Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 5. december 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr., således at der for 2013 nu forventes et samlet merforbrug på i alt 2,786 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er er vedlagt status på aftalepunkterne fra Budget 2013.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og fremsender den til fagudvalgenes behandling.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 4:

Drøftet og fremsendes til fagudvalgene til behandling.

Beslutning

Til efterretning.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2014 for dagbeskæftigelsen "Job Team"


Resume

Sagsforløb: SS

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender budget 2014 for dagbeskæftigelsen "Job Team".

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksterne for 2014.

Sagsfremstilling

GOT fremsender budget 2014 for dagbeskæftigelsen "Job Team" efter § 103 og 104 i Lov om social service samt for klubtilbud.

§ 103 tilbud

Pladsprisen pr. måned for 2014 er 11.105 kr. I 2013 var taksten 11.068 kr.

Lønudgifter 1.230.966 kr.
Ejendomsudgifter 75.347 kr.
Øvrige udgifter 22.974 kr.

Der er anvendt en samlet personalenormering svarende til 3,14 fuldtidsstillinger.

§ 104 tilbud

Pladsprisen pr. måned for 2014 er 11.270 kr. I 2013 var taksten 11.473 kr.

Taksten, for 4,65 pladser, er beregnet på baggrund af et samlet budget på 597.387 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 450.187 kr.
Ejendomsudgifter 33.154 kr.
Øvrige udgifter 114.046 kr.

Der er anvendt en samlet personalenormering svarende til 0,96 fuldtidsstillinger.

Mandags- og Torsdagsklub

Pladsprisen pr. måned for 2014 er 1.244 kr. I 2013 var taksten 1.214 kr.

Taksten, for 19 pladser, er beregnet på baggrund af et samlet budget på 271.983 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 229.475 kr.
Ejendomsudgifter 6.550 kr.
Øvrige udgifter 35.958 kr.

Der er anvendt en samlet personalenormering svarende til 0,51 fuldtidsstillinger

Budgettet er baseret på udnyttelse af 10,5, 4,65 og 19 pladser, og en belægningsprocent på 95. Ændres antallet af pladser i opadgående retning, skal der fremsendes nyt budget til godkendelse.

Det forudsættes, at den af kommunen udmeldte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender pladspriserne for § 103 på 11.105 kr., § 104 på 11.270 kr. og Mandags- og Torsdagsklubben på 1.244 kr.

Beslutning

Godkendt.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Besøg af borger


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Besøg af borger, der fortæller om overgang fra Center for Aktiv Livsstil til en læreplads.

Beslutning

Orientering givet.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


6. Etablering af botilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i, at målgruppen voksne med autismespektrumforstyrrelser er voksende, vurderes der behov for at etablere et botilbud til målgruppen. Der er udarbejdet en beskrivelse af botilbuddet, som tager afsæt i, at det etableres som et fleksibelt botilbud, hvor det er muligt at tildele kommende beboere differentieret støtte alt efter den enkeltes behov. Botilbuddet ønskes etableret efter Servicelovens § 85.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende, at der etableres et midlertidigt botilbud til voksne med autisme og samtidig godkende servicedeklaration for tilbuddet.

Sagsfremstilling

Der ses en stigning i antallet af borgere med autismespektrumforstyrrelser i Brønderslev Kommune. Særligt i gruppen af unge – fra barn til voksen – ses tilgang. Det er borgere med forskelligartede behov, som strækker sig fra en minimal indsats til døgndækkende foranstaltninger.

Ses der isoleret på det ”at bo”, kan der med fordel etableres et fleksibelt botilbud, hvor omdrejningspunktet er, at der ikke er en på forhånd aftalt normering, men at der fra sag til sag laves en individuel visitation svarende til den enkeltes behov.

Det vurderes muligt at etablere et midlertidigt botilbud i Knudsgade 4, da stedet tidligere har fungeret som et botilbud. Der er 4 boliger med tilhørende fællesarealer.

På sigt bør dette tilbud tænkes med ind i en udvidelse eller omorganisering af boligmassen på Handicap- og Psykiatriområdet, hvor der også med afsæt i en tænkning om fleksible løsninger kan bo flere målgrupper i hver sin enhed.

Der ses en udfordring i at få de ovenfor beskrevne fleksible løsninger til at gå hånd i hånd med, hvordan personalet skal håndtere dette og hvad det i givet fald koster. Det anbefales, at der laves metodeudviklin parallelt med, at stedet etableres, så både Visitationen, stedet og stedets ledelse løbende kan lære og dermed udvikle sig.

Botilbuddet skal ligeledes ses i sammenhæng med, at der etableres et STU–tilbud for samme målgruppe. Her vil der også være behov for, at borgere i målgruppen til dette tilbud skal have mulighed for at bo i et botilbud.

Botilbuddet ønskes etableret efter Servicelovens § 85. Der er tale om en midlertidig placering, hvor der på sigt skal arbejdes på, at botilbuddet flyttes til en adresse, hvor det i samdrift med andre tilbud for eksempel kan have samme nattevagt mv. Med afsæt i ovennævnte er der lavet en servicedeklaration, som beskriver det fleksible botilbud.

Botilbuddet forventes at starte den 1. november 2013 eller umiddelbart efter, at nuværende tilbud på adressen er lukket ned.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der etableres et botilbud til voksne med autisme samt at servicedeklaration og takstgrundlag for tilbuddet godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Tilbuddet normeres med de stillinger, der matcher de givne bevillinger. Udgiften dækkes af bevillingen.

Økonomi

Økonomiafdelingens bemærkninger til sagen er, at det forventede besparelsesprovenu indregnes i flerårsaftalen.

Der vil via budgetopfølgning ske en opfølgning af tilbuddet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 6:

Godkendt, idet den varige placering af botilbuddet drøftes i forbindelse med masterplanen for handicap og psykiatri.

Supplerende sagsfremstilling

Efter politisk godkendelse, den 11. september 2013, har det vist sig vanskeligt at visitere efter Servicelovens § 85, da omkostningerne for den enkelte beboer, ikke kan afholdes inden for kontanthjælp.

De borgere, som er på vej til at blive visiteret til Flex-Bo, er alle på kontanthjælp. For at gøre det muligt at visitere disse borgere, og samtidig sikre dem et tilstrækkeligt rådighedsbeløb, vurderes det nødvendigt at ændre lovgrundlaget for tilbuddet til Servicelovens § 107. Her kan alle sikres et ens rådighedsbeløb.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. november 2013 blev udvalget orienteret om ovennævnte udfordring. Det blev aftalt at fagenheden skulle arbejde videre med ændringen.

Bilag med beregninger, i forhold til konsekvenserne for borgerne ved henholdsvis et § 85 og et § 107 tilbud, eftersendes inden mødet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at tilbuddet bevilges efter § 107.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag eftersendes og lægges på sagen.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Masterplan for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: FL, ÆR, HAR, BE, BS, SS, ØK, BY

Fagenheden Sundhed og Velfærd har udarbejdet en masterplan for det specialiserede voksenområde som er sendt i høring. Masterplan skal laves for perioden 2013 til 2020.

Sagsfremstilling

Masterplanen er udarbejdet i henhold til beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2012. Afsættet er et behov for en samlet analyse på området og deraf følgende anbefalinger.

Masterplanen dækker det specialiserede område i Brønderslev Kommune og målet med masterplanen er at imødekomme de tendenser der venter inden for området de kommende år. Masterplanen skal danne grundlag for politiske beslutninger om, hvordan området skal udvikle sig i perioden 2013-2020

Kort kan det opsummeres, at masterplanen skal imødekomme de samfundsmæssige udfordringer og det anbefales, at der skal arbejdes hen imod paradigmeskiftet fra ”beskyttet til støttet” inden for det specialiserede voksenområde.

 1. At alle borgere er aktive i eget liv

 2. At der i alle tilbud arbejdes med, at borgeren har mulighed for at udvikle sig mest muligt, og at der altid er et mål for, hvor borgeren er på vej hen

 3. At der arbejdes hen i mod, at alle borgere, der får et tilbud på det specialiserede voksenområde, modtager en rehabiliterende indsats, så det sikres, at den enkelte bliver så selvhjulpen som muligt og modtager det mindst indgribende tilbud

 4. At alle borgere har mulighed for at indgå i fællesskaber

 5. At der etableres botilbud svarende til borgergruppens behov, samt at botilbuddene etableres så fleksibelt som muligt

 6. At der sker en smidig opgaveglidning, hvor det er muligt at udvikle borgeren til at klare sig – at borgeren flytter fra et døgndækkende tilbud til et tilbud uden døgndækning osv. - ud fra et princip om mindst mulig indgribende foranstaltning

 7. At bostøtteområdet udvides i omfang, samt at indholdet i tilbuddet nuanceres, så der sikres øgede anvendelsesmuligheder, svarede til den overordnede anbefaling om rehabiliterende og inkluderede indsatser

 8. At der etableres arbejdsrettede tilbud i kommunalt regi, så der kan gives mulighed for, at flest mulige kan få et arbejde

 9. At der etableres akut- og flekstilbud svarende til det stigende behov, der affødes ved, at flere og flere kommer til at bo selv med eller uden bostøtte

 10. At det sikres, at der er et bredt udvalg af fritidstilbud

 11. At frivillige inddrages i relevante sammenhænge

 12. At der arbejdes på at samle og udvikle eksisterende tilbud

 13. At der arbejdes på at bevare og udvikle en høj faglighed og kvalitet i ydelserne/tilbuddene – også set i et perspektiv om bedre og billigere indsatser

 14. Skal der være en anbefaling af kommunale kontra private tilbud i Brønderslev Kommune?

I planen er der beskrevet anbefalinger på såvel det generelle niveau, men også anbefalinger inden for områderne bl.a.

 • Botilbud

 • Bostøtte

 • Akuttilbud

 • Beskæftigelse

 • Samværs og aktivitetstilbud

 • Værested og klubtilbud

 • Uddannelsestilbud

 • Rusmiddelområdet

Anbefalingerne i Masterplan sigter efter at imødekomme de behov, der er for øget fokus på: rehabiliterende indsatser, velfærdsteknologiske løsninger, fleksible og intensive forløb, understøttelse af lokal inklusion kombineret med, at der samtidig skal være fokus på, at der etableres tilbud til målgrupper med stadig mere komplekse behov.

Masterplanen og bilag har været fremsendt i høring hos Fag MED for Sundhed og Velfærd, Lokale MED udvalg, Ledere inden for Handicap og Psykiatri, Brugerråd, Pårørenderåd, Ældreråd, Arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen, Visitationen og Rusmiddelområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • Masterplanen godkendes og anbefalingerne i masterplanen lægges til grund for det fremtidige arbejde

 • Byrådet tilslutter sig hovedtemaet i masterplanen – fra beskyttet til støttet

 • Masterplanen skal bidrage til udmøntning af flerårsaftalen på området

 • Masterplanen skal lægges til grund for den fremtidige organisering af området

 • Den konkrete udmøntning af masterplanens delelementer forelægges udvalget forinden iværksættelse

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 4. november 2013, pkt. 4:

Til efterretning.

Der laves høringssvar.

Masterplanen er samtidig til behandling i Forretningsledelsen, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Plancher udleveret på mødet lægges på sagen.

Udvalget anbefaler fagenhedens forslag med følgende tilføjelser:

 • Udvalget vægter indsatser på bostøtte, misbrug og øget fokus på arbejdsmarkedsrettede indsatser

 • Udvalget anbefaler, at der foretages en nærmere drøftelse af anbefalingerne om samling af tilbud. Udvalget er skeptisk overfor etablering af kæmpe-institutioner

 • Tilbud gives til borgerne indenkommunalt, hvor det er det mest relevante

 • Under jobskabelse kunne ind- og udvendig vedligeholdelse også indgå som eksempler

 • Udvalget foreslår, at brugen af § 97 undersøges nærmere

 • Opmærksomhed på, at borgere, der flyttes fra §§ 107-108 til § 85, skal have et rimeligt eksistensgrundlag.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Tilslutning til Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 15. februar 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anbefaler nu, at Brønderslev Kommune tilslutter sig den sygdomsspecifikke sundhedsaftale. Tilslutning til aftalen vil kræve, at der fremadrettet tilføres ressourcer svarende til 650.000 kr. dog ca. 450.000 kr. i 2014 til Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen, for at varetage opgaven.

Sagsfremstilling

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en af udfyldningsaftalerne i tilknytning til den generelle sundhedsaftale, med fokus på sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske sygdomme mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner - og ligger i forlængelse af regeringens Kræftplan III.

Målgruppen for rehabilitering er borgere, der er i risiko for eller har fået nedsat funktionsevne som følge af kræftsygdom eller behandlingen heraf. Det forventes, at 25 % af den samlede målgruppe har et behov for en fagprofessionel ledet indsats og yderligere 5 % har et behov for særlig tværfaglig indsats.

Erfaringer viser, jf. oplægget fra Regionen om Sygdomsspecifik Sundhedsaftale, at ikke alle patienter trods behov ønsker at modtage et tilbud om rehabilitering.

I Brønderslev Kommune skønnes der at være 232 nye kræfttilfælde om året – og heraf skønnes 58 borgere (25 %) at have et generelt rehabiliteringsbehov og 12 borgere (5 %) at have et specialiseret rehabiliteringsbehov.

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale indeholder beskrivelse af såvel indsatser om rehabilitering og palliativ indsats for borgere med en kræftsygdom.

Rehabilitering

Rammen for et rehabiliteringstilbud til voksne kræftramte i Brønderslev Kommune bør indeholde forskellige elementer, herunder fysioterapi, sygeplejefaglig ydelse, psykologbistand, diætistvejledning og socialrådgiverbistand. Et stærkt tværfagligt samarbejde vil være med til at sikre, at tilbuddet når hele vejen rundt om den enkelte borgers problemfelt - lige fra træningsbehov til livsstilsændringer og samtale med arbejdsgiver.

Palliation

På palliationsområdet har ældreområdet sygeplejersker med nøglefunktioner som palliationssygeplejersker i tæt samarbejde med regionens palliationsteam. Derudover er der på aflastningspladerne mulighed for at blive i den terminale fase af kræftsygdommen.

Økonomi

I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2011 blev der afsat midler til implementeringen af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft.

Brønderslev Kommune er i 2013 blevet tilført 207.000 kr. i statsmidler til varetagelse af rehabilitering på kræftområdet.

Det forudsættes i dette oplæg, at den palliative indsats ikke udvides, men afholdes inden for den ramme, der er afsat på ældreområdet.

2014 2015 2016
Tilbud i alt 850.000 kr. 850.000 kr. 850.000 kr.
DUT budget 2014 -207.000 kr. -207.000 kr. -207.000 kr.
DUT budget 2013 -207.000 kr.
Tilføres fremadrettet 436.000 kr. 643.000 kr. 643.000 kr.

På baggrund heraf fremlægges tre forslag til implementering af kræftrehabilitering:

Forslag l

Et kræftrehabiliteringstilbud, som udover den palliative del indeholder sygeplejefaglig vejledning, træning, kostvejledning samt samtaler med psykolog og en koordineret indsats med jobcenteret.

Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen har mulighed for at trække på de fysioterapiressourcer, som allerede findes i afdelingen. Derudover vil der være behov for en opnormering med 1.0 sygeplejerske til blandt andet at varetage individuelle samtaler, forløbskoordination og undervisning, og 0.5 diætist til blandt andet individuel kostvejledning og undervisning omkring kost og motion. Derudover vil der skulle afsættes ressourcer til ekstern psykologbistand svarende til minimum 190.000 kr.

Udgifterne til de to medarbejdere samt ressourcer til ekstern psykolog bistand beløber sig til 850.000 kr. Heraf dækkes de 207.000 af statstilskuddet. For at kunne levere et tilbud, der lever op til serviceniveauet på de andre kronikerområder, søges der derfor om en yderligere finansiering på 650.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at finansieringen tages fra den pulje på 1.9 mio. kr., der er afsat i økonomiaftale 2014 og ved budget 2013 til indsatser bredt på sundhedsområdet.

Forslag 2

Alternativt, at der ansættes en sygeplejerske på deltid, svarende til beløbet på statstilskuddet kr. 207.000 kr. Konsekvenser heraf: Et tilbud som ikke omfatter kostvejledning, psykologbistand samt begrænset mulighed for koordinering med øvrige instanser.

Forslag 3

Alternativt, at kronikerområdet i Brønderslev Kommunes forebyggelsesafdeling tilføres 207.000 kr. og serviceniveauet generelt udlignes på alle indsatser (Hjerte-kar, Diabetes samt KOL), hvilket medfører, at der bliver længere ventetid på disse hold, samt kortere forløb.

Brønderslev Kommune har gennem nogle år haft et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om Motion og Samvær for Kræftramte, hvor Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering aflønner en motionsinstruktør, mens frivillige fra Kræftens Bekæmpelse står for Café og samværsdelen.

Det skal afklares, hvordan samspillet mellem et kommunalt fagligt rehabiliteringstilbud og Motion og Samværs-tilbuddet fremover skal være.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender

 • at Brønderslev Kommune tilslutter sig Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, og

 • at model 1 lægges til grund, og at der på baggrund heraf afsættes yderligere midler til rehabiliteringsindsatsen svarende til 650.000 kr.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes nye medarbejdere til at løfte opgaven. Indsatsen organiseres i Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan supplerende oplyse, at der i budget 2013 under politikområde 701 Sundhed er afsat 207.000 kr. til implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for Kræft (Kræftplan III).

Beslutning

Udvalget anbefaler model 1 med den tilføjelse, at fokus er på den kræftramte og dennes familie.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Sygdomsspecifik sundhedsaftale vedr. patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter


Resume

Sagsforløb: SS

Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i marts 2012.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anbefaler, at Brønderslev Kommune afventer med at tilslutte sig den sygdomsspecifikke sundhedsaftale, indtil kommunernes rolle bliver nærmere beskrevet.

Sagsfremstilling

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektor for patienter med lænderygsmerter er en udfyldningsaftale i tilknytning til rammeaftalen, på linje med aftaler for borgere med eksempelvis KOL, Diabetes 2, Hjerte-karsygdomme, Demens, Kræft, etc.

Aftalen præciserer arbejdsdelingen mellem de forskellige sektorer i de enkelte dele af patientforløbet, den specifikke arbejdsdeling for sygdomsgruppen og den aktivitet, aftalerne indebærer for region og kommuner.

Det er frivilligt, om de enkelte kommuner vil tilslutte sig aftalen.

Aftalen omhandler indsatsen i primær sektor, og hvad kommunens rolle forventes at blive er endnu ikke beskrevet. Aftalen indeholder ingen retningslinjer eller forventninger til et kommunalt tilbud i forhold til borgere med lænderygsmerter. En af årsagerne til det er, at man endnu ikke har beskrevet det tilbud, borgerne bliver mødt af i sygehus regi. Når det er blevet beskrevet vil det være lettere at beskrive kommunernes efterfølgende rolle.

Indholdet af de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler bliver drøftet i den nedsatte faglige følgegruppe og muskel-skelet forum.

Brønderslev Kommune vil fortsat være repræsenteret i relevante fora på området for at sikre, at kommunernes rolle bliver beskrevet hensigtsmæssigt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Brønderslev Kommune indgår positivt i det videre arbejde med konkretisering af den sygdomsspecifikke sundhedsaftale, men at udvalget afventer tilslutning, indtil kommunernes rolle er nærmere beskrevet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af helhedstilbud


Resume

Sagsforløb: SS, HAR

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en evaluering af Helhedstilbuddet på Handicapområdet. Denne evaluering ligger nu klar til behandling i udvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. december 2011 i forbindelse med afdækning for 2012, at der skulle etableres helhedstilbud på 4 botilbud for voksne med udviklingshæmning. Det drejer sig om Nordstjernen, Brandur Allé, Lundagervej og Cassiopeia.

Helhedstilbuddet startede den 16. april 2012.

Den 27. maj 2013 blev tids- og handleplanen for evaluering af helhedstilbuddet godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet. Evalueringen af Helhedstilbuddet ligger nu klar til behandling i udvalget.

På baggrund af evalueringen anbefales det, at der arbejdes videre med at sikre:

 1. fastholdelse og udvikling af helhedstilbud

 2. fleksibelt indhold i helhedstilbuddet

 3. fleksibel visitationsprocedure

 4. øget fokus på udvikling af borgernes sociale netværk på tværs

 5. udveksling af inspiration og ideer i helhedstilbud på tværs af botilbud.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter Evaluering af Helhedstilbuddet og anbefalingerne.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget tager evalueringen til efterretning, men ønsker anbefalingerne uddybet og konkretiseret, samt at sagen forelægges for det nye udvalg.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om status på byggeri på Nordstjernen


Resume

Sagsforløb: SS

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byggeprojektet skrider planmæssigt frem, både hvad angår tid og økonomi. Gulve er støbt og rejsning af skelet til ydervægge og oplægning af limtræsremme er påbegyndt. Farvevalg m.m. er foretaget.

Institutionen melder, at byggeriet ikke virker generende på beboere og personale – tvært imod synes flere beboere, at det er interessant at følge med i byggearbejdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


12. Status velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: SS

I budgetforlig 2013 er der truffet beslutning om at afprøve velfærdsteknologiske løsninger inden for handicap- og psykiatriområdet med henblik på besparelse.

Der gives en kort status på arbejdet med velfærdsteknologi.

Sagsfremstilling

Sundhed og Velfærd forventer at fremsende to ansøgninger på velfærdteknologiske løsninger til Digitaliseringsforum til behandling medio december 2013.

Ansøgninger omhandler:

 • Virtuel genoptræning i regi af træningsafdelingen

 • Digital platform og skærm løsning til botilbud på Handicapområdet

Derudover afprøver Bo-støtten forskellige Apps med borgerne. Der er i den forbindelse indkøb iPads.

Velfærdsteknologi er en kulturforandring at indføre i området, ligesom afdækning af behov og løsninger har taget tid. Vi er derfor ikke kommet i mål med besparelsen i 2013. I budget 2013 er der indskrevet en besparelse på 564.000 kr. på politikområde 701.

Besparelsen er for 2014 indregnet i taksten.

Fagenheden for sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


13. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Projektforslaget fra totalentreprenøren er afleveret og er til gennemsyn ved kommune og region. Arkæologerne er færdige på grunden, og der er indgået aftale med entreprenøren om, at han kan dække udgravningsfelterne til igen. Byggeprocessen skrider planmæssigt frem.

Der pågår en dialog med nogle læger om eventuel indflytning i huset, men der er ikke underskrevet lejekontrakter endnu.

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S følger løbende processen på deres møder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Referat fra det seneste bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S er udsendt til udvalget, og referatet lægges på sagen.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen og Statsforvaltningen


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 28. november 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach