Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 15. august 2013
Lokale: Mødelokael 220 på Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Sagsfremstilling

Sagsforløb: ÆO

Fraværende:

Beslutning

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Sagsfremstilling

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2013, der ud over skøn over udviklingen i budget 2013 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014.

Sagsfremstilling

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011 skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter.............................. 7.577.000
Overførsler.................................... 7.392.000
Finansiering.................................. -5.476.000
Netto merforbrug......................... 9.493.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Ældreomsorgsudvalgets område er de væsentligste ændringer siden budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2013 følgende:

 • Forventet mindreudgift boligydelse til pensionister -1.000.000 kr.

 • Forventet mindreudgift til elever -400.000 kr.

 • Forventes mindreudgift på aktivitetsområdet -200.000 kr.

 • Forventet mindreudgift til manglende beboerbetaling på plejecentrene -400.000 kr.

 • Forventet mindreudgift til hjælpemidler -500.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at udvalget drøfter budgetopfølgningen.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Oplæg til basisbudget 2014 - øvrige korrektioner for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2014.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2014 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2014 i 2014-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2013 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2013 med økonomiske konsekvenser for 2014. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 21. august 2013, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2014.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Alle foreslåede korrektioner indstilles indarbejdes i budget 2014.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


5. Udarbejdelse af afdækningskatalog


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan, som indebærer, at der allerede i januar/februar igangsættes udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien. Udvalget skal tage stilling til, om der er særlige ønsker til udarbejdelsen af nyt afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2 %. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4 % og heraf skal minimum 3 % kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4 % 2 %
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet, at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr., og vel at mærke krav der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder, som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi, får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Personalemæssige konsekvenser:

Kendes ikke pt.

Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 28. februar 2013:

På næste møde ønskes en gennemgang af budgettet på hovedgrupper som grundlag for afdækningsdrøftelsen. Der ønskes fokus på kan- og skal-opgaver, herunder projekter.

Lone Lex var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 4. april 2013:

Genoptagelse af sagen fra mødet den 28. februar 2013, herunder gennemgang af budgettet.

Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 4. april 2013:

Udvalget drøftede budgettets hovedpunkter, og besluttede at der skal arbejdes videre med afdækninger indenfor bl.a. følgende områder:

 • hjælpemiddelområdet

 • boligydelse til pensionister

 • nattevagt på plejecentrene

 • plejehjem omlægges til ældreboliger

 • potentialeafklaring som følge af ny lovgivning på ældreområdet

Udvalget ønsker følgende belyst:

 • udgiftsfordelingen til rådgivningsinstitutioner fordelt på børn og voksne

 • udgiftsniveauet for hjemmesygepleje (i forlængelse af ECO-nøgletallene, som fremgår af budget 2013)

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 30. maj 2013:

Med baggrund i Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. april 2013 er der udarbejdet følgende supplerende bilag:

 • Afdækningssammendrag med beskrivelse af 7 konkrete forslag

 • Notat med uddybende beskrivelse af forslag til ændret anvendelse af plejehjem

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældresorgsudvalget drøfter forslagene.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. maj 2013, pkt. 4:

Forslagene drøftet. Udvalget ønsker følgende tilføjelser:

ÆOU 1. Antal nattevagter i nabokommunerne tydeliggøres i beskrivelsen samt samarbejde mellem plejecentrene og de kørende nattevagter.

ÆOU 3. Udgiftskonsekvenserne (i kr.) for borgerne beskrives.

ÆOU 5. Det tydeliggøres i beskrivelsen, at 900.000 kr. på Kornumgård svarer til 4%’s reduktion.

ÆOU 6. Forslaget korrigeres, således at den ekstra sagsbehandlingstid på ca. 0,5 stilling i Visitationen fragår i provenuet.

Udgifterne til hjemmesygepleje kan ikke opgøres endnu, da de nuværende udgifterne også indeholder de delegerede sygeplejeydelser, men fremover forventes sygeplejeydelser og delegerede sygeplejeydelser opgjort separat. Næste år forventes det muligt at lave denne opgørelse, herunder sammenligning med andre kommuner.

Udvalget fremsender forslagene i uprioriteret rækkefølge.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 15. august:

I forlængelse af fagudvalgenes tidligere behandlinger af afdækningskataloget til Budget 2014, fastholdt Økonomiudvalget på deres møde d. 12. juni, at fagudvalgene i henhold til tidligere besluttede procedure for Budget 2014, skal foretage en prioritering af afdækningsforslagene senest i forbindelse med møderne i august måned.

Til udvalgets møde vedlægges tillige indkomne høringssvar, der er modtaget i forbindelse med den gennemførte høring af afdækningsforslagene i juni måned.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget prioriterer de fremsendt afdækningsforslag til Budget 2014

Beslutning

Udvalget prioriterer følgende forslag:

ÆOU 7. Hjælpemidler, 1.000.000 kr.

ÆOU 2. Nedlæggelse af konsulentstilling, 400.000 kr.

ÆOU 3. Ændring af taxaordning til NT-flexture – Aktivitetsområdet, 240.000 kr.

ÆOU 5. Besparelse på Kornumgaard, 900.000 kr.

ÆOU 1. Reduktion af nattevagter på plejecentre (reduktion af nattevagten betyder, at der forskydes opgaver fra nattevagt til dagvagt. Der afsættes 500.000 kr. til varetagelse af disse opgaver, hvorved helårsprovenuet reduceres fra 3,0 mio.kr. til 2,5 mio.kr.), 1.250.000 kr.

ÆOU 8. Udbud af hjemmeplejen, 0 kr.

Der afdækkes således 3.790.000 kr. i 2014 og 6.064.000 kr. på helårsniveau.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kvalitetsstandarder på aflastnings- og genoptræningspladser samt sygepleje i klinik


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder på kommunens genoptrænings- og rehabiliteringspladser samt aflastningspladser. Endvidere er der udarbejdet en kvalitetsstandard for sygeplejen i kommunens fremtidige sygeplejeklinikker. Udvalget skal tage stilling til, om de tre kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sagsfremstilling

Genoptrænings- og rehabiliteringspladser samt aflastningspladser

Som en del af omlægningen af indsatsen på ældreområdet, er der etableret genoptrænings- og rehabiliteringspladser på Stenumgård. Formålet med pladserne er, at kommunen kan yde intensiv tværfaglig rehabilitering, herunder genoptræning og pleje.

Aflastningspladserne på Magrethelund Plejecenter og Plejecenter Valdemarsgade bevares. Kriterierne for aflastningspladserne er uændrede, men der har ikke tidligere være kvalitetsstandard på området.

Sygeplejeklinik

I forbindelse med etableringen af sundhedsklinikken i Brønderslev og sygeplejeklinikken i Asaa er der udarbejdet kvalitetsstandard for den sygepleje, som ydes i klinikkerne. Formålet med sygeplejen på klinikkerne er bl.a. at inddrage borgeren mere aktivt i egen sundhedsfaglig behandling. Standarden er gældende for alle evt. fremtidige klinikker i kommunen.

Visitationen har været i kontakt med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og der er ikke hjemmel i lovgivningen til at bevilge kørsel til kommunal sygepleje. Målgruppen til klinikken bliver derfor de borgere, der kan transportere sig selv.

Fagenheden for Sundhed og velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender

 • Kvalitetsstandard for genoptrænings- rehabiliteringspladser

 • Kvalitetsstandard for aflastningspladser

 • Kvalitetsstandard for sygepleje i klinik

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Drøftelse af beslutningsforløb omkring etablering af sygeplejeklinik i Aså.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. juli 2013 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende

Bilag

Til toppen


8. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO, ØK

Forelæggelse af referat fra bestyrelsesmøde møde den 18. juni 2013 samt stillingtagen til spørgsmål om økologisk madproduktion.

Sagsfremstilling

Forelæggelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2013 til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 12. juni 2013 at der skulle arbejdes videre med de initiativer, der er beskrevet i "Den Økologiske Handlingsplan 2020".

Bestyrelsen for Nordjysk Mad har drøftet dette ønske, jfr. referatets pkt. 9, og deler ønsket om omlægning til økologisk produktion, men kan ikke anbefale indførelse af økologi på nuværende tidspunkt, idet køkkenselskabet dels er nyetableret, dels at en omlægning til økologi vil betyde en forøgelse af døgnkostprisen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager referatet til efterretning, samt at anbefaler bestyrelsessvar vedrørende omlægning til økologisk produktion.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Visitation til rengøring efter udskrivelse fra sygehus


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældrerådet har den 28. maj 2013 fremsendt klage til Ældreomsorgsudvalget angående visitation til rengøring efter udskrivelse. Klagen er opstået på baggrund af en konkret sag vedrørende en borger, som har fået sagsbehandlet sin ansøgning om hjælp til rengøring 20 dage efter udskrivelsen.

Sagsfremstilling

Visitationen arbejder efter politisk vedtagne sagsbehandlingstider, som er forskellige afhængige af opgavernes karakter. Hjælp til alvorligt syge eller ved akut opstået sygdom skal behandles hurtigt, og har derfor en kort sagsbehandlingstid. Rengøring har ikke samme karakter, og derfor er sagsbehandlingstiden længere, idet der skal være mulighed for at prioritere de akutte situationer. Ansøgninger om praktisk hjælp skal sagsbehandles indenfor 6 uger og beror altid på en husstandsvurdering.

Ved udskrivelser fra sygehuset har visitationen mulighed for at sagsbehandle en eventuelt ansøgning om praktisk hjælp ved udskrivelsestidspunktet, hvis der

 • afholdes udskrivningskonference på sygehuset,

 • i nogle tilfælde på baggrund af oplysninger modtges via de elektroniske henvendelser fra sygehuset, i forhold til borgers behov og funktionsevne samt husstand, sammenholdt med de evt. eksisterende borgers journal.

I den konkrete borgersag, som er baggrund for den aktuelle klage, var borger ikke kendt af visitationen, og der forelå således ikke tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at den kunne afgøres udelukkende på baggrund af den elektroniske henvendelse fra sygehuset. Visitationen havde således ikke lovhjemmel til at træffe afgørelse på ansøgningstidspunktet. Der var behov for yderligere oplysnigner fra borgeren.

Visitationen prioriterer i ansøgninger om hjælp udfra hjælpens karakter og borgers aktuelle behov. De borgere med størst behov for hjælp, prioriteres højest. Visitationen oplever, at mange borgere selv tager ansvar for at få hjemmet rengjort inden en indlæggelse, hvorfor klager som vedlagte sjældent opleves.

Det bemærkes, at borger fik bevilget hjælp til rengøring 20 dage efter ansøgningstidspunktet, og at borger har afsluttet hjælpen igen 3 uger senere, idet borger ikke ønskede hjælpen alligevel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget fastholder den eksisterende sagsbehandlingstid og orienterer Ældrerådet herom.

Personalemæssige konsekvenser

Skal sagsbehandlingstiden på praktisk hjælp nedbringes, vil det kræve flere ressourcer i Visitationen.

Beslutning

Udvalget fortsætter med at prioritere de akutte borgere først, og ser ingen mulighed for på nuværende tidspunkt at ændre på det eksisterende serviceniveau.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ældrerådsvalg, 2013


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om det forestående ældrerådsvalg.

Sagsfremstilling

Der afholdes valg til ældrerådet (brevvalg) i november 2013.

Valgopgørelsen finder sted den 7. november 2013.

Valget tilrettelægges af den nedsatte Valgbestyrelse. Formand for Ældrerådet, Tage Enevoldsen er valgt til formand for Valgbestyrelsen.

Valgbare og valgret har alle borgere i Brønderslev Kommune, der på valgdagen er fyldt 60 år (i alt ca. 9.500 borgere).

Kandidatanmeldelser sker ved aflevering af underskrevet blanket, der skal afleveres senest den 20. september 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Status - etablering af nyt plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der vil løbende blive givet en mundtlig status for projektet.

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en mundtlig status på mødet.

Beslutning

Orientering om økonomi

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Planlægning af fællesmøde med Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Planlægning af et eventuelt møde med Ældrerådet i efteråret.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har ønsket et fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget. Derudover ønsker Ældrerådet et svar på hvordan Ældreomsorgsudvalget forholder sig til den nye Ældrepolitik. Ældreomsorgsudvalget har den 3. maj 2013 udsat punktet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, hvordan fagenheden skal besvare Ældrerådets henvendelse.

Beslutning

Ældrerådet inviteres til et snarligt møde med henblik på at opsamle erfaringer fra den hidtidige valgperiode, og ønsker til fremtidigt samarbejde i den kommende valgperiode.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at der er modtaget 18 ansøgere til stillingen som Visitationschef.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Administration og drift af Brønderslev Kommunes almene ældreboliger


Til toppen


15. Lukket punkt: Lukket orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer