Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 13. november 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Fraværende: Ole Bruun

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger:


Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Hjertevenlig motion


Resume

Sagsforløb: SS

I samarbejde med Hjerteforeningen, har der det seneste år, været afviklet et projekt med Hjertevenlig motion efter Valdal-projekt princippet.

Hjerteforeningen ønsker at videreføre dette, og ansøger derfor om midler hertil.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen og Brønderslev Kommunes forebyggelsesafdeling har det seneste år haft etableret et samarbejde om Hjertemotion. Projektet har været en videreudvikling af Brønderslev Kommunes tidligere faste tilbud i Brønderslev til borgere med iskæmisk hjertesygdom, som opfølgning på de 10 ugers rehabiliteringsforløb. Med dette samarbejde kan der tilbydes opfølgning i 4 måneder til alle borgere, der har deltaget i de kommunale rehabiliteringstilbud. Der er tilbud to steder i kommunen, i Dronninglund og i Brønderslev, og der er på hvert hold plads til 12 deltagere.

Efter deltagelse i Hjerteforeningens Hjertemotionshold skal borgerne efterfølgende finde permanente træningsmuligheder ude i foreningslivet, aktivitetscentre, motionscentre m.v. alt afhængig af, hvad der passer til dem.

Udgifter til Hjertemotion har været afholdt af Hjerteforeningen i forsøgsperioden siden januar 2013, medens forebyggelsesafdelingen har aflønnet en sygeplejerske/instruktør nr. 2 til holdet i Brønderslev (der er borgere fordelt på 2 træningssale).

Der er en deltagerbetaling på 25 kr. pr. gang svarende til 400 kr. for 4 måneder pr. borger.

Hjerteforeningen ønsker at videreføre dette arbejde og søger om midler til at dække foreningens udgifter hertil.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget imødekommer ansøgningen med det ansøgte beløb på 44.000 kr.

Beløbet finansieres af afsat pulje på sundhedsområdet i budget 2014 til imødekommelse af opgaver på Sundhedsområdet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i budget 2014 er afsat 1,9 mio. kr. til opgaveglidning på Sundhedsområdet jf. budgetbemærkningen: "I KL-aftalen for 2014 fremgår følgende af punktet om ”Kommunal sundhed”: ”Et stigende antal ældre og en fortsat vækst i antallet af borgere med kroniske sygdomme vil i de kommende år udfordre det danske sundhedsvæsen. Regeringen og KL er derfor enige om at prioritere sundhedsområdet højt og at få mest mulig sundhed for pengene.”

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Jobrotationsprojekt - Handicapområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Handicapområdet i Brønderslev Kommune har gennem Jobcentret sendt en ansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende et jobrotationsprojekt. Projektet har til formål at uddanne medarbejdere så de arbejder ud fra et sundhedsfremmende perspektiv.

Til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af de gode erfaringer fra sundhedsfremmeprojektet på psykiatriområdet og beslutningen om at implementere disse erfaringer bredt i det specialiserende voksenområde har der vist sig et behov for, at man yderligere sikrer det sundhedsfremmende perspektiv i hverdagens opgaveløsninger på handicapområdet.

Derfor er det administrativt besluttet at uddanne medarbejderne til blandt andet at handle og arbejde mere sundhedsfremmende i hverdagen. Foruden kompetenceudviklings-forløbet af hele medarbejdergruppen, udpeges 18 medarbejdere til sSundhedsambassadører. De skal forud for kompetenceudviklingsforløbet deltage på en sundhedsambassadøruddannelse, således de bliver klædt på til at kunne varetage og udfylde rollen som sundhedsambassadør. Sundhedsambassadørernes rolle er blandt andet at synliggøre, hvor vigtigt det er, at det brede sundhedsbegreb bliver en naturlig del af hverdagskulturen på de forskellige tilbud samt at motivere deres kolleger til at deltage aktivt. På den baggrund er der søgt midler til et jobrotationsprojekt, som muliggør denne uddannelse af personalegruppen.

Jobrotation er et redskab, som både private og offentlige virksomheder kan anvende i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere, hvor der kan ydes tilskud til ansættelse af vikarer. Det giver mulighed for at uddanne en stor personalegruppe, samtidig med at driften sikres. Samtidig udgør vikarerne et oplagt rekrutteringsgrundlag, hvis der efterfølgende skulle blive brug for at ansætte flere medarbejdere.

Jobrotationsydelsen udgør for offentlige virksomheder 173,09 kr. for hver time, en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Kommunen er forpligtet til at betale fuld løn til det faste personale under uddannelsesforløbet. Ligeledes skal vikaren have en overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn.

Handicapområdet har mulighed for inden for eksisterende budget at finansiere forskellen mellem tilskud og timesats.

Jobrotationsprojektet forløber fra november 2013 til og med december 2014, og er et efteruddannelsesforløb for medarbejderne på Handicapområdet i Brønderslev Kommune.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har godkendt projektansøgningen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Projektet omfatter alle medarbejderne på handicapområdet og enkelte medarbejdere i Sund By i alt deltager der 129 medarbejdere, hvoraf 18 medarbejdere bliver særligt uddannet som sundhedsambassadører.

Beslutning

Til efterretning. Danske Handicaporganisationer gøres i brev opmærksom på projektet.


Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om status på byggeri på Nordstjernen


Resume

Sagsforløb: SS

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byggeprojektet skrider planmæssigt frem, både hvad angår tid og økonomi. På nuværende tidspunkt er fundamenter og sokler etableret, installationer er i jorden, og inden længe støbes dæk-konstruktion. På et snarligt møde med brugere afklares farvevalg på f.eks. døre og vægge.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


6. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der blev afholdt 1. spadestik den 29. oktober 2013, og byggeriet begynder i den kommende periode. Entreprenørerne forventes at gå i gang medio november, og byggeforløbet er planlagt således, at såvel entreprenører og arkæologer kan arbejde på grunden i perioden frem til arkæologerne forventeligt er færdige med deres arbejde ved årsskiftet 2013/14.

Der er afholdt bestyrelsesmøde den 6. november 2013, og næste bestyrelsesmøde forventes afholdt i slutningen af januar 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


7. Budget 2014 for botilbuddet Møllehuset


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2014 for botilbuddet Møllehuset.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2014.

Sagsfremstilling

GOT fremsender budget 2014 for Møllehuset. Pladsprisen pr. måned for 2014 er 42.655 kr. I 2013 var taksten 42.462 kr.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 8 pladser i botilbuddet er beregnet på baggrund af et samlet budget på 3.890.101 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 3.048.801 kr.
Ejendomsudgifter 266.000 kr.
Øvrige udgifter 575.300 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 7,0 fuldtidsstillinger.

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget skal tilsynet inddrages på forhånd.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2014 og dermed også pladsprisen på 42.655 kr. pr. måned.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Budget 2014 for botilbuddet Møllebo og dagtilbuddet Mølledag


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2014 for botilbuddet Møllebo og dagtilbuddet Mølledag.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksterne for 2014.

Sagsfremstilling

GOT fremsender budget 2014 for botilbuddet Møllebo og dagtilbuddet Mølledag.

Botilbuddet Møllebo

Pladsprisen pr. måned for 2014 er 40.577 kr. I 2013 var taksten 40.335 kr.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 8 pladser i botilbuddet er beregnet på baggrund af et samlet budget på 3.700.610 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 2.841.610 kr.
Ejendomsudgifter 291.500 kr.
Øvrige udgifter 567.500 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 6,5 fuldtidsstillinger.

Dagtilbuddet Mølledag

Pladsprisen pr. måned for 2014 er 13.326 kr. I 2013 var taksten 12.701 kr.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 16 pladser i dagtilbuddet er beregnet på baggrund af et samlet budget på 2.430.646 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 1.968.746 kr.
Ejendomsudgifter 136.000 kr.
Øvrige udgifter 325.900 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 4,5 fuldtidsstillinger.

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget skal tilsynet inddrages på forhånd.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2014 og dermed også pladsprisen for Møllebo på 40.577 kr. pr. måned og pladsprisen for Mølledag på 13.326 kr. pr. måned.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2014 for botilbuddet Smørhullet


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2014 for botilbuddet Smørhullet.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2014.

Sagsfremstilling

GOT fremsender budget 2014 for Smørhullet. Pladsprisen pr. måned for 2014 er 45.013 kr. I 2013 var taksten 44.562 kr.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 8 pladser i botilbuddet er beregnet på baggrund af et samlet budget på 4.105.192 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 3.255.992 kr.
Ejendomsudgifter 284.500 kr.
Øvrige udgifter 564.700 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 7,5 fuldtidsstillinger.

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget skal tilsynet inddrages på forhånd.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2014 og dermed pladsprisen på 45.013 kr. pr. måned.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Budget 2014 for bo- og dagtilbuddet Gaia


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2013 for botilbuddet Gaia.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksterne for 2014.

Sagsfremstilling

GOT fremsender budget 2014 for bo- og dagtilbuddet Gaia. Pladspriserne pr. måned for 2014:

Budget 2014 Budget 2013
Takst I (5 pladser) 41.845 kr. 42.101 kr.
Takst II (5 pladser) 72.742 kr. 72.995 kr.
Dagtilbud takst I (5 pladser) 18.741 kr. 18.566 kr.
Dagtilbud takst II (5 pladser) 31.161 kr. 31.350 kr.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for ”Takst I” er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 2.385.208 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 1.797.463 kr.
Ejendomsudgifter 249.874 kr.
Øvrige udgifter 337.871 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 4,25 fuldtidsstillinger.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for ”Takst II” er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 4.146.329 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 3.558.584 kr.
Ejendomsudgifter 249.874 kr.
Øvrige udgifter 337.871 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 8,5 fuldtidsstillinger.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for ”Dagtilbud takst I” er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 1.068.276 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 778.535 kr.
Ejendomsudgifter 123.071 kr.
Øvrige udgifter 166.670 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 1,75 fuldtidsstillinger.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for ”Dagtilbud takst II” er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 1.776.177 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 1.486.436 kr.
Ejendomsudgifter 123.071 kr.
Øvrige udgifter 166.670 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 3,5 fuldtidsstillinger.

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget skal tilsynet inddrages på forhånd.

I det omfang investeringer er foretaget for opsparet overskud, skal de ved regnskabsaflæggelsen ikke afskrives over den ordinære drift.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2014, og dermed pladsprisen på 41.845 kr. for Takst I, 72.742 kr. for Takst II, 18.741 kr. for Dagtilbud takst I og 31.161 kr. for Dagtilbud takst II pr. måned for 2014.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Budget 2014 for dagtilbuddet Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2014 for dagtilbuddet Møllegården.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2014.

Sagsfremstilling

GOT fremsender budget 2014 for Møllegården. Pladsprisen pr. måned for 2014 er 14.109 kr. I 2013 var taksten 13.979 kr.

Taksten er for 30 pladser beregnet på baggrund af et samlet budget på 4.825.170 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 3.629.770 kr.
Ejendomsudgifter 361.000 kr.
Øvrige udgifter 834.400 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering svarende til 8,59 fuldtidsstillinger.

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides.

For så vidt angår ansøgte investeringer i størrelsesordenen 250.000 kr. til ind- og udvendige vedligeholdelsesprojekter i 2014, finansieret af egenkapitalen, godkendes dette, dog således at projekterne skal beskrives detaljeret overfor Socialtilsyn Nord inden iværksættelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2014 og dermed også taksten på 14.109 kr.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Budget 2014 for opholdsstedet Stop Ung


Resume

Sagsforløb: BS/SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2014 for opholdsstedet Stop Ung.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2014.

Sagsfremstilling

GOT fremsender budget 2014 for Stop Ung. Pladsprisen pr. måned for 2014 er 54.125 kr. I 2013 var taksten 52.756 kr.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 15 pladser i botilbuddet er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 9.255.479 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 5.454.196 kr.
Ejendomsudgifter 1.159.183 kr.
Øvrige udgifter 2.642.100 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 12,5 fuldtidsstillinger.

For pladser til unge under 18 år tillægges lønninger 252.871 kr. - svarende til 0,6 fuldtidsstilling - samt øvrige udgifter 74.884 kr. til aktiviteter, lommepenge, tøjpenge, hjemrejser, gaver m.v. Tillæggene svarer til 27.313 kr. pr. måned pr. plads.

Taksten for 2014 for unge under 18 år er 81.438 kr. I 2013 var taksten 79.194 kr.

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget skal tilsynet inddrages på forhånd.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2014, og dermed pladsprisen på 54.125 kr. pr. måned for voksne og 81.438 kr. for unge under 18 år.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Asaa Centerråd har indsendt ansøgning om § 18 midler. Udvalgsformand Thomas Krog har bevilget Asaa Centerråd 5.000 kr. samme beløb som de øvrige centerråd har fået.

Beslutning

Orientering om at Asaa Centerråd har fået § 18-midler taget til efterretning.

Orientering om redegørelse om kræftrehabilitering, som er udsendt til Byrådet 11. november 2013. Udvalget opfordrer til, at udvalget medinddrages i prioritering af opgaverne i forlængelse af de årlige budgetter.

Orientering om, at Flexbo i Knudsgade 74, Brønderslev, formentlig ændres fra § 85 til § 107.

Orientering om Klub Georg, jf. artikel i Nordjyske 11. december 2013.

Næste møde flyttes til 5. december 2013, kl. 9.30.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. november 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach