Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 14. august 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2013, der ud over skøn over udviklingen i budget 2013 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011 skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter.............................. 7.577.000
Overførsler.................................... 7.392.000
Finansiering.................................. -5.476.000
Netto merforbrug......................... 9.493.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er de væsentligste ændringer siden budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2013 følgende:

 • Forventet mindreudgift aktivitetsbestemt medfinansiering (netto) -1.650.000 kr.

 • Forventet mindreudgift til hospice -100.000 kr.

 • Forventet merudgift til færdigbehandlede patienter 100.000 kr.

 • Forventet mindreudgift myndighedsområdet (inkl. refusion) øget med -275.000 kr.

 • Forventet merudgift STU 630.000 kr.

 • Forventer merudgift støttekontaktperson til døvblinde 100.000 kr.

 • Forventer merudgift Brønderslev Rusmiddelcenter 445.000 kr.

 • Forventet merudgift fra barn til voksen reduceret med 1.025.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at udvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Oplæg til basisbudget 2014 - øvrige korrektioner for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2014.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2014 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2014 i 2014-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2013 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2013 med økonomiske konsekvenser for 2014. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 21. august 2013, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2014.

Beslutning

Alle korrektioner foreslås indarbejdet i budget 2014. Dog ønsker udvalget et notat, der beskriver incitamentstrukturen i forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering, herunder muligheden for at investere sig til øget sundhed og dermed lavere samlede sundhedsudgifter.

Til toppen


5. Udarbejdelse af afdækningskatalog


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan, som indebærer, at der allerede i januar/februar igangsættes udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at drøfte fagenhedens forslag til besparelse i budget 2014 samt prioritere rækkefølgen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2 %. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4 %, og heraf skal minimum 3 % kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. foretages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4 % 2 %
Økonomiudvalget (ekskl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi, som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav, der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder, som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi, får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte forbindelse med ESCO-projektet.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Fagenheden foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 7. februar 2013:

Udvalget ønsker i lyset af sagen om ’Analyse af handicapområdet’, at der arbejdes med en flerårsaftale for handicap- og psykiatriområdet. Udvalget ønsker desuden indhentet ideer til afdækninger fra ansatte og brugere.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Beslutning i Handicaprådet den 4. marts 2013:

Handicaprådet anbefaler ikke besparelser ud fra grønthøstermetoden.

Fridolin Laager vil gerne have ført til referat, at han ønsker Handicaprådet friholdt for besparelser.

Peter H.S. Kristensen, Ole Bruun, Jens Andersen og Peter Kristiansenvar fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2013:

Den 7. februar 2013 indstillede Social- og Sundhedsudvalget følgende i sag om Analyse af Handicapområdet:

Udvalget indstiller Forretningsledelsens forslag, dog således at pind 2 i fagenhedens forslag formuleres således:

”At der som led i en flerårsaftale for perioden 2014-17 arbejdes hen imod en tilpasning til landsgennemsnittet, og dermed en årlig besparelse på minimum 2%.

Udvalget indstiller videre, at der arbejdes med rapportens anbefalinger om overgangen fra barn til voksen.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget indstiller i møde den 13. februar 2013 følgende:

Fagudvalgets indstilling godkendt.

Endelig flerårsaftale forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Arne M. Jensen var fraværende.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd kan på baggrund heraf udarbejde forslag til flerårsaftalens rammer, som kan fremsendes til politisk behandling inden sommerferien. I forlængelse heraf anmodes Social- og Sundhedsudvalget om at drøfte proces for udarbejdelse af flerårsaftalens indholdsmæssige del på Handicap- og Psykiatriområdet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2013:

Udvalget forventer, at en flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet vil indeholde den relevante afdækning på dette område, således at der alene laves et afdækningskatalog efter den sædvanlige skabelon på sundhedsområdet.

Udvalget ønsker fokus på følgende områder:

 • Fokus på mulighed for øget brug af opgangsfællesskaber i stedet for §§ 107-108 tilbud.

 • Fokus bør så vidt muligt være på ikke at skære i normeringen på opholdsstederne.

 • Fokus på kan og skal opgaver.

 • Fokus på brug af ny teknologi. Udvalget er opmærksom på at der allerede er indarbejdet besparelser som følge af ny teknologi i 2013-2016.

Hente inspiration fra andre kommuner.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2013:

Med baggrundSocial- og Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2013 er der udarbejdet følgende supplerende bilag:

 • Afdækningssammendrag med beskrivelse af 6 konkrete forslag

 • Notat om flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter

forslagene og prioriterer rækkefølgen.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel og konstitueret visitationschef Line Hessellund deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 26. juni 2013, pkt. 6:

Vedr. SS6. Udvalget ønsker, at aftaleforudsætningerne i flerårsaftalen præciseres, samt at misbrugsområdet ikke indgår i flerårsaftalen.

Vedr. SS2. Udvalget ønsker præciseret, hvilken besparelse der kan opnås ved alene at reducere undersøgelse for de sundeste børn til hvert 2. år.

Vedr. SS4. Udvalget ønsker belyst, hvilken besparelse der kan opnås, hver gang en tildelt træning reduceres med 1 minut.

Jens Andersen var fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. august:

I forlængelse af fagudvalgenes tidligere behandlinger af afdækningskataloget til Budget 2014, fastholdt Økonomiudvalget på deres møde den 12. juni, at fagudvalgene i henhold til tidligere besluttede procedure for Budget 2014, skal foretage en prioritering af afdækningsforslagene senest i forbindelse med møderne i august måned.

Til udvalgets møde vedlægges tillige indkomne høringssvar, der er modtaget i forbindelse med den gennemførte høring af afdækningsforslagene i juni måned.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget prioriterer de fremsendte afdækningsforslag til Budget 2014.

Beslutning

Udvalget indstiller, at forslag til flerårsaftale for handicap- og psykiatriområdet fremsendes til behandling på Økonomiudvalgets kommende møde. Udvalget er bekymret for, at den foreslåede besparelse til området i 2014 er større, end det er muligt at levere.

Følgende forslag prioriteres:

SS1. Sundhedsplejen. 0 kr.

SS2. Tandplejen. -250.000 kr.

SS3. Aktiviteter i forebyggelsesområdet, -37.000 kr.

SS4. Reduktion af terapeutnormering, -100.000 kr.

SS5. Opsigelse af bassinleje – træning, -13.170 kr.

Reduktion vedr. hospice, jf. budgetopfølgning 2/2013, -100.000 kr.

Bilag

Til toppen


6. Produktionsvirksomheden Springbrættet – godkendelse af servicedeklaration


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i at der ønskes etableret arbejdsrettede tilbud til borgere med udviklingshæmning, er der udarbejdet en beskrivelse af en produktionsvirksomhed på Springbrættet. Denne virksomhed tager afsæt i stedets nuværende aktiviteter i form af træ- og brugskunstproduktion. Produktionsvirksomheden ønskes etableret efter Servicelovens § 103 – Beskyttet beskæftigelse.

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende servicedeklarationen for Produktions-
virksomheden Springbrættet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af helhedstilbud på Handicapområdet er der sket en kraftig reduktion i antallet af borgere på Springbrættet. Dette har affødt en proces i forhold til, hvordan dette tilbud skal se ud fremadrettet.

Med afsæt i ønsket om at etablere arbejdsrettede tilbud til borgere med udviklingshæmning, er der udarbejdet en beskrivelse af en produktionsvirksomhed på Springbrættet. Virksomheden tager afsæt i de nuværende aktiviteter i form af træ- og brugskunstproduktion. Produktionsvirksomheden ønskes etableret efter Servicelovens § 103 – Beskyttet beskæftigelse. Der er udarbejdet en beskrivelse af tilbuddet. Beskrivelsen – i form af en servicedeklaration – er vedlagt sagen som bilag.
Produktionsvirksomheden Springbrættet placeres på Springbrættet sammen med stedets øvrige tilbud.

Produktionsvirksomheden Springbrættet forventes at starte den 1. oktober 2013.

Fagenheden Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender servicedeklarationen.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Tilbuddet normeres med 4 fuldtidsstillinger. Udgiften dækkes af taksten. En del af de medarbejdere (borgere), der visiteres til tilbuddet, vil typisk være i et andet tilbud, for eksempel § 104 samværs- og aktivitetstilbud. Det forventes, at en del omvisiteres fra SEL § 104 til SEL § 103, så der samlet set ikke er en øget udgift til området.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at besparelsen for 2013 på 139.840 kr. for perioden 1. oktober til 31. december 2013 indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 samt at besparelse på 554.800 kr. pr. år indarbejdes i budget 2014 og overslagsårene under flerårsaftalen.

Beslutning

Godkendt.

Karl Emil Nielsen ønsker afklaret, om borgeren har krav på en dusør, og hvor stor besparelsen bliver, hvis der ikke udbetales dusør.

Udvalget forudsætter - i forlængelse af Økonomiafdelingens bemærkninger - at den forventede besparelse fra 2014 og frem medgår til udmøntning af den forventede flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet.

Bilag

Til toppen


7. Produktionsvirksomheden Springbrættet – godkendelse af takst


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i, at der ønskes etableret arbejdsrettede tilbud til borgere med udviklingshæmning, er der udarbejdet en beskrivelse af en produktionsvirksomhed på Springbrættet. Denne virksomhed tager afsæt i stedets nuværende aktiviteter i form af træ- og brugskunstproduktion. Produktionsvirksomheden ønskes etableret efter Servicelovens § 103 – Beskyttet beskæftigelse.

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende taksten for Produktionsvirksomheden Spring-
brættet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af helhedstilbud på Handicapområdet er der sket en kraftig reduktion i antallet af borgere på Springbrættet. Dette har affødt en proces i forhold til, hvordan dette tilbud skal se ud fremadrettet.

Med afsæt i ønsket om at etablere arbejdsrettede tilbud til borgere med udviklingshæmning er der udarbejdet en beskrivelse af en produktionsvirksomhed på Springbrættet. Denne virksomhed tager afsæt i de nuværende aktiviteter i form af træ- og brugskunstproduktion.

Produktionsvirksomheden ønskes etableret efter Servicelovens § 103 – Beskyttet beskæftigelse. Der er udarbejdet en beskrivelse af tilbuddet, samt afholdt møde med Visitationen om behovsafdækning.

Der er beregnet en fuldtids og en deltids takst. Taksten er beregnet med afsæt i, at der ansættes 16 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse, som kan fordeles på fuldtids- og deltidspladser alt efter behov, medarbejdernes løn, arbejdsbeklædning samt ansættelse af 4 medarbejdere på fuld tid. Der er afsat midler til forbrug, inventar, lager og rengøring ud fra de faktiske udgifter kombineret med kommunens gældende normtal.

Afregning af pladstype er følgende:

Træproduktion:

1 plads pr år: 132.586 kr.

1 plads pr døgn: 363 kr.

½ plads pr år: 66.293 kr.

½ plads pr døgn: 182 kr.

Brugskunstproduktion:

1 plads pr år: 130.311 kr.

1 plads pr døgn: 357 kr.

½ plads pr år: 65.155 kr.

½ plads pr døgn: 179 kr.

Produktionsvirksomheden Springbrættet forventes at starte den 1. oktober 2013

Fagenheden Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksten.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Tilbuddet normeres med 4 fuldtidsstillinger. Udgiften dækkes af ovennævnte takst. En del af de medarbejdere (borgere), der visiteres til tilbuddet, vil typisk være i et andet tilbud, for eksempel § 104 samværs- og aktivitetstilbud. Det forventes, at en del omvisiteres fra SEL § 104 til SEL § 103, så der samlet set ikke er en øget udgift til området.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at besparelsen for 2013 på 139.840 kr. for perioden 1. oktober til 31. december 2013 indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 30. december 2013 samt at besparelse på 554.800 kr. pr. år indarbejdes i budget 2014 og overslagsårene under flerårsaftalen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget vil gerne arbejde hen imod, at der etableres pladser på mindre end halv tid, såfremt der viser sig et behov herfor.

Udvalget forudsætter - i forlængelse af Økonomiafdelingens bemærkninger - at den forventede besparelse fra 2014 og frem medgår til udmøntning af den forventede flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet.

Til toppen


8. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Forelæggelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2013 til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere besluttet, at mødereferater fra bestyrelsesmøder skal fremlægges til orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager referatet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Etablering af en fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende målsætning og målgrupper, opgaver og normering, procesplan for overflyttelse af medarbejdere, samt stillingsopslag til leder for Ungeenheden.

Sagen sendes til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet og til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet traf i efteråret 2012 principbeslutning om at etablere en fælles Ungeenhed under Beskæftigelsesudvalget. I Ungeenheden skal alle fagområder, som er relevante for de unge, være repræsenteret, herunder også Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungeenheden i Brønderslev Kommune etableres til idriftsættelse pr. 1. januar 2014.

Målet er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og færre unge skal på offentlig forsørgelse.

Tanken med Ungeenheden er, at de unge får en mere sammenhængende indsats, som er helhedsorienteret og målrettet uddannelse og job i det omfang og tempo, som er det rette for den unge. Indsatserne for de unge vil blive koordineret i Ungeenheden, så den unge ikke oplever, at der iværksættes usammenhængende tiltag fra forskellige fronter. Når den unge er klar til at fokusere på uddannelse eller job, vil den unge opleve en naturlig indgang til det, fordi alle relevante sagsbehandlere sidder i samme hus og har et indgående kendskab til hinandens opgaveområder.

Ungeenheden skal medvirke til at sikre, at der skabes et miljø, hvor uddannelse er i centrum, og hvor der skabes tætte samarbejdsrelationer til relevante uddannelsesinstitutioner. De unge, der bliver en del af Ungeenheden, skal have et uddannelsesmæssigt sigte. Dvs. at de allersvageste målgrupper, som på ingen måde har uddannelse eller job i sigte på særlige eller ordinære vilkår, ikke skal være en del af ungeenheden.

Tanken omkring ungeenheden understøttes endvidere af den nyligt vedtagne kontanthjælpsreform, der træder i kraft 1. januar 2014. Her stilles der krav om en helhedsorienteret tværfaglig indsats omkring de svageste borgere.

De målgrupper, som reformen sætter fokus på, udgøres af unge, som har sager på tværs af fagenhederne og UU. Unge, der ikke er klar til uddannelse, unge, som er klar til uddannelse, men har behov for hjælp på vejen samt unge mødre, som har behov for hjælp både under og efter barsel.

Den politiske følgegruppe vedtog på møde den 5. august 2013, at anbefale følgende:

A) Overordnet mål for Ungeenheden:

"I 2015 skal 95% af de unge, som afslutter 9. klasse, vurderes at gennemføre mindst én ungdomsuddannelse".

B) Normering i Ungeenheden:

Fagenhed 16-29 årige personer Normering (fuldtidsstillinger)
Beskæftigelse 711 12,7
Sundhed & Velfærd 144 5,25
Børn & Kultur 215 5,58
I alt 1.070 23,53

Hertil kommer:

 • 1 lederstilling

 • 3 medarbejdere, fra UU der indgår med egen ledelse

Det er forudsat, at lederstillingen skal afholdes inden for de eksisterende lønbudgetter.

Økonomiafdelingen er anmodet om at beregne budget til Ungeenheden, herunder overhead til ledelse, konsulenter o.l. Dette vil medføre en reduktion af de afgivende fagenheders lønbudgetter.

C) Forslag til stillingsopslag til lederstillingen. Lederstillingen ønskes besat den 1. november 2013, så lederen kan være med til at ansætte det øvrige personale til Ungeenheden.

D) Procesplan for overflyttelse af medarbejdere. De medarbejdere, som kan søge om at blive overflyttet, er medarbejdere, som i forvejen arbejder inden for de opgaveområder, der skal overgå til Ungeenheden.

Økonomiafdelingen er anmodet om i samarbejde med fagenhederne at beregne budget til Ungeenheden. Beløbene vil blive overflyttet fra de enkelte fagenheders/udvalgs budgetter.

Spørgsmålet om fysisk placering af ungeenheden behandles på lukket møde.

Byrådet anmodes om at godkende anbefalingerne fra den politiske følgegruppe.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal overflyttes personale fra de 3 fagenheder til Ungeenheden.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Carsten Møller Nielsen og Jens Andersen indstiller anbefalingerne fra den politiske følgegruppe godkendt, idet det forudsættes, at notat af 7. november 2012, som behandlet af Byrådet den 28. november 2012, belyses efterfølgende.

Thomas Krog, Ole Bruun og Karl Emil Nielsen ønsker beslutningen udsat med henblik på belysning af, hvordan opgavefordelingen mellem Ungeenheden og de øvrige fagenheder søges opfyldt, jf. notat af 7. november 2012, som behandlet af Byrådet den 28. november 2012.

Bilag

Til toppen


10. Aftale vedr. sundhedskoordinator


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Som en del af førtidspensions- og fleksjobreformen skal kommunerne indgå et samarbejde med Regionerne om en sundhedskoordinatorfunktion. Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er enige om, at indgå en standardaftale, der er ens for alle kommuner. Brønderslev Kommune har i lighed med de øvrige nordjyske kommuner underskrevet aftalen.

Social- og Sundhedsudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Rehabiliteringsteamet var et organ, der blev indført med førtidspensions- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013.

Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum og skal være sammensat af repræsentanter fra relevante fagområder. For at sikre en mere hensigtsmæssig kommunal brug af sundhedsfaglige ressourcer skal kommuner og regioner desuden etablere et samarbejde, hvor et centralt omdrejningspunkt er en sundhedskoordinatorfunktion, som repræsenterer regionen i teamet.

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er enige om at fremme samarbejdet omkring

kommunernes rehabiliteringsteam ved at indgå en standardaftale, der er ens for alle kommuner, og bygger på parternes gensidige tillid og vilje til at samarbejde. Region Nordjylland har valgt at oprette Klinisk Funktion med udgangspunkt i Den Socialmedicinske Enhed. Kommunerne finansierer udgifter til sundhedskoordinatorfunktionen og rådgivning/vurdering fra regionens kliniske funktion.

Aftalen er indgået, så den tidligst kan opsiges den 30. august 2014 med virkning 9 måneder efter denne dato, medmindre der kan opnås enighed om en anden frist.

Der er nedsat en styregruppe omkring samarbejdet. Styregruppen skal drøfte eventuelle generelle problemstillinger eller tvister, der ikke kan afgøres på lavere niveau. Begge parter forpligter sig til at respektere beslutninger truffet i Styregruppen. Styregruppen består af en repræsentant fra de 4 nordjyske kommuner og tre regionale repræsentanter samt en repræsentant for Beskæftigelsesregion Nordjylland. Styregruppen følger samarbejdet tæt i 2013 og 2014, der betragtes som en indkøringsfase.

Brønderslev Kommune har i lighed med de øvrige nordjyske kommuner underskrevet samarbejdsaftalen vedrørende sundhedskoordinatorfunktionen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til orientering.

Beskæftigelsesudvalget, den 12. august 2013:

Samarbejdsaftalen er underskrevet administrativt på forventet politisk godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget godkendte aftalen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 18:

Samarbejdsaftalen er underskrevet administrativt på forventet politisk godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget godkendte aftalen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Regnskab 2012 for opholdsstedet Stop Ung


Resume

Sagsforløb: BS, SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab for 2012 med bemærkninger for opholdsstedet Stop Ung.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende regnskab og accceptere, at underskud overføres til egenkapitalen.

Sagsfremstilling

GOT har gennemgået regnskab for 2012 for opholdsstedet Stop Ung. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående:

Regnskab kr. Budget kr. Forskel kr. Forskel i %
Indtægter 8.001.263 8.841.240 -839.977 -9,5
Personale -3.729.667 -4.490.499 760.832 16,9
Ejendom -932.632 -1.188.357 255.725 21,5
Øvrige udgifter -1.916.823 -2.720.352 803.529 29,5
Resultat 1.422.141 442.032 980.109 11,1

Der er et overskud på 1.422.141 kr. og pr. 31. december 2012 en egenkapital på 1.352.594 kr.

GOT anbefaler, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen.

GOT har taget forklaringerne om afvigelser grundet øget belægning til efterretning. Der er for året genereret et væsentligt overskud, svarende til at 17,8% af den betalte pladspris ikke er blevet anvendt i årets løb. Såfremt dette er gældende i efterfølgende år, skal det afspejle sig i en reduceret pladspris.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskab 2012 og accepterer, at overskuddet på 1.422.141 kr. overføres til egenkapitalen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling
 • Status vedrørende Handicaprådet.

 • Udsættelse på opstart af Cafe.

 • Mødetidspunkter i Social- og Sundhedsudvalget resten af 2013.

Beslutning

Orientering om, at Handicaprådet starter igen den 21. august 2013 samt at Caféens opstart udsættes.

Der efterlyses punkter til møde om et kommende møde om sundhedsaftaler.

- fremtidig brug af Dronninglund Sygehus ønskes drøftet.

Udvalgsmøderne ønskes resten af året at starte kl. 9.30.

Til toppen


13. Lukket punkt: Valg af bygherre


Til toppen


14. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsbevilling


Til toppen


15. Lukket punkt: Fysisk placering af Ungeenheden


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering fra Det Sociale Nævn


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering - lukket møde


Til toppen

Opdateret 9. august 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach