Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 26. juni 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Lægesituationen


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af, hvordan Brønderslev Kommune kan og bør deltage, hvis lægerne afleverer deres ydernumre.

Sagsfremstilling

De praktiserende læger har gennem en længere periode varslet, at de er parat til at aflevere deres ydernummer, såfremt den nye lovgivning på området ikke er acceptabel for lægerne. Lægerne er af den opfattelse, at de kan indlevere deres ydernummer med virkning fra 1. september 2013.

Såfremt lægerne afleverer deres ydernummer, vil borgerne skulle have deres sundheds-betjening på anden vis. Dette vil øge presset på sygehuse, regionale klinikker mv., ligesom det bør overvejes, om Brønderslev Kommune kan bidrage til at opretholde borgernes sundhedstilstand.

En række forhold er i den forbindelse uafklaret.

 • Der er forskellig opfattelse mellem lægerne og regionerne af, hvornår det er muligt for lægerne at aflevere deres ydernummer.

 • Der er endnu ikke klarhed over, i hvilket omfang regionen via sygehuse, regionale sundhedsklinikker m.v. vil kunne varetage lægernes opgaver.

 • Skal læger, der ikke vælger at aflevere sit ydernummer, fortsætte med egne patienter?

 • Det er ikke afklaret, om lægerne kan opkræve betaling hos borgerne, ligesom det ikke er klart, om kommunen har mulighed for at refundere borgernes betaling hos lægen.

Hertil kommer, at der bliver en udfordring med tildeling af læger til borgere, der flytter.

I den forbindelse er det relevant at overveje, hvordan Brønderslev Kommune kan og bør medvirke til at løse denne opgave. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at Brønderslev Kommune ikke har læger ansat. Kommunens sygeplejersker vil kunne løse en række opgaver, men der bør være en tydelig definition af, hvilke opgaver sygeplejersker må løfte, og hvilke der skal varetages af en læge.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan Brønderslev Kommune kan og bør deltage, såfremt lægerne afleverer deres ydernumre.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen p.t.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der i tilfælde af at lægerne afleverer deres ydernumre rettes henvendelse til Regionen om at indtænke Dronninglund Sygehus og Brønderslev Sygehus som mulige lokaliteter til regionale sundhedsklinikker.

Udvalget er opmærksom på, at fagenheden arbejder med at forbedre det kommunale beredskab.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status på udarbejdelse af Masterplan


Resume

Sagsforløb: SS

På Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2012 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en Masterplan på Handicap- og Psykiatriområdet. Målet med Masterplanen er at fremkomme med en beskrivelse af tilbud og indhold for at imødekomme de tendenser, der venterde kommende år på det specialiserede voksenområde. Masterplanen beskriver de visioner, Brønderslev Kommune har for voksne med handicap samt voksne med sindslidelser.

I Masterplanen er der, på baggrund af det udarbejdede kommissorium, beskrevet de fokusområder, der anses for relevantefor at opnåmålet om at yde en kvalificeret og professionel indsats på området.

Kommissorium og aktuel udgave af Masterplanen for Handicap og Psykiatri fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I det foreløbige arbejde med Masterplanen har der været inddraget såvel medarbejdere, brugere og pårørende, ledere på området, samt relevante samarbejdspartnere.

Arbejdet med beskrivelsen af hvilke tilbud, der skal være fremadrettet, og indhold i disse tilbud er nu ved at være tilendebragt. Der er igangsat proces med indhentelse af data til analysedelen, som bygger på den viden, der findes om målgrupperne i dag, samt den økonomi som tilbud og indhold er bygget op på. Derudover skalkommende målgrupper og indsatser også vurderes og beskrives, samt fremskrives borgergrundlaget for årene frem. Alt dette skal munde ud i et afsnit om anbefalinger.

Foreløbigt kan der orienteres om, at Masterplanen tager afsæt i tre områder

 • At bo – botilbud

 • At være - arbejds- og fritidstilbud

 • At mestre - med afsæt i den enkeltes behov for at kunne mestre eget liv

Dette tager igen afsæt i, at alle tilbuddene skal være fleksible i forhold til at kunne tilpasses den enkelte, og at der kontinuerligt arbejdes med en rehabiliterende tilgang. Målet er, at indsatsen understøtter den personlige udvikling.

Der er således tale om beskrivelse af tilbud, som tager afsæt i disse tre fokusområder, og der lægges i Masterplanen op til at samle og udnytte den synergi, der er ved at støtte borgerne i fleksible tilbud.

Masterplanen indeholder dermed en palet af forslag til udvikling af eksisterende tilbud samt forslag til nye tilbud.

Her tænkes eksempelvis på at samle dele af psykiatriens bo- og støttetilbud i en samlet bygning - for eksempel Tygelsgadecentret.Formålet erat udnytte det opgave- og personalepotentiale, der ligger heri.

Der arbejdes som et andet eksempel på at udvikle gruppestøttetilbud som et supplement til individorienteret bostøtte. Der arbejdes ligeledes med et øget fokus på afklarings- og arbejdsrettede tilbud. Det vil blive med afsæt i Center for Aktiv Livsstil, Det Blå Hus og Springbrættet.

Endelig vil der også være fokus på, hvordan bygningsmassen inden for området udnyttes mest hensigtsmæssigt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager den foreløbige orientering til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013, pkt. 14:

Punktet flyttes til åbent møde. Bilaget ’Masterplan Handicap og Psykiatri – status på udarbejdelse er et lukket bilag.

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og drøftelsen genoptages på det kommende møde.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2013:

Opdatering på status på masterplan og genoptagelse af drøftelse fra forrige møde.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager den foreløbige orientering til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker, at masterplanen afleveres med beskrivelse af behov, udfordringer og anbefalinger på målgrupper, men der ønskes ikke en beskrivelse, hvor der fremsættes forslag til, hvorfra de enkelte tilbud skal leveres. Spørgsmålet om, hvilke adresser tilbud skal leveres fra, besluttes i en senere fase.

Udvalget beslutter ved forelæggelse af masterplanen, hvordan høringsfasen vedr. masterplanen skal tilrettelægges.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

På mødet gives en status for projektet.

Sagsfremstilling

Den 27. juni 2013 holdes det første bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


6. Udarbejdelse af afdækningskatalog


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan, som indebærer, at der allerede i januar/februar igangsættes udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at drøfte fagenhedens forslag til besparelse i budget 2014 samt prioritere rækkefølgen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2 %. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4 %, og heraf skal minimum 3 % kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. foretages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4 % 2 %
Økonomiudvalget (ekskl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi, som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav, der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder, som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi, får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte forbindelse med ESCO-projektet.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Fagenheden foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 7. februar 2013:

Udvalget ønsker i lyset af sagen om ’Analyse af handicapområdet’, at der arbejdes med en flerårsaftale for handicap- og psykiatriområdet. Udvalget ønsker desuden indhentet ideer til afdækninger fra ansatte og brugere.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2013:

Den 7. februar 2013 indstillede Social- og Sundhedsudvalget følgende i sag om Analyse af Handicapområdet:

Udvalget indstiller Forretningsledelsens forslag, dog således at pind 2 i fagenhedens forslag formuleres således:

”At der som led i en flerårsaftale for perioden 2014-17 arbejdes hen imod en tilpasning til landsgennemsnittet, og dermed en årlig besparelse på minimum 2%.

Udvalget indstiller videre, at der arbejdes med rapportens anbefalinger om overgangen fra barn til voksen.

Karl Emil Nielsen var fraværende”.

Økonomiudvalget indstiller i møde den 13. februar 2013 følgende:

”Fagudvalgets indstilling godkendt.

Endelig flerårsaftale forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Arne M. Jensen var fraværende”.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd kan på baggrund heraf udarbejde forslag til flerårsaftalens rammer, som kan fremsendes til politisk behandling inden sommerferien. I forlængelse heraf anmodes Social- og Sundhedsudvalget om at drøfte proces for udarbejdelse af flerårsaftalens indholdsmæssige del på Handicap- og Psykiatriområdet.

Beslutning i Handicaprådet den 4. marts 2013:

Handicaprådet anbefaler ikke besparelser ud fra grønthøstermetoden.

Fridolin Laager vil gerne have ført til referat, at han ønsker Handicaprådet friholdt for besparelser.

Peter H.S. Kristensen, Ole Bruun, Jens Andersen og Peter Kristiansenvar fraværende.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2013:

Udvalget forventer, at en flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet vil indeholde den relevante afdækning på dette område, således at der alene laves et afdækningskatalog efter den sædvanlige skabelon på sundhedsområdet.

 • Udvalget ønsker fokus på følgende områder:

 • Fokus på mulighed for øget brug af opgangsfællesskaber i stedet for §§ 107-108 tilbud.

 • Fokus bør så vidt muligt være på ikke at skære i normeringen på opholdsstederne.

 • Fokus på kan og skal opgaver.

 • Fokus på brug af ny teknologi. Udvalget er opmærksom på at der allerede er indarbejdet besparelser som følge af ny teknologi i 2013-2016.

Hente inspiration fra andre kommuner.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2013:

Med baggrundSocial- og Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2013 er der udarbejdet følgende supplerende bilag:

 • Afdækningssammendrag med beskrivelse af 6 konkrete forslag

 • Notat om flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter

forslagene og prioriterer rækkefølgen.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel og konstitueret visitationschef Line Hessellund deltager under dette punkt.

Beslutning

Vedr. SS6. Udvalget ønsker, at aftaleforudsætningerne i flerårsaftalen præciseres, samt at misbrugsområdet ikke indgår i flerårsaftalen.

Vedr. SS2. Udvalget ønsker præciseret, hvilken besparelse der kan opnås ved alene at reducere undersøgelse for de sundeste børn til hvert 2. år.

Vedr. SS4. Udvalget ønsker belyst, hvilken besparelse der kan opnås, hver gang en tildelt træning reduceres med 1 minut.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Udvidelse af tilbud på misbrugsområdet


Resume

Sagsforløb: FL/HAR/SS/ØK

På misbrugsområdet er der pt. problemer med overholdelse af behandlingsgarantien, som er på 14 dage.

Fremsendes til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at overholde behandlingsgarantien på 14 dage, idet Brønderslev Rusmiddelcenter oplever en stor tilgang af borgere, som ønsker et behandlingstilbud. Denne øgede tilgang kan ikke længere håndteres inden for det normale udsving i tilgang som må forventes. Det har derfor været nødvendigt at etablere ventelister til alle tilbud. Borgerne tilbydes NADA behandling dvs. akupunktur mod abstinenser to gange om ugen både under udredningen og mens de venter på plads. Det betyder, at Brønderslev Rusmidddelcenter på nuværende tidspunkt ikke overholder de lovgivningsmæssige rammer for området. Dette er ikke en holdbar løsning og Brønderslev Rusmiddelcenter ønsker på denne baggrund at udvide med et ekstra behandlerteam og ved omlægning af indsatsen.

Den øgede tilgang skal ses i lyset af at samarbejdspartnere og borgere i Brønderslev Kommune er blevet opmærksomme på Brønderslev Rusmiddelcenters eksistens.

Samtidig er der blevet igangsat en lang række projekter og lovgivningsændringer, som også har stor betydning for tilgangen. Brønderslev Rusmiddelcenter deltager i "Brug for alle" og "hjerneskadeteamet". Samtidig er Brønderslev Rusmiddelcenter også en del af Rehabiliteringsteamet til Førtidspension. Disse projekter og tiltag gør, at der er kommet et øget fokus på Brønderslev Rusmiddelcenters målgruppe og derfor et øget behov for tilbud. Set i lyset af den kommende kontanthjælpsreform vil denne tilgang kun fortsætte og der vil være et øget fokus på at gøre en indsats for netop Rusmiddelcentrets målgruppe.

Antal/forløb Udredning Motivations-
forløb
Individuel
behandling
Dagbe-
handling
Intensiv dag Mejeriet (alene)
Antal i behandling 32 8 29 10 10 5
Normering 0 24 10 8 0
Venteliste 1 3 4 3
Antal/tilbud Døgn § 85 § 99 Substitution Forsorgshjem
Antal 3 8 15 28 4

Behov for følgende nye forløb:

 • Gruppebehandling: motivationsforløb – via behandlere

 • Gruppebehandling: et eftermiddag/aften forløb for borgere, som er i arbejde

 • Gruppebehandling: efterbehandling (et aften/eftermiddag forløb)

 • Udgående team til :

  • Gruppebehandling: tilbud på produktionsskolen, gymnasiet eller hos os selv. (Hash gruppe)

  • Gruppebehandling: på arbejdspladsen/aktiveringstilbuddet for en gruppe midaldrende mænd, der er i aktivering, men som samtidig har behov for nogen støtte til at holde sig ædru.

 • Behov for øget åbningstid i det Det gamle Mejeri

Disse forløb kræver et ekstra behandlerteam samt en konsulent.

Økonomi pr. år.

2 behandlere 800.000
1 konsulent/rådgiver 400.000
1 social vicevært 400.000
1 administrativ medarbejder 350.000
Kørsel/aktiviteter 100.000
Indtægt fra salg af mentor støtte - 200.000
I alt pr. år 1.850.000

Derer således behov for 925.000 for resten af 2013.

Det har været nødvendigt at ansætte den administrative medarbejder og en konsulent indtil 1. maj 2014, da der med den øgede tilgang har været behov for hjælp til en række administrative opgaver og udredningsopgaver.

Serviceniveau

Det vurderes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at sænke behandlingsintensiteten, idet det kun vil forlænge behandlingsforløbene.

Personalemæssige konsekvenser:

På nuværende tidspunkt er der ansat 4 behandlere, 4 konsulenter og 2 sociale viceværter samt den ekstra konsulent og administrative medarbejder. Det er ikke muligt at lave en indfasning af de to ekstra behandlere, idet der skal være to behandlere til gruppebehandlingerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udvidelsen af Brønderslev Rusmiddelcenter med

 • 2 behandlere

 • 1 konsulent

 • 1 social vicevært

 • 1 administrativ medarbejder

 • udgifter til kørsel/aktiviteter

svarende til 925.000 kr. for resten af 2013.

Udtalelse fra Handicaprådet foreligger ikke til sagens behandling pga. udmeldelser fra 4 af udvalgets medlemmer, hvorfor der ikke har været afholdt møde i Handicaprådet.

Leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan ikke umiddelbart pege på finansieringsmulighed, idet der ikke inden for misbrugsområdet er budget til udvidelsen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 4. juni 2013:

Principielt anerkender Forretningsledelsen problematikken med manglende ressourcer, men mener, at denne bør indtænkes i budget 2014. Konsekvenserne af en manglende udvidelse bør belyses nærmere, ligesom det skal belyses, hvilken sammenhæng det kan have til andre områder som beskæftigelse, børn og unge, psykiatri.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013, pkt. 8:
Udvalget indstiller, at der snarest ansættes et nyt behandlerteam bestående 2 behandlere, en konsulent og en administrativ medarbejder med henblik på at fjerne ventelisten. Udgiften hertil andrager 645.000 kr. i 2013.

Udvalget tilslutter sig, at der til budget 2014 ses på konsekvenserne af en manglende udvidelse bør belyses nærmere, ligesom det skal belyses hvilken sammenhæng det kan have til andre områder som beskæftigelse, børn og unge, psykiatri.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punktet.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 22:
Godkendt under forudsætning af at udvalget finder finansiering i 2013 inden for udvalgets eget budgetområde. Finansiering i 2014 og frem aftales i forbindelse med budgetlægningen

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2013:

Fremsendes til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Afdelingsleder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til orientering.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Overvejelse om fremtidige tilbud på misbrugsområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Der ønskes en drøftelse af behovet for fremtidige tilbud på misbrugsområdet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har beskrevet en række forslag til, hvordan misbrugsområdet kan udvikles med henblik på dels at etablere tilbud til den tungere målgruppe i egen kommune, dels at kunne imødekomme et stigende behov for misbrugsbehandling som følge af den øgede fokus på misbrug i forbindelse med projekt Brug for alle, førtidspensionsreformen og kontanthjælpsreformen. Forslaget er tidligere fremsendt til Ældreomsorgsudvalget i forbindelse med forslag om lukning af plejecentret Elmehøj, som er opført som støttet byggeri, og dermed om muligt skal anvendes til målgrupper, som er berettiget til at bo i en støttet bolig.

De beskrevne forslag indeholder en række perspektiver, som det er relevant at drøfte i udvalget, herunder om det er forslag, der skal arbejdes videre med, og med hvilken tidshorisont.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter vedhæftede notat.

Afdelingsleder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen p.t.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at drøfte konkrete placeringer. Vedr. spørgsmålet om døgnpladser, så er udvalget umiddelbart skeptiske medmindre døgnpladser kan oprettes i samarbejde med andre kommuner. Udvalget er positiv overfor at arbejde videre med afrusnings-/afgiftningspladser eller andre funktioner, som kan etableres i nær tilknytning til eksisterende dagbehandlingstilbud.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Beslutning

Integrationsrådet har i Nordjyske udtalt sig om den fremtidige situation for Mælkebøtten i afdeling 11. Oplysningerne flugter ikke med de oplysninger, som udvalget har fået. Dette forhold ønskes belyst.

Hjørring Kommune har angiveligt lavet procedure for genbevilling af handicapbiler i en stationær situation. Brønderslev Kommunes procedure ønskes belyst.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach