Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 9. oktober 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Ole Bruun med afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Fælles hjælpemiddeldepot - status


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Region Nordjylland og Aalborg, Brønderslev samt Jammerbugt kommuner har arbejdet hen imod etablering af et fælles hjælpemiddeldepot.

Regionen har nu trukket sig ud af samarbejdet.

Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage status til orientering.

Sagsfremstilling

I slutningen af juni måned 2013 trak Region Nordjylland sig ud af samarbejdet om at etablere et fælles hjælpemiddeldepot ud fra en analyse af det økonomiske rationale. Begrundelsen er, at regionens deltagelse vil medføre en selskabsanpart på mindre en 5 % med afsæt i deltagelse af Aalborg Sygehus. Stordriftsfordelene i forhold til kvalitetsløft i patientforløb og øvrige økonomiske incitamenter vurderes derfor ikke at være til stede ifølge Region Nordjylland.

På mødet den 23. september 2013 tog styregruppen Region Nordjyllands beslutning til efterretning, med et ønske om nærmere at undersøge mulighederne for at udvikle samarbejdet i kommunalt regi.

De økonomiske og faglige rationaler for et samarbejde i kommunalt regi skal nu undersøges og betingelserne for samarbejdet skal afklares.

Det forventes, at resultatet af dette arbejde foreligger primo 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager status til efterretning.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med den foreslåede konstruktion inkl. en lokal filial, og at mulige alternativer i omkringliggende kommuner undersøges.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


4. Fremtidig organisering af Visitationen


Resume

Sagsforløb: FL/SS/ÆO/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslag til ny organisationsplan for Visitationen med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Visitationen undergår i løbet af 2013 betydelige organisatoriske forandringer. Der er allerede afleveret medarbejdere til FRI-projektet, og FAS er overgået til direktøren. Ved indgangen til 2014 skal der afleveres medarbejdere til Ungeenheden, og det er endvidere relevant at se på organiseringen af misbrugsområdet, hvor der foreslås overført medarbejdere til Sundhed og Handicap.

Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til organisering af Visitationen pr. 1. januar 2014, som tager højde for ovenstående forandringer.

Organisationsforslaget indeholder forslag om, at Visitationen fremover organiseres i to afdelinger, ligesom der lægges op til en klar definition af opgavefordelingen mellem Visitationschef og afdelingsledere. Desuden lægges op til en revurdering af de særlige funktioner/ansvarsområder, som en række medarbejdere i dag varetager.

Ud over selve organisationsoplægget vedlægges til orientering nye funktionsbeskrivelser for Visitationschef, afdelingsledere og fagkoordinatorer.

Organisationsændringen er udgiftsneutral.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender organisationsforslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne vil for en dels vedkommende opleve, at de fremover skal referere til en anden chef, ligesom nogle medarbejderes varetagelse af særlige opgaver vil blive opsagt, mens andre vil blive tilbudt særlige opgaver.

Endvidere vil der være et ønske om, at den fysiske placering kommer til at afspejle den nye organisation. Dette vil for nogle medarbejderes vedkommende betyde, at deres fremtidige arbejdsplads ligger i en anden by, end de har været vant til.

Endelig vil nogle medarbejdere opleve, at deres nuværende funktionstillæg opsiges med henblik på at sikre, at tillægsstrukturen matcher den nye organisationsplan.

Forretningsledelsen, 24. september 2013, pkt. 1:

Forretningsledelsen kan tilslutte sig principperne i den nye organisering. Forretningsledelsen anbefaler, at der i oplæg indskrives dels betydningen for sagsbehandlingstiderne og dels hvorledes det imødekommer de forventninger, der stilles i budgetaftalen.

Fag MED for Administrationen behandler punktet på møde den 7. oktober 2013.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig Forretningsledelsens bemærkninger om kortere sagsbehandlingstid og at der arbejdes efter at visitere så enkelt som muligt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Satspuljeprojekt - behandling til svært overvægtige børn


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Der er med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013–2016 afsat 24 mio. kr. over fire år til samarbejdsprojekter mellem sygehus og hjemkommune, der behandler børn og unge med svær overvægt.

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitets hospital og Sygehus Vendsyssel, Hjørring, afsendt en fælles ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Brønderslev Kommune forventes at skulle inkludere 10 børn i projektet.

Sagsfremstilling

Blandt børn og unge ses, at omtrent hvert femte barn er overvægtigt. Der er desuden blevet flere børn og unge med svær overvægt. En del af disse børn og unge har desuden følgesygdomme, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme, når de bliver voksne.

Aalborg Universitetshospital har derfor taget initiativ til at sende en samlet ansøgning på vegne af de nordjyske kommuner og regionen til et projekt til styrkelsen af indsatsen over for børn med svær overvægt. Projektet strækker sig over en periode på 4 år og har til formål at koordinere og målrette indsatsen for børn med svær overvægt. Projektet tager udgangspunkt i en protokol på området udarbejdet på Holbæk Sygehus med afsæt i de nyeste evidensbaserede anbefalinger på området.

Familierne og børnene i projektet vil blive fulgt både i sygehus- og kommunalregi gennem projektperioden, og det vil betyde at børnene tilbydes træning 2 gange ugentlig i hele perioden. Projektet kan delvis integreres i det eksisterende Cool Kids. Undervejs i projektet tilbydes familierne at deltage i workshop for at sikre fastholdelse. Temaerne på workshoppene kan bl.a. kost. Sideløbende med træningsindsatsen følges familierne og børnene af et tværfagligt kommunalt team.

Brønderslev Kommune har beregnet, hvilke ressourcer det kræver at løfte opgaven i Forebyggelse og Rehabilitering og Sundhedsplejen. De samlede udgifter til projektet vil være 781.500 kr. fordelt over en periode på 4 år. Brønderslev Kommune ansøger om fuld finansiering af projektet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune indgår i projektet under forudsætning af, at kommunens udgifter kan finansieres gennem projektmidlerne.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Personalet indgår i det tværfaglige samarbejde omkring børn med svær overvægt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Udvidelse af misbrugsområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Fagenheden foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter notat om Misbrugsområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 12. juni 2013 (sag 22) at der kunne ansættes ekstra medarbejdere i misbrugsområdet ”Godkendt under forudsætning af, at udvalget finder finansieringen i 2013 inden for udvalgets eget budgetområde. Finansiering i 2014 og frem aftales i forbindelse med budgetlægningen.”

Til brug for budgetlægningen blev der udarbejdet et notat, som beskriver status på ansættelse i misbrugsafdelingen samt det aktuelle kundegrundlag. Notatet blev sendt til Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget umiddelbart op til budgetseminaret den 19. og 20. september 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter notatet.

Visitationschef Ellen Lykke og afdelingsleder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Udvalget ønsker at der fortsat er fokus på det forebyggende arbejde overfor især børn og unge.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Invitation til 1. spadestik til Brønderslev Sundhedshus er udsendt. Arrangementet afvikles den 29. oktober 2013, kl. 11.30 på Tolstrupvej 91, Brønderslev.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på førtidspensionsreform


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Januar 2013 trådte den nye førtidspensionsreform i kraft. Reformen betyder, at Brønderslev Kommune skal samarbejde på tværs af fagenhederne om en koordineret rehabiliteringsindsats for de borgere, som uden en særlig indsats, vil ende på førtidspension.

Intentionen i førtidspensionsreformen er som udgangspunkt, at ingen borgere under 40 år skal tilkendes førtidspension.

Der er nu gået 8 mdr., siden de nye regler i førtidspensionsreformen blev sat i drift, og sagsfremstillingen indeholder en status på implementeringen.

Social- og Sundhedsudvalget til til orientering.

Sagsfremstilling

De vigtigste elementer i førtidspensionsreformen er:

 • Rehabiliteringsteam

 • Regional Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

 • Rehabiliteringsplanen

 • Ressourceforløb

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt organ, som sikrer en koordineret indsats. Teamet behandler alle sager inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal have et beskæftigelses- og uddannelsesfokus. Rehabiliteringsteamet består ultimo august 2013 af følgende:

 • 1 fagkoordinator fra Jobcentret (Beskæftigelse)

 • 1 fysioterapeut fra Visitationen (Sundhed & Velfærd)

 • 1 regional sundhedskoordinator

Herudover indkaldes ad hoc medarbejdere fra:

 • UU-centret

 • Rusmiddelcentret

 • Børn- & Familieafdelingen

Når der afholdes møder i Rehabiliteringsteamet, er det som udgangspunkt altid med deltagelse af borgeren og dennes sagsbehandler fra Jobcentret.

Rehabiliteringsteamet har oprindeligt haft en medarbejder fra socialpsykiatrien i Sundhed & Velfærd tilknyttet. Der arbejdes på, at denne medarbejder igen kan indgå som en fast del af teamet, da en stor del af de borgere, der behandles i Rehabiliteringsteamet, har psykiske udfordringer.

De første 7 måneder har den lægekonsulent fra Socialmedicinsk enhed, som i forvejen anvendes af Jobcentret, indgået i Rehabiliteringsteamet. Fra juli 2013 er aftalen om køb af sundhedskoordinator og Klinisk Funktion med Region Nordjylland faldet på plads.

Rehabiliteringsteamet afholder møder hver anden uge. I perioden januar 2013 til og med august 2013 har teamet behandlet 62 sager. I sagerne har teamet lavet følgende indstillingerne:

 • 22 fleksjob

 • 2 fleksjob til selvstændig

 • 8 ressourceforløb

 • 8 FØP over 40 år

 • 7 FØP under 40 år

 • 4 fortsætte normalindsats

Endvidere har Rehabiliteringsteamet behandlet 12 §17 sager (borgeren søger selv om førtidspension på foreliggende dokumentationsgrundlag), hvor én af disse sager er blevet anbefalet førtidspension.

Regional sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Brønderslev Kommune skal fremover benytte lægefaglig rådgivning fra Region Nordjylland i sager, som skal behandles i Rehabiliteringsteamet. Kommunen kan i disse sager fortsat rekvirere lægeattester fra praktiserende læge, men speciallægeattester skal rekvireres gennem sundhedskoordinatoren og Klinisk Funktion ved Region Nordjylland.

Sundhedskoordinator deltager i møderne i rehabiliteringsteam som sagkyndig på det helbredsmæssige område. Sundhedskoordinatoren udgår fra Klinisk Funktion, og i Klinisk Funktion foregår drøftelse af relevante sager, som skal forelægges rehabiliteringsteam foruden, at der udfærdiges speciallægeerklæringer og psykologundersøgelser i forbindelse med videre udredning af sager berammet til møde i rehabiliteringsteam.

Klinisk Funktion er bemandet med speciallæger i samfundsmedicin (socialmedicinere), almen medicin, arbejdsmedicin og eventuelle andre relevante specialer, herunder psykiater samt psykologer og sekretærer.

Klinisk Funktion tilbyder følgende ydelser, men kommunen er imidlertid ikke forpligtet til at købe disse:

 • Socialmedicinsk speciallægeerklæring

 • Psykiatrisk speciallægeerklæring

 • Psykologundersøgelse

 • Kortere samtale med klient ved læge eller psykolog

 • Deltagelse i fælles samtale

Endvidere er det muligt at tilkøbe følgende ydelser:

 • Korterevarende arbejdsmarkedsrettet samtaleforløb hos psykolog (ca. 5 samtaler).

 • Generel rådgivning og vejledning af sagsbehandlere.

Udvikling og drift af Ressourceforløb

Ressourceforløbet er et 1-5 årigt forløb bestående af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Fokus for ressourceforløbet er, at arbejdsevnen udvikles gennem en konkret aktiv indsats, hvor borgerens mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende.

Borgeren får én koordinerende sagsbehandler i ressourceforløbet. Sagsbehandleren er ansvarlig for udarbejdelse af indsatsplanen, iværksættelse af planen og opfølgning herpå. Herunder opfølgningssamtaler, koordinering i forhold til øvrige fagenheder m.m.

Indtil videre har den koordinerende sagsbehandler været den rådgiver, som i forvejen har været sagsbehandler for borgeren. Fra september 2013 vil der i jobcentret være én fast medarbejder, som har alle ressourceforløbssagerne. Intentionen er, at Sundhed & Velfærd også udpeger én koordinerende sagsbehandler, som skal være ansvarlig for de sager, hvor det giver mening.

Siden april 2013 har BDO bistået Brønderslev Kommune med implementering af Førtidspensionsreformen i forhold til definition af målgrupper og afdækning af tilbudsvifte til ressourceforløbene. Processen har involveret medarbejdere og ledere fra Beskæftigelse, Sundhed & Velfærd samt UU og afsluttes i oktober 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 9. september 2013, pkt. 11:

Til orientering.

Leder af sygepengeafdelingen Birgitte Moselund deltog under drøftelsen af punktet.

Udviklingen følges tæt.

Beslutning

Til orientering. Udvalget ønsker en kort opfølgning i de sager, hvor borgere under 40 år er tildelt førtidspension samt i de sager, hvor der er tildelt ressourceforløb.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


9. Slutstatus på "Brug for Alle"


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Brønderslev Kommune har gennemført projekt ”Brug for Alle” i perioden august 2012 til august 2013.

Formålet med projektet har været, at flere kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 kommer i job, uddannelse eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. Desuden er formålet, at reducere antallet af borgere i den målgruppe, der hverken deltager i tilbud på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet.

Projekt "Brug for Alle" er officielt afsluttet i august 2013, men Jobcentret fortsætter den særlige indsats for de borgere, som har været inddraget i projektet.

Fagenheden for Beskæftigelse giver hermed en statistisk status på projektet i forhold til faktuelle resultater og detaljer om målgruppen.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Projekt ”Brug for Alle” udgøres af 3 dele:

 • Indledende samtaler mellem borger og sagsbehandler i Jobcentret med fokus på borgerens mål og ressourcer.

 • Møde mellem borger og tværfagligt team.

 • Individuel indsatsplan (”Min plan”) der peger frem mod job eller uddannelse.

Det tværfaglige team udgøres af:

 • Beskæftigelsesmedarbejder og koordinator.

 • Medarbejder med beslutningskompetence fra Sundhed & Velfærd.

 • UU-vejleder (ad hoc).

 • Misbrugsrådgiver fra Rusmiddelcentret (ad hoc).

 • Sagsbehandler tilknyttet borgeren (Jobcenter).

De tilbud, som borgeren efterfølgende visiteres til, ligger inden for LAB-loven, Serviceloven eller Sundhedsloven.

Projektets resultater

Af de 128 borgere der har været en del af ”Brug for Alle” har:

 • 118 borgere har fået lavet ”Min plan”

 • 25 borgere været ude af offentlig forsørgelse i over 4 uger i projektperiode

 • 52 fået en mentor (95 blev anbefalet mentor af tværfagligt team)

Tværfagligt team har sammenlagt givet 301 anbefalinger om indsatser, hvoraf der indtil videre er taget imod 256 indsatser.

Karakteristika af borgerne

Diagnoser:

Af de 128 borgere som er behandlet i det tværfaglige team har:

 • 28 borgere udelukkende fysiske diagnoser.

 • 38 borgere udelukkende psykiske diagnoser.

 • 57 både fysiske og psykiske diagnoser.

 • 5 ikke haft nogen diagnoser.

Borgere med uddannelse:

Målgruppen har haft 17 faglærte og 111 ufaglærte borgere.

Misbrugere:

Der er 27 aktive misbrugere og 18 tidligere misbrugere i målgruppen.

Foreløbig evaluering fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen har lavet en midtvejsevaluering af ”Brug for Alle”. Hvoraf hovedkonklusionerne her videregives:

Borgerinddragelse:

Som baggrund for at forstå initiativets målsætning om borgerinddragelse må det konstateres, at store dele af målgruppen har haft massive sociale og helbredsmæssige problemer, og derfor har været vanskelige at inddrage. Store dele af målgruppen har meget ringe ønske om eller tro på at de kommer i job eller uddannelse, ligesom deres mentale velbefindende er markant dårligere end befolkningens.

Jobcentrene vurderer, at projektet overordnet set har bidraget til at forbedre borgerinddragelsen i indsatsen. Denne vurdering understøttes også af borgerne selv iflg. de foreløbige resultater fra en deltagerundersøgelse. Der er en grundlæggende tilslutning til argumentet om, at mødet i det tværfaglige team og processen mellem borger og sagsbehandler op til mødet kan fungere som en anledning til at få borgerens egne forventninger frem og få set på sagen fra nye vinkler.

Tværfagligt team:

Det tværfaglige team opleves generelt som et godt forum for at se på borgerens sag ud fra et nyt sæt af præmisser, og som en mulighed for at understøtte en højere grad af koordination i borgerens sag på tværs af faggrupper og forvaltninger.

Den foreløbige analyse tyder på, at det bør anbefales, at have sundhedsfaglig kompetence i form af læge, psykiater eller psykolog tilstede i det tværfaglige team i den del af sagerne, hvor borgerens helbred er en væsentlig barriere for beskæftigelse eller uddannelse. Tilstedeværelsen af en klar sundhedsfaglig kompetence giver mulighed for en mere fokuseret diskussion af borgerens muligheder og barrierer for beskæftigelse og uddannelse. Implikationerne af de sundhedsmæssige aspekter i borgerens sag kan hurtigere afdækkes og diskussionen af helbred kan dermed lukkes ned.

De langsigtede resultater

I ”Brug for Alle” har kommunen arbejdet med den tungeste målgruppe i Jobcentret. Det kan tage lang tid at rykke disse borgere og se de endelige resultater af projektet. Derfor udkommer den endelige evaluering af ”Brug fra Alle” fra Arbejdsmarkedsstyrelsen først ultimo 2013.

Jobcenter Brønderslev er i gang med at udarbejde en lokal evaluering af ”Brug for Alle” i Brønderslev Kommune. Denne evaluering forelægges Beskæftigelsesudvalget i efteråret 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 9. september 2013, pkt. 12:

Til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Mødekalender 2014


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet har principgodkendt forslag til mødekalender for 2014.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at principgodkende mødekalenderen.

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16,00 forud for Byrådsmøderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen.

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at principgodkende forslag til mødekalender, for så vidt angår møder i Social- og Sundhedsudvalget i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Regnskab 2012 - Fonden Møllehuset


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) fremsender regnskab 2012 med bemærkninger for Fonden Møllehuset (Møllehuset, Smørhullet, Møllebo og Mølledag).

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende regnskabet og acceptere, at overskud overføres til egenkapitalen.

Sagsfremstilling

Fonden Møllehuset består af botilbuddene Møllehuset, Smørhullet og Møllebo samt dagbeskæftigelsen Mølledag.

GOT har gennemgået regnskab 2012 for Fonden Møllehuset. Gennemgangen har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Botilbuddet Møllehuset - Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 4.413.894 4.032.096 381.798 9,5
Personale -2.633.433 -3.042.657 409.224 13,4
Ejendom -242.183 -256.950 14.767 5,7
Øvrige udgifter -557.792 -530.900 -26.892 -5,1
Resultat 980.486 201.589 778.897 19,3

Der er et overskud på 980.486 kr. og pr. 31. december 2012 en positiv egenkapital på 2.912.211 kr.

GOT anbefaler, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen set i lyset af kommende udskiftning af bus.

Botilbuddet Smørhullet - Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 2.981.692 4.133.376 -1-151.684 -27,9
Personale -2.612.136 -3.185.421 573.285 18,0
Ejendom -218.077 -256.350 38.273 14,9
Øvrige udgifter -332.922 -484.900 151.978 31,3
Resultat -181.443 206.705 -388.148 -9,4

Der er et underskud på 181.443 kr. og pr. 31. december 2012 en positiv egenkapital på 123.007 kr.

GOT anbefaler, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen.

Botilbuddet Møllebo - Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 3.441.720 3.800.160 -358.440 -9,4
Personale -1.944.673 -2.851.223 906.550 31,8
Ejendom -231.934 -229.850 -2.084 -0,9
Øvrige udgifter -404.997 -529.050 124.053 23,4
Resultat 860.116 190.037 670.079 17,6

Der er et overskud på 860.116 kr. og pr. 31. december 2012 en positiv egenkapital på 2.537.134 kr.

GOT anbefaler, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen, bl.a. med henblik på ny tagbelægning og tilbygning af garage.

Dagbeskæftigelsen Mølledag - Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 1.858.732 2.391.168 -532.436 -22,3
Personale -1.268.236 -1.868.779 600.543 32,1
Ejendom -55.550 -98.200 42.650 43,4
Øvrige udgifter -218.863 -304.600 85.737 28,1
Resultat 316.083 119.589 196.494 8,2

Der er et overskud på 316.083 kr. og pr. 31. december 2012 en positiv egenkapital på 767.785 kr.

Der er i hele 2012 opkrævet den godkendte takst for 2011 og ikke den godkendte takst for 2012.

GOT anbefaler, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen, bl.a. med henblik på etablering i forsamlingshuset. Forsamlingshuset er købt i 2012.

Fondens samlede overskud i 2012 er på 1.975.242 kr. og pr. 31. december 2012 er fondens samlede egenkapital på 6.340.137 kr., heraf er 6.871.030 kr. friværdi i bygningerne, hvilket betyder, at den kortfristede gæld overstiger omsætningsaktiverne. Havde det ikke været for friværdien i bygningerne, ville taksten være højere grundet forrentning og afdrag på yderligere gæld.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskab for 2012 og accepterer, at det samlede overskud på 1.975.242 kr. overføres til egenkapitalen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Indvielse af bageriet i Det blå Hus den 23. september 2013.

Orientering om status for Cafe Kox.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Status på byggesag


Til toppen


14. Lukket punkt: Ansøgning om dispensation


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach