ud af rudeparti.

Der er skimmelsvamp inde i bygningen på vægge, og tapet er ved at falde ned.

Vandforbruget er under 1 m3 om året, hvorfor det formodes, at der er meget lille anvendelse af bygningen.

Brønderslev Kommunes udgifter pr. 25. oktober 2013 har været 54.319 kr.

For en del år siden tilbød Brønderslev Kommune at Klæstrup Borgerforening kunne overtage bygningen for 1 kr., men Borgerforeningen meddelte, at de ikke ønskede at overtage bygningen, idet de ikke kunne drifte bygningen.

Grundarealet er på 1690 m2, og ejendommen er vurderet til 330.000 kr., heraf grundværdi 180.900 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler bygningen nedrevet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


4. Ansøgning om tilskud til renovering af skaterbane


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning til Kulturpuljen fra Flauenskjold Borgerforening om 20.000 kr. til renovering af skaterbane.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Borgerforening søger om tilskud på 20.000 kr. til renovering af skaterbane.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at ansøgningen i forhold til Kulturpuljen er kommet efter fristens udløb den 13. september 2013, idet den er modtaget 6. oktober 2013.

Der er pt. restbeløb i kulturpuljen på 70.090 kr., hvortil kommer forventet tilskudsmoms på ca. 40.000 kr. Det bemærkes dog, at der også er anvendt penge til dækning af diverse mindre udgifter i forbindelse med Masterplanarbejdet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen, da ansøgningsfristen til kulturpuljen er overskredet for 2013. Udvalget anbefaler, at det nye udvalg i 2014 ser positivt på ansøgningen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune i 2014


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud på 175.000 kr. til Museerne i Brønderslev Kommune for 2014.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der har været afholdt møde med formanden for bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune vedrørende museets budget for 2014.

Med udgangspunkt i at der ikke blev tilført Museerne i Brønderslev Kommune yderligere midler i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014, har formanden for bestyrelsen henvendt sig til fagenheden vedrørende museets budget for 2014. Museet har udgangspunkt i, at museet får det samme tilskud som i 2013, hvor der blev bevilget 200.000 kr. fra Brønderslev Kommunes kulturpulje.

Formanden oplyste, at behovet for 2014 principielt fortsat er bevilling på yderligere 200.000 kr., men at man ved en gennemgang af museets budget kan opgøre behovet til 175.000 kr.

Derfor ansøger Museerne i Brønderslev Kommune om et yderligere tilskud på 175.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at beløbet i givet fald skal finansieres af kulturpuljen, der er på ca. 1 mio. kr. i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget oversender ansøgningen til beslutning i 2014.

Til toppen


6. Kommunalt drifts- og anlægstilskud til en tredie hal i Hjallerup Idrætscenter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Hjallerup Samvirke og Hjallerup Idrætscenter om tilkendegivelse fra Brønderslev Kommune om, hvorvidt man kan regne med kommunalt driftstilskud i lighed med alle øvrige haller i kommunen, hvis der opføres en tredie hal.

Der ønskes tillige en tilkendegivelse om, hvorvidt Brønderslev Kommune vil deltage med et anlægstilskud, herunder størrelse og hvornår.

Sagsfremstilling

Hjallerup Samvirke og Hjallerup Idrætscenter fremsender henvendelse, hvori anmodes om Brønderslev Kommunes tilkendegivelse om, hvorvidt man kan regne med kommunalt driftstilskud i lighed med alle øvrige haller i kommunen, hvis der opføres en tredie hal.

Der ønskes tillige en tilkendegivelse om, hvorvidt Brønderslev Kommune vil deltage med et anlægstilskud, herunder størrelse og hvornår.

Det anføres, at da de kommunale tilskud er en forudsætning for at få økonomien til at hænge sammen, kan man ikke rigtig komme længere med udarbejdelsen af et projektforslag, før man ved, hvad Byrådets indstilling er.

Derfor ønskes gerne en snarlig klar melding herom.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget er positiv overfor, at der bygges en tredje hal i Hjallerup.

I henhold til byrådets beslutning i 2011 vil en ny hal være omfattet af det til enhver tid gældende administrationsgrundlag for haller.

Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at stillingtagen til evt. anlægstilskud skal behandles i forbindelse med Budget 2015.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af takster på fritidsområdet for 2014


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til takster for 2014 på fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur er blevet opmærksom på, at de takster, der er vedtaget af Byrådet i forbindelse med budget 2014, ikke er i overensstemmelse med de takster, der er godkendt af Byrådet den 24. april 2013 som gældende for 2013 og som forudsættes fremskrevet til 2014.

De takster, der er godkendt i forbindelse med budget 2014, er takster, der er godkendt i forbindelse med budget 2013 og fremskrevet. De vedtagne takster for budget 2013 er senere godkendt ændret af Byrådet den 24. april 2013. Det var disse takster, der skulle have været fremskrevet til 2014 niveau.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår derfor, at Byrådet godkender, at de den 24. april 2013 godkendte takster for 2013 fremskrives med 1,36%, jf. almindelig prisfremskrivning som gældende for 2014.

Det betyder følgende takster for 2014:

2013 2014
Haller pr. time 51,95 kr. 52,66 kr.
Omklædningsrum og mødelokaler pr. time 25,78 kr. 26,13 kr.
Svømmehal, Brønderslev pr. time 138,78 kr. 140,68 kr.
Svømmebassin, Hjallerup pr. time 51,95 kr. 52,66 kr.
Babybassin pr. time 69,39 kr. 70,34 kr.
Gymnastiksale pr. time 17,63 kr. 17,87 kr.
Klasselokaler pr. time 9,17 kr. 9,30 kr.
Gymnasiets hal pr. time 34,63 kr. 35,10 kr.
Multihal, Skolegades Skole pr. time 34,63 kr. 35,10 kr.
NIH, bevægelsessal pr. time 34,63 kr. 35,10 kr.
Lån af kommunale lokaler pr. m2 43,48 kr. 44,08 kr.
Arrangementer i kommunale haller 454,54 kr. 460,77 kr.
Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at taksterne er tilrettet med de nye takster i takstbladet for budget 2014.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Til toppen


8. Forslag til retningslinier for anvisning/betaling for timer i haller og andre lokaler


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til retningslinjer for anvisning/betaling for timer i haller og andre lokaler.

Forslaget har været fremsendt til udtalelse i Idrætssamvirket.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til retningslinjer for anvisning/betaling for timer i haller og andre lokaler.

Det forudsættes, at forslag fremsendes til udtalelse i Idrætssamvirket, forinden der tages endelig stilling til forslaget.

Fagenheden oplyser, at i henhold til Folkeoplysningsloven prioriteres lokaler normalt i følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Aktiviteter for børn og unge (under 25 år)

 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil

 3. Aktiviteter for voksne

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 10. oktober 2013, pkt. 8:


Fritids- og Kulturudvalget ønsker ikke, at der sker prioritering af overskydende timer til foreningers medlemmer over 25 år efter fagenhedens forslag.

Fremsendes til udtalelse i Idrætssamvirket, herunder ønskes forslag til prioritering af overskydende timer til foreningers medlemmer over 25 år.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget 7. november 2013:

Idrætssamvirket har fremsendt udtalelse til forslaget til retningslinier for anvisning/betaling for timer i haller og andre lokaler.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Vilkår for lån af haller og skoler i forbindelse ved afvikling af Dronninglund Cuppen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til de fremtidige vilkår for kommunalt tilskud til Dronninglund-Cuppen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at vilkårene for Dronninglund-Cuppen ikke blev ændret i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Det betyder, at der pt. er følgende vilkår:

 • Dronninglund-Cuppen bestiller de haltimer i Dronninglund-Hallerne og Hjallerup Idrætscenter som de har behov for i forhold til, hvor mange deltagere, der er i cuppen.

 • Cuppen betaler samme takst som øvrige foreninger, for de timer, de anvender i hallerne – i 2013 51,95 kr. for haltimer og 25,78 kr. for omklædningsrum.

 • Cuppen anvender det nødvendige antal gymnastiksale på skolerne, som de har brug for til overnatning.

 • Cuppen betaler 13,70 kr. (2013) for overnatning pr. person.

Brønderslev Kommunes nettoudgifter inden for folkeoplysningsområdet har været følgende:

2011: 147.698 kr.

2012: 172.235 kr.

2013: 174.819 kr.

Cuppen har i relation til ovenstående udgifter betalt følgende:

2011: 35.297 kr.

2012: 46.081 kr.

2013: 46.772 kr.

Vedr. overnatning på skoler:

Cuppens betaling for overnatning på skoler tilgår kommunens bygningsområde. Cuppens udgift oplyses at være mellem 80.000 og 100.000 kr. afhængig af antal overnattende deltagere de enkelte år.

Spørgsmålet om vilkårene for Dronninglund Cup har et par gange været drøftet i Fritids- og Kulturudvalget. Der ønskes nu en afklaring. Der har derfor været afholdt møde med repræsentanter for Cuppen og formanden og næstformanden for Fritids- og Kulturudvalget samt fagenheden den 10. oktober 2013.

Repræsentanterne for Cuppen oplyste, at for at de vil arbejde for cuppen, skal den som minimum give et overskud på 300.000 kr. pr. gang, den afvikles.

Det blev tillige oplyst:

 • Hjallerup Idrætscenter anvendes udelukkende til overnatning, og såfremt der var bademuligheder på Hjallerup Skole kunne man principielt undvære at bruge Hjallerup Idrætscenter.

 • Cuppen forhandler ikke med Dronninglund-Hallerne eller Hjallerup Idrætscenter om prisen for deres anvendelse af hallerne.

 • Der er ca. 3000 deltagere, der hver betaler 1100 kr. for at deltage incl. spisning og 5 dages overnatning

 • Overskuddet ved Cuppen anvendes til aktiviteter i håndboldafdelingen, børn, forældre og bedsteforældre optjener point, når de er med som frivillige, og man får penge igen til ture, bolde m.m. i forhold til de point, man har optjent.

Fagenheden oplyser, at man har haft kontakt til Hjørring Kommune for at undersøge, hvorledes aftalen mellem Hjørring Kommune og Dana Cup er (fodbold)

Det kan oplyses:

 • At der stilles et større antal boldbaner til rådighed

 • At der stilles lokaler på et større antal skoler til rådighed for indkvartering. Den forening, der har en skole, som man er ansvarlig for, udfører 3 timers daglig rengøring samt slutrengøring, ligesom de betaler, hvis foreningen trækker på skolens servicemedarbejder uden for normal arbejdstid

 • At der stilles en række kommunale haller til rådighed, som der betales lejeafgift for. Der indgås særskilt lejeaftale for de enkelte haller. Samtlige merudgifter til el og vand afholdes af Hjørring Kommune. Dana Cup forestår og afholder samtlige udgifter i forbindelse med den løbende rengøring samt slutrengøring

I det omfang Dana Cuppen lejer haltimer i selvejende haller ydes ikke tilskud til disse timer fra Hjørring Kommune.

Fagenheden oplyser endvidere, at der ikke er tale om en aktivitet i henhold til folkeoplysningsloven, idet lovens krav om, at foreningens virksomhed skal være kontinuerlig, har som baggrund, at det ikke er tanken med loven, at der skal kunne gives støtte til foreninger, der etableres alene med det formål at afholde enkeltstående eller ét årligt folkeoplysende arrangement. Der skal være tale om faste, planlagte aktiviteter, som primært forventes at forløbe over hele året.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Dronninglund Cuppen kan fremover få tilskud til haltimer og omklædningsrumstimer i Dronninglund-hallerne i forbindelse med afvikling af selve håndboldaktiviteten.

Til toppen


10. Revision af administrationsgrundlag for haller gældende fra 2014


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til ny model for administrationsgrundlag for haller gældende fra 2014.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder Fritid- og Kulturudvalget om at drøfte forslag til ny model for administrationsgrundlag for haller gældende fra 1. januar 2014.

Begrundelsen herfor er, at der forudsættes dækket for køb af flere timer til foreninger og at Jerslev Aktivitetssal, som ny hal fremover indgår i Administrationsgrundlaget.

Herudover har der været henvendelse fra Hjallerup Idrætscenter om konsekvens af kommunalt tilskud, hvis Idrætscentret i forbindelse med etablering af tredie hal lader sig momsregistrere.

Der har været afholdt møde mellem Idrætscentrets revision, kommunens revision og Fagenheden for Børn og kultur samt Økonomiafdelingen.

Brønderslev Kommunes revision er af den opfattelse, at en hal ikke kan lade sig frivilligt momsregistrere, hvis de væsentligste indtægter kommer for udleje til foreninger, hvilket er tilfældet.

Den nye model bliver altså uden moms (= nuværende), men skal ændres til, at der ydes driftstilskud, hvis Brønderslev Kommune ønsker at fortsætte med de nuværende principper i et Administrationsgrundlag. Der forudsættes vedtaget parametre, som skal danne grundlag for driftstilskud.

Parametre som:

Grundtilskud, der sikrer, at hallen kan være og overleve i lokalområdet.

Brønderslev Kommunes råderet over et antal timer til brugere.

Fagenheden ser det som en vigtig forudsætning, at tilskudsmodellen sikre

 • at idrætshallerne får maksimal tilskyndelse til at iværksætte nye aktiviteter

 • at der sikres et økonomisk grundlag for at drive idrætshal i kommune

 • at skoler og foreninger fortsat har gode forhold i idrætshallerne og svømmehallerne

 • at ordningen er enkelt at administrere for både Brønderslev Kommune og idrætshallerne

Administrationsgrundlaget har i dag følgende forudsætninger:

 1. Grundforudsætning pr. 1 hal: 100.000 kr.

 2. Reduktion i grundforudsætning, hvor der er 2 haller med henvisning til hallernes mulighed for rationel drift: 40.000 kr. pr. institution (der er tale om Dronninglund-Hallerne, Hjallerup Idrætscenter og Brønderslev-Hallerne)

 3. Lokalsamfundstillæg: 130.000 kr. (ydes til følgende haller: Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm, Østsidehallen, Stenum og Thise).

 4. Belastningstilskud i forhold til, hvor mange timer, der anvendes i hallen:

0-500 timer 50.000 kr.
500-1000 timer 100.000 kr.
1000-1500 timer 150.000 kr.
Over 1500 timer 200.000 kr.

Der betales for det konkret antal forbrugte timer inden for de rammer, som Fagenheden for Børn og Kultur udmelder til foreningerne/halllerne. Hallerne skal indberette skole, institutioner og foreningers brug af timer for hver måned.

Fagenheden skal herefter anmode udvalget om at drøfte fremtidige parametre for modellen.

Fagenheden rejser i den forbindelse bl.a. følgende spørgsmål til drøftelse:

Hvor stort beløb skal anvendes til grundtilskud contra køb af timer til foreninger?

Fagenheden ser det som 1. prioriteret at få mulighed for at købe så mange timer som muligt, således at det er muligt at imødekomme foreningernes ønske om timer til aktiviteter både for børn og unge, men også for voksne.

Hvilke parametre skal indgå i grundtilskuddet ?

Skal der fortsat være lokalsamfundstilskud?

Skal det fortsat være baseret på belastningsgraden i hallen?

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Sagen behandles igen på mødet i december.

Til toppen


11. Drøftelse af forslag til Masterplan for Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om drøftelse af forslag til Masterplan for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender arbejdsnotat til brug ved drøftelse af forslag til Masterplan for Fritids- og Kulturudvalget.

I henhold til tidsplan for arbejdet med Masterplanen for Fritids- og Kulturområdet er det forudsat, at Fritids- og Kulturudvalget får mulighed for at drøfte forslaget, inden det færdiggøres med henblik på at komme med evt. forslag/ændringer til planen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med udgangspunkt i arbejdsnotatet. Fremlægges på mødet i december.

Bilag

Til toppen


12. Orientering november måned 2013


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fagenheden orienterer om, at man har fremsendt brev til Geraa & Omegns Beboerforening om, at der ikke er mulighed for at imødekomme ansøgning om kommunegaranti for 2 lån på henholdsvis 500.000 kr. og 250.000 kr. i forbindelse med etablering af nyt samlingshus alene af den grund, at Brønderslev Kommune ikke har lånerammeadgang ud over, hvad kommunen selv anvender.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


13. Lukket punkt: Uddeling af Kulturpris 2013


Til toppen

Opdateret 31. oktober 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer