Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 11. september 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 24 - Center for Aktiv Livsstil - flyttes til åbent møde.

Til toppen


3. Specialskolen Nordens Allé – godkendelse af tilbud


Resume

Sagsforløb: SS

I forbindelse med, at der er sat fokus på at etablere egne tilbud i form af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), er der lavet en beskrivelse af et STU-tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser på ”Specialskolen Nordens Allé”.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende etablering af Specialeskolen Nordens Allé, samt godkende tilbuddets servicedeklaration og budget.

Sagsfremstilling

Specialskolen Nordens Allé er en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, der er rettet mod unge i alderen 16 til 25 år, og er tænkt som et springbræt til voksenlivet. Der er her tale om en gruppe af unge mennesker med autismespektrumforstyrrelser, som ikke er i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse efter endt folkeskole eller lignende.

I forbindelse med, at der er sat fokus på at etablere egne STU-tilbud, er der lavet en beskrivelse af et STU-tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser på ”Specialskolen Nordens Allé”. Skolen er placeret på samme adresse som Springbrættet.

I Deloitterapporten, der er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 7. februar 2013, peges der på, at Brønderslev Kommune har væsentligt højere udgifter i forbindelse med STU-forløb. Det er for eksempel til transport og ophold. Deloitte anbefaler, at overveje, om der kan hentes besparelser ved at reducere omkostningerne. Dette ses muligt ved at etablere egne tilbud.

I STU-tilbuddet vil der blive arbejdet målrettet med at integrere de unge i byen, samt sikre at de etableres i egen bolig svarende til den enkeltes ønsker og behov. Dette matcher den inklusionstænkning, som loven anbefaler.

Opstart af tilbuddet vil enten være sidst i oktober i forbindelse med, at borgere, der er færdige med afklaringsforløbet, skal indgå aftaler for det videre forløb og/eller til januar 2014, hvor der starter nye forløb op.

Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, hvor den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse skal afdækkes. I forbindelse med afklaringsforløbet udarbejder Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med den unge og evt. sammen med dennes forældre en individuel uddannelsesplan, som indeholder en oversigt over de aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes under uddannelsen. I uddannelsesplanen skal der sigtes mod progression i den unges udvikling og der skal være fokus på den unges potentialer i forhold til eventuel uddannelse og/eller beskæftigelse. Her kan muligheden for at benytte Specialskolen Nordens Allé indgå i drøftelserne.

En folder, der beskriver tilbuddet, er under udarbejdelse. Sammen med et Åbent Hus arrangement skal der gøres reklame for tilbuddet, så borgere i målgruppen får kendskab til stedet.

Botilbuddet til samme målgruppe, der etableres snarest, skal ses i sammenhæng med dette tilbud. Der vil være borgere med behov for at bo i et botilbud samtidig med at de går i skole.

Etableringsudgifter i forbindelse med opstart fremgår af anden sag: Springbrættet - ombygning.

Taksten er beregnet på det foreliggende grundlag. Den er på 603 kr. pr. dag – beregnet på 365 dage. Der sker genberegning af taksten til januar 2014.

Brønderslev Kommune har siden 2008 modtaget 495.000 kr. i årlig refusion fra staten. I 2008 var der på landsplan afsat 76,4 mio. kr. i DUT til STU. Heraf tilfalder 0,648% svarende til 495.000 kr. Brønderslev Kommune.

Det forventes, at der er en besparelse på de udgifter, der er til kørsel, når tilbuddet forankres lokalt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender etablering af tilbuddet, samt godkender den tilhørende servicedeklarationen og takst.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ved visitation af 10 elever skal tilbuddet normeres med 3,5 fuldtidsstillinger. Udgiften dækkes af tilbuddets budget.

Ved opstart med et mindre antal elever tilpasses normeringen budgettet.

Økonomi

Økonomiafdelingens bemærkninger til sagen er, at det forventede besparelsesprovenu indregnes i flerårsaftalen.

Der vil via budgetopfølgningen ske en opfølgning af tilbuddet.

Beslutning

Godkendt. Målgruppen er unge med autismespektrumforstyrrelser.

Bilag

Til toppen


4. Springbrættet - Etablering af klub


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i, at der ønskes etableret et uvisiteret samværs- og aktivitetstilbud til borgere med udviklingshæmning i kombination med de øvrige tilbud på Nordens Allé 33/Springbrættet, er der lavet en beskrivelse af tilbuddet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende etablering af Klub Springbrættet, samt godkende tilbuddets servicedeklaration og budget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med igangværende omorganisering af tilbuddene på Springbrættet ses et behov for et uvisiteret tilbud i forlængelse af Produktionsvirksomheden Springbrættet, et visiteret samværs- og aktivitetstilbud og STU-skole på Springbrættet.

Tilbuddet har til formål at skabe rammen om et mødested, hvor borgerne kan komme og nyde gavn af det sociale samvær og forskellige former for aktiviteter og gøremål. Tilbuddet skal fungere som et fritidsrettet tilbud, hvor det er muligt at komme, når borgeren er færdig enten på arbejde, i STU-tilbud eller i aktivitetsdelen. Disse tilbud slutter på forskellige tidspunkter, alt efter om det er en kvart-, en halv- eller en heltidsplads.

Tilbuddet skal også kunne anvendes af andre. Det kan for eksempel være borgere, der modtager bostøtte og har brug for et sted at komme for at møde andre. Det kan også være beboere i botilbuddene med helhedstilbud, hvor det vil være oplagt at komme ud og møde andre ligestillede. Borgere i skånejob har ligeledes behov for kunne komme og møde andre.

I klubben skal der være mulighed for at lave aftaler med bestemte målgrupper. Borgere i skånejob kan for eksempel lave en ”Job-klub”, hvor de kan mødes én gang om ugen for at udveksle oplevelser og erfaringer med de øvrige i skånejob. Det kan også være i forhold til forskellige problematikker, at der laves en undergruppe. For eksempel borgere med erhvervet hjerneskade.

For at leve op til ovennævnte er der behov for at klubben er åben mandag, onsdag og fredag kl. 13.30–17.00. Tirsdag og torsdag kl. 13.30–20.00, samt lørdag kl. 11.00–14.00. Der skal målrettet arbejdes med at inddrage frivillige i at drive stedet. Det kan for eksempel være om lørdagen og i aftentimerne.

Taksten for en plads er 174 kr. pr. dag. Da tilbuddet er et uvisiteret tilbud, skal afregning ske forlods med afsæt i, at der etableres 15 pladser.

Tilbuddet forventes at starte 1. oktober 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender etablering af tilbuddet, samt godkender den tilhørende servicedeklaration og budgettet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Tilbuddet normeres med 1½ fuldtidsstilling - eller 56 timer om ugen. Udgiften dækkes af tilbuddets budget.

Økonomi

Økonomiafdelingens bemærkninger til sagen er, at det forventet besparelsesprovenu indregnes i flerårsaftalen.

Der vil via budgetopfølgning ske en opfølgning af tilbuddet.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget præciserer, at de frivilliges indsats ikke er en forudsætning for varetagelse af de løbende driftsopgaver.

Udvalget ønsker den samlede økonomi ved tilbuddet belyst.

Bilag

Til toppen


5. Springbrættet - ombygning


Resume

Sagsforløb: SS

I forbindelse med at der etableres nye tilbud på Springbrættet, er der behov for en mindre ombygning, så lokalerne tilpasses til formålet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage orienteringen om ombygning af lokalerne på Springbrættet til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at der etableres nye tilbud på Springbrættet og målgruppen ændrer sig, er der behov for at tilpasse bygningen til dette i form af mindre ombygninger. Etableringen af STU-skole, jævnfør anden sag, afstedkommer dele af ombygningen.

Etableringen af disse tilbud har afstedkommet en rokade i huset i form af, at STU-skolen etableres i den ene ende af huset, så den adskilles fra de øvrige tilbud i huset. Der er allerede etableret en selvstændig indgang fra stedets parkeringsplads. Produktionsvirksomheden samt samværs- og aktivitetstilbuddene etableres i den anden ende af huset.

Ombygningen drejer sig konkret om, at de 2 handicapvenlige badeværelser skal have 2 indgange mod én nu. Der skal være én indgang fra STU-skolen og én indgang fra de øvrige tilbud. Ved at anvende ét af de to personaleomklædningsrum til indgang til det ene badeværelse, kan der laves en adskillelse. Der sættes dør i en gang som adskillelse mellem STU-skolen og resten af huset.

For at STU-skolen kan etableres i den ene ende af huset, skal de borgere, der benytter disse lokaler for nuværende flyttes til den anden ende af huset. Det er lokalemæssigt muligt ved, at der isættes større vinduer og døre i et rum, isættes dør mellem to rum samt fordelingen af rummene tilpasses de nye tilbud.

Borgernes nuværende omklædningsrum, der er et forholdsvis stort rum, ønskes flyttet til en mindre depotrum, der ikke for nuværende anvendes. Det nuværende omklædningsrum ønskes anvendt som grupperum.

Ombygningen forventes at koste ca. 250.000 kr.

De ovenfor beskrevne ændringer kan finansieres af det nuværende budget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager ombygning af stedet til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da udgifterne kan holdes inden for budgettet på Springbrættet.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


6. Etablering af botilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i at målgruppen voksne med autismespektrumforstyrrelser er voksende, vurderes der behov for at etablere et botilbud til målgruppen. Der er udarbejdet en beskrivelse af botilbuddet, som tager afsæt i, at det etableres som et fleksibelt botilbud, hvor det er muligt at tildele kommende beboere differentieret støtte alt efter den enkeltes behov. Botilbuddet ønskes etableret efter Servicelovens § 85.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende, at der etableres et midlertidigt botilbud til voksne med autisme og samtidig godkende servicedeklaration for tilbuddet.

Sagsfremstilling

Der ses en stigning i antallet af borgere med autismespektrumforstyrrelser i Brønderslev Kommune. Særligt i gruppen af unge – fra barn til voksen – ses tilgang. Det er borgere med forskelligartede behov, som strækker sig fra en minimal indsats til døgndækkende foranstaltninger.

Ses der isoleret på det ”at bo”, kan der med fordel etableres et fleksibelt botilbud, hvor omdrejningspunktet er, at der ikke er en på forhånd aftalt normering, men at der fra sag til sag laves en individuel visitation svarende til den enkeltes behov.

Det vurderes muligt at etablere et midlertidigt botilbud i Knudsgade 4, da stedet tidligere har fungeret som et botilbud. Der er 4 boliger med tilhørende fællesarealer.

På sigt bør dette tilbud tænkes med ind i en udvidelse eller omorganisering af boligmassen på Handicap- og Psykiatriområdet, hvor der også med afsæt i en tænkning om fleksible løsninger kan bo flere målgrupper i hver sin enhed.

Der ses en udfordring i at få de ovenfor beskrevne fleksible løsninger til at gå hånd i hånd med, hvordan personalet skal håndtere dette og hvad det i givet fald koster. Det anbefales, at der laves metodeudvikling, parallelt med at stedet etableres, så både Visitationen, stedet og stedets ledelse løbende kan lære og dermed udvikle sig.

Botilbuddet skal ligeledes ses i sammenhæng med, at der etableres et STU–tilbud for samme målgruppe. Her vil der også være behov for, at borgere i målgruppen til dette tilbud skal have mulighed for at bo i et botilbud.

Botilbuddet ønskes etableret efter Servicelovens § 85. Der er tale om en midlertidig placering, hvor der på sigt skal arbejdes på, at botilbuddet flyttes til en adresse, hvor det i samdrift med andre tilbud for eksempel kan have samme nattevagt mv. Med afsæt i ovennævnte er der lavet en servicedeklaration, som beskriver det fleksible botilbud.

Botilbuddet forventes at starte den 1. november 2013 eller umiddelbart efter, at nuværende tilbud på adressen er lukket ned.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der etableres et botilbud til voksne med autisme samt at servicedeklaration og takstgrundlag for tilbuddet godkendes.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Tilbuddet normeres med de stillinger, der matcher de givne bevillinger. Udgiften dækkes af bevillingen.

Økonomi

Økonomiafdelingens bemærkninger til sagen er, at det forventede besparelsesprovenu indregnes i flerårsaftalen.

Der vil via budgetopfølgning ske en opfølgning af tilbuddet.

Beslutning

Godkendt, idet den varige placering af botilbuddet drøftes i forbindelse med masterplanen for handicap og psykiatri.

Bilag

Til toppen


7. Forslag om etablering af familiekursus - en god start som familie


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/BY

Familiekurser er en investering i fremtiden. Ved at ruste de nye børnefamilier til at håndtere deres nye livssituation, og inddrage relevante ressourcer fra hele samfundet, kan Brønderslev Kommune reducere det fremtidige udgiftsniveau på børne- og ungeområdet, og sociale ydelser.

Ved en investering på 6.451 kr. pr. familie vil der gennemsnitligt kunne spares 19.000 kr. pr. deltagende familie over en periode på 10 år. Størstedelen af denne besparelse vil være indenfor de første 5 år. Forskning viser at der allerede i år to vil være et positivt samfundsøkonomisk potentiale ved at indføre familiekurser.

Indsatsen i Brønderslev Kommune vil ske i tæt samarbejde mellem fagenhederne Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Et markant fald i antallet af skilsmisser. Langt færre socialt udsatte børn og unge, samt bedre udnyttelse af de offentlige budgetter. Det er nogle af de gevinster, man blandt andet kender fra Holstebro Kommune ved indførelsen af familiekurser.

De samfundsøkonomiske gevinster ved familiekurser er nærmere beskrevet og analyseret i rapporten ”Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelsen af Leksand-modellen i Danmark”. Rapporten er udarbejdet af CEBR – Centre For Economic and Business Research ved Copenhagen Business School. Rapporten undersøger det samfundsøkonomiske potentiale ved udbredelse af Leksand-modellen i Danmark.

I rapporten konkluderes der, at ”Hovedscenariet resulterer i en effekt på 34.000 kr. pr. førstegangs-mor over en 10-årig periode, hvilket giver i omegnen af 1 mia. kr., hvis man multiplicerer med det anslåede, årlige antal førstegangsmødre på 30.000. Der er således tale om et betydeligt samfundsøkonomisk potentiale ved udbredelse af ”Familie med Hjerte” til en landsdækkende ordning.”

Hele den fremtidige besparelse tilfalder ikke kommunen, men i rapporten beregnes det, at den største del af effekten (19.000 kr.) tilfalder kommunen. Det sker gennem besparelser på anbringelser og forebyggende foranstaltninger, mens der også er en positiv effekt af den forøgede skattebetaling fra den private sektor samt en besparelse på udbetalinger af kontanthjælp. Effekten er i rapporten målt over en periode på 5 år for moderen, og en effekt over en periode på 10 år for barnet.

Nedenstående tabel er taget fra rapporten og viser fordelingen af det økonomiske potentiale over den periode på 10 år effekten beregnes. Det ses tydeligt, at den beregnede effekt er størst de første 5 år efter familiekurset.

Familiekurser forventes at påvirke de deltagende familie på to områder: dels en forbedring af relationen mellem barn og forældre, og dels gennem en bedre relation mellem forældrene.

Forventede effekter på sociale tiltag gennem bedre relation mellem forældre og barn:

 • Reduktion i andel af børn, der anbringes udenfor hjemmet

 • Reduktion i andelen af børn, der deltager i forebyggende foranstaltninger

Forventede effekter gennem bedre relation forældrene i mellem:

 • Reduktion i modtaget kontanthjælp og antal dage på sygedagpenge

 • Reduktion i andelen på førtidspension

 • Reduktion i andelen med domsfældelse og/eller bøde

 • Reduktion i andelen uden for arbejdsmarkedet

 • Reduktion i forældrenes skilsmisse-risiko

Økonomi:

Forældrekurserne erstatter ikke eksisterende aktivitet, men det er en investering i de nye familiers fremtid. På den måde forventes det, at der vil kunne gives familierne et langt bedre afsæt, som betyder at de ikke vil kræve så mange kommunale ressourcer i mange år ud i fremtiden. Uhensigtsmæssige problemstillinger og risikoadfærd vil kunne forhindres eller spores langt tidligere.

Fagenheden Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Børn og Kultur har regnet på en model, hvor opgaven løses i fællesskab af personale fra begge fagenheder.

 • Prisen vil være 6.451 kr. pr deltagende familie alt inklusive.

 • Samlet pris for 150 familier: 967.577 kr. (helårsomkostning)

Dertil kommer opstartsudgifter til uddannelse og workshop på 25.000 kr.

Brønderslev Kommune har mulighed for at indgå et samarbejde med Center for Socialt Ansvar, Familieiværksætterne. Det betyder, at Brønderslev Kommune får stillet en lang række værktøjer til planlægning og implementering af familiekurser til rådighed.

Fagenhederne for Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter og godkender at:

 • der afsættes midler svarende 992.577 kr. til drift og implementering af familiekurse,.

 • der nedsættes en politisk styregruppe bestående af formænd fra de respektive udvalg og direktører fra de to fagenheder,

 • der nedsættes en tværgående projektorganisation til at planlægge implementeringen af familiekurser, og

 • der indgås aftale med Center for Socialt Ansvar, Familieiværksætterne om, at Brønderslev Kommune benytter deres koncept.

Personalemæssige konsekvenser

Familiekurser vil betyde en ny måde at arbejde på i Sundhedsplejen og i Familieområdet. Der vil i langt højere grad være behov for at koordinere indsatsen internt i kommunen såvel som ud af kommunen. En del af arbejdet med familiekurser vil ligge uden for det kommunale personales normale arbejdstid.

Det er en forudsætning for implementeringen af familiekurser i Brønderslev Kommune, at de eksterne parter og de regionale jordemødre ønsker at indgå i samarbejdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Oversendes til budgetdrøftelserne for 2014 med anbefaling.

Bilag

Til toppen


8. Sundhedsplejen statusrapport 2013


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedsplejen ved Brønderslev Kommune har udarbejdet en statusrapport 2013, som sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporten giver et overblik over det arbejde, der er udført i sundhedsplejen gennem de seneste år samt kommende udfordringer. Rapporten beskriver ligeledes serviceniveauet i sundhedsplejen, og hvordan der arbejdes ud fra dette serviceniveau i dagligdagen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Nye anbefalinger om tidligt barselsbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedsstyrelsen har opdateret ”Anbefalinger for Svangeromsorg”. Kapitlet som handler om barselperioden er revideret og træder i kraft den 1. oktober 2013. Den reviderede udgave anbefaler, at sundhedsplejen aflægger tidligt besøg i hjemmet på 4.-5. dagen efter fødslen, hvis mor og barn udskrives inden for 72 timer efter fødslen.

Sundhedsplejen i Brønderslev Kommune aflægger i dag overvejende første besøg indenfor 3-6 dage efter mor og barn er udskrevet fra fødestedet.

Til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Efter udskrivelse fra føde- eller barselsgang tilbyder den kommunale sundhedspleje besøg i hjemmet til alle familier. Formålet med besøget er at føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen, herunder om amningen er blevet etableret. Den kommunale sundhedspleje aflægger i dag overvejende første besøg inden for 3-6 dage efter mor og barn er udskrevet fra fødestedet.

Beregninger fra 2011 viser på landsplan, at 73 % af alle fødende blev udskrevet inden for 72 timer efter fødslen. Tendensen er, at flere og flere fødende udskrives tidligt. I Brønderslev Kommune er fødselstallet gennemsnitligt omkring 390 fødsler om året, heraf forventes ca. 285 mødre og børn udskrevet inden for 72 timer efter fødslen.

Da 4. og 5. dag efter fødslen falder på henholdsvis lørdag og søndag for børn født på tirsdage, betyder det ud fra de nye anbefalinger, at der skal aflægges sundhedsplejerske besøg om lørdagen. Det betyder at de nye anbefalinger kommer til at få betydning for ca. 40 børn om året, der skal have besøg på en lørdag.

I stedet for barselsbesøg på lørdage vil sundhedsplejen indenfor eksisterende serviceniveau kunne tilbyde disse familier tidligt besøg fredag eftermiddag eller mandag morgen svarende til sent 3. dagen eller tidligt 6. dagen. Ligeledes vil der omkring helligdage kunne tilbydes besøg umiddelbart op til og umiddelbart efter. Dog skal der påregnes et vist beredskab omkring jul og påske.

Økonomiske konsekvenser

Et beredskab på 52 lørdage og helligdage, vil kræve yderligere ressourcer medmindre det eksisterende serviceniveau nedjusteres. Sundhedsplejen vurderer, at et beredskab på 4 timer pr. lørdag vil være tilstrækkeligt til at dække de nye anbefalinger.

Honorering af arbejde på særlige tidspunkter kan enten:

 • betales som tillæg af timelønnen

 • afspadseres eller

 • indregnes i beskæftigelsesgraden

Et beredskab på 4 timer pr. lørdag alle årets 52 uger giver i alt 208 timer, og den gennemsnitlige timeløn på hverdage er 367,55 kr.

Skal sundhedsplejerskerne arbejde på lørdage, vil det sandsynligvis betyde 50% i merarbejde til afspadsering eller en merudgift på op til ca. 30% af timelønnen. Hvis sundhedsplejen skal stå til rådighed og der ikke er børn/familier at besøge om lørdagen, kommer det formentlig til at udløse en udgift.

Hvordan Dansk Sygeplejeråd præcist forholder sig til denne form for arbejde for sundhedsplejerskerne, er endnu ikke kendt, men det forventes, at det kommer til at foregå ved lokale aftaler. Det endelige udgiftsniveau vil være afhængigt af resultaterne af forhandlingerne om ny lokalaftale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter:

 • hvordan Brønderslev Kommune forholder sig til de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og

 • hvorvidt sundhedsplejerskerne skal aflægge besøg 4. og 5. dag efter fødslen ved udskrivelse inden for 72 timer?

Hvis Sundhedsplejerske fremadrettet skal aflægge tidligt barselsbesøg efter de nye anbefalinger, skal der træffes beslutning om, hvorvidt sundhedsplejen skal tilføres yderligere ressourcer, så merudgifterne kan dækkes ind, eller om ressourcerne skal findes i det nuværende budget.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Lørdagsarbejde i sundhedsplejen vil have betydning for arbejdstilrettelæggelsen generelt og det vil have betydning på hverdage, hvis der fremadrettet skal gives besøg på helt bestemte dage. Det grundlæggende timetal brugt på lørdage vil være timer, der skulle have været brugt til den samme aktivitet på hverdage.

Beslutning

Udvalget fastholder det nuværende serviceniveau, dvs. besøg af sundhedsplejen 3-6 dage efter udskrivning.

Til toppen


10. Samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ÆR/HAR

Brønderslev Kommunes frivilligråd ønsker at styrke den frivillige indsats gennem udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder.

Frivilligrådet anbefaler, at der indledningsvis laves et pilotprojekt, hvor der udarbejdes samarbejdsaftaler for to eller tre foreninger.

Sagsfremstilling

Der er et stort potentiale i en styrkelse af den frivillige indsats som et supplement til de kommunale velfærdsydelser.

Brønderslev Kommunes Frivilligråd har gennem længere tid drøftet samspillet mellem de frivillige organisationer og den offentlige sektor.

Frivilligrådet arrangerede den 22. april 2013 et debatmøde for de frivillige foreninger. Temaet for mødet var “Dilemmaer mellem den frivillige indsats og de offentlige professionelle opgaver.” Ca. 70 repræsentanter fra en lang række foreninger deltog i debatten.

Det er et gennemgående indtryk fra debatten på mødet, at de frivillige organisationer har behov for og et ønske om at skabe klarere rammer for samspillet mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – for derigennem at styrke samarbejdet.

Et vigtigt formål med sådan en samarbejdsaftale er at sikre, at samarbejdet præges af anerkendelse af og respekt for den forskel, der er på den ansatte/institutionen og de frivillige. De kommunale institutioner/ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og hvor der er krav om dokumentation m.v. De frivillige er kendetegnet ved, at deres motivation netop kommer af, at de er frivillige – og at de dermed selv organiserer og tilrettelægger deres frivillige indsats.

Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik beskriver de overordnede principper for samarbejdet således:

 • Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for den sociale indsats i kommunen

 • Brønderslev Kommune skal ikke erstatte kommunens nuværende forpligtigelser med den frivillige indsats

 • Det frivillige sociale arbejde opfattes således som et supplement til det kommunale forvaltningstilbud

 • Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for frivilligpolitikken

Disse overordnede principper vil kunne konkretiseres ved hjælp af konkrete samarbejdsaftaler mellem de enkelte frivillige foreninger og den kommunale institution/område, som de samarbejder med.

Frivilligrådet foreslår, at der igangsættes følgende proces:

Fase 1Pilotfasen Der udarbejdes en skabelon til samarbejdsaftale. Frivilligrådet og sekretær for Frivilligrådet er ansvarlig herfor. Med afsæt i denne skabelon udarbejdes samarbejdsaftaler for 2-3 foreninger. Der tages afsæt i de foreninger, der har repræsentanter i Frivilligrådet: f. eks. Dansk Røde Kors Brønderslev, Ældresagen og Hjerteforeningen. I pilotfasen skal der udover læring være fokus på, hvordan det gøres enkelt at være frivillig, hvor går man hen, hvis man gerne vil være frivillig eller har behov for en frivillig indsats. Dette fokus skal være med til at kvalificere forslag til, hvordan opgaven fremadrettet skal forankres organisatorisk.
Fase 2 Implementeringsfase Frivilligrådet afholder stormøde for alle foreninger. Skabelonen, hvor de 2-3 første samarbejdsaftaler præsenteres for de fremmødte foreninger. Efterfølgende ligger ansvaret for at udarbejde konkrete samarbejdsaftaler hos de frivillige foreninger og deres respektive kommunale samarbejdspartnere.

Nyt nationalt Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

Et øget kommunalt fokus på samarbejdet med de frivillige vil ligge meget godt i forlængelse af den offentlige debat om samspillet mellem den frivillige indsats og de offentlige velfærdsopgaver.

Her i foråret er ”Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige” blevet revideret.

I det nye Charter står der bl.a. følgende under pkt. 4: Vi vil arbejde sammen. ”I samarbejdet er det vigtigt med tillid, respekt for og forståelse af, at frivillig indsats er frivillig. Vi mødes i øjenhøjde, hvor vi taler sammen med hinanden, ikke til hinanden. Vi aftaler lokalt, hvem der gør hvad, så det enkelte samspil baseres på lokale ønsker, behov og fælles spilleregler, herunder på samarbejdet mellem de frivillige og de offentligt ansatte.”

Det vil blive en fordel for de ansatte i de kommunale, institutioner/områder, at rammerne for samarbejdet med de frivillige bliver konkretiseret i form af samarbejdsaftaler.

Indgåelse af samarbejdsaftaler forudsætter, at de kommunale institutioner/områder er indstillet på at indgå i en anerkendende dialog med de frivillige først med henblik på at få udarbejdet en konkret samarbejdsaftale, og dernæst at få samarbejdet til at fungere herefter.

De frivillige efterspørger eksempelvis faste kontaktpersoner/livliner hos det faste personale på de pågældende institution eller eks. i visitationen.

Hvis det på sigt er et ønske at udvide og udvikle samarbejdet mellem de frivillige foreninger og de kommunale velfærdsområder både på eksisterende og på nye områder, så vil sådan en proces kunne understøttes med ansættelse af en Frivilligkoordinator på deltid/fuld tid.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der i et pilotprojekt indgås og afprøves samarbejdsaftaler med to til tre udvalgte foreninger.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Frivilligrapport 2012 fra Center for frivilligt socialt arbejde


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Center for frivilligt socialt arbejde har udarbejdet en Frivilligrapport 2012.

Frivilligrapport 2012 sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporten er iværksat af Social- og Integrationsministeriet og udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde. Rapporten er den anden af sin slags og følger Årsrapport for 2010. Igennem fem forskellige delundersøgelser giver rapporten en status på området for frivilligt socialt arbejde.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Status TeleCare Nord


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Brønderslev Kommune deltager i TeleCare Nord projektet. Projektet er en telemedicinsk løsning rettet mod borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Projektet er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, de praktiserende læger og sygehuse samt Region Nordjylland.

Projektet skulle gerne vise, at de effektmål, der er opstillet i Business Casen, kan opnås, når telemedicinløsningen rulles ud til drift i kommunen.

Der gives en status på projektet på mødet.

Sagsfremstilling

TeleCare Nord projektet bygger på den Business Case som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalgt den 9. maj 2012 og i Byrådet den 23. maj 2012.

Brønderslev Kommune har udpeget en kommunal projektleder, som indgår i den regionale implementeringsgruppe. Denne gruppe har til ansvar at udarbejde en fælles implementeringsplan, der kan anvendes i de enkelte kommuner.

Derudover er der blevet nedsat en kommunal implementeringsgruppe som har til opgave at planlægge og tilrettelægge implementeringen af TeleCare Nord i Brønderslev Kommune. Den kommunale implementeringsgruppe repræsenterer alle de områder af organisationen, som bliver berørt af projektet.

De praktiserende læger er en væsentlig samarbejdspartner i TeleCare Nord projektet. Lægerne har til opgave at henvise borgere til projektet ud fra de instrukser, der er blevet udarbejdet. For at hjælpe de praktiserende læger med opgaven har alle praktiserede læger i april 2013 modtaget en pakke med alt relevant materiale og beskrivelse af opgaven. Projektsekretariatet har derudover udarbejdet en liste over de borgere i den pågældende praksis, som forventes at have sygdommen KOL. Region Nordjylland har indgået en § 2 aftale med de praktiserende læger, som gør det muligt at afregne lægerne for opgaven.

Lægerne er begyndt at sende henvisninger til TeleCare Nord, men der er endnu ikke henvist borgere nok. Der er i projektet en forventning om, at der henvises ca. 1.400 borgere til TeleCare Nord. Af hensyn til den forskning, der er knyttet til projektet, skal der være en population af den størrelsesorden, for at forskningen bliver valid.

Henvisningerne fordeler sig meget ujævnt mellem kommunerne, og Brønderslev Kommune har på nuværende tidspunkt ikke henvisninger i det omfang man kunne have forventet. Opstarten af projektet har flere gange været udsat grundet manglende henvisninger. Senest er opstarten udskudt fra den 15. august til primo oktober 2013. I den mellemliggende periode vil den regionale styregruppe udarbejde en plan for, hvordan man sikrer tilstrækkelig opbakning til projektet.

Brønderslev Kommune har forsøgt flere tiltag for at sikre opbakning fra de praktiserende læger i kommunen. Sundhed og Velfærd har været i telefonisk kontakt med alle praktiserende læger og har tilbudt at en kommunal sygeplejerske kunne hjælpe med opgaven ude i praksis. Derudover er der sendt brev til borgere, der har deltaget på et KOL-rehabiliteringshold. Brevet indeholdt informationsmateriale om projektet og en opfordring til at kontakte sin praktiserende læge, hvis man gerne vil være med i TeleCare Nord-projektet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Udvalget glæder sig over, at der nu ser ud til, at projektet realiseres.

Til toppen


13. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet gives en status for projektet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kontrakt med hovedentreprenør er underskrevet af formand og næstformand for bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S.

1. spadestik afholdes senest 7. november 2013.

2. bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S afholdes den 23. september 2013.

Til toppen


14. Status for Masterplan på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Der arbejdes forsat med at færdiggøre Masterplan på Handicap- og Psykiatriområdet. Det forventes, at masterplanen er klar til at blive sendt i høring hos relevante parter 1. oktober 2013.

Sagsfremstilling

Det forventes, at masterplanen er klar til at blive sendt i høring hos relevante parter 1. oktober 2013. Efter endt høringsfase indarbejdes de indkomne kommentarer og bemærkninger i masterplanen, inden den fremlægges til politisk behandling.

Det forventes at masterplanen kan politisk behandles i de relevante råd og udvalg i november og endeligt behandles på byrådsmødet den 27. november 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Høringsperioden forlænges, således at sagen behandles i Byrådet i december 2013.

Bilag

Til toppen


15. Flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Godkendt flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Deloittes analyse af handicapområdet, der blev endelig afsluttet ultimo 2012, godkendte Økonomiudvalget den 13. februar 2013, at der udarbejdes en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet, med henblik på at tilpasse udgifterne på området mod landsgennemsnittet over en 4-årige periode.

Forudsætningerne for flerårsaftalen er:

 1. at det endelige sparemål opgøres på grundlag af regnskab 2012

 2. at der som led i en flerårsaftale for perioden 2014-2017 arbejdes hen imod en tilpasning til landsgennemsnittet, og dermed en årlig besparelse på minimum 2 %

 3. at der i forbindelse med evt. generelle afdækninger/besparelser i de årlige budgetlægninger tages hensyn til flerårsaftalen.

Med flerårsaftalen skabes der mulighed for en langsigtet planlægning og tilpasning indenfor området, understøttet af en masterplan, der fremsendes til politisk behandling i løbet af efteråret 2013, samt implementering af FRI (Fælles Rehabiliterende Indsatser) på Handicap- og Psykiatriområdet.

Der følges årligt op på aftalen med henblik på at afklare, om der sker den ønskede tilnærmelse mod landsgennemsnittet. I denne forbindelse vil der blive redegjort for initiativer, der er realiseret, samt fremadrettede initiativer der kan understøtte aftalens realisering.

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af afdækningsforslag til budget 2014 den 14. august 2013, blev flerårsaftalen tillige drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til flerårsaftale for Handicap- og Psykiatriområdet fremsendes til behandling i Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsudvalget er bekymret for, om den foreslåede besparelse til området i 2014 er større, end det er muligt at levere.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår at Økonomiudvalget drøfter aftalen.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 6:

Anbefales, dog således at engangs nedreguleringen tilpasses halvårsregnskabet for 2013.

Genoptages på næste økonomiudvalgsmøde.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Supplerende sagstekst til Økonomiudvalgsmødet den 4 september 2013:

Såfremt flerårsaftalen nedreguleres svarende til halvårsregnskabet, vil de økonomiske konsekvenser blive følgende:

2013 2014 2015 2016 2017
Korrigeret budgetgrundlag 184.352 184.650 184.065 183.477 183.477
Nedregulering til budgetopfølgning -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875
Gradvis tilpasning mod landsgns. -3-693 -7.386 -11.079 -14.772
Samlet nedregulering -2.875 -6.568 -10.261 -13.954 -17.647

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 4:

Godkendt.

Claus Kongsgård ønsker, at der i selve aftalen (Flerårsaftale på…)på side 2 (efter tabel) skrives ” Handicap- og Psykiatri friholdes , som udgangspunkt, ….”

Beslutning

MED-udvalget for Sundhed og Velfærd udtalte sig på møde den 10. september 2013 positivt om brugen af flerårsaftaler og opfordrede til, at dette redskab også bruges på andre områder, idet flerårsaftalen giver ro til en langsigtet omstilling.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen for 2014


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk.

Byrådet skal inden den 15. oktober 2013 godkende den økonomiske styringsaftale for det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed

 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper

 • Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind

 • Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling

Styringsaftalen for 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års aftaler, dog med undtagelse af følgende forhold:

 • Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet udarbejdet to separate aftaler. Sammenskrivningen har dog ikke medført indholdsmæssige ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere.

 • Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel for Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse. Modellen fremgår af styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor.

Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse

I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på opfordring fra KKR Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man efter overtagelsen vil stille tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i regionen. Det fremgik endvidere af udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal overtagelse sammensættes som en kombination af takst og abonnement, men at de nærmere vilkår for finansieringen fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.

Som en del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en aftalemodel for finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter tilbuddets overdragelse til Aalborg Kommune.

Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets hidtidige samlede opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i en midlertidig periode, mens der findes en varig og bæredygtig løsning for området som helhed. Med henblik på at sikre forsyningen af samtlige de ydelser på Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt give den fornødne tid til at få tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en særlig finansieringsordning for 2014 og 2015.

Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 og 2015) garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012. De enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, individuelt forpligtet på det forbrug, som kommunen havde i 2012. Endvidere aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for en eventuel difference mellem det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014 og 2015. Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.


Aalborg Kommune har som en del af aftalemodellen forpligtiget sig til at arbejde målrettet på at tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De driftsoptimeringer og tilpasninger, der kan gennemføres løbende, vil således få gennemslagskraft inden 2016.

Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af opgavestrukturen er gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode har aftalt de fremadrettede, permanente finansieringsvilkår. Den permanente finansieringsmodel vil tage afsæt i kommunernes forskellige behov, og udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil blive baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op på en kommunal indmelding af en forpligtende minimumsefterspørgsel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2012 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2012.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger på to områder, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af Brønderslev Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger på to områder, der skal besvares overfor Tilsynsmyndigheden. I vedlagte bilag er angivet Revisionens bemærkninger, samt Administrationens forslag til besvarelse af disse overfor Tilsynsmyndigheden.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • revisionsberetningen til årsregnskabet for 2012 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de af Revisionen fremsendte bemærkninger.

 • årsregnskabet for 2012 herefter endeligt godkendes.

Forretningsledelsen, 3. september 2013, pkt. 6:

Forretningsledelsen tager beretningen til efterretning og konstaterer med tilfredshed, at foranstaltninger i forhold til kritikpunkter er iværksat.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Administration af reglerne om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov


Resume

Sagsforløb: SS

Landforeningen LEV har klaget til Statsforvaltningen over Brønderslev Kommunes administration af reglerne i lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

Statsforvaltningen finder ikke anledning til kritik af Brønderslev Kommunes administration afområdet.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagenheden har fremsendt redegørelse til Statsforvaltningen over, hvorledes Brønderslev Kommune foretager en individuel udredning og planlægning af et uddannelsesforløb for de unge.

Statsforvaltningen finder på grundlag af det fremsendte materiale ikke grundlag for at udtale, at Brønderslev Kommune har handlet i strid med reglerne i § 4 i lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager Statsforvaltningens udtalelse til efterretning

Bilag

Til toppen


19. Budget 2013 for dagbeskæftigelsen Job Team


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) fremsender nyt budget for dagbeskæftigelsen Job Team, en del af Ella og Møller Sørigs Fond, efter såvel § 103 og § 104 i Lov om social service. Det er vurderet, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Social- og Sundhedsudvalget skal som tilsynsmyndighed påse, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sagsfremstilling

Taksten for § 103 tilbud i 2013 er sat til 11.068 kr. pr. måned.

Taksten for 10,5 pladser er beregnet på baggrund af et samlet budget på 1.324.794 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 1.171.689 kr.
Ejendomsudgifter 62.173 kr.
Øvrige udgifter 90.932 kr.

Der er anvendt en samlet personalenormering svarende til 2,93 fuldtidsstillinger.

Taksten for § 104 tilbud i 2013 er sat til 11.473 kr. pr. måned. Taksten er på møde den 6. marts 2013 godkendt med 10.300 kr. pr. måned.

Taksten for 4,5 pladser er beregnet på baggrund af et samlet budget på 588.572 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 404.654 kr.
Ejendomsudgifter 27.357 kr.
Øvrige udgifter 156.561 kr.

Der er anvendt en samlet personalenormering svarende til 0,96 fuldtidsstillinger.

Budgettet er baseret på udnyttelse af 10,5 og 4,5 pladser, og en belægningsprocent på 95. Ændres antallet af pladser i opadgående retning, skal der fremsendes nyt budget til godkendelse.

Det forudsættes, at den af kommunen udmeldte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides, og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides.

Som tilsynsmyndighed har kommunen ikke hjemmel til at kunne afslå at godkende en takststigning, medmindre det kan begrundes i, at der ikke er sammenhæng mellem pris og kvalitet. Kommunen skal kun som tilsynsmyndighed påse, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, ikke om man er enig i taksten.

Kommunen skal påse, at budgettet ikke indeholder usædvanlige dispositioner, som ikke har fornøden sammenhæng med tilbuddets faglige indsats. GOT kan bekræfte, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksterne for §§ 103 og 104 tilbuddene.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Regnskab 2012 for dagbeskæftigelsen Job Team og Klub-tilbud


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) fremsender regnskab 2012 med bemærkninger for dagbeskæftigelsen Job Team og Klub-tilbud.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende regnskab og acceptere, at overskuddet overføres til egenkapitalen.

Sagsfremstilling

GOT har foretaget gennemgang og vurdering af Ella og Møller Sørig's Fonds interne regnskab 2012 for dagbeskæftigelsen Job Team og Klub-tilbud. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Regnskabet afspejler arbejdet med den økonomiske opdeling af fondens aktiviteter.

Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Job Team Klub-tilbud Øvrige aktiviteter Fonden i alt
Indtægter 2.062.655 287.508 3.155.066 5.505.229
Personale -1.521.183 -227.770 -2.624.865 -4.373.818
Ejendom -109.463 -6.362 -65.360 -181.185
Øvrige udgifter -384.687 -46.934 -341.170 -772.791
Resultat 47.322 6.442 123.671 177.435

For Job Team er der et overskud på 47.322 kr. pr. 31. december 2012 og et positivt overført resultat på 134.376 kr.

For Klub-tilbud er der et overskud på 6.442 kr. og pr. 31. december 2012 et negativt overført resultat på 26.598 kr.

GOT anbefaler, at det accepteres, at overskuddene overføres til egenkapitalen.

Samlet set har Ella og Møller Sørig's Fond et overskud i 2012 på 177.435 kr. og pr. 31. december 2012 en egenkapital på 2.558.078 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskab 2012 og accepterer, at overskuddene på henholdsvis 47.322 kr. og 6.442 kr. overføres til egenkapitalen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Regnskab 2012 for botilbuddet Gaia


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) fremsender regnskab 2012 med bemærkninger for botilbuddet Gaia.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende regnskabet og acceptere, at overskud overføres til egenkapitalen.

Sagsfremstilling

GOT har gennemgået regnskab 2012 for Gaia. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Botilbuddet Gaia - Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 6.903.947 6.991.800 -87.853 -1,3
Personale -5-119.681 -5.311.490 191.809 3,6
Ejendom -926.655 -513.172 -413.483 -80,6
Øvrige udgifter -834.370 -817.636 -16.734 -2,0
Resultat 23.241 349.502 -326.261 -4,7

Der er et overskud på 23.241 kr. og pr. 31. december 2012 en positiv egenkapital på 2.195.674 kr.

Dagbeskæftigelse Gaia - Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 2.830.303 2.866.260 -35.957 -1,3
Personale -2.163.760 -2.235.728 71.968 3,2
Ejendom -127.992 -252.754 124.762 49,4
Øvrige udgifter -308.627 -234.512 -74.115 -31,6
Resultat 229.924 143.266 86.658 3,0

Der er et overskud på 229.924 kr. og pr. 31. december 2012 en positiv egenkapital på 1.931.201 kr.

GOT anbefaler, at det accepteres, at overskuddene overføres til egenkapitalen.

Fonden Gaias samlede overskud var 253.165 kr. og Fonden har pr. 31. december 2012 en egenkapital på 4.126.875 kr. Heraf udgør friværdi i grunde og bygninger netto 3.897.491 kr.

Afvigelsen på ejendomsudgifter er, som aftalt, primært en følge af en reduceret takst, og skal ses under ét for Fonden. Afvigelsen er netto 288.721 kr., hvilket svarer til den reduktion i takst på 287.058 kr., som var indregnet for året.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskab 2012 og accepterer, at overskuddene på 253.165 kr. overføres til egenkapitalen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


22. Regnskab 2012 for dagtilbuddet Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) fremsender regnskab 2012 med bemærkninger for dagtilbuddet Møllegården.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes at godkende regnskab og acceptere, at overskud overføres til egenkapitalen.

Sagsfremstilling

GOT har gennemgået regnskab 2012 for Møllegården. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 4.678.641 4.627.392 51.249 1,1
Personale -3.323.017 -3.324.900 1.883 0,1
Ejendom --318.902 -328.500 9.598 2,9
Øvrige udgifter -744.700 -742.700 -2.000 -0,3
Resultat 292.022 231.292 60.730 1,3

Der er et overskud på 292.022 kr. og pr. 31. december 2012 en positiv egenkapital på 1.532.852 kr.

GOT anbefaler, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskab 2012 og accepterer, at overskuddet på 292.022 kr. overføres til egenkapitalen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om ny visitationschef.

Udvalget gør opmærksom på, at der i KL-aftalen for 2014 er afsat ca. 1,9 mio. kr. til sundhedsområdet, og at dette beløb bør indgå i budgetdrøftelserne for 2014. Dette kommer oveni det tilsvarende beløb, som blev afsat i KL-aftalen for 2013.

Til toppen


24. Center for Aktiv Livsstil – lukning af tilbuddet


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i, at Social- og Sundhedsudvalget den 16. januar 2013 besluttede at videreføre Center for Aktiv Livsstil med målgrupper inden for socialpsykiatrien, Brug for Alle og ressourceforløb under Førtidspensionsreformen, er der udarbejdet en oversigt over hvor mange borgere, der har været visiteret til tilbuddet i perioden januar 2013 til og med august 2013. Beslutningen blev tager på baggrund af, at Jobcentret opsagde aftale om køb af pladser.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage stilling til, om Center for Aktiv Livsstil skal videreføres eller ej.

Sagsfremstilling

Center for Aktiv Livsstil har hidtil været et tilbud til borgere med sindslidelse eller psykosociale problemstillinger visiteret efter Servicelovens § 104 eller Aktivlovens § 32. Tilbuddet har indtil årsskiftet hovedsagelig været benyttet af Jobcentret, som brugte 15 pladser. Jobcentret opsagde aftalen om køb af pladser med virkning fra den 31. december 2012.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 16. januar 2013 at videreføre Center for Aktiv Livsstil med en målgruppe inden for socialpsykiatrien, Brug for Alle og ressourceforløb under Førtidspensionsreformen.

Der er udarbejdet en oversigt over hvor mange borgere, der har været visiteret til tilbuddet i perioden januar 2013 til og med august 2013. Det er samtidig kortlagt, hvilket tilbud borgerne er visiteret til.

Af bilaget fremgår det hvor mange borgere, der i perioden januar til og med august 2013 har gået i Center for Aktiv Livsstil. Det svinger fra 2 personer i årets 3 første måneder til 5 personer – svarende til 4 ¼ plads – i de 2 sidste måneder.


Med afsæt i dette har det været vanskeligt for stedet at opretholde gruppeaktiviteterne.

Parallelt med dette har stedet arbejdet målrettet med at optimere indsatsen og indholdet i tilbuddet. Det er i dag målrettet mod optræning i færdigheder og kompetencer i forhold til at gøre den enkelte arbejds- og uddannelsesparat.

Efter 7 måneders drift, hvor eksempelvis både Brug for Alle og Ressourceforløb bevilget fra Førtidspensionsreformen ikke har afstedkommet flere bevillinger end vist i bilaget, vurderes det ikke muligt at få det forventede antal borgere visiteret. Der er løbende sket tilpasning af personaleressourcerne. Det har grundet behov for en minimums normering, for at få stedet til at fungere, ikke været muligt at tilpasse sig de faktiske indtægter. Stedet har, som følge af det lille borgergrundlag, genereret et underskud, som ved årets udgang forventes at være på 900.000 kr.

Fagenheden forventer ikke fremadrettet at kunne opnå et tilstrækkelig antal visiterede borgere, så tilbuddet kan drives på rentabel vis.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at stedet lukkes.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Det forventes, at det nuværende personale kan overflyttes til anden beskæftigelse inden for udvalgets område.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at merforbruget på 900.000 kr. ikke var indregnet i budgetopfølgningen pr. 30/6-13, da der skulle fremsendes sag vedr. Center for Aktiv Livsstil. Der fremsendes særskilt sag om udnyttelse af lokalerne til andet formål. Såfremt denne sag ikke godkendes, vil der være udgifter til lejemålet i opsigelsesperioden.

Beslutning

Punktet flyttes til åbent møde.

Fagenhedens forslag godkendt. Underskuddet dækkes inden for udvalgets budget i 2013.

Bilag

Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen og Statsforvaltningen


Til toppen


26. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach